Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2295202
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ297806
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 297806
   Godziny urzędowania 12109
   Organizacja urzędu 11308
   Struktura organizacyjna 18375
Organy
   Wójt Gminy 19088
     CV 3257
     Kompetencje 2447
     Kontakt 2000
     Dyżury 1786
    ›    Zarządzenia 2003 3440
    ›    Zarządzenia 2004 1737
    ›    Zarządzenia 2005 1860
    ›    Zarządzenia 2006 2302
    ›    Zarządzenia 2007 2991
    ›    Zarządzenia 2008 4303
    ›    Zarządzenia 2009 4556
    ›    Zarządzenia 2010 4099
    ›    Zarządzenia 2011 4652
    ›    Zarządzenia 2012 14442
    ›    Zarządzenia 2013 5347
    ›    Zarządzenia 2014 18948
    ›    Zarządzenia 2015 19932
     Zarządzenia Wójta Gminy 4376
    ›    Zarządzenia 2016 2371
    ›    Zarządzenia 2017 2995
    ›    Zarządzenia 2018 1352
     Decyzje i inne akty administracyjne 3435
    ›    Do Roku 2007 1561
    ›    Rok 2008 1071
     Obwieszczenia i zawiadomienia 2060
    ›    Rok 2009 2945
    ›    Rok 2010 1414
    ›    Rok 2011 1992
    ›    Rok 2012 838
     Stanowiska 2510
   Zastępca Wójta Gminy 6237
   Rada Gminy 21053
     Przewodniczący Rady 3343
     Skład Rady 6825
     Regulamin 1445
     Kompetencje 2014
     Rezolucje 1675
     Sesje 13165
    ›    Plan pracy 1942
    ›    Najbliższa sesja 10319
    ›    Protokoły z sesji 11210
    ›    Załączniki do protokołów 20026
     Interpelacje i wnioski radnych 4543
     Kontakt z radnymi 2529
    ›    Skład IV kadencji Rady Gminy w latach 2002-2006 1207
     Archiwum 1459
   Komisje Rady 8271
     Komisja Rewizyjna 2816
    ›    Przedmiot działania 1022
    ›    Skład osobowy 1554
    ›    Plan pracy 1760
    ›    Posiedzenia komisji 2584
    ›    Protokoły z posiedzeń 1911
     Komisja Budżetowa 3434
    ›    Skład osobowy 1612
    ›    Plan pracy 4375
    ›    Protokoły z posiedzeń 2664
    ›    Przedmiot działania 1152
    ›    Posiedzenia komisji 4478
     Komisja Polityki Społecznej 3144
    ›    Skład osobowy 1326
    ›    Przedmiot działania 1076
    ›    Plan pracy 2196
    ›    Posiedzenia komisji 4754
    ›    Protokoły z posiedzeń 1437
     Doraźna Komisja ds. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 544
    ›    Przedmiot działania i skład osobowy 428
    ›    Posiedzenia komisji 556
    ›    Protokoły z posiedzeń 416
     Doraźna Komisja Statutowa 32
    ›    Przedmiot działania i skład osobowy 25
    ›    Posiedzenia komisji 36
    ›    Protokoły z posiedzeń 28
     Komisja ds. Pozyskiwania Środków Unijnych 1608
    ›    Posiedzenia komisji 1013
   Komórki organizacyjne 9673
     Referat Ogólny 3345
     Referat Spraw Obywatelskich 3312
     Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 4040
     Referat Finansowy 3564
     Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska 3327
     Urząd Stanu Cywilnego 4714
    ›    Kompetencje 755
     Sekretarz Gminy 1992
     Skarbnik Gminy 2006
Prawo Lokalne
   Statut 5883
   Regulamin 9011
   Budżet 12551
     Uchwały RIO 3411
     Uchwały RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu 2714
     Uchwały okołobudżetowe 2981
     Bilans 2058
    ›    Rok 2009 933
    ›    Rok 2010 889
    ›    Rok 2011 818
    ›    Rok 2012 738
    ›    Rok 2013 706
    ›    Rok 2014 633
    ›    Rok 2015 587
    ›    Rok 2016 326
    ›    Rok 2017 72
     Podstawowe informacje o budżecie - sprawozdania 6029
    ›    Rok 2003 1484
    ›    Rok 2002 2711
    ›    Rok 2004 1485
    ›    Rok 2005 2495
    ›    Rok 2006 1702
    ›    Rok 2008 1730
    ›    Rok 2009 1844
    ›    Rok 2010 1907
    ›    Rok 2011 1852
    ›    Rok 2012 6599
    ›    Rok 2013 1459
    ›    Rok 2014 1794
    ›    Rok 2015 2839
    ›    Rok 2016 1177
    ›    Rok 2017 692
    ›    Rok 2018 134
     Procedury uchwalania budżetu 1633
     Informacja Wójta Gminy z art. 37 ustawy o finansach publicznych 1105
     Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy 20
   Uchwały 22017
    ›    Rok 2003 1737
    ›    Rok 2001 1398
    ›    Rok 2002 III Kwartał 1272
    ›    Rok 2002 IV Kwartał 2178
    ›    Rok 2004 1967
    ›    Rok 2005 1859
    ›    Rok 2006 2192
    ›    Rok 2007 2398
    ›    Rok 2008 2919
    ›    Rok 2009 3240
    ›    Rok 2010 3744
    ›    Rok 2011 3697
    ›    Rok 2012 5845
    ›    Rok 2013 3646
     Archiwum Uchwał 135
     Rok 2014 5794
     Rok 2015 4988
     Rok 2016 2091
     Rok 2017 1208
     Rok 2018 577
     Projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy 6766
   Podatki i opłaty lokalne 9669
     2003 1490
     2004 1318
     2005 1375
     2007 1405
     2008 1559
     2009 831
     2010 1055
     2011 960
     2012 1216
     2013 1540
     2014 1020
     2015 1372
     2016 1438
     2017 1324
     2018 525
   Strategia rozwoju 8631
   Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wręczyca Wielka na lata 2006 - 2016 3766
     Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 9074
     Druki wniosków 1581
     Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty 2234
     Projekty do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego 2026
     Wyłożenie studium i planów miejscowych 1044
   Zagospodarowanie przestrzenne Gminy 4894
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1801
     Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 5718
     Ogłoszenia, obwieszczenia i projekty 2433
     Wnioski 311
   Gospodarka komunalna 10733
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 5113
   Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze 49495
    ›    Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 5015
    ›    Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy 39130
    ›    Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 9937
    ›    Informacja o wynikach naboru 8377
     Nabór pracowników Urząd Gminy Wręczyca Wielka 38016
     Nabór pracowników GOPS 18926
    ›    Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w GOPS 2120
    ›    Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w GOPS 13403
    ›    Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 4390
    ›    Informacja o wynikach naboru 3831
   Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego 1176
   Zbiór aktów prawa miejscowego 16264
Zamówienia Publiczne
   Przetargi 142497
     Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego 91245
     Ogłoszenia, dla których nie stosuje się ustawy "Prawo zamówień publicznych" 128000
    ›    Przetargi archiwalne 38328
    ›    Rok 2008 od drugiego kwartału 9016
     Przetargi z zakresu zamówień publicznych 102917
    ›    Rok 2009 20827
    ›    Rok 2010 14831
    ›    Rok 2011 19783
    ›    Rok 2012 22794
    ›    Rok 2013 39336
    ›    Rok 2014 21367
    ›    Rok 2015 34005
    ›    Rok 2016 35114
    ›    Rok 2017 26868
    ›    Rok 2018 17530
Inne
   Emisja obligacji 2013 2528
   Emisja obligacji 2017 1177
   Emisja obligacji 2018 304
   Kontrole, protokoły, wystąpienia 5108
   Decyzje środowiskowe 4329
     Druki wniosków 1134
     Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty 7671
   Drogi gminne 2547
     Druki wniosków 1470
   Ewidencja Działalności Gospodarczej 4965
   Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1862
    ›    Karta A 1146
    ›    Karta B 1684
    ›    Karta E 896
     2012 - 2013 460
     2014 510
    ›    Karta A 648
    ›    Karta B 555
    ›    Karta E 536
     2015 337
    ›    Karta A 436
    ›    Karta B 425
     2016 65
    ›    Karta A 124
    ›    Karta B 117
     2017 107
    ›    Karta A 147
    ›    Karta B 103
   Wodociągi i kanalizacja 4610
     Druki wniosków 1644
     Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty 2867
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2109
     Wywóz nieczystości płynnych 2699
   Jednostki organizacyjne 7117
     Rejestry jednostek 1061
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4089
    ›    Kontakt 2447
    ›    Kierownictwo 1450
    ›    Statut 1089
    ›    Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych 1090
     Gminny Ośrodek Kultury 1690
     Zespół Obsługi Placówek Oświatowych 3960
    ›    Kontakt 1834
    ›    Kierownictwo 1865
    ›    Statut 1606
    ›    Regulamin 1026
    ›    Struktura organizacyjna 1369
     Placówki Oświatowe 5168
   Stowarzyszenia i pozostałe 2597
     Ochotnicze Straże Pożarne 1255
    ›    OSP Bieżeń 1730
    ›    OSP Borowe 1388
    ›    OSP Czarna Wieś 1443
    ›    OSP Długi Kąt 1113
    ›    OSP Grodzisko 1368
    ›    OSP Golce 1273
    ›    OSP Hutka 1901
    ›    OSP Kalej 1620
    ›    OSP Kuleje 1653
    ›    OSP Klepaczka 1385
    ›    OSP Nowiny 1458
    ›    OSP Piła 1038
    ›    OSP Pierzchno 1363
    ›    OSP Szarlejka 1184
    ›    OSP Truskolasy 1540
    ›    OSP Węglowice 1736
    ›    OSP Wręczyca Wielka 1954
    ›    OSP Zamłynie 1312
    ›    Zakładowa OSP Arnall Poland - Golce 900
     Kluby Sportowe 2192
   Organizacje pozarządowe 5316
     Program, sprawozdania 1866
     Ogłoszenia 10478
     Sposób konsultacji 710
   Wybory 7136
     Wybory parlamentarne 2007 r 900
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 r. 995
     Wybory Prezydenckie 2010 990
     Wybory Samorządowe 2010 2264
     Wybory ławników na kadencję 2012-2015 712
     Wybory Parlamentarne 2011 777
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r. 645
     Wybory Samorządowe 2014 3770
     Wybory Prezydenckie 2015 2346
     Wybory ławników na kadencję 2016-2019 525
     Referendum 2015 3689
     Wybory Parlamentarne 2015 1313
     Wybory Samorządowe 2018 92
   Jednostki pomocnicze 4172
     Sołectwa 2736
    ›    Statut Sołectw 1369
   Ogłoszenia 74094
   Konsultacje 4081
   Ochrona środowiska 15915
   Załatwianie spraw obywateli 5669
     Małżeństwa, narodziny, zgony 1474
    ›    Wydawanie odpisów aktów Stanu Cywilnego 1225
    ›    Rejestracja urodzeń 1896
    ›    Udzielenie Ślubu Cywilnego 1266
    ›    Wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wg prawa polskiego (małżeństwa wyznaniowe) 900
    ›    Rejestracja zgonów 1157
     Dowody osobiste 3167
     Meldunki 2441
     Mieszkania 1340
     Nieruchomości 2666
     Zaświadczenia 1895
   Petycje 2186
   Rejestry i ewidencje 5087
     Rejestr skarg i wniosków 1158
     Rejestr Petycji 262
   RODO 162
   Udostępnianie informacji 4988
   Oświadczenia majątkowe 12896
     Wójta Gminy 5281
     Sekretarza Gminy 4525
     Skarbnika Gminy 3060
     Radnych 14249
     Kierowników jednostek organizacyjnych 12904
     Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 4159
     Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 1010
   Kodeks etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Wręczyca Wielka 1942
   Redakcja Biuletynu 3757
   Archiwum 3664