artykuł nr 1

Zbiór aktów prawa miejscowego

Zbiór aktów prawa miejscowego

stanowionego przez Radę Gminy Wręczyca Wielka (od IV kadencji)

Typ aktu
Numer
Organ wydający
Data
Status
Tytuł
Uchwała
IV/39/03
Rada Gminy
Wręczyca Wielka
25 luty
2003 r.
obowiązujący z późn. zm. (Uchwała Nr III/30/18 z 28 grudnia 2018 r.)
w sprawie uchwalenia statutów sołectw w Gminie Wręczyca Wielka
Uchwała
V/59/03
Rada Gminy
Wręczyca Wielka
15 kwiecień
2003 r.
akt uchylony przez Uchwałę Nr V/39/15 z dnia 26 marca 2015
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow.4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży.
Uchwała
XII/124/04
Rada Gminy
Wręczyca Wielka
29 czerwiec
2004 r.
obowiązujący
w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy
Uchwała
XVI/163/05
Rada Gminy
Wręczyca Wielka
28 styczeń
2005 r.
akt stracił moc w związku z wejściem w życie Uchwały Nr XXXIII/343/18 z dnia 18 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów
Uchwała
XVI/164/05
Rada Gminy
Wręczyca Wielka
28 styczeń
2005 r.
obowiązujący
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
Uchwała
XVII/176/05
Rada Gminy
Wręczyca Wielka
1 marzec
2005 r.
obowiązujący
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Wręczyca Wielka
Uchwała
XVIII/181/05
Rada Gminy
Wręczyca Wielka
29 kwiecień
2005 r.
akt stracił moc w związku z wejściem w życie Uchwały Nr V/39/15 z dnia 26 marca 2015 r.
zmieniająca Uchwałę Nr V/59/03 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow.4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży
Uchwała
XVIII/182/05
Rada Gminy
Wręczyca Wielka
29 kwiecień
2005 r.
akt uchylony przez Uchwałę Nr XVI/191/12 z 18 czerwca 2012 r.
w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym w Gminie Wręczyca Wielka
Uchwała
XXII/202/05
Rada Gminy
Wręczyca Wielka
6 grudzień
2005 r.
akt uchylony przez Uchwałę Nr XVI/191/12 z dnia 18 czerwca 2012 r.
w/s zmiany Uchwały Nr XVIII/182/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym w gminie Wręczyca Wielka
Uchwała
XXV/240/06
Rada Gminy
Wręczyca Wielka
25 kwiecień
2006 r.
akt stracił moc w związku z wejściem w życie Uchwały Nr XXXVI/367/18 z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Uchwała
XXVI/247/06
Rada Gminy
Wręczyca Wielka
4 lipiec
2006 r.
akt uchylony przez Uchwałę Nr XVI/192/12 z dnia 18 czerwca 2012 r.
w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Wręczyca Wielka
Uchwała
XXIX/267/06
Rada Gminy
Wręczyca Wielka
25 październik
2006 r.
obowiązujący
w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej
Uchwała
XXIX/270/06
Rada Gminy
Wręczyca Wielka
25 październik
2006 r.
akt stracił moc w związku z wejściem w życie Uchwały Nr XXXVI/362/18 z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej z zakresu zadań własnych
Uchwała
VII/67/07
Rada Gminy
Wręczyca Wielka
3 lipiec
2007 r.
akt uchylony przez Uchwałę Nr XVI/191/12 z 18 czerwca 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/182/05 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie miesięcznej wysokości stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych w Gminie Wręczyca Wielka
Uchwała
XII/115/07
Rada Gminy
Wręczyca Wielka
28 grudzień
2007 r.
obowiązujący
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc inwestycyjną
Uchwała
XV/133/08
Rada Gminy
Wręczyca Wielka
31 marzec
2008 r.
obowiązujący
w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Wręczyca Wielka
Uchwała
XXIII/181/08
Rada Gminy
Wręczyca Wielka
28 listopad
2008 r.
obowiązujący
w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z ogólnodostępnych placów zabaw dla dzieci na terenie Gminy Wręczyca Wielka
Uchwała
XXVI/225/09
Rada Gminy
Wręczyca Wielka
31 marzec
2009 r.
obowiązujący
w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Wręczyca Wielka dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych
Uchwała
XXVII/229/09
Rada Gminy
Wręczyca Wielka
28 kwiecień
2009 r.
akt stracił moc w związku z wejściem w życie Uchwały Nr XXXVI/360/18 z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie statutu Gminy Wręczyca Wielka
Dziennik Urzędowy Woj. Śl. Nr 102 poz. 2291 z 15 czerwca 2009 r.
Uchwała
XXVII/231/09
Rada Gminy
Wręczyca Wielka
28 kwiecień
2009 r.
obowiązujący
w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/225/09 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Wręczyca Wielka dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych
Uchwała
XXIX/259/09
Rada Gminy
Wręczyca Wielka
29 wrzesień
2009 r.
obowiązujący
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Grodzisko
Uchwała
XXIX/260/09
Rada Gminy
Wręczyca Wielka
29 wrzesień
2009 r.
obowiązujący
w sprawie zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych gminy Wręczyca Wielka w miejscowości Truskolasy
Uchwała
XXIX/271/09
Rada Gminy
Wręczyca Wielka
29 wrzesień
2009 r.
akt uchylony przez Uchwałę Nr XVI/191/12 z 18 czerwca 2012 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/182/05 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie miesięcznej wysokości stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych w Gminie Wręczyca Wielka
Uchwała
XXXII/277/09
Rada Gminy
Wręczyca Wielka
30 listopad
2009 r.
obowiązujący
w sprawie nadania nazwy placu we Wręczycy Wielkiej
Uchwała
XXXIII/302/09
Rada Gminy
Wręczyca Wielka
29 grudzień
2009 r.
akt uchylony przez Uchwałę Nr XX/249/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i wywozem nieczystości ciekłych
Uchwała
XXXIII/303/09
Rada Gminy
Wręczyca Wielka
29 grudzień
2009 r.
obowiązujący
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie szkoły publicznej przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
Uchwała
XXXVI/327/10
Rada Gminy
Wręczyca Wielka
27 kwiecień
2010 r
obowiązujący
w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy w formie dożywiania zgodnie z wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Uchwała
XXXVII/330/10
Rada Gminy
Wręczyca Wielka
29 czerwiec
2010 r.
obowiązujący
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
Uchwała
XXXVII/331/10
Rada Gminy
Wręczyca Wielka
29 czerwiec
2010 r.
akt uchylony Uchwałą Nr XIX/220/12 z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania
Uchwała
XXXIX/356/10
Rada Gminy
Wręczyca Wielka
28 wrzesień
2010 r.
obowiązujący
w sprawie zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych gminy Wręczyca Wielka w miejscowości Jezioro
Uchwała
XXXIX/357/10
Rada Gminy
Wręczyca Wielka
28 wrzesień
2010 r.
obowiązujący
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Borowe
Uchwała
XXXIX/358/10
Rada Gminy
Wręczyca Wielka
28 wrzesień
2010r.
obowiązujący
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Truskolasy
Uchwała
XL/396/10
Rada Gminy
Wręczyca Wielka
9 listopad
2010 r.
akt uchylony przez uchwałę Nr XXXV/354/14 z dnia 29 września 2014 roku
w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych gminy i jej jednostek, do których nie stosuje się przepisów ustawy –Ordynacja Podatkowa oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
Uchwała
III/28/10
Rada Gminy
Wręczyca Wielka
28 grudzień
2010 r
akt stracił moc w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152 poz. 897)
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wręczyca Wielka
Uchwała
III/29/10
Rada Gminy
Wręczyca Wielka
28 grudzień
2010 r.
obowiązujący
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych
Uchwała
III/30/10
Rada Gminy
Wręczyca Wielka
28 grudzień
2010 r.
obowiązujący
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Uchwała
VII/69/11
Rada Gminy
Wręczyca Wielka
28 kwiecień
2011r.
akt uchylony przez uchwałę Nr XXXII/335/14 z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka
Uchwała
VII/70/11
Rada Gminy
Wręczyca Wielka
28 kwiecień
2011r.
obowiązujący
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Uchwała
VIII/80/11
Rada Gminy
Wręczyca Wielka
28 czerwiec
2011 r.
obowiązujący
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Wręczyca Wielka oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami
Uchwała
VIII/88/11
Rada Gminy
Wręczyca Wielka
28 czerwiec
2011 r.
obowiązujący
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zadań zleconych
Uchwała
IX/102/11
Rada Gminy
Wręczyca Wielka
7 lipiec
2011 r.
obowiązujący z późn. zm.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
rozstrzygnięcie nadzorcze nr IF/III/0911/31/11 Wojewody Śląskiego z dnia 10 sierpnia 2011r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Gminy Wręczyca Wielka Nr IX/102/11 z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Uchwała
X/105/11
Rada Gminy
Wręczyca Wielka
29 wrzesień
2011r.
akt stracił moc w związku z wejściem w życie Uchwały Nr XXXI/324/18 z dnia 23 marca 2018 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
Uchwała
X/109/11
Rada Gminy
Wręczyca Wielka
29 wrzesień
2011r.
akt uchylony przez uchwałę Nr XXXII/335/14 z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/69/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka
Uchwała
XI/123/11
Rada Gminy
Wręczyca Wielka
30 listopad
2011r.
akt uchylony przez Uchwałę Nr XIX/216/12 z 30 listopada 2012 r.
w sprawie podatku od środków transportowych
Uchwała
XI/124/11
Rada Gminy
Wręczyca Wielka
30 listopad
2011r.
akt uchylony przez Uchwałę Nr XIX/217/12 z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała
XI/125/11
Rada Gminy
Wręczyca Wielka
30 listopad
2011r.
akt uchylony przez Uchwałę Nr XIX/218/12 z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
Uchwała
XI/126/11
Rada Gminy
Wręczyca Wielka
30 listopad
2011r.
akt uchylony przez Uchwałę Nr XIX/219/12 z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Uchwała
XI/127/11
Rada Gminy
Wręczyca Wielka
30 listopad
2011r.
akt stracił moc w związku z wejściem w życie Uchwały Nr IX/94/15 z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
Uchwała
XI/128/11
Rada Gminy
Wręczyca Wielka
30 listopad
2011r.
obowiązujący
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
Uchwała
XIII/158/12
Rada Gminy
Wręczyca Wielka
28 luty
2012 r.
akt stracił moc w związku z wejściem w życie Uchwały Nr XXI/199/16 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej
Uchwała
XIII/159/12
Rada Gminy
Wręczyca Wielka
28 luty
2012 r.
obowiązujący
w sprawie zmiany Uchwały Nr X/105/11 z dnia 29 września 2011 r. Rady Gminy Wręczyca Wielka w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
Uchwała
XIV/171/12
Rada Gminy
Wręczyca Wielka
29 marzec
2012 r.
obowiązujący
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Uchwała
XIV/172/12
Rada Gminy
Wręczyca Wielka
29 marzec
2012 r.
akt uchylony przez Uchwałę Nr XXIX/320/14 z 28 lutego 2014r.
w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
Uchwała
XV/177/12
Rada Gminy
Wręczyca Wielka
30 kwiecień
2012 r.
obowiązujący
w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Uchwała

XVI/191/12

Rada Gminy
Wręczyca Wielka

18 czerwca
2012 r.

akt stracił moc w związku z wejściem w życie Uchwały Nr XXI/241/17 z dnia 13 czerwca 2017 r.

w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym w gminie Wręczyca Wielka

Uchwała

XVI/192/12

Rada Gminy
Wręczyca Wielka

18 czerwca 2012 r.

obowiązujący

w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Wręczyca Wielka

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 27.07.2012 r. poz.3075

Uchwała

XVIII/202/12

Rada Gminy
Wręczyca Wielka

27 września 2012 r

obowiązujący

w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Borowe

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 24.10.2012 r. poz.4213

Uchwała

XVIII/203/12

Rada Gminy
Wręczyca Wielka

27 września 2012 r

obowiązujący

w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kalej

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 24.10.2012 r. poz.4214

Uchwała

XVIII/204/12

Rada Gminy
Wręczyca Wielka

27 września 2012 r

akt uchylony przez Uchwałę Nr XXIX/318/14 z 28 lutego 2014r.

w sprawie podziału Gminy Wręczyca Wielka na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 24.10.2012 r. poz.4215

Uchwała

XVIII/205/12

Rada Gminy
Wręczyca Wielka

27 września 2012 r.

akt uchylony przez Uchwałę Nr VI/46/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Wręczyca Wielka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 24.10.2012 r. poz.4216

Uchwała

XIX/216/12

Rada Gminy
Wręczyca Wielka

30 listopada 2012 r.

akt stracił moc w związku z wejściem w życie Uchwały Nr XXVII/298/13 Rady Gminy z dnia 3 grudnia 2013 r.

w sprawie podatku od środków transportowych

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 06.12.2012 r. poz.5413

Uchwała

XIX/217/12

Rada Gminy
Wręczyca Wielka

30 listopada 2012 r.

akt stracił moc w związku z wejściem w życie Uchwały Nr IX/92/15 z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 06.12.2012 r. poz.5414

Uchwała

XIX/218/12

Rada Gminy
Wręczyca Wielka

30 listopada 2012 r

obowiązujący

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 06.12.2012 r. poz.5415

Uchwała

XIX/219/12

Rada Gminy
Wręczyca Wielka

30 listopada 2012 r

akt uchylony przez Uchwałę Nr IX/93/15 z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 06.12.2012 r. poz.5416

Uchwała

XIX/220/12

Rada Gminy
Wręczyca Wielka

30 listopada 2012 r

akt stracił moc w związku z wejściem w życie Uchwały Nr XIV/132/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich
pobierania

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 09.01.2013 r. poz.279

Uchwała

XIX/221/12

Rada Gminy
Wręczyca Wielka

30 listopada 2012 r

obowiązujący

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wręczyca Wielka

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 09.01.2013 r. poz.280

Obwieszczenie

Tekst jednolity
Uchwała Nr
XXVI/225/09
z dnia 31 marca 2009 r.

Rada Gminy
Wręczyca Wielka

30 listopada 2012 r

obowiązujący

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady
wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach
organizacyjnych na terenie gminy Wręczyca Wielka dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 14.12.2012 r. poz.5890

Obwieszczenie

Tekst jednolity
Uchwała Nr
VII/69/11
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Rada Gminy
Wręczyca Wielka

30 listopada 2012 r

akt uchylony przez uchwałę Nr XXXII/335/14 z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w
zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Wręczyca Wielka

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 14.12.2012 r. poz.5891

Obwieszczenie

Tekst jednolity
Uchwała Nr
V/59/2003
z dnia 15 kwietnia 2003 r.

Rada Gminy
Wręczyca Wielka

30 listopada 2012 r

akt uchylony przez Uchwałę Nr V/39/15 z dnia 26 marca 2015

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów
alkoholowych zawierających pow.4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 14.12.2012 r. poz.5892

Uchwała

XX/242/12

Rada Gminy
Wręczyca Wielka

28 grudnia 2012 r

akt stracił moc w związku z wejściem w życie Uchwały Nr XXXI/326/18 z dnia 23 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Wręczyca Wielka na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 05.02.2013 r. poz.1285

Uchwała

XX/243/12

Rada Gminy
Wręczyca Wielka

28 grudnia 2012 r

uchwała traci moc z dniem wejścia w życie uchwały nr XI/104/19 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 05.02.2013 r. poz.1286

Uchwała

XX/244/12

Rada Gminy
Wręczyca Wielka

28 grudnia 2012 r

akt uchylony przez Uchwałę Nr III/24/15 z 6 lutego 2015 r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 05.02.2013 r. poz.1287

Uchwała

XX/245/12

Rada Gminy
Wręczyca Wielka

28 grudnia 2012 r

akt stracił moc w związku z wejściem w życie Uchwały Nr XI/118/16 z dnia 18 lutego 2016 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 05.02.2013 r. poz.1288

Uchwała

XX/246/12

Rada Gminy
Wręczyca Wielka

28 grudnia 2012 r

akt stracił moc w związku z wejściem w życie Uchwały Nr XV/144/16 z dnia 17 czerwca 2016 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 05.02.2013 r. poz.1289

Uchwała

XX/247/12

Rada Gminy
Wręczyca Wielka

28 grudnia 2012 r

uchwała traci moc z dniem wejścia w życie uchwały nr XI/103/19 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 05.02.2013 r. poz.1290

Uchwała

XX/248/12

Rada Gminy
Wręczyca Wielka

28 grudnia 2012 r

uchwała traci moc z dniem wejścia w życie uchwały nr XI/105/19 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą mieszkańcami, a w części nieruchomość niezamieszkałą przez mieszkańców

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 05.02.2013 r. poz.1291

Uchwała

XX/249/12

Rada Gminy
Wręczyca Wielka

28 grudnia 2012 r

obowiązujący

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wręczyca Wielka

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 22.02.2013 r. poz.1776

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.68.2013 Wojewody Śląskiego z dnia 4 lutego 2013r.stwierdzające nieważność części uchwały Nr XX/249/12 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wręczyca Wielka

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 22.02.2013 r. poz.1787

Uchwała

XXI/253/13

Rada Gminy
Wręczyca Wielka

19 lutego
2013 r

akt uchylony przez Uchwałę Nr XXII/262/13 z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wręczyca Wielka

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 07.03.2013 r. poz.2183

Uchwała

XXII/259/13

Rada Gminy
Wręczyca Wielka

27 marca
2013 r

nieważny

w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Oświaty we Wręczycy Wielkiej do załatwienia indywidualnych spraw wynikających z ustawy o systemie oświaty

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 04.04.2013 r. poz.3147

Wyrok WSA w Gliwicach - IV SA/Gl 876/13 - stwierdzający nieważność uchwały

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych - Data orzeczenia: 2014-01-09

Uchwała

XXII/260/13

Rada Gminy
Wręczyca Wielka

27 marca
2013 r

obowiązujący

w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Grodzisko

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 04.04.2013 r. poz.3148

Uchwała

XXII/261/13

Rada Gminy
Wręczyca Wielka

27 marca
2013 r

obowiązujący

w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Wręczyca Wielka

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 04.04.2013 r. poz.3149

Uchwała

XXII/262/13

Rada Gminy
Wręczyca Wielka

27 marca
2013 r

akt stracił moc w związku z wejściem w życie Uchwały Nr IX/88/15 z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wręczyca Wielka

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 04.04.2013 r. poz.3150

Uchwała

XXIV/279/13

Rada Gminy
Wręczyca Wielka

25 czerwca
2013 r

nieważny

w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty we Wręczycy Wielkiej

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 01.07.2013 r. poz.4593

Rozstrzygnięcie nadzorcze
Nr NP.4131.1398.2013
Wojewody Śląskiego

Uchwała

XXVII/295/13

Rada Gminy
Wręczyca Wielka

3 grudnia
2013 r

obowiązujący

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 10.12.2013 r. poz.7465

Uchwała

XXVII/298/13

Rada Gminy
Wręczyca Wielka

3 grudnia
2013 r

nieobowiązujący od dnia 01 stycznia 2015 r.

w sprawie podatku od środków transportowych

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 10.12.2013 r. poz.7466

Uchwała

XXIX/315/14

Rada Gminy
Wręczyca Wielka

28 lutego
2014 r

akt stracił moc w związku z wejściem w życie Uchwały Nr II/12/18 z dnia 13 grudnia 2018 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, przyznawanego w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 06.03.2014 r. poz.1364

Uchwała

XXIX/316/14

Rada Gminy
Wręczyca Wielka

28 lutego
2014 r

akt stracił moc w związku z wejściem w życie Uchwały Nr II/13/18 z dnia 13 grudnia 2018 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach programu wieloletniego wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020


Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 06.03.2014 r. poz.1365

Uchwała

XXIX/317/14

Rada Gminy
Wręczyca Wielka

28 lutego
2014 r

obowiązujący

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bieżeń

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 06.03.2014 r. poz.1366

Uchwała

XXIX/318/14

Rada Gminy
Wręczyca Wielka

28 lutego
2014 r

akt stracił moc w związku z wejściem w życie Uchwały Nr XXXI/325/18 z dnia 23 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Wręczyca Wielka na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 06.03.2014 r. poz.1367

Uchwała

XXIX/320/14

Rada Gminy
Wręczyca Wielka

28 lutego
2014 r

akt uchylony przez Uchwałę Nr IV/34/15 z 23 lutego 2015 r.

w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 06.03.2014 r. poz.1368

Uchwała

XXXII/334/14

Rada Gminy
Wręczyca Wielka

18 czerwca 2014 r.

obowiązujący

w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Truskolasy

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 24.06.2014 r. poz.3474

Uchwała

XXXII/335/14

Rada Gminy
Wręczyca Wielka

18 czerwca 2014 r.

akt uchylony przez uchwałę Nr XXXV/344/14 z dnia 29 września 2014 roku

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 24.06.2014 r. poz.3475

Uchwała

XXXIV/341/14

Rada Gminy Wręczyca Wielka

31 lipca
2014 r.

obowiązujący

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wręczyca Wielka Nr XXIX/318/14 z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie podziału Gminy Wręczyca Wielka na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 04.08.2014 r. poz.4205

Uchwała

XXXV/344/14

Rada Gminy Wręczyca Wielka

29 września 2014 r.

akt stracił moc w związku z wejściem w życie Uchwały Nr XXII/206/17 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 24 lutego 2017 r.

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 07.10.2014 r. poz.5076

Uchwała

XXXV/350/14

Rada Gminy Wręczyca Wielka

29 września 2014 r.

obowiązujący

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 08.10.2014 r. poz.5120

Uchwała

XXXV/351/14

Rada Gminy Wręczyca Wielka

29 września 2014 r.

obowiązujący

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 08.10.2014 r. poz.5121

Uchwała

XXXV/352/14

Rada Gminy Wręczyca Wielka

29 września 2014 r.

obowiązujący

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 08.10.2014 r. poz.5122

Uchwała

XXXV/353/14

Rada Gminy Wręczyca Wielka

29 września 2014 r.

obowiązujący z późn. zm.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 08.10.2014 r. poz.5123

Uchwała

XXXV/354/14

Rada Gminy Wręczyca Wielka

29 września 2014 r.

obowiązujący

w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych gminy i jej jednostek, do których nie stosuj się przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa, oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 07.10.2014 r. poz.5077

Uchwała

XXXVI/362/14

Rada Gminy Wręczyca Wielka

7 listopada 2014 r.

akt stracił moc w związku z wejściem w życie Uchwały Nr IX/91/15 z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie podatku od środków transportowych

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 18.11.2014 r. poz.5937

Uchwała

III/24/15

Rada Gminy Wręczyca Wielka

6 luty 2015 r.

akt stracił moc w związku z wejściem w życie Uchwały Nr XXVIII/282/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 11.02.2015 r. poz.753

Uchwała

IV/25/15

Rada Gminy Wręczyca Wielka

23 luty 2015 r.

akt stracił moc w związku z wejściem w życie Uchwały Nr XXII/207/17 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 24 lutego 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Wręczyca Wielka jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 26.02.2015 r. poz.1030

Uchwała

IV/34/15

Rada Gminy Wręczyca Wielka

23 luty 2015 r.

akt stracił moc w związku z wejściem w życie Uchwały Nr XX/190/16 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 26.02.2015 r. poz.1031

Uchwała

V/38/15

Rada Gminy Wręczyca Wielka

26 marca 2015 r.

obowiązujący

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowiny

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 31.03.2015 r. poz.1904

Uchwała

V/39/15

Rada Gminy Wręczyca Wielka

26 marca 2015 r.

akt stracił moc w związku z wejściem w życie Uchwały Nr XXV/242/17 z dnia 13 czerwca 2017 r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, jak i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Wręczyca Wielka punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 31.03.2015 r. poz.1905

Uchwała

VI/46/15

Rada Gminy Wręczyca Wielka

30 kwietnia 2015 r.

akt stracił moc w związku z wejściem w życie Uchwały Nr XIII/133/19 z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Wręczyca Wielka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 06.05.2015 r. poz.2584

Uchwała

VI/47/15

Rada Gminy Wręczyca Wielka

30 kwietnia 2015 r.

obowiązujący

w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kalej

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 06.05.2015 r. poz.2585

Uchwała

VII/56/15

Rada Gminy Wręczyca Wielka

19 czerwca 2015 r.

obowiązujący

w sprawie wysokości stawek pobieranych za udostępnienie pod instalację części słupa oświetlenia drogowego stanowiących przedmiot własności Gminy Wręczyca Wielka

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 24.06.2015 r. poz.3370

Uchwała

VII/62/15

Rada Gminy Wręczyca Wielka

19 czerwca 2015 r.

obowiązujący

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości oraz określenia warunków udzielenia pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie gminy Wręczyca Wielka

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 24.06.2015 r. poz.3371

Uchwała

VIII/71/15

Rada Gminy Wręczyca Wielka

24 września 2015 r.

obowiązujący

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Szarlejka "Ks. Stanisława Wołoszyna"

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 05.10.2015 r. poz.5018

Uchwała

VIII/72/15

Rada Gminy Wręczyca Wielka

24 września 2015 r.

obowiązujący

w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniów zamieszkałych w Gminie Wręczyca Wielka

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 05.10.2015 r. poz.5019

Uchwała

IX/88/15

Rada Gminy Wręczyca Wielka

27 listopada 2015 r.

obowiązujący z późn. zm. (Uchwała nr XI/102/19 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 września 2019 r.)

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wręczyca Wielka

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 08.12.2015 r. poz.6457

Uchwała

IX/89/15

Rada Gminy Wręczyca Wielka

27 listopada 2015 r.

uchwała traci moc z dniem wejścia w życie uchwały nr XI/108/19 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 08.12.2015 r. poz.6458

Uchwała

IX/90/15

Rada Gminy Wręczyca Wielka

27 listopada 2015 r.

obowiązujący

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 16.12.2015 r. poz.7141

Uchwała

IX/91/15

Rada Gminy Wręczyca Wielka

27 listopada 2015 r.

akt stracił moc w związku z wejściem w życie Uchwały Nr XX/189/16 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie podatku od środków transportowych

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 08.12.2015 r. poz.6459

Uchwała

IX/92/15

Rada Gminy Wręczyca Wielka

27 listopada 2015 r.

akt stracił moc w związku z wejściem w życie Uchwały Nr XIX/180/16 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 08.12.2015 r. poz.6460

Uchwała

IX/93/15

Rada Gminy Wręczyca Wielka

27 listopada 2015 r.

obowiązujący

w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Wręczyca Wielka w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 08.12.2015 r. poz.6461

Uchwała

IX/94/15

Rada Gminy Wręczyca Wielka

27 listopada 2015 r.

obowiązujący

w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 16.12.2015 r. poz.7142

Uchwała

X/112/15

Rada Gminy Wręczyca Wielka

29 grudnia 2015 r.

obowiązujący

w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/89/15 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 08.01.2016 r. poz.121

Uchwała

X/113/15

Rada Gminy Wręczyca Wielka

29 grudnia 2015 r.

obowiązujący

w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/90/15 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 08.01.2016 r. poz.122

Uchwała

XI/118/16

Rada Gminy Wręczyca Wielka

18 lutego 2016 r.

akt stracił moc w związku z wejściem w życie Uchwały Nr XXVIII/283/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 24.02.2016 r. poz.1250

Uchwała

XI/119/16

Rada Gminy Wręczyca Wielka

18 lutego 2016 r.

obowiązujący

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kalej

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 24.02.2016 r. poz.1251

Uchwała

XI/120/16

Rada Gminy Wręczyca Wielka

18 lutego 2016 r.

nieważny

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kalej

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 24.02.2016 r. poz.1252

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.34.2016 Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Wręczyca Wielka Nr XI/120/16 z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowa przestrzennego w miejscowości Kalej

Rozstrzygnięcie nadzorcze
Nr IFIII.4131.1.34.2016
Wojewody Śląskiego

Uchwała

XIV/131/16

Rada Gminy Wręczyca Wielka

28 kwietnia 2016 r.

nieważny

w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Wręczyca Wielka

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 05.05.2016 r. poz. 2519

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.299.2016 stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Wręczyca Wielka XIV/131/16 dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Wręczyca Wielka

Rozstrzygnięcie nadzorcze
Nr NPII.4131.1.299.2016
Wojewody Śląskiego

Uchwała

XIV/132/16

Rada Gminy Wręczyca Wielka

28 kwietnia 2016 r.

akt stracił moc w związku z wejściem w życie Uchwały Nr XV/145/16 z dnia 17 czerwca 2016 r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 05.05.2016 r. poz. 2520

Uchwała

XV/144/16

Rada Gminy Wręczyca Wielka

17 czerwca 2016 r.

akt stracił moc w związku z wejściem w życie Uchwały Nr XVIII/163/16 z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości w Gminie Wręczyca Wielka

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 23.06.2016 r. poz. 3457

Uchwała

XV/145/16

Rada Gminy Wręczyca Wielka

17 czerwca 2016 r.

obowiązujący

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 23.06.2016 r. poz. 3458

Uchwała

XVIII/161/16Rada Gminy Wręczyca Wielka30 września 2016 r.obowiązujący

w sprawie nadania ulicy położonej w miejscowości Kalej nazwy "Azaliowa"

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 07.10.2016 r. poz. 5097

UchwałaXVIII/162/16Rada Gminy Wręczyca Wielka30 września 2016 r.obowiązujący

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 07.10.2016 r. poz. 5098

UchwałaXVIII/163/16Rada Gminy Wręczyca Wielka30 września 2016 r.obowiązujący

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości w Gminie Wręczyca Wielka

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 07.10.2016 r. poz. 5099

UchwałaXVIII/164/16Rada Gminy Wręczyca Wielka30 września 2016 r.obowiązujący

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kalej

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 07.10.2016 r. poz. 5100

UchwałaXIX/178/16Rada Gminy Wręczyca Wielka29 listopada 2016 robowiązujący

w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wręczyca Wielka

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 05.12.2016 r. poz. 6390

UchwałaXIX/179/16Rada Gminy Wręczyca Wielka29 listopada 2016 ruchylony Uchwałą Nr XX/189/16w sprawie podatku od środków transportowych Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 05.12.2016 r. poz. 6391
UchwałaXIX/180/16Rada Gminy Wręczyca Wielka29 listopada 2016 rakt stracił moc w związku z wejściem w życie Uchwały Nr XXVII/273/17 z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 05.12.2016 r. poz. 6392

UchwałaXIX/181/16Rada Gminy Wręczyca Wielka29 listopada 2016 ruchylony Uchwałą Nr XX/190/16

w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 05.12.2016 r. poz. 6393

UchwałaXX/187/16Rada Gminy Wręczyca Wielka15 grudnia 2016 rakt stracił moc w związku z wejściem w życie Uchwały Nr XXVIII/281/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 16.12.2016 r. poz. 6950

UchwałaXX/188/16Rada Gminy Wręczyca Wielka15 grudnia 2016 rakt stracił moc w związku z wejściem w życie Uchwały Nr XXVIII/281/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie szkoły publicznej przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 16.12.2016 r. poz. 6951

UchwałaXX/189/16Rada Gminy Wręczyca Wielka15 grudnia 2016 rakt stracił moc w związku z wejściem w życie Uchwały Nr XXVII/272/17 z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie podatku od środków transportowych

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 16.12.2016 r. poz. 6952

UchwałaXX/190/16Rada Gminy Wręczyca Wielka15 grudnia 2016 rakt stracił moc w związku z wejściem w życie Uchwały Nr XXXIII/349/18 z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 16.12.2016 r. poz. 6953

UchwałaXXI/199/16Rada Gminy Wręczyca Wielka28 grudnia 2016 r.

akt stracił moc w związku z wejściem w życie Uchwały Nr IV/43/19 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 lutego 2019 r.

- w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 03.01.2017 r. poz. 46

UchwałaXXII/206/17Rada Gminy Wręczyca Wielka24 luty 2017 r.obowiązujący

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 01.03.2017 r. poz. 1323

UchwałaXXII/207/17Rada Gminy Wręczyca Wielka24 luty 2017 r.obowiązujący z późn. zm.

- w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Wręczyca Wielka jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 01.03.2017 r. poz. 1324

UchwałaXXII/216/17Rada Gminy Wręczyca Wielka24 luty 2017 r.obowiązujący

- w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Wręczyca Wielka, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 07.03.2017 r. poz. 1555

UchwałaXXIII/219/17Rada Gminy Wręczyca Wielka28 marca 2017 r.obowiązujący

- w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 03.04.2017 r. poz. 2138

UchwałaXXIII/220/17Rada Gminy Wręczyca Wielka28 marca 2017 r.obowiązujący

- w sprawie określenia kryteriów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przyjęcia kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka, a zamieszkałych poza obwodem szkoły

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 03.04.2017 r. poz. 2139

UchwałaXXIV/229/17Rada Gminy Wręczyca Wielka26 kwietnia 2017 r.obowiązujący

- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego trzy obszary miejscowości Bieżeń i Wręczyca Wielka

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 04.05.2017 r. poz. 2876

UchwałaXXIV/230/17Rada Gminy Wręczyca Wielka26 kwietnia 2017 r.obowiązujący

- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/207/17 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Wręczyca Wielka jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 04.05.2017 r. poz. 2877

UchwałaXXV/240/17Rada Gminy Wręczyca Wielka13 czerwca 2017 r.obowiązujący

w sprawie nadania ulicy położonej w miejscowości Truskolasy nazwy „Jana Henryka Dąbrowskiego”

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 19.06.2017 r. poz. 3676

UchwałaXXV/241/17Rada Gminy Wręczyca Wielka13 czerwca 2017 r.obowiązujący

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów mieszkałych na terenie gminy Wręczyca Wielka

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 19.06.2017 r. poz. 3677

UchwałaXXV/242/17Rada Gminy Wręczyca Wielka13 czerwca 2017 r.akt stracił moc w związku z wejściem w życie Uchwały Nr XXXII/334/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, jak i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Wręczyca Wielka punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 19.06.2017 r. poz. 3678

UchwałaXXV/243/17Rada Gminy Wręczyca Wielka13 czerwca 2017 r.obowiązujący

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Wręczyca Wielka

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 19.06.2017 r. poz. 3679

UchwałaXXVII/262/17Rada Gminy Wręczyca Wielka28 listopada 2017 r.obowiązujący

w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej położonej w miejscowości Truskolasy

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 01.12.2017 r. poz. 6470

UchwałaXXVII/263/17Rada Gminy Wręczyca Wielka28 listopada 2017 r.obowiązujący

w sprawie nadania nazw ulic drogom gminnym położonym w miejscowości Wręczyca Wielka

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 01.12.2017 r. poz. 6471

UchwałaXXVII/272/17Rada Gminy Wręczyca Wielka28 listopada 2017 r.

akt stracił moc w związku z wejściem w życie Uchwały Nr XXXVIII/379/18 z dnia 8 listopada 2018 r.

w sprawie podatku od środków transportowych

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 01.12.2017 r. poz. 6472

UchwałaXXVII/273/17Rada Gminy Wręczyca Wielka28 listopada 2017 r.

akt stracił moc w związku z wejściem w życie Uchwały Nr XIII/136/19 z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 01.12.2017 r. poz. 6473

UchwałaXXVIII/281/17Rada Gminy Wręczyca Wielka28 grudnia 2017 r.obowiązujący

- w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek wychowania przedszkolnego niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Wręczyca Wielka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 04.01.2018 r. poz. 113

UchwałaXXVIII/282/17Rada Gminy Wręczyca Wielka28 grudnia 2017 r.akt stracił moc w związku z wejściem w życie Uchwały Nr XXIX/286/18 z dnia 23 stycznia 2018 r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 04.01.2018 r. poz. 114

UchwałaXXVIII/283/17Rada Gminy Wręczyca Wielka28 grudnia 2017 r.

uchwała traci moc z dniem wejścia w życie uchwały nr XI/107/19 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 września 2019 r.

- w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 04.01.2018 r. poz. 115

UchwałaXXIX/286/18Rada Gminy Wręczyca Wielka23 stycznia 2018 r.

Akt stracił moc w związku z wejściem w życie Uchwały Nr V/59/19 z dnia 28 marca 2019 r.

- w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki te opłaty

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 25.01.2018 r. poz. 522

UchwałaXXX/305/18Rada Gminy Wręczyca Wielka27 lutego 2018 r.obowiązujący

w sprawie nadania nazw ulic położonych w miejscowości Kalej

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 05.03.2018 r. poz. 1404

UchwałaXXX/306/18Rada Gminy Wręczyca Wielka27 lutego 2018 r.wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wręczyca Wielka Nr IV/39/03 z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw w Gminie Wręczyca Wielka

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 06.03.2018 r. poz. 1460

UchwałaXXX/307/18Rada Gminy Wręczyca Wielka27 lutego 2018 r.akt stracił moc w związku z wejściem w życie Uchwały Nr XXXII/337/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie podziału Sołectwa Wręczyca Wielka i utworzenia dwóch odrębnych sołectw,

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 06.03.2018 r. poz. 1461

UchwałaXXX/308/18Rada Gminy Wręczyca Wielka27 lutego 2018 r.

obowiązujący z późn. zm. (Uchwała Nr III/31/18 z 28 grudnia 2018 r.)

w sprawie nadania statutów dla Sołectwa I Wręczyca Wielka i Sołectwa II Wręczyca Wielka w Gminie Wręczyca Wielka

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 07.03.2018 r. poz. 1496

UchwałaXXXI/314/18Rada Gminy Wręczyca Wielka23 marca 2018 r.obowiązujący

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Grodzisku przy ulicy Kłobuckiej

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 03.04.2018 r. poz. 2138

UchwałaXXXI/315/18Rada Gminy Wręczyca Wielka23 marca 2018 r.obowiązujący

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w granicach terenów leśnych, na południe od miejscowości Jezioro

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 03.04.2018 r. poz. 2139

UchwałaXXXI/316/18Rada Gminy Wręczyca Wielka23 marca 2018 r.obowiązujący

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Kalei przy ulicy Strażackiej

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 03.04.2018 r. poz. 2140

UchwałaXXXI/317/18Rada Gminy Wręczyca Wielka23 marca 2018 r.obowiązujący

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Truskolasach przy ulicy Kopernika

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 03.04.2018 r. poz. 2141

UchwałaXXXI/318/18Rada Gminy Wręczyca Wielka23 marca 2018 r.obowiązujący

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Truskolasach przy ulicy Słowackiego

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 03.04.2018 r. poz. 2142

UchwałaXXXI/319/18Rada Gminy Wręczyca Wielka23 marca 2018 r.obowiązujący

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony we Wręczycy Małej, w rejonie oczyszczalni ścieków

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 03.04.2018 r. poz. 2143

UchwałaXXXI/320/18Rada Gminy Wręczyca Wielka23 marca 2018 r.obowiązujący

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony we Wręczycy Wielkiej w rejonie ulicy Częstochowskiej i ulicy Polnej

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 03.04.2018 r. poz. 2144

UchwałaXXXI/324/18Rada Gminy Wręczyca Wielka23 marca 2018 r.akt stracił moc w związku z wejściem w życie Uchwały Nr XXXVI/364/18 z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Wręczyca Wielka

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 29.03.2018 r. poz. 2011

UchwałaXXXI/325/18Rada Gminy Wręczyca Wielka23 marca 2018 r.obowiązujący

w sprawie podziału Gminy Wręczyca Wielka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 29.03.2018 r. poz. 2012

UchwałaXXXI/326/18Rada Gminy Wręczyca Wielka23 marca 2018 r.obowiązujący

w sprawie podziału Gminy Wręczyca Wielka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 29.03.2018 r. poz. 2013

UchwałaXXXII/334/18Rada Gminy Wręczyca Wielka24 kwietnia 2018 r.obowiązujący z późn. zm. (Uchwała nr XI/100/19 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 września 2019 r.)

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wręczyca Wielka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 27.04.2018 r. poz. 2895

UchwałaXXXII/335/18Rada Gminy Wręczyca Wielka24 kwietnia 2018 r.obowiązujący

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wręczyca Wielka

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 27.04.2018 r. poz. 2896

UchwałaXXXII/337/18Rada Gminy Wręczyca Wielka24 kwietnia 2018 r.

akt stracił moc w związku z wejściem w życie Uchwały Nr XXXVI/361/18 z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie podziału Sołectwa Wręczyca Wielka i utworzenia dwóch odrębnych sołectw

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 27.04.2018 r. poz. 2897

UchwałaXXXIII/343/18Rada Gminy Wręczyca Wielka18 czerwca 2018 r.obowiązujący

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 22.06.2018 r. poz. 3973

UchwałaXXXIII/349/18Rada Gminy Wręczyca Wielka18 czerwca 2018 r.

akt stracił moc w związku z wejściem w życie Uchwały Nr IV/54/19 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 22.06.2018 r. poz. 3974

UchwałaXXXVI/360/18Rada Gminy Wręczyca Wielka27 września 2018 r.obowiązujący od kadencji 2018 - 2023

w sprawie Statutu Gminy Wręczyca Wielka

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 04.10.2018 r. poz. 6121

UchwałaXXXVI/361/18Rada Gminy Wręczyca Wielka27 września 2018 r.obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.

w sprawie podziału Sołectwa Wręczyca Wielka i utworzenia dwóch odrębnych sołectw

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 04.10.2018 r. poz. 6122

UchwałaXXXVI/362/18Rada Gminy Wręczyca Wielka27 września 2018 r.obowiązujący

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przyznane pod warunkiem zwrotu będące w zakresie zadań własnych

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 04.10.2018 r. poz. 6123

UchwałaXXXVI/363/18Rada Gminy Wręczyca Wielka27 września 2018 r.obowiązujący

w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 04.10.2018 r. poz. 6124

UchwałaXXXVI/364/18Rada Gminy Wręczyca Wielka27 września 2018 r.

akt stracił moc w związku z wejściem w życie Uchwały Nr XIII/135/19 z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 04.10.2018 r. poz. 6125

UchwałaXXXVI/365/18Rada Gminy Wręczyca Wielka27 września 2018 r.obowiązujący

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Truskolasy

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 04.10.2018 r. poz. 6126

UchwałaXXXVI/366/18Rada Gminy Wręczyca Wielka27 września 2018 r.obowiązujący

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Piła Druga

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 04.10.2018 r. poz. 6127

UchwałaXXXVI/367/18Rada Gminy Wręczyca Wielka27 września 2018 r.obowiązujący

w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wręczyca Wielka

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 04.10.2018 r. poz. 6128

UchwałaXXXVIII/379/18Rada Gminy Wręczyca Wielka8 listopada 2018 r.obowiązujący

w sprawie podatku od środków transportowych

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 13.11.2018 r. poz. 7086

UchwałaII/12/18Rada Gminy Wręczyca Wielka13 grudnia 2018 r.obowiązujący

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do wsparcia w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 15.12.2018 r. poz. 8064

UchwałaII/13/18Rada Gminy Wręczyca Wielka13 grudnia 2018 r.obowiązujący

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 15.12.2018 r. poz. 8065

UchwałaIII/30/18Rada Gminy Wręczyca Wielka28 grudnia 2018 r.obowiązujący

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw w Gminie Wręczyca Wielka

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 10.01.2019 r. poz. 331

UchwałaIII/31/18Rada Gminy Wręczyca Wielka28 grudnia 2018 r.obowiązujący

w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutów Sołectwa I Wręczyca Wielka i Sołectwa II Wręczyca Wielka w Gminie Wręczyca Wielka

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 10.01.2019 r. poz. 332

UchwałaIV/38/19Rada Gminy Wręczyca Wielka26 lutego 2019 r.obowiązujący

w sprawie ustalania zasad nieodpłatnego przejmowania na własność Gminy Wręczyca Wielka nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 04.03.2019 r. poz. 1742

UchwałaIV/39/19Rada Gminy Wręczyca Wielka26 lutego 2019 r.obowiązujący

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Bieżeń

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 04.03.2019 r. poz. 1743

UchwałaIV/40/19Rada Gminy Wręczyca Wielka26 lutego 2019 r.obowiązujący

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Kalej

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 04.03.2019 r. poz. 1744

UchwałaIV/42/19Rada Gminy Wręczyca Wielka26 lutego 2019 r.obowiązujący

w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 04.03.2019 r. poz. 1745

UchwałaIV/43/19Rada Gminy Wręczyca Wielka26 lutego 2019 r.obowiązujący

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 04.03.2019 r. poz. 1746

UchwałaIV/45/19Rada Gminy Wręczyca Wielka26 lutego 2019 r.obowiązujący

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach: Truskolasy, Hutka i Golce (plan nr 1/18)

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 06.03.2019 r. poz. 1837

UchwałaIV/46/19Rada Gminy Wręczyca Wielka26 lutego 2019 r.obowiązujący

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowości Truskolasy (plan nr 2/18)

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 06.03.2019 r. poz. 1838

UchwałaIV/47/19Rada Gminy Wręczyca Wielka26 lutego 2019 r.obowiązujący

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach Kuleje i Węglowice (plan nr 3/18)

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 06.03.2019 r. poz. 1839

UchwałaIV/48/19Rada Gminy Wręczyca Wielka26 lutego 2019 r.obowiązujący

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach Klepaczka, Długi Kąt, Nowiny i Puszczew (plan nr 4/18)

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 06.03.2019 r. poz. 1840

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.13.2019 Wojewody Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2019 r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Gminy Wręczyca Wielka Nr IV/48/19 z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach Klepaczka, Długi Kąt, Nowiny i Puszczew (plan nr 4/18)

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 08.04.2019 r. poz. 2938

UchwałaIV/49/19Rada Gminy Wręczyca Wielka26 lutego 2019 r.obowiązujący

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach: Zamłynie, Klepaczka i Czarna Wieś (plan nr 6/18)
Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 06.03.2019 r. poz. 1841

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.29.2019 Wojewody Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2019 r. stwierdzające nieważność części uchwały nr IV/49/19 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach: Zamłynie, Klepaczka i Czarna Wieś (plan nr 6/18)

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 08.04.2019 r. poz. 2939

UchwałaIV/50/19Rada Gminy Wręczyca Wielka26 lutego 2019 r.obowiązujący

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach: Piła Druga, Klepaczka, Długi Kąt, Borowe i Puszczew (plan nr 7/18)

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 06.03.2019 r. poz. 1842

UchwałaIV/51/19Rada Gminy Wręczyca Wielka26 lutego 2019 r.obowiązujący

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowości Wręczyca Wielka (plan nr 8/18)

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 06.03.2019 r. poz. 1843

UchwałaIV/52/19Rada Gminy Wręczyca Wielka26 lutego 2019 r.obowiązujący

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach Kalej i Szarlejka (plan nr 10/18)

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 06.03.2019 r. poz. 1844

UchwałaIV/53/19Rada Gminy Wręczyca Wielka26 lutego 2019 r.obowiązujący

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowości Kalej (plan nr 11/18)

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 06.03.2019 r. poz. 1845

UchwałaIV/54/19Rada Gminy Wręczyca Wielka26 lutego 2019 r.obowiązujący

w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 26.02.2019 r. poz. 1661

UchwałaV/59/19Rada Gminy Wręczyca Wielka28 marca 2019 r.uchwała traci moc z dniem wejścia w życie uchwały nr XI/109/19 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 01.03.2019 r. poz. 2634

Uchwała

VI/67/19

Rada Gminy Wręczyca Wielka30 kwietnia 2019 r.obowiązujący

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Piła Druga

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 09.05.2019 r. poz. 3657

Uchwała

VI/68/19

Rada Gminy Wręczyca Wielka30 kwietnia 2019 r.obowiązujący

w sprawie nadania nazw ulic położonych w miejscowości Truskolasy

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 09.05.2019 r. poz. 3656

UchwałaVIII/82/19Rada Gminy Wręczyca Wielka28 czerwca 2019 r.obowiązujący

w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 10.07.2019 r. poz. 5211

UchwałaVIII/83/19Rada Gminy Wręczyca Wielka28 czerwca 2019 r.obowiązujący

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 10.07.2019 r. poz. 5212

UchwałaVIII/84/19Rada Gminy Wręczyca Wielka28 czerwca 2019 r.obowiązujący od 1 września 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/360/18 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Wręczyca Wielka

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 10.07.2019 r. poz. 5213

UchwałaVIII/85/19Rada Gminy Wręczyca Wielka28 czerwca 2019 r.obowiązujący od 1 września 2019 r.

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 10.07.2019 r. poz. 5214

UchwałaVIII/86/19Rada Gminy Wręczyca Wielka28 czerwca 2019 r.obowiązujący od 1 września 2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 10.07.2019 r. poz. 5215

UchwałaXI/100/19Rada Gminy Wręczyca Wielka27 września 2019 r.obowiązujący

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/334/18 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wręczyca Wielka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 10.10.2019 r. poz. 6863

UchwałaXI/101/19Rada Gminy Wręczyca Wielka27 września 2019 r.obowiązujący

w sprawie przyjęcia regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Wręczyca Wielka

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 10.10.2019 r. poz. 6864

UchwałaXI/102/19Rada Gminy Wręczyca Wielka27 września 2019 r.

wchodzi w życie od 1 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/88/15 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wręczyca Wielka

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 10.10.2019 r. poz. 6865

UchwałaXI/103/19Rada Gminy Wręczyca Wielka27 września 2019 r.

wchodzi w życie od 1 stycznia 2020 r.

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 10.10.2019 r. poz. 6866

UchwałaXI/104/19Rada Gminy Wręczyca Wielka27 września 2019 r.

wchodzi w życie od 1 stycznia 2020 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 10.10.2019 r. poz. 6867

UchwałaXI/105/19Rada Gminy Wręczyca Wielka27 września 2019 r.

wchodzi w życie od 1 stycznia 2020 r.

w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 10.10.2019 r. poz. 6868

UchwałaXI/106/19Rada Gminy Wręczyca Wielka27 września 2019 r.wchodzi w życie od 1 stycznia 2020 r.

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, gdzie powstają odpady komunalne

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 10.10.2019 r. poz. 6869

UchwałaXI/107/19Rada Gminy Wręczyca Wielka27 września 2019 r.

obowiązujący

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 10.10.2019 r. poz. 6870

UchwałaXI/108/19Rada Gminy Wręczyca Wielka27 września 2019 r.

uchwała traci moc z dniem 01 stycznia 2020 r. w związku z wejściem w życie uchwały Nr XII/119/19 z dnia 25 października 2019 r.

w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 10.10.2019 r. poz. 6871

UchwałaXI/109/19Rada Gminy Wręczyca Wielka27 września 2019 r.chwała traci moc z dniem 01 stycznia 2020 r. w związku z wejściem w życie uchwały Nr XII/120/19 z dnia 25 października 2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 10.10.2019 r. poz. 6872

UchwałaXI/110/19Rada Gminy Wręczyca Wielka27 września 2019 r.uchwała traci moc z dniem 01 stycznia 2020 r. w związku z wejściem w życie uchwały Nr XII/121/19 z dnia 25 października 2019 r.

w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 10.10.2019 r. poz. 6873

UchwałaXII/115/19Rada Gminy Wręczyca Wielka25 października 2019 r.obowiązujący

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowości Grodzisko (plan nr 5/18)

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 06.11.2019 r. poz. 7391

UchwałaXII/116/19Rada Gminy Wręczyca Wielka25 października 2019 r.obowiązujący

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach Grodzisko i Pierzchno (plan nr 9/18)

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 08.11.2019 r. poz. 7512

UchwałaXII/118/19Rada Gminy Wręczyca Wielka25 października 2019 r.obowiązujący

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 06.11.2019 r. poz. 7392

UchwałaXII/119/19Rada Gminy Wręczyca Wielka25 października 2019 r.wchodzi w życie od 1 stycznia 2020 r.

w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 06.11.2019 r. poz. 7393

UchwałaXII/120/19Rada Gminy Wręczyca Wielka25 października 2019 r.wchodzi w życie od 1 stycznia 2020 r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 06.11.2019 r. poz. 7394

UchwałaXII/121/19Rada Gminy Wręczyca Wielka25 października 2019 r.wchodzi w życie od 1 stycznia 2020 r.

w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 06.11.2019 r. poz. 7395

Uchwała

Nr XIII/133/19

Rada Gminy Wręczyca Wielka19 listopada 2019 r.obowiązujący

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Wręczyca Wielka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 26.11.2019 r. poz. 7864

Uchwała

Nr XIII/134/19

Rada Gminy Wręczyca Wielka19 listopada 2019 r.obowiązujący

w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku dokonanego podziału nieruchomości

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 26.11.2019 r. poz. 7865

Uchwała

Nr XIII/135/19

Rada Gminy Wręczyca Wielka19 listopada 2019 r.obowiązujący

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 26.11.2019 r. poz. 7866

Uchwała

Nr XIII/136/19

Rada Gminy Wręczyca Wielka19 listopada 2019 r.obowiązujący

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 26.11.2019 r. poz. 7867