Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2359359
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ303800
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 303800
   Godziny urzędowania 12916
   Organizacja urzędu 11564
   Struktura organizacyjna 19054
Organy
   Wójt Gminy 19500
     CV 3333
     Kompetencje 2480
     Kontakt 2038
     Dyżury 1812
    ›    Zarządzenia 2003 3491
    ›    Zarządzenia 2004 1752
    ›    Zarządzenia 2005 1876
    ›    Zarządzenia 2006 2317
    ›    Zarządzenia 2007 3007
    ›    Zarządzenia 2008 4323
    ›    Zarządzenia 2009 4577
    ›    Zarządzenia 2010 4120
    ›    Zarządzenia 2011 4670
    ›    Zarządzenia 2012 14456
    ›    Zarządzenia 2013 5364
    ›    Zarządzenia 2014 18966
    ›    Zarządzenia 2015 19969
     Zarządzenia Wójta Gminy 4689
    ›    Zarządzenia 2016 2419
    ›    Zarządzenia 2017 3043
    ›    Zarządzenia 2018 1717
     Decyzje i inne akty administracyjne 3521
    ›    Do Roku 2007 1575
    ›    Rok 2008 1084
     Obwieszczenia i zawiadomienia 2133
    ›    Rok 2009 2979
    ›    Rok 2010 1432
    ›    Rok 2011 2010
    ›    Rok 2012 856
     Stanowiska 2559
   Zastępca Wójta Gminy 6335
   Rada Gminy 21722
     Przewodniczący Rady 3466
     Skład Rady 7416
     Regulamin 1465
     Kompetencje 2040
     Rezolucje 1704
     Sesje 13471
    ›    Plan pracy 1979
    ›    Najbliższa sesja 10590
    ›    Protokoły z sesji 11389
    ›    Załączniki do protokołów 20119
    ›    Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w sesji 7
     Interpelacje i wnioski radnych 4592
     Kontakt z radnymi 2574
    ›    Skład IV kadencji Rady Gminy w latach 2002-2006 1230
     Archiwum 1481
   Komisje Rady 8404
     Komisja Rewizyjna 2853
    ›    Przedmiot działania 1045
    ›    Skład osobowy 1582
    ›    Plan pracy 1774
    ›    Posiedzenia komisji 2611
    ›    Protokoły z posiedzeń 1927
     Komisja Budżetowa 3491
    ›    Skład osobowy 1645
    ›    Plan pracy 4423
    ›    Protokoły z posiedzeń 2690
    ›    Przedmiot działania 1171
    ›    Posiedzenia komisji 4513
     Komisja Polityki Społecznej 3182
    ›    Skład osobowy 1350
    ›    Przedmiot działania 1098
    ›    Plan pracy 2229
    ›    Posiedzenia komisji 4781
    ›    Protokoły z posiedzeń 1451
     Doraźna Komisja ds. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 569
    ›    Przedmiot działania i skład osobowy 447
    ›    Posiedzenia komisji 572
    ›    Protokoły z posiedzeń 436
     Doraźna Komisja Statutowa 70
    ›    Przedmiot działania i skład osobowy 44
    ›    Posiedzenia komisji 60
    ›    Protokoły z posiedzeń 48
     Komisja ds. Pozyskiwania Środków Unijnych 1628
    ›    Posiedzenia komisji 1030
   Komórki organizacyjne 9836
     Referat Ogólny 3396
     Referat Spraw Obywatelskich 3370
     Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 4114
     Referat Finansowy 3615
     Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska 3414
     Urząd Stanu Cywilnego 4932
    ›    Kompetencje 770
     Sekretarz Gminy 2029
     Skarbnik Gminy 2063
Prawo Lokalne
   Statut 5945
   Regulamin 9153
   Budżet 12819
     Uchwały RIO 3448
     Uchwały RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu 2742
     Uchwały okołobudżetowe 3015
     Bilans 2119
    ›    Rok 2009 951
    ›    Rok 2010 902
    ›    Rok 2011 832
    ›    Rok 2012 753
    ›    Rok 2013 720
    ›    Rok 2014 647
    ›    Rok 2015 622
    ›    Rok 2016 363
    ›    Rok 2017 153
     Podstawowe informacje o budżecie - sprawozdania 6117
    ›    Rok 2003 1503
    ›    Rok 2002 2747
    ›    Rok 2004 1500
    ›    Rok 2005 2510
    ›    Rok 2006 1717
    ›    Rok 2008 1745
    ›    Rok 2009 1860
    ›    Rok 2010 1921
    ›    Rok 2011 1869
    ›    Rok 2012 6615
    ›    Rok 2013 1475
    ›    Rok 2014 1813
    ›    Rok 2015 2863
    ›    Rok 2016 1195
    ›    Rok 2017 720
    ›    Rok 2018 263
     Procedury uchwalania budżetu 1653
     Informacja Wójta Gminy z art. 37 ustawy o finansach publicznych 1130
     Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy 37
   Uchwały 22361
    ›    Rok 2003 1755
    ›    Rok 2001 1416
    ›    Rok 2002 III Kwartał 1294
    ›    Rok 2002 IV Kwartał 2206
    ›    Rok 2004 1988
    ›    Rok 2005 1880
    ›    Rok 2006 2210
    ›    Rok 2007 2418
    ›    Rok 2008 2942
    ›    Rok 2009 3258
    ›    Rok 2010 3761
    ›    Rok 2011 3715
    ›    Rok 2012 5869
    ›    Rok 2013 3673
     Archiwum Uchwał 167
     Rok 2014 5852
     Rok 2015 5004
     Rok 2016 2146
     Rok 2017 1295
     Rok 2018 774
     Projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy 6890
   Podatki i opłaty lokalne 9906
     2003 1514
     2004 1328
     2005 1386
     2007 1421
     2008 1570
     2009 844
     2010 1065
     2011 969
     2012 1224
     2013 1549
     2014 1031
     2015 1390
     2016 1460
     2017 1387
     2018 693
   Strategia rozwoju 8684
   Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wręczyca Wielka na lata 2006 - 2016 3798
     Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 9582
     Druki wniosków 1689
     Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty 2310
     Projekty do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego 2036
     Wyłożenie studium i planów miejscowych 1091
   Zagospodarowanie przestrzenne Gminy 5247
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1972
     Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 6247
     Ogłoszenia, obwieszczenia i projekty 2604
     Wnioski 362
   Gospodarka komunalna 10839
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 5179
   Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze 50872
    ›    Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 5102
    ›    Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy 40034
    ›    Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 10083
    ›    Informacja o wynikach naboru 8475
     Nabór pracowników Urząd Gminy Wręczyca Wielka 39083
     Nabór pracowników GOPS 19590
    ›    Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w GOPS 2184
    ›    Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w GOPS 13867
    ›    Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 4579
    ›    Informacja o wynikach naboru 3993
   Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego 1239
   Zbiór aktów prawa miejscowego 16468
Zamówienia Publiczne
   Przetargi 145487
     Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego 92655
     Ogłoszenia, dla których nie stosuje się ustawy "Prawo zamówień publicznych" 133243
    ›    Przetargi archiwalne 38348
    ›    Rok 2008 od drugiego kwartału 9030
     Przetargi z zakresu zamówień publicznych 104437
    ›    Rok 2009 20850
    ›    Rok 2010 14854
    ›    Rok 2011 19801
    ›    Rok 2012 22812
    ›    Rok 2013 40130
    ›    Rok 2014 21393
    ›    Rok 2015 34313
    ›    Rok 2016 35451
    ›    Rok 2017 27054
    ›    Rok 2018 23512
Inne
   Emisja obligacji 2013 2570
   Emisja obligacji 2017 1273
   Emisja obligacji 2018 458
   Kontrole, protokoły, wystąpienia 5179
   Decyzje środowiskowe 4452
     Druki wniosków 1155
     Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty 7819
   Drogi gminne 2643
     Druki wniosków 1519
   Ewidencja Działalności Gospodarczej 5044
   Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1944
    ›    Karta A 1160
    ›    Karta B 1699
    ›    Karta E 910
     2012 - 2013 467
     2014 522
    ›    Karta A 662
    ›    Karta B 569
    ›    Karta E 550
     2015 369
    ›    Karta A 452
    ›    Karta B 438
     2016 80
    ›    Karta A 137
    ›    Karta B 130
     2017 142
    ›    Karta A 168
    ›    Karta B 121
     2018 24
    ›    Karta A 24
    ›    Karta B 20
   Wodociągi i kanalizacja 4959
     Druki wniosków 1718
     Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty 2970
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2166
     Wywóz nieczystości płynnych 2871
   Jednostki organizacyjne 7183
     Rejestry jednostek 1085
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4310
    ›    Kontakt 2618
    ›    Kierownictwo 1481
    ›    Statut 1110
    ›    Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych 1114
     Gminny Ośrodek Kultury 1812
     Zespół Obsługi Placówek Oświatowych 4057
    ›    Kontakt 1863
    ›    Kierownictwo 1932
    ›    Statut 1624
    ›    Regulamin 1040
    ›    Struktura organizacyjna 1397
     Placówki Oświatowe 5300
   Stowarzyszenia i pozostałe 2679
     Ochotnicze Straże Pożarne 1301
    ›    OSP Bieżeń 1806
    ›    OSP Borowe 1480
    ›    OSP Czarna Wieś 1506
    ›    OSP Długi Kąt 1157
    ›    OSP Grodzisko 1470
    ›    OSP Golce 1315
    ›    OSP Hutka 1989
    ›    OSP Kalej 1690
    ›    OSP Kuleje 1701
    ›    OSP Klepaczka 1421
    ›    OSP Nowiny 1523
    ›    OSP Piła 1067
    ›    OSP Pierzchno 1391
    ›    OSP Szarlejka 1251
    ›    OSP Truskolasy 1624
    ›    OSP Węglowice 1829
    ›    OSP Wręczyca Wielka 2021
    ›    OSP Zamłynie 1397
    ›    Zakładowa OSP Arnall Poland - Golce 950
     Kluby Sportowe 2214
   Organizacje pozarządowe 5376
     Program, sprawozdania 1885
     Ogłoszenia 10536
     Sposób konsultacji 721
   Wybory 9451
     Wybory parlamentarne 2007 r 911
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 r. 1031
     Wybory Prezydenckie 2010 1002
     Wybory Samorządowe 2010 2310
     Wybory ławników na kadencję 2012-2015 733
     Wybory Parlamentarne 2011 790
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r. 667
     Wybory Samorządowe 2014 4022
     Wybory Prezydenckie 2015 2390
     Wybory ławników na kadencję 2016-2019 567
     Referendum 2015 3715
     Wybory Parlamentarne 2015 1344
     Wybory Samorządowe 2018 6388
   Jednostki pomocnicze 4205
     Sołectwa 2762
    ›    Statut Sołectw 1389
   Ogłoszenia 75889
   Konsultacje 4124
   Ochrona środowiska 16911
   Załatwianie spraw obywateli 5757
     Małżeństwa, narodziny, zgony 1493
    ›    Wydawanie odpisów aktów Stanu Cywilnego 1257
    ›    Rejestracja urodzeń 1923
    ›    Udzielenie Ślubu Cywilnego 1335
    ›    Wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wg prawa polskiego (małżeństwa wyznaniowe) 918
    ›    Rejestracja zgonów 1178
     Dowody osobiste 3305
     Meldunki 2505
     Mieszkania 1366
     Nieruchomości 2745
     Zaświadczenia 1917
   Petycje 2442
   Rejestry i ewidencje 5158
     Rejestr skarg i wniosków 1181
     Rejestr Petycji 275
   RODO 342
   Udostępnianie informacji 5031
   Oświadczenia majątkowe 13465
     Wójta Gminy 5440
     Sekretarza Gminy 4588
     Skarbnika Gminy 3127
     Radnych 15048
     Kierowników jednostek organizacyjnych 13245
     Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 4269
     Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 1099
   Kodeks etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Wręczyca Wielka 1973
   Redakcja Biuletynu 3786
   Archiwum 3708