Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2192902
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ286446
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 286446
   Godziny urzędowania 11018
   Organizacja urzędu 10761
   Struktura organizacyjna 17330
Organy
   Wójt Gminy 18316
     CV 3130
     Kompetencje 2364
     Kontakt 1918
     Dyżury 1709
    ›    Zarządzenia 2003 3292
    ›    Zarządzenia 2004 1648
    ›    Zarządzenia 2005 1759
    ›    Zarządzenia 2006 2189
    ›    Zarządzenia 2007 2879
    ›    Zarządzenia 2008 4196
    ›    Zarządzenia 2009 4426
    ›    Zarządzenia 2010 3972
    ›    Zarządzenia 2011 4560
    ›    Zarządzenia 2012 14312
    ›    Zarządzenia 2013 5232
    ›    Zarządzenia 2014 18835
    ›    Zarządzenia 2015 19783
     Zarządzenia Wójta Gminy 3630
    ›    Zarządzenia 2016 2176
    ›    Zarządzenia 2017 2762
    ›    Zarządzenia 2018 250
     Decyzje i inne akty administracyjne 3227
    ›    Do Roku 2007 1479
    ›    Rok 2008 997
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1911
    ›    Rok 2009 2853
    ›    Rok 2010 1335
    ›    Rok 2011 1905
    ›    Rok 2012 760
     Stanowiska 2426
   Zastępca Wójta Gminy 6064
   Rada Gminy 20287
     Przewodniczący Rady 3238
     Skład Rady 6533
     Regulamin 1397
     Kompetencje 1944
     Rezolucje 1625
     Sesje 12642
    ›    Plan pracy 1823
    ›    Najbliższa sesja 9980
    ›    Protokoły z sesji 10801
    ›    Załączniki do protokołów 19760
     Interpelacje i wnioski radnych 4438
     Kontakt z radnymi 2456
    ›    Skład IV kadencji Rady Gminy w latach 2002-2006 1117
     Archiwum 1406
   Komisje Rady 8009
     Komisja Rewizyjna 2710
    ›    Przedmiot działania 948
    ›    Skład osobowy 1471
    ›    Plan pracy 1684
    ›    Posiedzenia komisji 2487
    ›    Protokoły z posiedzeń 1830
     Komisja Budżetowa 3275
    ›    Skład osobowy 1524
    ›    Plan pracy 4258
    ›    Protokoły z posiedzeń 2575
    ›    Przedmiot działania 1082
    ›    Posiedzenia komisji 4341
     Komisja Polityki Społecznej 3024
    ›    Skład osobowy 1245
    ›    Przedmiot działania 989
    ›    Plan pracy 2075
    ›    Posiedzenia komisji 4639
    ›    Protokoły z posiedzeń 1352
     Doraźna Komisja ds. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 456
    ›    Przedmiot działania i skład osobowy 338
    ›    Posiedzenia komisji 471
    ›    Protokoły z posiedzeń 335
     Komisja ds. Pozyskiwania Środków Unijnych 1535
    ›    Posiedzenia komisji 920
   Komórki organizacyjne 9305
     Referat Ogólny 3249
     Referat Spraw Obywatelskich 3199
     Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 3846
     Referat Finansowy 3460
     Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska 3155
     Urząd Stanu Cywilnego 4325
    ›    Kompetencje 686
     Sekretarz Gminy 1901
     Skarbnik Gminy 1901
Prawo Lokalne
   Statut 5722
   Regulamin 8705
   Budżet 11958
     Uchwały RIO 3192
     Uchwały RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu 2560
     Uchwały okołobudżetowe 2886
     Bilans 1938
    ›    Rok 2009 864
    ›    Rok 2010 812
    ›    Rok 2011 748
    ›    Rok 2012 667
    ›    Rok 2013 632
    ›    Rok 2014 557
    ›    Rok 2015 488
    ›    Rok 2016 216
     Podstawowe informacje o budżecie - sprawozdania 5726
    ›    Rok 2003 1409
    ›    Rok 2002 2583
    ›    Rok 2004 1409
    ›    Rok 2005 2426
    ›    Rok 2006 1633
    ›    Rok 2008 1656
    ›    Rok 2009 1772
    ›    Rok 2010 1797
    ›    Rok 2011 1752
    ›    Rok 2012 6506
    ›    Rok 2013 1337
    ›    Rok 2014 1686
    ›    Rok 2015 2660
    ›    Rok 2016 1057
    ›    Rok 2017 392
     Procedury uchwalania budżetu 1569
     Informacja Wójta Gminy z art. 37 ustawy o finansach publicznych 1021
   Uchwały 21055
     Rok 2001 1330
     Rok 2002 1231
    ›    III Kwartał 1182
    ›    IV Kwartał 2062
     Rok 2003 1665
     Rok 2004 1886
     Rok 2005 1775
     Rok 2006 2103
     Rok 2007 2310
     Rok 2008 2849
     Rok 2009 3153
     Rok 2010 3655
     Rok 2011 3606
     Rok 2012 5758
     Rok 2013 3578
     Rok 2014 5690
     Rok 2015 4876
     Rok 2016 1931
     Rok 2017 984
     Rok 2018 14
     Projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy 6270
   Podatki i opłaty lokalne 9213
     2003 1440
     2004 1266
     2005 1341
     2007 1373
     2008 1528
     2009 800
     2010 1024
     2011 924
     2012 1176
     2013 1507
     2014 987
     2015 1316
     2016 1376
     2017 1215
     2018 251
   Strategia rozwoju 8490
   Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wręczyca Wielka na lata 2006 - 2016 3664
     Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 8096
     Druki wniosków 1446
     Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty 2179
     Projekty do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego 1966
     Wyłożenie studium i planów miejscowych 952
   Zagospodarowanie przestrzenne Gminy 4209
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1501
     Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 4612
     Ogłoszenia, obwieszczenia i projekty 2165
     Wnioski 193
   Gospodarka komunalna 10422
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 4961
   Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze 47321
    ›    Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 4844
    ›    Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy 37752
    ›    Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 9684
    ›    Informacja o wynikach naboru 8128
     Nabór pracowników Urząd Gminy Wręczyca Wielka 36341
     Nabór pracowników GOPS 17578
    ›    Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w GOPS 1966
    ›    Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w GOPS 12351
    ›    Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 3983
    ›    Informacja o wynikach naboru 3476
   Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego 1070
   Zbiór aktów prawa miejscowego 15735
Zamówienia Publiczne
   Przetargi 135444
     Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego 88644
     Ogłoszenia, dla których nie stosuje się ustawy "Prawo zamówień publicznych" 117715
    ›    Przetargi archiwalne 38216
    ›    Rok 2008 od drugiego kwartału 8924
     Przetargi z zakresu zamówień publicznych 98723
    ›    Rok 2009 20709
    ›    Rok 2010 14720
    ›    Rok 2011 19675
    ›    Rok 2012 22691
    ›    Rok 2013 37782
    ›    Rok 2014 21252
    ›    Rok 2015 33364
    ›    Rok 2016 34369
    ›    Rok 2017 25997
    ›    Rok 2018 2852
Inne
   Emisja obligacji 2013 2406
   Emisja obligacji 2017 922
   Kontrole, protokoły, wystąpienia 4932
   Decyzje środowiskowe 3982
     Druki wniosków 1081
     Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty 7373
   Drogi gminne 2390
     Druki wniosków 1382
   Ewidencja Działalności Gospodarczej 4822
   Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1760
    ›    Karta A 1096
    ›    Karta B 1626
    ›    Karta E 799
     2012 - 2013 434
     2014 484
    ›    Karta A 588
    ›    Karta B 502
    ›    Karta E 483
     2015 309
    ›    Karta A 370
    ›    Karta B 353
     2016 28
    ›    Karta A 59
    ›    Karta B 60
     2017 54
    ›    Karta A 61
    ›    Karta B 47
   Wodociągi i kanalizacja 4124
     Druki wniosków 1503
     Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty 2640
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1956
     Wywóz nieczystości płynnych 2372
   Jednostki organizacyjne 6933
     Rejestry jednostek 999
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3800
    ›    Kontakt 2195
    ›    Kierownictwo 1331
    ›    Statut 993
    ›    Regulamin 975
    ›    Struktura organizacyjna 1456
    ›    Ewidencje i rejestry 907
    ›    Dokumentacje kontroli 718
    ›    Budżet i inwestycje 932
    ›    Zamówienia publiczne 8073
     Gminny Ośrodek Kultury 1588
     Zespół Obsługi Placówek Oświatowych 3791
    ›    Kontakt 1746
    ›    Kierownictwo 1748
    ›    Statut 1551
    ›    Regulamin 961
    ›    Struktura organizacyjna 1297
     Placówki Oświatowe 4944
   Stowarzyszenia i pozostałe 2487
     Ochotnicze Straże Pożarne 1206
    ›    OSP Bieżeń 1613
    ›    OSP Borowe 1244
    ›    OSP Czarna Wieś 1325
    ›    OSP Długi Kąt 1029
    ›    OSP Grodzisko 1248
    ›    OSP Golce 1187
    ›    OSP Hutka 1800
    ›    OSP Kalej 1504
    ›    OSP Kuleje 1572
    ›    OSP Klepaczka 1298
    ›    OSP Nowiny 1353
    ›    OSP Piła 983
    ›    OSP Pierzchno 1296
    ›    OSP Szarlejka 1078
    ›    OSP Truskolasy 1434
    ›    OSP Węglowice 1605
    ›    OSP Wręczyca Wielka 1835
    ›    OSP Zamłynie 1215
    ›    Zakładowa OSP Arnall Poland - Golce 821
     Kluby Sportowe 2149
   Organizacje pozarządowe 5125
     Program, sprawozdania 1800
     Ogłoszenia 10297
     Sposób konsultacji 686
   Wybory 6819
     Wybory parlamentarne 2007 r 873
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 r. 967
     Wybory Prezydenckie 2010 966
     Wybory Samorządowe 2010 2235
     Wybory ławników na kadencję 2012-2015 685
     Wybory Parlamentarne 2011 751
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r. 616
     Wybory Samorządowe 2014 3665
     Wybory Prezydenckie 2015 2319
     Wybory ławników na kadencję 2016-2019 487
     Referendum 2015 3654
     Wybory Parlamentarne 2015 1274
   Jednostki pomocnicze 4056
     Sołectwa 2677
    ›    Statut Sołectw 1317
   Ogłoszenia 71008
   Konsultacje 3942
   Ochrona środowiska 14116
   Załatwianie spraw obywateli 5506
     Małżeństwa, narodziny, zgony 1426
    ›    Wydawanie odpisów aktów Stanu Cywilnego 1115
    ›    Rejestracja urodzeń 1814
    ›    Udzielenie Ślubu Cywilnego 1079
    ›    Wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wg prawa polskiego (małżeństwa wyznaniowe) 829
    ›    Rejestracja zgonów 1087
     Dowody osobiste 2876
     Meldunki 2358
     Mieszkania 1274
     Nieruchomości 2578
     Zaświadczenia 1834
   Petycje 1821
   Rejestry i ewidencje 4956
     Rejestr skarg i wniosków 1114
     Rejestr Petycji 236
   Udostępnianie informacji 4858
   Oświadczenia majątkowe 12145
     Wójta Gminy 5101
     Sekretarza Gminy 4385
     Skarbnika Gminy 2916
     Radnych 13579
     Kierowników jednostek organizacyjnych 12503
     Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 3968
     Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 843
   Kodeks etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Wręczyca Wielka 1846
   Redakcja Biuletynu 3670
   Archiwum 3537