Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2073525
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ273804
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 273804
   Godziny urzędowania 9789
   Organizacja urzędu 10206
   Struktura organizacyjna 16122
Organy
   Wójt Gminy 17325
     CV 3014
     Kompetencje 2242
     Kontakt 1828
     Dyżury 1646
    ›    Zarządzenia 2003 3046
    ›    Zarządzenia 2004 1539
    ›    Zarządzenia 2005 1595
    ›    Zarządzenia 2006 2067
    ›    Zarządzenia 2007 2651
    ›    Zarządzenia 2008 3954
    ›    Zarządzenia 2009 4172
    ›    Zarządzenia 2010 3739
    ›    Zarządzenia 2011 4427
    ›    Zarządzenia 2012 14009
    ›    Zarządzenia 2013 5007
    ›    Zarządzenia 2014 18576
    ›    Zarządzenia 2015 19511
     Zarządzenia Wójta Gminy 2707
    ›    Zarządzenia 2016 1967
    ›    Zarządzenia 2017 1128
     Decyzje i inne akty administracyjne 2970
    ›    Do Roku 2007 1368
    ›    Rok 2008 909
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1748
    ›    Rok 2009 2569
    ›    Rok 2010 1163
    ›    Rok 2011 1727
    ›    Rok 2012 671
     Stanowiska 2334
   Zastępca Wójta Gminy 5907
   Rada Gminy 19542
     Przewodniczący Rady 3103
     Skład Rady 6260
     Regulamin 1358
     Kompetencje 1901
     Rezolucje 1562
     Sesje 12133
    ›    Plan pracy 1723
    ›    Najbliższa sesja 9520
    ›    Protokoły z sesji 10353
    ›    Załączniki do protokołów 19481
     Interpelacje i wnioski radnych 4279
     Kontakt z radnymi 2366
    ›    Skład IV kadencji Rady Gminy w latach 2002-2006 983
     Archiwum 1356
   Komisje Rady 7692
     Komisja Rewizyjna 2624
    ›    Przedmiot działania 889
    ›    Skład osobowy 1392
    ›    Plan pracy 1497
    ›    Posiedzenia komisji 2283
    ›    Protokoły z posiedzeń 1726
     Komisja Budżetowa 3131
    ›    Skład osobowy 1413
    ›    Plan pracy 3951
    ›    Protokoły z posiedzeń 2493
    ›    Przedmiot działania 994
    ›    Posiedzenia komisji 4106
     Komisja Polityki Społecznej 2881
    ›    Skład osobowy 1138
    ›    Przedmiot działania 902
    ›    Plan pracy 1869
    ›    Posiedzenia komisji 4352
    ›    Protokoły z posiedzeń 1230
     Doraźna Komisja ds. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 364
    ›    Przedmiot działania i skład osobowy 247
    ›    Posiedzenia komisji 361
    ›    Protokoły z posiedzeń 223
     Komisja ds. Pozyskiwania Środków Unijnych 1429
    ›    Posiedzenia komisji 780
   Komórki organizacyjne 8911
     Referat Ogólny 3158
     Referat Spraw Obywatelskich 3062
     Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 3696
     Referat Finansowy 3352
     Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska 2979
     Urząd Stanu Cywilnego 4003
    ›    Kompetencje 629
     Sekretarz Gminy 1833
     Skarbnik Gminy 1814
Prawo Lokalne
   Statut 5620
   Regulamin 8352
   Budżet 11372
     Uchwały RIO 3033
     Uchwały RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu 2392
     Uchwały okołobudżetowe 2780
     Bilans 1827
    ›    Rok 2009 796
    ›    Rok 2010 729
    ›    Rok 2011 664
    ›    Rok 2012 582
    ›    Rok 2013 554
    ›    Rok 2014 470
    ›    Rok 2015 394
    ›    Rok 2016 127
     Podstawowe informacje o budżecie - sprawozdania 5365
    ›    Rok 2003 1310
    ›    Rok 2002 2376
    ›    Rok 2004 1294
    ›    Rok 2005 2302
    ›    Rok 2006 1581
    ›    Rok 2008 1486
    ›    Rok 2009 1608
    ›    Rok 2010 1637
    ›    Rok 2011 1571
    ›    Rok 2012 6306
    ›    Rok 2013 1105
    ›    Rok 2014 1460
    ›    Rok 2015 2443
    ›    Rok 2016 813
    ›    Rok 2017 172
     Procedury uchwalania budżetu 1502
     Informacja Wójta Gminy z art. 37 ustawy o finansach publicznych 920
   Uchwały 20184
     Rok 2001 1284
     Rok 2002 1172
    ›    III Kwartał 1051
    ›    IV Kwartał 1874
     Rok 2003 1567
     Rok 2004 1785
     Rok 2005 1660
     Rok 2006 1996
     Rok 2007 2253
     Rok 2008 2742
     Rok 2009 3067
     Rok 2010 3550
     Rok 2011 3498
     Rok 2012 5618
     Rok 2013 3476
     Rok 2014 5538
     Rok 2015 4762
     Rok 2016 1644
     Rok 2017 476
     Projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy 5862
   Podatki i opłaty lokalne 8505
     2003 1337
     2004 1159
     2005 1306
     2007 1338
     2008 1498
     2009 765
     2010 984
     2011 887
     2012 1126
     2013 1455
     2014 951
     2015 1246
     2016 1283
     2017 773
   Strategia rozwoju 8340
   Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wręczyca Wielka na lata 2006 - 2016 3579
     Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 6984
     Druki wniosków 1245
     Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty 2081
     Projekty do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego 1815
     Wyłożenie studium i planów miejscowych 795
   Zagospodarowanie przestrzenne Gminy 3387
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1142
     Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 3687
     Ogłoszenia, obwieszczenia i projekty 1657
     Wnioski 58
   Gospodarka komunalna 10154
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 4694
   Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze 45101
    ›    Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 4635
    ›    Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy 36021
    ›    Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 9248
    ›    Informacja o wynikach naboru 7821
     Nabór pracowników Urząd Gminy Wręczyca Wielka 34197
     Nabór pracowników GOPS 16672
    ›    Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w GOPS 1827
    ›    Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w GOPS 11503
    ›    Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 3788
    ›    Informacja o wynikach naboru 3307
   Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego 964
   Zbiór aktów prawa miejscowego 15229
Zamówienia Publiczne
   Przetargi 127615
     Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego 86261
     Ogłoszenia, dla których nie stosuje się ustawy "Prawo zamówień publicznych" 106915
    ›    Przetargi archiwalne 38112
    ›    Rok 2008 od drugiego kwartału 8723
     Przetargi z zakresu zamówień publicznych 94392
    ›    Rok 2009 20524
    ›    Rok 2010 14568
    ›    Rok 2011 19386
    ›    Rok 2012 22569
    ›    Rok 2013 36319
    ›    Rok 2014 21051
    ›    Rok 2015 32506
    ›    Rok 2016 32566
    ›    Rok 2017 13867
Inne
   Emisja obligacji 2013 2253
   Emisja obligacji 2017 527
   Kontrole, protokoły, wystąpienia 4733
   Decyzje środowiskowe 3472
     Druki wniosków 992
     Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty 6786
   Drogi gminne 2256
     Druki wniosków 1294
   Ewidencja Działalności Gospodarczej 4600
   Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1624
    ›    Karta A 1016
    ›    Karta B 1540
    ›    Karta E 739
     2012 - 2013 405
     2014 456
    ›    Karta A 504
    ›    Karta B 415
    ›    Karta E 411
     2015 263
    ›    Karta A 285
    ›    Karta B 255
   Wodociągi i kanalizacja 3626
     Druki wniosków 1350
     Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty 2357
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1796
     Wywóz nieczystości płynnych 2065
   Jednostki organizacyjne 6730
     Rejestry jednostek 920
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3466
    ›    Kontakt 1903
    ›    Kierownictwo 1220
    ›    Statut 883
    ›    Regulamin 867
    ›    Struktura organizacyjna 1329
    ›    Ewidencje i rejestry 803
    ›    Dokumentacje kontroli 637
    ›    Budżet i inwestycje 829
    ›    Zamówienia publiczne 7357
     Gminny Ośrodek Kultury 1446
     Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty 3549
    ›    Kontakt 1590
    ›    Kierownictwo 1584
    ›    Statut 1471
    ›    Regulamin 856
    ›    Struktura organizacyjna 1175
    ›    Ewidencje i rejestry 947
    ›    Dokumentacje kontroli 895
    ›    Budżet i inwestycje 1097
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 1122
    ›    Zamówienia publiczne 7434
     Placówki Oświatowe 4422
   Stowarzyszenia i pozostałe 2388
     Ochotnicze Straże Pożarne 1152
    ›    OSP Bieżeń 1487
    ›    OSP Borowe 1095
    ›    OSP Czarna Wieś 1141
    ›    OSP Długi Kąt 946
    ›    OSP Grodzisko 1104
    ›    OSP Golce 1072
    ›    OSP Hutka 1656
    ›    OSP Kalej 1324
    ›    OSP Kuleje 1456
    ›    OSP Klepaczka 1182
    ›    OSP Nowiny 1220
    ›    OSP Piła 904
    ›    OSP Pierzchno 1175
    ›    OSP Szarlejka 925
    ›    OSP Truskolasy 1244
    ›    OSP Węglowice 1444
    ›    OSP Wręczyca Wielka 1680
    ›    OSP Zamłynie 1068
    ›    Zakładowa OSP Arnall Poland - Golce 705
     Kluby Sportowe 2082
   Organizacje pozarządowe 4836
     Program, sprawozdania 1691
     Ogłoszenia 9746
     Sposób konsultacji 650
   Wybory 6545
     Wybory parlamentarne 2007 r 843
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 r. 937
     Wybory Prezydenckie 2010 935
     Wybory Samorządowe 2010 2164
     Wybory ławników na kadencję 2012-2015 657
     Wybory Parlamentarne 2011 713
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r. 580
     Wybory Samorządowe 2014 3551
     Wybory Prezydenckie 2015 2279
     Wybory ławników na kadencję 2016-2019 450
     Referendum 2015 3574
     Wybory Parlamentarne 2015 1171
   Jednostki pomocnicze 3932
     Sołectwa 2603
    ›    Statut Sołectw 1218
   Ogłoszenia 67567
   Konsultacje 3776
   Ochrona środowiska 11489
   Załatwianie spraw obywateli 5283
     Małżeństwa, narodziny, zgony 1374
    ›    Wydawanie odpisów aktów Stanu Cywilnego 944
    ›    Rejestracja urodzeń 1683
    ›    Udzielenie Ślubu Cywilnego 905
    ›    Wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wg prawa polskiego (małżeństwa wyznaniowe) 713
    ›    Rejestracja zgonów 992
     Dowody osobiste 2390
     Meldunki 2178
     Mieszkania 1213
     Nieruchomości 2448
     Zaświadczenia 1745
   Petycje 1454
   Rejestry i ewidencje 4828
     Rejestr skarg i wniosków 1014
     Rejestr Petycji 203
   Udostępnianie informacji 4718
   Oświadczenia majątkowe 11591
     Wójta Gminy 4939
     Sekretarza Gminy 4255
     Skarbnika Gminy 2770
     Radnych 12967
     Kierowników jednostek organizacyjnych 12113
     Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 3788
     Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 702
   Kodeks etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Wręczyca Wielka 1774
   Redakcja Biuletynu 3602
   Archiwum 3349