Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2547482
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ322848
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 322848
   Godziny urzędowania 14615
   Organizacja urzędu 12686
   Struktura organizacyjna 21472
Organy
   Wójt Gminy 21236
     CV 3787
     Kompetencje 2686
     Kontakt 2179
     Dyżury 1933
    ›    Zarządzenia 2003 3588
    ›    Zarządzenia 2004 1788
    ›    Zarządzenia 2005 1908
    ›    Zarządzenia 2006 2334
    ›    Zarządzenia 2007 3032
    ›    Zarządzenia 2008 4366
    ›    Zarządzenia 2009 4654
    ›    Zarządzenia 2010 4205
    ›    Zarządzenia 2011 4726
    ›    Zarządzenia 2012 14503
    ›    Zarządzenia 2013 5456
    ›    Zarządzenia 2014 19069
    ›    Zarządzenia 2015 20103
     Zarządzenia Wójta Gminy 6270
    ›    Zarządzenia 2016 2587
    ›    Zarządzenia 2017 3215
    ›    Zarządzenia 2018 2234
    ›    Zarządzenia 2019 1936
     Decyzje i inne akty administracyjne 3753
    ›    Do Roku 2007 1614
    ›    Rok 2008 1107
     Obwieszczenia i zawiadomienia 2357
    ›    Rok 2009 3053
    ›    Rok 2010 1468
    ›    Rok 2011 2052
    ›    Rok 2012 879
     Stanowiska 2801
   Zastępca Wójta Gminy 7085
   Rada Gminy 24206
     Przewodniczący Rady 3739
     Skład Rady 8393
     Kluby Radnych 134
     Regulamin 1519
     Kompetencje 2147
     Sesje 15928
    ›    Plan pracy 2150
    ›    Najbliższa sesja 11908
    ›    Protokoły z sesji 11980
    ›    Załączniki do protokołów 20563
    ›    Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w sesji 102
    ›    Nagrania i transmisje obrad 2434
    ›    Imienne wykazy głosowań radnych 289
    ›    Wnioski radnych w kadencji 2018-2023 127
     Interpelacje i zapytania radnych w kadencji 2018-2023 449
     Kontakt z radnymi 2773
    ›    Interpelacje i wolne wnioski 4698
    ›    Skład IV kadencji Rady Gminy w latach 2002-2006 1319
     Archiwum 1581
   Komisje Rady 9131
     Komisja Rewizyjna 3085
    ›    Przedmiot działania 1092
    ›    Skład osobowy 1701
    ›    Plan pracy 1829
    ›    Posiedzenia komisji 2709
    ›    Protokoły z posiedzeń 1956
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 184
    ›    Skład osobowy 90
    ›    Posiedzenia komisji 74
    ›    Protokoły z posiedzeń 4
     Komisja Budżetowa 3785
    ›    Skład osobowy 1767
    ›    Plan pracy 4723
    ›    Protokoły z posiedzeń 2734
    ›    Przedmiot działania 1217
    ›    Posiedzenia komisji 4667
     Komisja Polityki Społecznej 3479
    ›    Skład osobowy 1466
    ›    Przedmiot działania 1134
    ›    Plan pracy 2331
    ›    Posiedzenia komisji 4958
    ›    Protokoły z posiedzeń 1506
     Doraźna Komisja ds. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 673
    ›    Przedmiot działania i skład osobowy 487
    ›    Posiedzenia komisji 613
    ›    Protokoły z posiedzeń 463
     Doraźna Komisja Statutowa 151
    ›    Przedmiot działania i skład osobowy 76
    ›    Posiedzenia komisji 87
    ›    Protokoły z posiedzeń 67
     Komisja ds. Pozyskiwania Środków Unijnych 1691
    ›    Posiedzenia komisji 1063
   Komórki organizacyjne 10734
     Referat Ogólny 3624
     Referat Spraw Obywatelskich 3608
     Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 4372
     Referat Finansowy 3786
     Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska 3700
     Urząd Stanu Cywilnego 5459
    ›    Kompetencje 798
     Sekretarz Gminy 2299
     Skarbnik Gminy 2942
Prawo Lokalne
   Statut 6225
   Regulamin 9632
   Budżet 13607
     Uchwały RIO 3592
     Uchwały RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu 2831
     Uchwały okołobudżetowe 3126
     Bilans 2274
    ›    Rok 2009 977
    ›    Rok 2010 916
    ›    Rok 2011 854
    ›    Rok 2012 775
    ›    Rok 2013 754
    ›    Rok 2014 669
    ›    Rok 2015 647
    ›    Rok 2016 398
    ›    Rok 2017 258
    ›    Rok 2018 108
     Podstawowe informacje o budżecie - sprawozdania 6366
    ›    Rok 2003 1542
    ›    Rok 2002 2857
    ›    Rok 2004 1546
    ›    Rok 2005 2527
    ›    Rok 2006 1750
    ›    Rok 2008 1775
    ›    Rok 2009 1901
    ›    Rok 2010 1941
    ›    Rok 2011 1901
    ›    Rok 2012 6638
    ›    Rok 2013 1497
    ›    Rok 2014 1845
    ›    Rok 2015 2943
    ›    Rok 2016 1307
    ›    Rok 2017 814
    ›    Rok 2018 586
    ›    Rok 2019 51
     Procedury uchwalania budżetu 1704
     Informacja Wójta Gminy z art. 37 ustawy o finansach publicznych 1233
     Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy 137
   Uchwały 23711
    ›    Rok 2003 1819
    ›    Rok 2001 1473
    ›    Rok 2002 III Kwartał 1328
    ›    Rok 2002 IV Kwartał 2275
    ›    Rok 2004 2024
    ›    Rok 2005 1922
    ›    Rok 2006 2253
    ›    Rok 2007 2451
    ›    Rok 2008 3067
    ›    Rok 2009 3337
    ›    Rok 2010 3808
    ›    Rok 2011 3777
    ›    Rok 2012 5919
    ›    Rok 2013 3735
     Archiwum Uchwał 340
     Rok 2014 5930
     Rok 2015 5099
     Rok 2016 2251
     Rok 2017 1451
     Rok 2018 1482
     Rok 2019 445
     Projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy 7575
   Podatki i opłaty lokalne 10885
     2003 1541
     2004 1354
     2005 1428
     2007 1467
     2008 1596
     2009 866
     2010 1090
     2011 997
     2012 1244
     2013 1574
     2014 1064
     2015 1419
     2016 1509
     2017 1455
     2018 974
     2019 213
     2019 493
   Strategia rozwoju 8816
   Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wręczyca Wielka na lata 2006 - 2016 3889
     Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 10759
     Druki wniosków 1929
     Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty 2373
     Projekty do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego 2056
     Wyłożenie studium i planów miejscowych 1174
   Zagospodarowanie przestrzenne Gminy 6171
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2303
     Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 7768
     Ogłoszenia, obwieszczenia i projekty 2994
     Wnioski 539
   Gospodarka komunalna 11214
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 5333
   Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze 58851
    ›    Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 5606
    ›    Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy 45127
    ›    Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 12577
    ›    Informacja o wynikach naboru 10213
     Nabór pracowników Urząd Gminy Wręczyca Wielka 47178
     Nabór pracowników GOPS 23260
    ›    Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w GOPS 2421
    ›    Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w GOPS 16130
    ›    Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 5509
    ›    Informacja o wynikach naboru 4948
   Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego 1352
   Zbiór aktów prawa miejscowego 17127
Zamówienia Publiczne
   Przetargi 153691
     Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego 96092
     Ogłoszenia, dla których nie stosuje się ustawy "Prawo zamówień publicznych" 147595
    ›    Przetargi archiwalne 38388
    ›    Rok 2008 od drugiego kwartału 9112
     Przetargi z zakresu zamówień publicznych 108509
    ›    Rok 2009 20903
    ›    Rok 2010 14922
    ›    Rok 2011 19857
    ›    Rok 2012 22842
    ›    Rok 2013 42102
    ›    Rok 2014 21428
    ›    Rok 2015 34923
    ›    Rok 2016 36114
    ›    Rok 2017 27468
    ›    Rok 2018 30892
    ›    Rok 2019 8540
     Platforma Zakupowa 34
Inne
   Emisja obligacji 2013 2655
   Emisja obligacji 2017 1386
   Emisja obligacji 2018 606
   Kontrole, protokoły, wystąpienia 5334
   Decyzje środowiskowe 4794
     Druki wniosków 1220
     Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty 8214
   Drogi gminne 2845
     Druki wniosków 1606
   Ewidencja Działalności Gospodarczej 5224
   Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2044
    ›    Karta A 1174
    ›    Karta B 1723
    ›    Karta E 933
     2012 - 2013 480
     2014 539
    ›    Karta A 681
    ›    Karta B 591
    ›    Karta E 568
     2015 409
    ›    Karta A 475
    ›    Karta B 452
     2016 103
    ›    Karta A 160
    ›    Karta B 159
     2017 170
    ›    Karta A 200
    ›    Karta B 152
     2018 95
    ›    Karta A 55
    ›    Karta B 41
   Wodociągi i kanalizacja 5723
     Druki wniosków 1913
     Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty 3299
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2336
     Wywóz nieczystości płynnych 3333
   Jednostki organizacyjne 7585
     Rejestry jednostek 1213
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5692
    ›    Kontakt 2851
    ›    Kierownictwo 1590
    ›    Statut 1175
    ›    Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych 1180
     Gminny Ośrodek Kultury 2019
     Zespół Obsługi Placówek Oświatowych 4321
    ›    Kontakt 1946
    ›    Kierownictwo 2086
    ›    Statut 1688
    ›    Regulamin 1090
    ›    Struktura organizacyjna 1531
     Placówki Oświatowe 5584
   Stowarzyszenia i pozostałe 2844
     Ochotnicze Straże Pożarne 1368
    ›    OSP Bieżeń 1935
    ›    OSP Borowe 1615
    ›    OSP Czarna Wieś 1663
    ›    OSP Długi Kąt 1288
    ›    OSP Grodzisko 1635
    ›    OSP Golce 1374
    ›    OSP Hutka 2081
    ›    OSP Kalej 1844
    ›    OSP Kuleje 1769
    ›    OSP Klepaczka 1483
    ›    OSP Nowiny 1628
    ›    OSP Piła 1152
    ›    OSP Pierzchno 1461
    ›    OSP Szarlejka 1348
    ›    OSP Truskolasy 1792
    ›    OSP Węglowice 1990
    ›    OSP Wręczyca Wielka 2117
    ›    OSP Zamłynie 1536
    ›    Zakładowa OSP Arnall Poland - Golce 997
     Kluby Sportowe 2293
   Organizacje pozarządowe 6261
     Program, sprawozdania 1954
     Ogłoszenia 11541
     Sposób konsultacji 745
   Wybory 10979
     Wybory parlamentarne 2007 r 936
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 r. 1078
     Wybory Prezydenckie 2010 1019
     Wybory Samorządowe 2010 2358
     Wybory ławników na kadencję 2012-2015 749
     Wybory Parlamentarne 2011 808
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r. 697
     Wybory Samorządowe 2014 4125
     Wybory Prezydenckie 2015 2409
     Wybory ławników na kadencję 2016-2019 636
     Referendum 2015 3746
     Wybory Parlamentarne 2015 1378
     Wybory Samorządowe 2018 7771
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 869
     Wybory ławników na kadencję 2020-2023 69
   Jednostki pomocnicze 4389
     Sołectwa 2953
    ›    Statut Sołectw 1456
   Ogłoszenia 80396
   Konsultacje 4212
   Ochrona środowiska 19731
   Załatwianie spraw obywateli 5994
     Małżeństwa, narodziny, zgony 1536
    ›    Wydawanie odpisów aktów Stanu Cywilnego 1325
    ›    Rejestracja urodzeń 1973
    ›    Udzielenie Ślubu Cywilnego 1528
    ›    Wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wg prawa polskiego (małżeństwa wyznaniowe) 957
    ›    Rejestracja zgonów 1222
     Dowody osobiste 3618
     Meldunki 2700
     Mieszkania 1460
     Nieruchomości 2938
     Zaświadczenia 2001
   Petycje 2690
   Rejestry i ewidencje 5275
     Rejestr skarg i wniosków 1224
     Rejestr Petycji 289
   RODO 635
   Udostępnianie informacji 5187
   Oświadczenia majątkowe 15284
     Wójta Gminy 6019
     Zastępca Wójta 205
     Sekretarza Gminy 4964
     Skarbnika Gminy 3348
     Radnych 16907
     Kierowników jednostek organizacyjnych 14119
     Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 4543
     Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 1388
   Kodeks etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Wręczyca Wielka 2057
   Monitoring wizyjny 153
   Redakcja Biuletynu 3883
   Archiwum 3826