Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2565707
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ324529
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 324529
   Godziny urzędowania 14815
   Organizacja urzędu 12757
   Struktura organizacyjna 21627
Organy
   Wójt Gminy 21399
     CV 3820
     Kompetencje 2694
     Kontakt 2208
     Dyżury 1942
    ›    Zarządzenia 2003 3596
    ›    Zarządzenia 2004 1793
    ›    Zarządzenia 2005 1913
    ›    Zarządzenia 2006 2339
    ›    Zarządzenia 2007 3041
    ›    Zarządzenia 2008 4374
    ›    Zarządzenia 2009 4661
    ›    Zarządzenia 2010 4215
    ›    Zarządzenia 2011 4732
    ›    Zarządzenia 2012 14509
    ›    Zarządzenia 2013 5465
    ›    Zarządzenia 2014 19081
    ›    Zarządzenia 2015 20115
     Zarządzenia Wójta Gminy 6455
    ›    Zarządzenia 2016 2609
    ›    Zarządzenia 2017 3230
    ›    Zarządzenia 2018 2258
    ›    Zarządzenia 2019 2334
     Decyzje i inne akty administracyjne 3781
    ›    Do Roku 2007 1616
    ›    Rok 2008 1109
     Obwieszczenia i zawiadomienia 2385
    ›    Rok 2009 3060
    ›    Rok 2010 1471
    ›    Rok 2011 2054
    ›    Rok 2012 882
     Stanowiska 2817
   Zastępca Wójta Gminy 7130
   Rada Gminy 24326
     Przewodniczący Rady 3750
     Skład Rady 8441
     Kluby Radnych 146
     Regulamin 1521
     Kompetencje 2148
     Sesje 16016
    ›    Plan pracy 2156
    ›    Najbliższa sesja 11982
    ›    Protokoły z sesji 12008
    ›    Załączniki do protokołów 20576
    ›    Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w sesji 107
    ›    Nagrania i transmisje obrad 2466
    ›    Imienne wykazy głosowań radnych 297
    ›    Wnioski radnych w kadencji 2018-2023 136
     Interpelacje i zapytania radnych w kadencji 2018-2023 461
     Kontakt z radnymi 2784
    ›    Interpelacje i wolne wnioski 4709
    ›    Skład IV kadencji Rady Gminy w latach 2002-2006 1324
     Archiwum 1588
   Komisje Rady 9155
     Komisja Rewizyjna 3091
    ›    Przedmiot działania 1092
    ›    Skład osobowy 1709
    ›    Plan pracy 1832
    ›    Posiedzenia komisji 2715
    ›    Protokoły z posiedzeń 1957
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 191
    ›    Skład osobowy 93
    ›    Posiedzenia komisji 80
    ›    Protokoły z posiedzeń 6
     Komisja Budżetowa 3791
    ›    Skład osobowy 1771
    ›    Plan pracy 4730
    ›    Protokoły z posiedzeń 2734
    ›    Przedmiot działania 1221
    ›    Posiedzenia komisji 4673
     Komisja Polityki Społecznej 3484
    ›    Skład osobowy 1473
    ›    Przedmiot działania 1137
    ›    Plan pracy 2337
    ›    Posiedzenia komisji 4961
    ›    Protokoły z posiedzeń 1512
     Doraźna Komisja ds. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 677
    ›    Przedmiot działania i skład osobowy 489
    ›    Posiedzenia komisji 618
    ›    Protokoły z posiedzeń 464
     Doraźna Komisja Statutowa 152
    ›    Przedmiot działania i skład osobowy 77
    ›    Posiedzenia komisji 88
    ›    Protokoły z posiedzeń 68
     Komisja ds. Pozyskiwania Środków Unijnych 1696
    ›    Posiedzenia komisji 1064
   Komórki organizacyjne 10787
     Referat Ogólny 3646
     Referat Spraw Obywatelskich 3628
     Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 4401
     Referat Finansowy 3795
     Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska 3714
     Urząd Stanu Cywilnego 5506
    ›    Kompetencje 800
     Sekretarz Gminy 2312
     Skarbnik Gminy 2952
Prawo Lokalne
   Statut 6253
   Regulamin 9682
   Budżet 13688
     Uchwały RIO 3603
     Uchwały RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu 2839
     Uchwały okołobudżetowe 3139
     Bilans 2290
    ›    Rok 2009 979
    ›    Rok 2010 917
    ›    Rok 2011 857
    ›    Rok 2012 776
    ›    Rok 2013 756
    ›    Rok 2014 671
    ›    Rok 2015 650
    ›    Rok 2016 403
    ›    Rok 2017 275
    ›    Rok 2018 120
     Podstawowe informacje o budżecie - sprawozdania 6401
    ›    Rok 2003 1550
    ›    Rok 2002 2873
    ›    Rok 2004 1549
    ›    Rok 2005 2529
    ›    Rok 2006 1754
    ›    Rok 2008 1777
    ›    Rok 2009 1906
    ›    Rok 2010 1944
    ›    Rok 2011 1904
    ›    Rok 2012 6642
    ›    Rok 2013 1501
    ›    Rok 2014 1851
    ›    Rok 2015 2950
    ›    Rok 2016 1323
    ›    Rok 2017 820
    ›    Rok 2018 645
    ›    Rok 2019 105
     Procedury uchwalania budżetu 1708
     Informacja Wójta Gminy z art. 37 ustawy o finansach publicznych 1246
     Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy 150
   Uchwały 23829
    ›    Rok 2003 1825
    ›    Rok 2001 1477
    ›    Rok 2002 III Kwartał 1334
    ›    Rok 2002 IV Kwartał 2279
    ›    Rok 2004 2030
    ›    Rok 2005 1926
    ›    Rok 2006 2256
    ›    Rok 2007 2455
    ›    Rok 2008 3075
    ›    Rok 2009 3349
    ›    Rok 2010 3818
    ›    Rok 2011 3788
    ›    Rok 2012 5924
    ›    Rok 2013 3745
     Archiwum Uchwał 363
     Rok 2014 5948
     Rok 2015 5114
     Rok 2016 2263
     Rok 2017 1480
     Rok 2018 1534
     Rok 2019 512
     Projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy 7594
   Podatki i opłaty lokalne 10955
     2003 1543
     2004 1357
     2005 1428
     2007 1470
     2008 1597
     2009 867
     2010 1091
     2011 998
     2012 1247
     2013 1574
     2014 1064
     2015 1421
     2016 1514
     2017 1462
     2018 989
     2019 238
     2019 529
   Strategia rozwoju 8825
   Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wręczyca Wielka na lata 2006 - 2016 3897
     Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 10957
     Druki wniosków 1974
     Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty 2381
     Projekty do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego 2057
     Wyłożenie studium i planów miejscowych 1186
   Zagospodarowanie przestrzenne Gminy 6276
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2362
     Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 8001
     Ogłoszenia, obwieszczenia i projekty 3014
     Wnioski 572
   Gospodarka komunalna 11242
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 5354
   Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze 59428
    ›    Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 5638
    ›    Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy 45544
    ›    Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 12683
    ›    Informacja o wynikach naboru 10279
     Nabór pracowników Urząd Gminy Wręczyca Wielka 47720
     Nabór pracowników GOPS 23481
    ›    Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w GOPS 2436
    ›    Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w GOPS 16276
    ›    Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 5539
    ›    Informacja o wynikach naboru 4988
   Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego 1358
   Zbiór aktów prawa miejscowego 17233
Zamówienia Publiczne
   Przetargi 154846
     Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego 96578
     Ogłoszenia, dla których nie stosuje się ustawy "Prawo zamówień publicznych" 149556
    ›    Przetargi archiwalne 38398
    ›    Rok 2008 od drugiego kwartału 9114
     Przetargi z zakresu zamówień publicznych 109122
    ›    Rok 2009 20906
    ›    Rok 2010 14928
    ›    Rok 2011 19860
    ›    Rok 2012 22846
    ›    Rok 2013 42398
    ›    Rok 2014 21431
    ›    Rok 2015 35024
    ›    Rok 2016 36273
    ›    Rok 2017 27530
    ›    Rok 2018 30951
    ›    Rok 2019 10639
     Platforma Zakupowa 179
Inne
   Emisja obligacji 2013 2661
   Emisja obligacji 2017 1397
   Emisja obligacji 2018 614
   Kontrole, protokoły, wystąpienia 5345
   Decyzje środowiskowe 4826
     Druki wniosków 1225
     Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty 8265
   Drogi gminne 2866
     Druki wniosków 1615
   Ewidencja Działalności Gospodarczej 5246
   Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2062
    ›    Karta A 1175
    ›    Karta B 1724
    ›    Karta E 936
     2012 - 2013 483
     2014 540
    ›    Karta A 683
    ›    Karta B 594
    ›    Karta E 570
     2015 412
    ›    Karta A 478
    ›    Karta B 453
     2016 105
    ›    Karta A 162
    ›    Karta B 163
     2017 172
    ›    Karta A 202
    ›    Karta B 156
     2018 116
    ›    Karta A 59
    ›    Karta B 46
     2019 8
    ›    Karta A 12
    ›    Karta B 9
   Wodociągi i kanalizacja 5838
     Druki wniosków 1950
     Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty 3344
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2362
     Wywóz nieczystości płynnych 3409
   Jednostki organizacyjne 7607
     Rejestry jednostek 1217
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5720
    ›    Kontakt 2891
    ›    Kierownictwo 1592
    ›    Statut 1180
    ›    Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych 1187
     Gminny Ośrodek Kultury 2042
     Zespół Obsługi Placówek Oświatowych 4346
    ›    Kontakt 1957
    ›    Kierownictwo 2109
    ›    Statut 1692
    ›    Regulamin 1095
    ›    Struktura organizacyjna 1541
     Placówki Oświatowe 5608
   Stowarzyszenia i pozostałe 2853
     Ochotnicze Straże Pożarne 1369
    ›    OSP Bieżeń 1949
    ›    OSP Borowe 1630
    ›    OSP Czarna Wieś 1672
    ›    OSP Długi Kąt 1297
    ›    OSP Grodzisko 1647
    ›    OSP Golce 1381
    ›    OSP Hutka 2097
    ›    OSP Kalej 1865
    ›    OSP Kuleje 1775
    ›    OSP Klepaczka 1492
    ›    OSP Nowiny 1642
    ›    OSP Piła 1157
    ›    OSP Pierzchno 1465
    ›    OSP Szarlejka 1355
    ›    OSP Truskolasy 1802
    ›    OSP Węglowice 2016
    ›    OSP Wręczyca Wielka 2125
    ›    OSP Zamłynie 1554
    ›    Zakładowa OSP Arnall Poland - Golce 1000
     Kluby Sportowe 2299
   Organizacje pozarządowe 6272
     Program, sprawozdania 1957
     Ogłoszenia 11559
     Sposób konsultacji 746
   Wybory 11034
     Wybory parlamentarne 2007 r 939
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 r. 1082
     Wybory Prezydenckie 2010 1020
     Wybory Samorządowe 2010 2359
     Wybory ławników na kadencję 2012-2015 753
     Wybory Parlamentarne 2011 810
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r. 699
     Wybory Samorządowe 2014 4131
     Wybory Prezydenckie 2015 2410
     Wybory ławników na kadencję 2016-2019 638
     Referendum 2015 3747
     Wybory Parlamentarne 2015 1381
     Wybory Samorządowe 2018 7791
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 893
     Wybory ławników na kadencję 2020-2023 80
   Jednostki pomocnicze 4402
     Sołectwa 2958
    ›    Statut Sołectw 1466
   Ogłoszenia 80951
   Konsultacje 4219
   Ochrona środowiska 19978
   Załatwianie spraw obywateli 6012
     Małżeństwa, narodziny, zgony 1537
    ›    Wydawanie odpisów aktów Stanu Cywilnego 1336
    ›    Rejestracja urodzeń 1981
    ›    Udzielenie Ślubu Cywilnego 1550
    ›    Wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wg prawa polskiego (małżeństwa wyznaniowe) 958
    ›    Rejestracja zgonów 1225
     Dowody osobiste 3656
     Meldunki 2715
     Mieszkania 1468
     Nieruchomości 2954
     Zaświadczenia 2010
   Petycje 2724
   Rejestry i ewidencje 5290
     Rejestr skarg i wniosków 1227
     Rejestr Petycji 289
   RODO 666
   Udostępnianie informacji 5198
   Oświadczenia majątkowe 15392
     Wójta Gminy 6060
     Zastępca Wójta 239
     Sekretarza Gminy 4988
     Skarbnika Gminy 3355
     Radnych 16998
     Kierowników jednostek organizacyjnych 14166
     Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 4559
     Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 1404
   Kodeks etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Wręczyca Wielka 2064
   Monitoring wizyjny 165
   Redakcja Biuletynu 3891
   Archiwum 3841