Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2651800
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ333074
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 333074
   Godziny urzędowania 15562
   Organizacja urzędu 13130
   Struktura organizacyjna 22460
Organy
   Wójt Gminy 22068
     CV 3910
     Kompetencje 2734
     Kontakt 2282
     Dyżury 1982
    ›    Zarządzenia 2003 3647
    ›    Zarządzenia 2004 1804
    ›    Zarządzenia 2005 1925
    ›    Zarządzenia 2006 2356
    ›    Zarządzenia 2007 3053
    ›    Zarządzenia 2008 4395
    ›    Zarządzenia 2009 4763
    ›    Zarządzenia 2010 4297
    ›    Zarządzenia 2011 4794
    ›    Zarządzenia 2012 14531
    ›    Zarządzenia 2013 5509
    ›    Zarządzenia 2014 19151
    ›    Zarządzenia 2015 20190
     Zarządzenia Wójta Gminy 7222
    ›    Zarządzenia 2016 2674
    ›    Zarządzenia 2017 3295
    ›    Zarządzenia 2018 2349
    ›    Zarządzenia 2019 3645
     Decyzje i inne akty administracyjne 3863
    ›    Do Roku 2007 1627
    ›    Rok 2008 1147
     Obwieszczenia i zawiadomienia 2449
    ›    Rok 2009 3108
    ›    Rok 2010 1484
    ›    Rok 2011 2076
    ›    Rok 2012 891
     Stanowiska 2873
   Zastępca Wójta Gminy 7294
   Rada Gminy 25278
     Przewodniczący Rady 3826
     Skład Rady 8876
     Kluby Radnych 242
     Regulamin 1551
     Kompetencje 2174
     Sesje 17164
    ›    Plan pracy 2216
    ›    Najbliższa sesja 12627
    ›    Protokoły z sesji 12296
    ›    Załączniki do protokołów 20764
    ›    Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w sesji 148
    ›    Nagrania i transmisje obrad 3722
    ›    Imienne wykazy głosowań radnych 402
    ›    Wnioski radnych w kadencji 2018-2023 204
     Interpelacje i zapytania radnych w kadencji 2018-2023 626
     Kontakt z radnymi 2845
    ›    Interpelacje i wolne wnioski 4791
    ›    Skład IV kadencji Rady Gminy w latach 2002-2006 1356
     Archiwum 1626
   Komisje Rady 9401
     Komisja Rewizyjna 3178
    ›    Przedmiot działania 1113
    ›    Skład osobowy 1805
    ›    Plan pracy 1880
    ›    Posiedzenia komisji 2766
    ›    Protokoły z posiedzeń 1974
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 272
    ›    Plan pracy 12
    ›    Przedmiot działania 6
    ›    Skład osobowy 127
    ›    Posiedzenia komisji 125
    ›    Protokoły z posiedzeń 31
     Komisja Budżetowa 3944
    ›    Skład osobowy 1812
    ›    Plan pracy 4849
    ›    Protokoły z posiedzeń 2763
    ›    Przedmiot działania 1265
    ›    Posiedzenia komisji 4797
     Komisja Polityki Społecznej 3575
    ›    Skład osobowy 1513
    ›    Przedmiot działania 1147
    ›    Plan pracy 2395
    ›    Posiedzenia komisji 5007
    ›    Protokoły z posiedzeń 1549
     Doraźna Komisja ds. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 706
    ›    Przedmiot działania i skład osobowy 500
    ›    Posiedzenia komisji 635
    ›    Protokoły z posiedzeń 473
     Doraźna Komisja Statutowa 177
    ›    Przedmiot działania i skład osobowy 89
    ›    Posiedzenia komisji 100
    ›    Protokoły z posiedzeń 80
     Komisja ds. Pozyskiwania Środków Unijnych 1724
    ›    Posiedzenia komisji 1079
   Komórki organizacyjne 11109
     Referat Ogólny 3709
     Referat Spraw Obywatelskich 3726
     Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 4534
     Referat Finansowy 3862
     Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska 3857
     Urząd Stanu Cywilnego 5717
    ›    Kompetencje 807
     Sekretarz Gminy 2386
     Skarbnik Gminy 3033
Prawo Lokalne
   Statut 6395
   Regulamin 9934
   Budżet 14061
     Uchwały RIO 3671
     Uchwały RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu 2914
     Uchwały okołobudżetowe 3196
     Bilans 2376
    ›    Rok 2009 987
    ›    Rok 2010 926
    ›    Rok 2011 887
    ›    Rok 2012 785
    ›    Rok 2013 776
    ›    Rok 2014 680
    ›    Rok 2015 660
    ›    Rok 2016 424
    ›    Rok 2017 323
    ›    Rok 2018 226
     Podstawowe informacje o budżecie - sprawozdania 6603
    ›    Rok 2003 1593
    ›    Rok 2002 2938
    ›    Rok 2004 1557
    ›    Rok 2005 2537
    ›    Rok 2006 1768
    ›    Rok 2008 1809
    ›    Rok 2009 1919
    ›    Rok 2010 1953
    ›    Rok 2011 1916
    ›    Rok 2012 6655
    ›    Rok 2013 1532
    ›    Rok 2014 1873
    ›    Rok 2015 2987
    ›    Rok 2016 1395
    ›    Rok 2017 885
    ›    Rok 2018 785
    ›    Rok 2019 275
     Procedury uchwalania budżetu 1759
     Informacja Wójta Gminy z art. 37 ustawy o finansach publicznych 1289
     Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy 247
   Uchwały 24552
    ›    Rok 2003 1891
    ›    Rok 2001 1545
    ›    Rok 2002 III Kwartał 1368
    ›    Rok 2002 IV Kwartał 2313
    ›    Rok 2004 2076
    ›    Rok 2005 1963
    ›    Rok 2006 2305
    ›    Rok 2007 2494
    ›    Rok 2008 3151
    ›    Rok 2009 3416
    ›    Rok 2010 3880
    ›    Rok 2011 3869
    ›    Rok 2012 5980
    ›    Rok 2013 3811
     Archiwum Uchwał 432
     Rok 2014 5973
     Rok 2015 5154
     Rok 2016 2300
     Rok 2017 1560
     Rok 2018 1729
     Rok 2019 1055
     Projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy 8004
   Podatki i opłaty lokalne 11406
     2003 1563
     2004 1370
     2005 1443
     2007 1477
     2008 1607
     2009 876
     2010 1098
     2011 1005
     2012 1261
     2013 1590
     2014 1075
     2015 1436
     2016 1529
     2017 1481
     2018 1036
     2019 324
     2019 851
   Strategia rozwoju 8895
   Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wręczyca Wielka na lata 2014 - 2022 3938
     Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 11463
     Druki wniosków 2117
     Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty 2427
     Projekty do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego 2070
     Wyłożenie studium i planów miejscowych 1230
   Zagospodarowanie przestrzenne Gminy 6653
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2567
     Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 8740
     Ogłoszenia, obwieszczenia i projekty 3155
     Wnioski 653
   Gospodarka komunalna 11496
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 5465
   Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze 63138
    ›    Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 5810
    ›    Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy 48286
    ›    Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 14693
    ›    Informacja o wynikach naboru 11210
     Nabór pracowników Urząd Gminy Wręczyca Wielka 51711
     Nabór pracowników GOPS 24729
    ›    Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w GOPS 2533
    ›    Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w GOPS 17106
    ›    Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 5847
    ›    Informacja o wynikach naboru 5218
   Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego 1398
   Zbiór aktów prawa miejscowego 17616
Zamówienia Publiczne
   Przetargi 159660
     Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego 98360
     Ogłoszenia, dla których nie stosuje się ustawy "Prawo zamówień publicznych" 155840
    ›    Przetargi archiwalne 38435
    ›    Rok 2008 od drugiego kwartału 9178
     Przetargi z zakresu zamówień publicznych 112066
    ›    Rok 2009 20949
    ›    Rok 2010 14976
    ›    Rok 2011 19903
    ›    Rok 2012 22869
    ›    Rok 2013 43376
    ›    Rok 2014 21459
    ›    Rok 2015 35370
    ›    Rok 2016 36574
    ›    Rok 2017 27920
    ›    Rok 2018 31170
    ›    Rok 2019 20766
     Platforma Zakupowa 782
Inne
   Emisja obligacji 2013 2690
   Emisja obligacji 2017 1439
   Emisja obligacji 2018 668
   Kontrole, protokoły, wystąpienia 5435
   Decyzje środowiskowe 4970
     Druki wniosków 1260
     Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty 8479
   Drogi gminne 2928
     Druki wniosków 1685
   Ewidencja Działalności Gospodarczej 5334
   Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2113
    ›    Karta A 1183
    ›    Karta B 1733
    ›    Karta E 950
     2012 - 2013 490
     2014 550
    ›    Karta A 693
    ›    Karta B 602
    ›    Karta E 577
     2015 419
    ›    Karta A 489
    ›    Karta B 461
     2016 117
    ›    Karta A 172
    ›    Karta B 186
     2017 179
    ›    Karta A 210
    ›    Karta B 167
     2018 172
    ›    Karta A 78
    ›    Karta B 73
     2019 39
    ›    Karta A 46
    ›    Karta B 23
   Wodociągi i kanalizacja 6139
     Druki wniosków 2054
     Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty 3461
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2429
     Wywóz nieczystości płynnych 3639
   Jednostki organizacyjne 7726
     Rejestry jednostek 1248
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5902
    ›    Kontakt 3054
    ›    Kierownictwo 1616
    ›    Statut 1193
    ›    Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych 1213
     Gminny Ośrodek Kultury 2116
     Zespół Obsługi Placówek Oświatowych 4451
    ›    Kontakt 2027
    ›    Kierownictwo 2199
    ›    Statut 1710
    ›    Regulamin 1119
    ›    Struktura organizacyjna 1606
     Placówki Oświatowe 5725
   Stowarzyszenia i pozostałe 2921
     Ochotnicze Straże Pożarne 1392
    ›    OSP Bieżeń 2025
    ›    OSP Borowe 1688
    ›    OSP Czarna Wieś 1740
    ›    OSP Długi Kąt 1346
    ›    OSP Grodzisko 1717
    ›    OSP Golce 1416
    ›    OSP Hutka 2162
    ›    OSP Kalej 1937
    ›    OSP Kuleje 1821
    ›    OSP Klepaczka 1534
    ›    OSP Nowiny 1717
    ›    OSP Piła 1210
    ›    OSP Pierzchno 1496
    ›    OSP Szarlejka 1406
    ›    OSP Truskolasy 1909
    ›    OSP Węglowice 2119
    ›    OSP Wręczyca Wielka 2205
    ›    OSP Zamłynie 1612
    ›    Zakładowa OSP Arnall Poland - Golce 1029
     Kluby Sportowe 2356
   Organizacje pozarządowe 6358
     Program, sprawozdania 1983
     Ogłoszenia 11660
     Sposób konsultacji 754
   Wybory 11875
     Wybory parlamentarne 2007 r 949
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 r. 1139
     Wybory Prezydenckie 2010 1036
     Wybory Samorządowe 2010 2369
     Wybory ławników na kadencję 2012-2015 774
     Wybory Parlamentarne 2011 820
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r. 710
     Wybory Samorządowe 2014 4188
     Wybory Prezydenckie 2015 2429
     Wybory ławników na kadencję 2016-2019 664
     Referendum 2015 3759
     Wybory Parlamentarne 2015 1395
     Wybory Samorządowe 2018 7958
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 1293
     Wybory ławników na kadencję 2020-2023 131
     Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 928
   Jednostki pomocnicze 4463
     Sołectwa 3017
    ›    Statut Sołectw 1497
   Ogłoszenia 82942
   Konsultacje 4261
   Ochrona środowiska 21280
   Załatwianie spraw obywateli 6121
     Urząd Stanu Cywilnego 1665
     Dowody osobiste 3843
     Meldunki 2799
     Mieszkania 1509
     Nieruchomości 3033
     Zaświadczenia 2055
   Petycje 2866
   Rejestry i ewidencje 5342
     Rejestr skarg i wniosków 1254
     Rejestr Petycji 298
   RODO 788
   Udostępnianie informacji 5247
   Oświadczenia majątkowe 15845
     Wójta Gminy 6222
     Zastępca Wójta 337
     Sekretarza Gminy 5089
     Skarbnika Gminy 3427
     Radnych 17412
     Kierowników jednostek organizacyjnych 14524
     Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 5316
     Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 1522
   Kodeks etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Wręczyca Wielka 2100
   Monitoring wizyjny 232
   Redakcja Biuletynu 3916
   Archiwum 3892