Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2413286
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ309485
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 309485
   Godziny urzędowania 13333
   Organizacja urzędu 11878
   Struktura organizacyjna 19731
Organy
   Wójt Gminy 20033
     CV 3507
     Kompetencje 2568
     Kontakt 2076
     Dyżury 1869
    ›    Zarządzenia 2003 3510
    ›    Zarządzenia 2004 1764
    ›    Zarządzenia 2005 1888
    ›    Zarządzenia 2006 2330
    ›    Zarządzenia 2007 3019
    ›    Zarządzenia 2008 4338
    ›    Zarządzenia 2009 4594
    ›    Zarządzenia 2010 4131
    ›    Zarządzenia 2011 4679
    ›    Zarządzenia 2012 14473
    ›    Zarządzenia 2013 5378
    ›    Zarządzenia 2014 18981
    ›    Zarządzenia 2015 19986
     Zarządzenia Wójta Gminy 5016
    ›    Zarządzenia 2016 2446
    ›    Zarządzenia 2017 3063
    ›    Zarządzenia 2018 2043
    ›    Zarządzenia 2019 120
     Decyzje i inne akty administracyjne 3587
    ›    Do Roku 2007 1588
    ›    Rok 2008 1096
     Obwieszczenia i zawiadomienia 2210
    ›    Rok 2009 2996
    ›    Rok 2010 1451
    ›    Rok 2011 2024
    ›    Rok 2012 868
     Stanowiska 2666
   Zastępca Wójta Gminy 6552
   Rada Gminy 22754
     Przewodniczący Rady 3607
     Skład Rady 7890
     Regulamin 1492
     Kompetencje 2074
     Sesje 14366
    ›    Plan pracy 2033
    ›    Najbliższa sesja 11094
    ›    Protokoły z sesji 11574
    ›    Załączniki do protokołów 20250
    ›    Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w sesji 54
    ›    Nagrania i transmisje obrad 1041
    ›    Imienne wykazy głosowań radnych 125
    ›    Wnioski radnych w kadencji 2018-2023 3
     Interpelacje i zapytania radnych w kadencji 2018-2023 11
     Kontakt z radnymi 2662
    ›    Interpelacje i wolne wnioski 4638
    ›    Skład IV kadencji Rady Gminy w latach 2002-2006 1266
     Archiwum 1541
   Komisje Rady 8660
     Komisja Rewizyjna 2947
    ›    Przedmiot działania 1067
    ›    Skład osobowy 1645
    ›    Plan pracy 1801
    ›    Posiedzenia komisji 2648
    ›    Protokoły z posiedzeń 1940
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 73
    ›    Skład osobowy 40
    ›    Posiedzenia komisji 18
     Komisja Budżetowa 3585
    ›    Skład osobowy 1702
    ›    Plan pracy 4599
    ›    Protokoły z posiedzeń 2706
    ›    Przedmiot działania 1187
    ›    Posiedzenia komisji 4558
     Komisja Polityki Społecznej 3266
    ›    Skład osobowy 1405
    ›    Przedmiot działania 1119
    ›    Plan pracy 2269
    ›    Posiedzenia komisji 4822
    ›    Protokoły z posiedzeń 1471
     Doraźna Komisja ds. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 599
    ›    Przedmiot działania i skład osobowy 468
    ›    Posiedzenia komisji 588
    ›    Protokoły z posiedzeń 445
     Doraźna Komisja Statutowa 117
    ›    Przedmiot działania i skład osobowy 57
    ›    Posiedzenia komisji 76
    ›    Protokoły z posiedzeń 59
     Komisja ds. Pozyskiwania Środków Unijnych 1654
    ›    Posiedzenia komisji 1053
   Komórki organizacyjne 10010
     Referat Ogólny 3447
     Referat Spraw Obywatelskich 3423
     Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 4163
     Referat Finansowy 3656
     Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska 3463
     Urząd Stanu Cywilnego 5040
    ›    Kompetencje 781
     Sekretarz Gminy 2110
     Skarbnik Gminy 2113
Prawo Lokalne
   Statut 6030
   Regulamin 9257
   Budżet 13033
     Uchwały RIO 3481
     Uchwały RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu 2761
     Uchwały okołobudżetowe 3051
     Bilans 2166
    ›    Rok 2009 967
    ›    Rok 2010 913
    ›    Rok 2011 841
    ›    Rok 2012 765
    ›    Rok 2013 732
    ›    Rok 2014 662
    ›    Rok 2015 637
    ›    Rok 2016 380
    ›    Rok 2017 202
     Podstawowe informacje o budżecie - sprawozdania 6161
    ›    Rok 2003 1518
    ›    Rok 2002 2778
    ›    Rok 2004 1509
    ›    Rok 2005 2521
    ›    Rok 2006 1730
    ›    Rok 2008 1753
    ›    Rok 2009 1870
    ›    Rok 2010 1929
    ›    Rok 2011 1888
    ›    Rok 2012 6626
    ›    Rok 2013 1482
    ›    Rok 2014 1827
    ›    Rok 2015 2879
    ›    Rok 2016 1228
    ›    Rok 2017 755
    ›    Rok 2018 331
     Procedury uchwalania budżetu 1683
     Informacja Wójta Gminy z art. 37 ustawy o finansach publicznych 1151
     Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy 52
   Uchwały 22757
    ›    Rok 2003 1771
    ›    Rok 2001 1430
    ›    Rok 2002 III Kwartał 1309
    ›    Rok 2002 IV Kwartał 2232
    ›    Rok 2004 2001
    ›    Rok 2005 1892
    ›    Rok 2006 2221
    ›    Rok 2007 2425
    ›    Rok 2008 2964
    ›    Rok 2009 3271
    ›    Rok 2010 3772
    ›    Rok 2011 3729
    ›    Rok 2012 5881
    ›    Rok 2013 3689
     Archiwum Uchwał 195
     Rok 2014 5891
     Rok 2015 5037
     Rok 2016 2180
     Rok 2017 1334
     Rok 2018 1093
     Projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy 7071
   Podatki i opłaty lokalne 10177
     2003 1528
     2004 1341
     2005 1397
     2007 1448
     2008 1581
     2009 853
     2010 1077
     2011 983
     2012 1232
     2013 1557
     2014 1042
     2015 1400
     2016 1482
     2017 1419
     2018 886
     2019 20
     2019 63
   Strategia rozwoju 8715
   Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wręczyca Wielka na lata 2006 - 2016 3829
     Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 9901
     Druki wniosków 1748
     Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty 2349
     Projekty do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego 2047
     Wyłożenie studium i planów miejscowych 1122
   Zagospodarowanie przestrzenne Gminy 5511
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2061
     Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 6607
     Ogłoszenia, obwieszczenia i projekty 2739
     Wnioski 407
   Gospodarka komunalna 10923
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 5222
   Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze 53510
    ›    Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 5312
    ›    Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy 41917
    ›    Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 11283
    ›    Informacja o wynikach naboru 8841
     Nabór pracowników Urząd Gminy Wręczyca Wielka 41946
     Nabór pracowników GOPS 20476
    ›    Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w GOPS 2259
    ›    Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w GOPS 14492
    ›    Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 4763
    ›    Informacja o wynikach naboru 4103
   Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego 1278
   Zbiór aktów prawa miejscowego 16598
Zamówienia Publiczne
   Przetargi 147591
     Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego 93647
     Ogłoszenia, dla których nie stosuje się ustawy "Prawo zamówień publicznych" 137428
    ›    Przetargi archiwalne 38370
    ›    Rok 2008 od drugiego kwartału 9052
     Przetargi z zakresu zamówień publicznych 105446
    ›    Rok 2009 20864
    ›    Rok 2010 14868
    ›    Rok 2011 19820
    ›    Rok 2012 22823
    ›    Rok 2013 40697
    ›    Rok 2014 21411
    ›    Rok 2015 34495
    ›    Rok 2016 35639
    ›    Rok 2017 27153
    ›    Rok 2018 27835
Inne
   Emisja obligacji 2013 2600
   Emisja obligacji 2017 1307
   Emisja obligacji 2018 532
   Kontrole, protokoły, wystąpienia 5212
   Decyzje środowiskowe 4543
     Druki wniosków 1175
     Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty 7926
   Drogi gminne 2691
     Druki wniosków 1546
   Ewidencja Działalności Gospodarczej 5119
   Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1970
    ›    Karta A 1169
    ›    Karta B 1713
    ›    Karta E 924
     2012 - 2013 476
     2014 530
    ›    Karta A 673
    ›    Karta B 583
    ›    Karta E 562
     2015 403
    ›    Karta A 467
    ›    Karta B 449
     2016 101
    ›    Karta A 151
    ›    Karta B 140
     2017 163
    ›    Karta A 182
    ›    Karta B 140
     2018 34
    ›    Karta A 38
    ›    Karta B 33
   Wodociągi i kanalizacja 5110
     Druki wniosków 1768
     Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty 3050
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2203
     Wywóz nieczystości płynnych 3037
   Jednostki organizacyjne 7240
     Rejestry jednostek 1103
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4407
    ›    Kontakt 2678
    ›    Kierownictwo 1513
    ›    Statut 1128
    ›    Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych 1135
     Gminny Ośrodek Kultury 1869
     Zespół Obsługi Placówek Oświatowych 4122
    ›    Kontakt 1883
    ›    Kierownictwo 1983
    ›    Statut 1647
    ›    Regulamin 1062
    ›    Struktura organizacyjna 1428
     Placówki Oświatowe 5374
   Stowarzyszenia i pozostałe 2726
     Ochotnicze Straże Pożarne 1333
    ›    OSP Bieżeń 1853
    ›    OSP Borowe 1520
    ›    OSP Czarna Wieś 1547
    ›    OSP Długi Kąt 1197
    ›    OSP Grodzisko 1529
    ›    OSP Golce 1340
    ›    OSP Hutka 2035
    ›    OSP Kalej 1735
    ›    OSP Kuleje 1723
    ›    OSP Klepaczka 1444
    ›    OSP Nowiny 1556
    ›    OSP Piła 1096
    ›    OSP Pierzchno 1419
    ›    OSP Szarlejka 1286
    ›    OSP Truskolasy 1722
    ›    OSP Węglowice 1863
    ›    OSP Wręczyca Wielka 2059
    ›    OSP Zamłynie 1441
    ›    Zakładowa OSP Arnall Poland - Golce 971
     Kluby Sportowe 2237
   Organizacje pozarządowe 5519
     Program, sprawozdania 1900
     Ogłoszenia 10678
     Sposób konsultacji 729
   Wybory 9973
     Wybory parlamentarne 2007 r 928
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 r. 1043
     Wybory Prezydenckie 2010 1009
     Wybory Samorządowe 2010 2326
     Wybory ławników na kadencję 2012-2015 740
     Wybory Parlamentarne 2011 798
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r. 676
     Wybory Samorządowe 2014 4059
     Wybory Prezydenckie 2015 2395
     Wybory ławników na kadencję 2016-2019 598
     Referendum 2015 3733
     Wybory Parlamentarne 2015 1359
     Wybory Samorządowe 2018 7120
   Jednostki pomocnicze 4240
     Sołectwa 2807
    ›    Statut Sołectw 1426
   Ogłoszenia 77143
   Konsultacje 4145
   Ochrona środowiska 17589
   Załatwianie spraw obywateli 5827
     Małżeństwa, narodziny, zgony 1507
    ›    Wydawanie odpisów aktów Stanu Cywilnego 1275
    ›    Rejestracja urodzeń 1940
    ›    Udzielenie Ślubu Cywilnego 1389
    ›    Wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wg prawa polskiego (małżeństwa wyznaniowe) 927
    ›    Rejestracja zgonów 1194
     Dowody osobiste 3367
     Meldunki 2559
     Mieszkania 1395
     Nieruchomości 2776
     Zaświadczenia 1946
   Petycje 2535
   Rejestry i ewidencje 5183
     Rejestr skarg i wniosków 1190
     Rejestr Petycji 283
   RODO 454
   Udostępnianie informacji 5084
   Oświadczenia majątkowe 14036
     Wójta Gminy 5612
     Sekretarza Gminy 4710
     Skarbnika Gminy 3206
     Radnych 15582
     Kierowników jednostek organizacyjnych 13479
     Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 4359
     Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 1189
   Kodeks etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Wręczyca Wielka 1995
   Redakcja Biuletynu 3811
   Archiwum 3739