Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2265464
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ293596
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 293596
   Godziny urzędowania 11623
   Organizacja urzędu 11111
   Struktura organizacyjna 17995
Organy
   Wójt Gminy 18803
     CV 3231
     Kompetencje 2438
     Kontakt 1980
     Dyżury 1775
    ›    Zarządzenia 2003 3408
    ›    Zarządzenia 2004 1725
    ›    Zarządzenia 2005 1848
    ›    Zarządzenia 2006 2292
    ›    Zarządzenia 2007 2976
    ›    Zarządzenia 2008 4291
    ›    Zarządzenia 2009 4538
    ›    Zarządzenia 2010 4086
    ›    Zarządzenia 2011 4638
    ›    Zarządzenia 2012 14424
    ›    Zarządzenia 2013 5332
    ›    Zarządzenia 2014 18929
    ›    Zarządzenia 2015 19888
     Zarządzenia Wójta Gminy 4095
    ›    Zarządzenia 2016 2302
    ›    Zarządzenia 2017 2967
    ›    Zarządzenia 2018 893
     Decyzje i inne akty administracyjne 3368
    ›    Do Roku 2007 1550
    ›    Rok 2008 1060
     Obwieszczenia i zawiadomienia 2017
    ›    Rok 2009 2930
    ›    Rok 2010 1405
    ›    Rok 2011 1979
    ›    Rok 2012 825
     Stanowiska 2491
   Zastępca Wójta Gminy 6198
   Rada Gminy 20821
     Przewodniczący Rady 3319
     Skład Rady 6723
     Regulamin 1435
     Kompetencje 1996
     Rezolucje 1664
     Sesje 13017
    ›    Plan pracy 1923
    ›    Najbliższa sesja 10214
    ›    Protokoły z sesji 11148
    ›    Załączniki do protokołów 19973
     Interpelacje i wnioski radnych 4509
     Kontakt z radnymi 2509
    ›    Skład IV kadencji Rady Gminy w latach 2002-2006 1194
     Archiwum 1450
   Komisje Rady 8213
     Komisja Rewizyjna 2788
    ›    Przedmiot działania 1011
    ›    Skład osobowy 1541
    ›    Plan pracy 1749
    ›    Posiedzenia komisji 2568
    ›    Protokoły z posiedzeń 1895
     Komisja Budżetowa 3372
    ›    Skład osobowy 1593
    ›    Plan pracy 4354
    ›    Protokoły z posiedzeń 2653
    ›    Przedmiot działania 1140
    ›    Posiedzenia komisji 4444
     Komisja Polityki Społecznej 3118
    ›    Skład osobowy 1313
    ›    Przedmiot działania 1062
    ›    Plan pracy 2176
    ›    Posiedzenia komisji 4733
    ›    Protokoły z posiedzeń 1424
     Doraźna Komisja ds. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 535
    ›    Przedmiot działania i skład osobowy 416
    ›    Posiedzenia komisji 546
    ›    Protokoły z posiedzeń 406
     Doraźna Komisja Statutowa 21
    ›    Przedmiot działania i skład osobowy 16
    ›    Posiedzenia komisji 17
    ›    Protokoły z posiedzeń 7
     Komisja ds. Pozyskiwania Środków Unijnych 1594
    ›    Posiedzenia komisji 1000
   Komórki organizacyjne 9562
     Referat Ogólny 3316
     Referat Spraw Obywatelskich 3283
     Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 3993
     Referat Finansowy 3538
     Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska 3274
     Urząd Stanu Cywilnego 4551
    ›    Kompetencje 743
     Sekretarz Gminy 1976
     Skarbnik Gminy 1991
Prawo Lokalne
   Statut 5853
   Regulamin 8915
   Budżet 12378
     Uchwały RIO 3363
     Uchwały RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu 2688
     Uchwały okołobudżetowe 2958
     Bilans 2041
    ›    Rok 2009 923
    ›    Rok 2010 878
    ›    Rok 2011 804
    ›    Rok 2012 727
    ›    Rok 2013 694
    ›    Rok 2014 619
    ›    Rok 2015 572
    ›    Rok 2016 311
    ›    Rok 2017 45
     Podstawowe informacje o budżecie - sprawozdania 5962
    ›    Rok 2003 1472
    ›    Rok 2002 2685
    ›    Rok 2004 1476
    ›    Rok 2005 2483
    ›    Rok 2006 1692
    ›    Rok 2008 1721
    ›    Rok 2009 1832
    ›    Rok 2010 1897
    ›    Rok 2011 1842
    ›    Rok 2012 6587
    ›    Rok 2013 1445
    ›    Rok 2014 1785
    ›    Rok 2015 2764
    ›    Rok 2016 1147
    ›    Rok 2017 638
    ›    Rok 2018 44
     Procedury uchwalania budżetu 1622
     Informacja Wójta Gminy z art. 37 ustawy o finansach publicznych 1085
   Uchwały 21736
    ›    Rok 2003 1725
    ›    Rok 2001 1386
    ›    Rok 2002 III Kwartał 1259
    ›    Rok 2002 IV Kwartał 2151
    ›    Rok 2004 1951
    ›    Rok 2005 1845
    ›    Rok 2006 2178
    ›    Rok 2007 2384
    ›    Rok 2008 2908
    ›    Rok 2009 3227
    ›    Rok 2010 3721
    ›    Rok 2011 3678
    ›    Rok 2012 5832
    ›    Rok 2013 3632
     Archiwum Uchwał 100
     Rok 2014 5762
     Rok 2015 4929
     Rok 2016 2035
     Rok 2017 1152
     Rok 2018 410
     Projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy 6673
   Podatki i opłaty lokalne 9517
     2003 1484
     2004 1312
     2005 1368
     2007 1400
     2008 1553
     2009 825
     2010 1048
     2011 949
     2012 1206
     2013 1534
     2014 1012
     2015 1361
     2016 1427
     2017 1299
     2018 430
   Strategia rozwoju 8606
   Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wręczyca Wielka na lata 2006 - 2016 3747
     Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 8638
     Druki wniosków 1524
     Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty 2227
     Projekty do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego 2017
     Wyłożenie studium i planów miejscowych 1027
   Zagospodarowanie przestrzenne Gminy 4671
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1717
     Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 5274
     Ogłoszenia, obwieszczenia i projekty 2362
     Wnioski 269
   Gospodarka komunalna 10595
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 5059
   Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze 48617
    ›    Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 4956
    ›    Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy 38560
    ›    Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 9858
    ›    Informacja o wynikach naboru 8301
     Nabór pracowników Urząd Gminy Wręczyca Wielka 37352
     Nabór pracowników GOPS 18386
    ›    Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w GOPS 2070
    ›    Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w GOPS 12979
    ›    Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 4267
    ›    Informacja o wynikach naboru 3761
   Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego 1158
   Zbiór aktów prawa miejscowego 16116
Zamówienia Publiczne
   Przetargi 139510
     Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego 90055
     Ogłoszenia, dla których nie stosuje się ustawy "Prawo zamówień publicznych" 122941
    ›    Przetargi archiwalne 38314
    ›    Rok 2008 od drugiego kwartału 8999
     Przetargi z zakresu zamówień publicznych 101367
    ›    Rok 2009 20809
    ›    Rok 2010 14815
    ›    Rok 2011 19767
    ›    Rok 2012 22779
    ›    Rok 2013 38617
    ›    Rok 2014 21349
    ›    Rok 2015 33725
    ›    Rok 2016 34771
    ›    Rok 2017 26611
    ›    Rok 2018 11481
Inne
   Emisja obligacji 2013 2511
   Emisja obligacji 2017 1107
   Emisja obligacji 2018 232
   Kontrole, protokoły, wystąpienia 5063
   Decyzje środowiskowe 4221
     Druki wniosków 1118
     Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty 7589
   Drogi gminne 2500
     Druki wniosków 1424
   Ewidencja Działalności Gospodarczej 4935
   Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1843
    ›    Karta A 1137
    ›    Karta B 1676
    ›    Karta E 837
     2012 - 2013 455
     2014 506
    ›    Karta A 639
    ›    Karta B 546
    ›    Karta E 527
     2015 331
    ›    Karta A 428
    ›    Karta B 414
     2016 59
    ›    Karta A 112
    ›    Karta B 105
     2017 101
    ›    Karta A 134
    ›    Karta B 92
   Wodociągi i kanalizacja 4419
     Druki wniosków 1597
     Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty 2773
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2056
     Wywóz nieczystości płynnych 2582
   Jednostki organizacyjne 7052
     Rejestry jednostek 1046
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3957
    ›    Kontakt 2368
    ›    Kierownictwo 1424
    ›    Statut 1065
    ›    Regulamin 1051
    ›    Struktura organizacyjna 1531
    ›    Ewidencje i rejestry 975
    ›    Dokumentacje kontroli 766
    ›    Budżet i inwestycje 995
    ›    Zamówienia publiczne 8467
     Gminny Ośrodek Kultury 1648
     Zespół Obsługi Placówek Oświatowych 3898
    ›    Kontakt 1806
    ›    Kierownictwo 1834
    ›    Statut 1593
    ›    Regulamin 1010
    ›    Struktura organizacyjna 1347
     Placówki Oświatowe 5095
   Stowarzyszenia i pozostałe 2573
     Ochotnicze Straże Pożarne 1238
    ›    OSP Bieżeń 1702
    ›    OSP Borowe 1343
    ›    OSP Czarna Wieś 1413
    ›    OSP Długi Kąt 1079
    ›    OSP Grodzisko 1329
    ›    OSP Golce 1242
    ›    OSP Hutka 1872
    ›    OSP Kalej 1566
    ›    OSP Kuleje 1627
    ›    OSP Klepaczka 1361
    ›    OSP Nowiny 1436
    ›    OSP Piła 1023
    ›    OSP Pierzchno 1347
    ›    OSP Szarlejka 1151
    ›    OSP Truskolasy 1514
    ›    OSP Węglowice 1687
    ›    OSP Wręczyca Wielka 1932
    ›    OSP Zamłynie 1277
    ›    Zakładowa OSP Arnall Poland - Golce 879
     Kluby Sportowe 2181
   Organizacje pozarządowe 5278
     Program, sprawozdania 1849
     Ogłoszenia 10434
     Sposób konsultacji 705
   Wybory 7020
     Wybory parlamentarne 2007 r 892
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 r. 989
     Wybory Prezydenckie 2010 985
     Wybory Samorządowe 2010 2256
     Wybory ławników na kadencję 2012-2015 704
     Wybory Parlamentarne 2011 771
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r. 637
     Wybory Samorządowe 2014 3723
     Wybory Prezydenckie 2015 2338
     Wybory ławników na kadencję 2016-2019 518
     Referendum 2015 3682
     Wybory Parlamentarne 2015 1306
     Wybory Samorządowe 2018 7
   Jednostki pomocnicze 4142
     Sołectwa 2714
    ›    Statut Sołectw 1360
   Ogłoszenia 72709
   Konsultacje 4049
   Ochrona środowiska 15320
   Załatwianie spraw obywateli 5610
     Małżeństwa, narodziny, zgony 1462
    ›    Wydawanie odpisów aktów Stanu Cywilnego 1194
    ›    Rejestracja urodzeń 1880
    ›    Udzielenie Ślubu Cywilnego 1187
    ›    Wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wg prawa polskiego (małżeństwa wyznaniowe) 879
    ›    Rejestracja zgonów 1137
     Dowody osobiste 3034
     Meldunki 2418
     Mieszkania 1317
     Nieruchomości 2628
     Zaświadczenia 1868
   Petycje 2071
   Rejestry i ewidencje 5042
     Rejestr skarg i wniosków 1145
     Rejestr Petycji 254
   Udostępnianie informacji 4945
   Oświadczenia majątkowe 12512
     Wójta Gminy 5187
     Sekretarza Gminy 4454
     Skarbnika Gminy 2980
     Radnych 13886
     Kierowników jednostek organizacyjnych 12683
     Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 4098
     Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 933
   Kodeks etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Wręczyca Wielka 1919
   Redakcja Biuletynu 3740
   Archiwum 3639