Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2687955
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ336326
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 336326
   Godziny urzędowania 15873
   Organizacja urzędu 13333
   Struktura organizacyjna 22824
Organy
   Wójt Gminy 22340
     CV 3970
     Kompetencje 2770
     Kontakt 2330
     Dyżury 2008
    ›    Zarządzenia 2003 3663
    ›    Zarządzenia 2004 1817
    ›    Zarządzenia 2005 1941
    ›    Zarządzenia 2006 2365
    ›    Zarządzenia 2007 3067
    ›    Zarządzenia 2008 4411
    ›    Zarządzenia 2009 4783
    ›    Zarządzenia 2010 4315
    ›    Zarządzenia 2011 4829
    ›    Zarządzenia 2012 14548
    ›    Zarządzenia 2013 5526
    ›    Zarządzenia 2014 19184
    ›    Zarządzenia 2015 20211
     Zarządzenia Wójta Gminy 7610
    ›    Zarządzenia 2016 2701
    ›    Zarządzenia 2017 3325
    ›    Zarządzenia 2018 2386
    ›    Zarządzenia 2019 4143
    ›    Zarządzenia 2020 117
     Decyzje i inne akty administracyjne 3893
    ›    Do Roku 2007 1639
    ›    Rok 2008 1166
     Obwieszczenia i zawiadomienia 2485
    ›    Rok 2009 3124
    ›    Rok 2010 1494
    ›    Rok 2011 2089
    ›    Rok 2012 902
     Stanowiska 2915
   Zastępca Wójta Gminy 7384
   Rada Gminy 25611
     Przewodniczący Rady 3873
     Skład Rady 9137
     Kluby Radnych 278
     Regulamin 1570
     Kompetencje 2188
     Sesje 17545
    ›    Plan pracy 2254
    ›    Najbliższa sesja 12825
    ›    Protokoły z sesji 12387
    ›    Załączniki do protokołów 20836
    ›    Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w sesji 165
    ›    Nagrania i transmisje obrad 4011
    ›    Imienne wykazy głosowań radnych 434
    ›    Wnioski radnych w kadencji 2018-2023 236
     Interpelacje i zapytania radnych w kadencji 2018-2023 714
     Kontakt z radnymi 2881
    ›    Interpelacje i wolne wnioski 4815
    ›    Skład IV kadencji Rady Gminy w latach 2002-2006 1370
     Archiwum 1641
   Komisje Rady 9469
     Komisja Rewizyjna 3213
    ›    Przedmiot działania 1123
    ›    Skład osobowy 1826
    ›    Plan pracy 1909
    ›    Posiedzenia komisji 2788
    ›    Protokoły z posiedzeń 1990
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 313
    ›    Plan pracy 33
    ›    Przedmiot działania 21
    ›    Skład osobowy 144
    ›    Posiedzenia komisji 140
    ›    Protokoły z posiedzeń 45
     Komisja Budżetowa 3993
    ›    Skład osobowy 1836
    ›    Plan pracy 4978
    ›    Protokoły z posiedzeń 2778
    ›    Przedmiot działania 1280
    ›    Posiedzenia komisji 4821
     Komisja Polityki Społecznej 3614
    ›    Skład osobowy 1536
    ›    Przedmiot działania 1159
    ›    Plan pracy 2424
    ›    Posiedzenia komisji 5033
    ›    Protokoły z posiedzeń 1571
     Doraźna Komisja ds. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 724
    ›    Przedmiot działania i skład osobowy 511
    ›    Posiedzenia komisji 649
    ›    Protokoły z posiedzeń 489
     Doraźna Komisja Statutowa 190
    ›    Przedmiot działania i skład osobowy 101
    ›    Posiedzenia komisji 112
    ›    Protokoły z posiedzeń 91
     Komisja ds. Pozyskiwania Środków Unijnych 1739
    ›    Posiedzenia komisji 1090
   Komórki organizacyjne 11242
     Referat Ogólny 3750
     Referat Spraw Obywatelskich 3764
     Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 4615
     Referat Finansowy 3892
     Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska 3944
     Urząd Stanu Cywilnego 5809
    ›    Kompetencje 827
     Sekretarz Gminy 2431
     Skarbnik Gminy 3064
Prawo Lokalne
   Statut 6470
   Regulamin 10067
   Budżet 14244
     Uchwały RIO 3707
     Uchwały RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu 2946
     Uchwały okołobudżetowe 3243
     Bilans 2400
    ›    Rok 2009 1000
    ›    Rok 2010 939
    ›    Rok 2011 900
    ›    Rok 2012 795
    ›    Rok 2013 787
    ›    Rok 2014 689
    ›    Rok 2015 669
    ›    Rok 2016 443
    ›    Rok 2017 344
    ›    Rok 2018 285
     Podstawowe informacje o budżecie - sprawozdania 6673
    ›    Rok 2003 1617
    ›    Rok 2002 2970
    ›    Rok 2004 1568
    ›    Rok 2005 2549
    ›    Rok 2006 1778
    ›    Rok 2008 1819
    ›    Rok 2009 1933
    ›    Rok 2010 1965
    ›    Rok 2011 1930
    ›    Rok 2012 6667
    ›    Rok 2013 1543
    ›    Rok 2014 1889
    ›    Rok 2015 3006
    ›    Rok 2016 1439
    ›    Rok 2017 920
    ›    Rok 2018 854
    ›    Rok 2019 324
     Procedury uchwalania budżetu 1777
     Informacja Wójta Gminy z art. 37 ustawy o finansach publicznych 1318
     Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy 292
   Uchwały 24973
    ›    Rok 2003 1907
    ›    Rok 2001 1552
    ›    Rok 2002 III Kwartał 1380
    ›    Rok 2002 IV Kwartał 2343
    ›    Rok 2004 2100
    ›    Rok 2005 1974
    ›    Rok 2006 2321
    ›    Rok 2007 2509
    ›    Rok 2008 3165
    ›    Rok 2009 3436
    ›    Rok 2010 3898
    ›    Rok 2011 3894
    ›    Rok 2012 5993
    ›    Rok 2013 3826
     Archiwum Uchwał 470
     Rok 2014 5994
     Rok 2015 5178
     Rok 2016 2330
     Rok 2017 1593
     Rok 2018 1798
     Rok 2019 1474
     Rok 2020 9
     Projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy 8257
   Podatki i opłaty lokalne 11800
     2003 1572
     2004 1380
     2005 1456
     2007 1486
     2008 1620
     2009 884
     2010 1108
     2011 1013
     2012 1272
     2013 1601
     2014 1083
     2015 1451
     2016 1541
     2017 1498
     2018 1055
     2019 1073
     2020 187
   Strategia rozwoju 8928
   Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wręczyca Wielka na lata 2014 - 2022 3963
     Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 11656
     Druki wniosków 2183
     Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty 2455
     Projekty do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego 2077
     Wyłożenie studium i planów miejscowych 1246
   Zagospodarowanie przestrzenne Gminy 6852
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2628
     Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 9081
     Ogłoszenia, obwieszczenia i projekty 3221
     Wnioski 714
   Gospodarka komunalna 11639
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 5528
   Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze 64274
    ›    Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 5868
    ›    Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy 49105
    ›    Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 15017
    ›    Informacja o wynikach naboru 11514
     Nabór pracowników Urząd Gminy Wręczyca Wielka 52765
     Nabór pracowników GOPS 25298
    ›    Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w GOPS 2571
    ›    Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w GOPS 17438
    ›    Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 5977
    ›    Informacja o wynikach naboru 5309
     Nabór pracowników ZOPO 40
    ›    Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w ZOPO 24
   Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego 1426
   Zbiór aktów prawa miejscowego 17773
Zamówienia Publiczne
   Przetargi 161497
     Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego 99069
     Ogłoszenia, dla których nie stosuje się ustawy "Prawo zamówień publicznych" 158406
    ›    Przetargi archiwalne 38461
    ›    Rok 2008 od drugiego kwartału 9199
     Przetargi z zakresu zamówień publicznych 113030
    ›    Rok 2009 20975
    ›    Rok 2010 14994
    ›    Rok 2011 19920
    ›    Rok 2012 22895
    ›    Rok 2013 43804
    ›    Rok 2014 21479
    ›    Rok 2015 35485
    ›    Rok 2016 36723
    ›    Rok 2017 28024
    ›    Rok 2018 31248
    ›    Rok 2019 23842
     Platforma Zakupowa 1155
Inne
   Emisja obligacji 2013 2715
   Emisja obligacji 2017 1461
   Emisja obligacji 2018 701
   Kontrole, protokoły, wystąpienia 5480
   Decyzje środowiskowe 5086
     Druki wniosków 1290
     Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty 8568
   Drogi gminne 2969
     Druki wniosków 1708
   Ewidencja Działalności Gospodarczej 5390
   Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2157
    ›    Karta A 1196
    ›    Karta B 1744
    ›    Karta E 964
     2012 - 2013 499
     2014 557
    ›    Karta A 704
    ›    Karta B 618
    ›    Karta E 584
     2015 426
    ›    Karta A 496
    ›    Karta B 467
     2016 125
    ›    Karta A 177
    ›    Karta B 194
     2017 184
    ›    Karta A 217
    ›    Karta B 174
     2018 181
    ›    Karta A 88
    ›    Karta B 81
     2019 67
    ›    Karta A 84
    ›    Karta B 46
   Wodociągi i kanalizacja 6252
     Druki wniosków 2104
     Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty 3493
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2453
     Wywóz nieczystości płynnych 3750
   Jednostki organizacyjne 7794
     Rejestry jednostek 1262
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5976
    ›    Kontakt 3115
    ›    Kierownictwo 1648
    ›    Statut 1214
    ›    Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych 1234
     Gminny Ośrodek Kultury 2159
     Zespół Obsługi Placówek Oświatowych 4530
    ›    Kontakt 2080
    ›    Kierownictwo 2257
    ›    Statut 1732
    ›    Regulamin 1139
    ›    Struktura organizacyjna 1640
     Placówki Oświatowe 5773
   Stowarzyszenia i pozostałe 2941
     Ochotnicze Straże Pożarne 1407
    ›    OSP Bieżeń 2058
    ›    OSP Borowe 1706
    ›    OSP Czarna Wieś 1775
    ›    OSP Długi Kąt 1381
    ›    OSP Grodzisko 1744
    ›    OSP Golce 1426
    ›    OSP Hutka 2185
    ›    OSP Kalej 1963
    ›    OSP Kuleje 1848
    ›    OSP Klepaczka 1561
    ›    OSP Nowiny 1745
    ›    OSP Piła 1231
    ›    OSP Pierzchno 1512
    ›    OSP Szarlejka 1425
    ›    OSP Truskolasy 1961
    ›    OSP Węglowice 2152
    ›    OSP Wręczyca Wielka 2250
    ›    OSP Zamłynie 1633
    ›    Zakładowa OSP Arnall Poland - Golce 1043
     Kluby Sportowe 2369
   Organizacje pozarządowe 6440
     Program, sprawozdania 1998
     Ogłoszenia 11727
     Sposób konsultacji 761
   Wybory 11949
     Wybory parlamentarne 2007 r 958
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 r. 1150
     Wybory Prezydenckie 2010 1049
     Wybory Samorządowe 2010 2380
     Wybory ławników na kadencję 2012-2015 781
     Wybory Parlamentarne 2011 826
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r. 715
     Wybory Samorządowe 2014 4208
     Wybory Prezydenckie 2015 2440
     Wybory ławników na kadencję 2016-2019 672
     Referendum 2015 3766
     Wybory Parlamentarne 2015 1408
     Wybory Samorządowe 2018 8004
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 1327
     Wybory ławników na kadencję 2020-2023 144
     Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 942
   Jednostki pomocnicze 4484
     Sołectwa 3033
    ›    Statut Sołectw 1511
   Ogłoszenia 83736
   Konsultacje 4282
   Ochrona środowiska 22346
   Załatwianie spraw obywateli 6159
     Urząd Stanu Cywilnego 1686
     Dowody osobiste 3934
     Meldunki 2836
     Mieszkania 1545
     Nieruchomości 3080
     Zaświadczenia 2075
   Petycje 2938
   Rejestry i ewidencje 5377
     Rejestr skarg i wniosków 1266
     Rejestr Petycji 302
   RODO 849
   Udostępnianie informacji 5276
   Oświadczenia majątkowe 16000
     Wójta Gminy 6284
     Zastępca Wójta 402
     Sekretarza Gminy 5136
     Skarbnika Gminy 3468
     Radnych 17539
     Kierowników jednostek organizacyjnych 14651
     Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 5346
     Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 1563
   Kodeks etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Wręczyca Wielka 2129
   Monitoring wizyjny 264
   Redakcja Biuletynu 3935
   Archiwum 3921