Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2616741
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ329624
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 329624
   Godziny urzędowania 15318
   Organizacja urzędu 13003
   Struktura organizacyjna 22127
Organy
   Wójt Gminy 21794
     CV 3868
     Kompetencje 2715
     Kontakt 2257
     Dyżury 1965
    ›    Zarządzenia 2003 3632
    ›    Zarządzenia 2004 1801
    ›    Zarządzenia 2005 1919
    ›    Zarządzenia 2006 2348
    ›    Zarządzenia 2007 3047
    ›    Zarządzenia 2008 4388
    ›    Zarządzenia 2009 4754
    ›    Zarządzenia 2010 4284
    ›    Zarządzenia 2011 4782
    ›    Zarządzenia 2012 14522
    ›    Zarządzenia 2013 5496
    ›    Zarządzenia 2014 19135
    ›    Zarządzenia 2015 20180
     Zarządzenia Wójta Gminy 6951
    ›    Zarządzenia 2016 2661
    ›    Zarządzenia 2017 3255
    ›    Zarządzenia 2018 2300
    ›    Zarządzenia 2019 3070
     Decyzje i inne akty administracyjne 3842
    ›    Do Roku 2007 1624
    ›    Rok 2008 1142
     Obwieszczenia i zawiadomienia 2428
    ›    Rok 2009 3100
    ›    Rok 2010 1480
    ›    Rok 2011 2069
    ›    Rok 2012 888
     Stanowiska 2851
   Zastępca Wójta Gminy 7235
   Rada Gminy 24777
     Przewodniczący Rady 3783
     Skład Rady 8694
     Kluby Radnych 199
     Regulamin 1534
     Kompetencje 2162
     Sesje 16508
    ›    Plan pracy 2192
    ›    Najbliższa sesja 12347
    ›    Protokoły z sesji 12162
    ›    Załączniki do protokołów 20679
    ›    Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w sesji 137
    ›    Nagrania i transmisje obrad 2856
    ›    Imienne wykazy głosowań radnych 357
    ›    Wnioski radnych w kadencji 2018-2023 176
     Interpelacje i zapytania radnych w kadencji 2018-2023 544
     Kontakt z radnymi 2821
    ›    Interpelacje i wolne wnioski 4775
    ›    Skład IV kadencji Rady Gminy w latach 2002-2006 1343
     Archiwum 1616
   Komisje Rady 9307
     Komisja Rewizyjna 3149
    ›    Przedmiot działania 1110
    ›    Skład osobowy 1788
    ›    Plan pracy 1872
    ›    Posiedzenia komisji 2750
    ›    Protokoły z posiedzeń 1968
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 239
    ›    Plan pracy 8
    ›    Przedmiot działania 3
    ›    Skład osobowy 107
    ›    Posiedzenia komisji 106
    ›    Protokoły z posiedzeń 24
     Komisja Budżetowa 3894
    ›    Skład osobowy 1797
    ›    Plan pracy 4809
    ›    Protokoły z posiedzeń 2754
    ›    Przedmiot działania 1258
    ›    Posiedzenia komisji 4767
     Komisja Polityki Społecznej 3533
    ›    Skład osobowy 1490
    ›    Przedmiot działania 1144
    ›    Plan pracy 2387
    ›    Posiedzenia komisji 4988
    ›    Protokoły z posiedzeń 1533
     Doraźna Komisja ds. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 695
    ›    Przedmiot działania i skład osobowy 493
    ›    Posiedzenia komisji 626
    ›    Protokoły z posiedzeń 469
     Doraźna Komisja Statutowa 164
    ›    Przedmiot działania i skład osobowy 83
    ›    Posiedzenia komisji 94
    ›    Protokoły z posiedzeń 73
     Komisja ds. Pozyskiwania Środków Unijnych 1715
    ›    Posiedzenia komisji 1075
   Komórki organizacyjne 10988
     Referat Ogólny 3686
     Referat Spraw Obywatelskich 3699
     Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 4486
     Referat Finansowy 3844
     Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska 3806
     Urząd Stanu Cywilnego 5649
    ›    Kompetencje 802
     Sekretarz Gminy 2363
     Skarbnik Gminy 3007
Prawo Lokalne
   Statut 6361
   Regulamin 9816
   Budżet 13902
     Uchwały RIO 3642
     Uchwały RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu 2890
     Uchwały okołobudżetowe 3176
     Bilans 2349
    ›    Rok 2009 984
    ›    Rok 2010 923
    ›    Rok 2011 883
    ›    Rok 2012 782
    ›    Rok 2013 773
    ›    Rok 2014 678
    ›    Rok 2015 657
    ›    Rok 2016 412
    ›    Rok 2017 314
    ›    Rok 2018 206
     Podstawowe informacje o budżecie - sprawozdania 6525
    ›    Rok 2003 1585
    ›    Rok 2002 2921
    ›    Rok 2004 1554
    ›    Rok 2005 2535
    ›    Rok 2006 1761
    ›    Rok 2008 1799
    ›    Rok 2009 1915
    ›    Rok 2010 1950
    ›    Rok 2011 1913
    ›    Rok 2012 6649
    ›    Rok 2013 1528
    ›    Rok 2014 1864
    ›    Rok 2015 2981
    ›    Rok 2016 1373
    ›    Rok 2017 867
    ›    Rok 2018 735
    ›    Rok 2019 215
     Procedury uchwalania budżetu 1735
     Informacja Wójta Gminy z art. 37 ustawy o finansach publicznych 1274
     Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy 210
   Uchwały 24161
    ›    Rok 2003 1886
    ›    Rok 2001 1541
    ›    Rok 2002 III Kwartał 1362
    ›    Rok 2002 IV Kwartał 2307
    ›    Rok 2004 2071
    ›    Rok 2005 1958
    ›    Rok 2006 2299
    ›    Rok 2007 2490
    ›    Rok 2008 3142
    ›    Rok 2009 3410
    ›    Rok 2010 3869
    ›    Rok 2011 3858
    ›    Rok 2012 5974
    ›    Rok 2013 3803
     Archiwum Uchwał 414
     Rok 2014 5968
     Rok 2015 5139
     Rok 2016 2289
     Rok 2017 1533
     Rok 2018 1657
     Rok 2019 771
     Projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy 7813
   Podatki i opłaty lokalne 11202
     2003 1558
     2004 1365
     2005 1437
     2007 1472
     2008 1605
     2009 872
     2010 1095
     2011 1002
     2012 1253
     2013 1587
     2014 1072
     2015 1430
     2016 1521
     2017 1475
     2018 1015
     2019 280
     2019 664
   Strategia rozwoju 8863
   Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wręczyca Wielka na lata 2006 - 2016 3912
     Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 11247
     Druki wniosków 2060
     Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty 2419
     Projekty do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego 2066
     Wyłożenie studium i planów miejscowych 1214
   Zagospodarowanie przestrzenne Gminy 6470
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2464
     Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 8420
     Ogłoszenia, obwieszczenia i projekty 3069
     Wnioski 620
   Gospodarka komunalna 11370
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 5409
   Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze 61841
    ›    Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 5735
    ›    Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy 47247
    ›    Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 14129
    ›    Informacja o wynikach naboru 10774
     Nabór pracowników Urząd Gminy Wręczyca Wielka 50403
     Nabór pracowników GOPS 24323
    ›    Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w GOPS 2500
    ›    Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w GOPS 16846
    ›    Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 5751
    ›    Informacja o wynikach naboru 5098
   Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego 1382
   Zbiór aktów prawa miejscowego 17446
Zamówienia Publiczne
   Przetargi 157780
     Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego 97758
     Ogłoszenia, dla których nie stosuje się ustawy "Prawo zamówień publicznych" 153431
    ›    Przetargi archiwalne 38421
    ›    Rok 2008 od drugiego kwartału 9163
     Przetargi z zakresu zamówień publicznych 110935
    ›    Rok 2009 20937
    ›    Rok 2010 14970
    ›    Rok 2011 19892
    ›    Rok 2012 22860
    ›    Rok 2013 43090
    ›    Rok 2014 21447
    ›    Rok 2015 35259
    ›    Rok 2016 36451
    ›    Rok 2017 27748
    ›    Rok 2018 31084
    ›    Rok 2019 16893
     Platforma Zakupowa 565
Inne
   Emisja obligacji 2013 2680
   Emisja obligacji 2017 1418
   Emisja obligacji 2018 643
   Kontrole, protokoły, wystąpienia 5398
   Decyzje środowiskowe 4894
     Druki wniosków 1239
     Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty 8409
   Drogi gminne 2905
     Druki wniosków 1663
   Ewidencja Działalności Gospodarczej 5314
   Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2085
    ›    Karta A 1180
    ›    Karta B 1731
    ›    Karta E 946
     2012 - 2013 487
     2014 547
    ›    Karta A 690
    ›    Karta B 599
    ›    Karta E 575
     2015 415
    ›    Karta A 485
    ›    Karta B 458
     2016 114
    ›    Karta A 170
    ›    Karta B 181
     2017 177
    ›    Karta A 208
    ›    Karta B 164
     2018 164
    ›    Karta A 75
    ›    Karta B 71
     2019 17
    ›    Karta A 21
    ›    Karta B 13
   Wodociągi i kanalizacja 5999
     Druki wniosków 2021
     Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty 3400
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2409
     Wywóz nieczystości płynnych 3582
   Jednostki organizacyjne 7675
     Rejestry jednostek 1235
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5843
    ›    Kontakt 3008
    ›    Kierownictwo 1607
    ›    Statut 1187
    ›    Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych 1208
     Gminny Ośrodek Kultury 2095
     Zespół Obsługi Placówek Oświatowych 4411
    ›    Kontakt 2007
    ›    Kierownictwo 2164
    ›    Statut 1703
    ›    Regulamin 1111
    ›    Struktura organizacyjna 1586
     Placówki Oświatowe 5687
   Stowarzyszenia i pozostałe 2893
     Ochotnicze Straże Pożarne 1380
    ›    OSP Bieżeń 1994
    ›    OSP Borowe 1668
    ›    OSP Czarna Wieś 1704
    ›    OSP Długi Kąt 1320
    ›    OSP Grodzisko 1684
    ›    OSP Golce 1405
    ›    OSP Hutka 2128
    ›    OSP Kalej 1908
    ›    OSP Kuleje 1805
    ›    OSP Klepaczka 1519
    ›    OSP Nowiny 1694
    ›    OSP Piła 1193
    ›    OSP Pierzchno 1480
    ›    OSP Szarlejka 1384
    ›    OSP Truskolasy 1860
    ›    OSP Węglowice 2091
    ›    OSP Wręczyca Wielka 2173
    ›    OSP Zamłynie 1591
    ›    Zakładowa OSP Arnall Poland - Golce 1014
     Kluby Sportowe 2332
   Organizacje pozarządowe 6317
     Program, sprawozdania 1967
     Ogłoszenia 11634
     Sposób konsultacji 750
   Wybory 11808
     Wybory parlamentarne 2007 r 943
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 r. 1131
     Wybory Prezydenckie 2010 1029
     Wybory Samorządowe 2010 2366
     Wybory ławników na kadencję 2012-2015 765
     Wybory Parlamentarne 2011 818
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r. 707
     Wybory Samorządowe 2014 4173
     Wybory Prezydenckie 2015 2422
     Wybory ławników na kadencję 2016-2019 658
     Referendum 2015 3756
     Wybory Parlamentarne 2015 1391
     Wybory Samorządowe 2018 7924
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 1266
     Wybory ławników na kadencję 2020-2023 120
     Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 851
   Jednostki pomocnicze 4431
     Sołectwa 2996
    ›    Statut Sołectw 1484
   Ogłoszenia 82302
   Konsultacje 4237
   Ochrona środowiska 20758
   Załatwianie spraw obywateli 6072
     Urząd Stanu Cywilnego 1640
     Dowody osobiste 3762
     Meldunki 2759
     Mieszkania 1491
     Nieruchomości 2995
     Zaświadczenia 2027
   Petycje 2826
   Rejestry i ewidencje 5315
     Rejestr skarg i wniosków 1245
     Rejestr Petycji 296
   RODO 734
   Udostępnianie informacji 5230
   Oświadczenia majątkowe 15657
     Wójta Gminy 6170
     Zastępca Wójta 280
     Sekretarza Gminy 5040
     Skarbnika Gminy 3396
     Radnych 17190
     Kierowników jednostek organizacyjnych 14363
     Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 5287
     Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 1458
   Kodeks etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Wręczyca Wielka 2084
   Monitoring wizyjny 205
   Redakcja Biuletynu 3905
   Archiwum 3878