Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2465699
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ314412
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 314412
   Godziny urzędowania 13791
   Organizacja urzędu 12180
   Struktura organizacyjna 20389
Organy
   Wójt Gminy 20474
     CV 3663
     Kompetencje 2621
     Kontakt 2117
     Dyżury 1901
    ›    Zarządzenia 2003 3532
    ›    Zarządzenia 2004 1769
    ›    Zarządzenia 2005 1893
    ›    Zarządzenia 2006 2332
    ›    Zarządzenia 2007 3026
    ›    Zarządzenia 2008 4346
    ›    Zarządzenia 2009 4602
    ›    Zarządzenia 2010 4137
    ›    Zarządzenia 2011 4691
    ›    Zarządzenia 2012 14478
    ›    Zarządzenia 2013 5408
    ›    Zarządzenia 2014 19004
    ›    Zarządzenia 2015 20044
     Zarządzenia Wójta Gminy 5479
    ›    Zarządzenia 2016 2492
    ›    Zarządzenia 2017 3108
    ›    Zarządzenia 2018 2168
    ›    Zarządzenia 2019 631
     Decyzje i inne akty administracyjne 3660
    ›    Do Roku 2007 1594
    ›    Rok 2008 1101
     Obwieszczenia i zawiadomienia 2270
    ›    Rok 2009 3009
    ›    Rok 2010 1458
    ›    Rok 2011 2029
    ›    Rok 2012 875
     Stanowiska 2712
   Zastępca Wójta Gminy 6825
   Rada Gminy 23269
     Przewodniczący Rady 3665
     Skład Rady 8122
     Kluby Radnych 73
     Regulamin 1505
     Kompetencje 2102
     Sesje 14773
    ›    Plan pracy 2076
    ›    Najbliższa sesja 11377
    ›    Protokoły z sesji 11681
    ›    Załączniki do protokołów 20316
    ›    Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w sesji 67
    ›    Nagrania i transmisje obrad 1407
    ›    Imienne wykazy głosowań radnych 188
    ›    Wnioski radnych w kadencji 2018-2023 67
     Interpelacje i zapytania radnych w kadencji 2018-2023 176
     Kontakt z radnymi 2724
    ›    Interpelacje i wolne wnioski 4645
    ›    Skład IV kadencji Rady Gminy w latach 2002-2006 1275
     Archiwum 1553
   Komisje Rady 8866
     Komisja Rewizyjna 3010
    ›    Przedmiot działania 1075
    ›    Skład osobowy 1664
    ›    Plan pracy 1811
    ›    Posiedzenia komisji 2674
    ›    Protokoły z posiedzeń 1947
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 129
    ›    Skład osobowy 63
    ›    Posiedzenia komisji 42
     Komisja Budżetowa 3684
    ›    Skład osobowy 1734
    ›    Plan pracy 4658
    ›    Protokoły z posiedzeń 2718
    ›    Przedmiot działania 1198
    ›    Posiedzenia komisji 4607
     Komisja Polityki Społecznej 3384
    ›    Skład osobowy 1438
    ›    Przedmiot działania 1125
    ›    Plan pracy 2293
    ›    Posiedzenia komisji 4902
    ›    Protokoły z posiedzeń 1489
     Doraźna Komisja ds. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 629
    ›    Przedmiot działania i skład osobowy 477
    ›    Posiedzenia komisji 604
    ›    Protokoły z posiedzeń 456
     Doraźna Komisja Statutowa 132
    ›    Przedmiot działania i skład osobowy 64
    ›    Posiedzenia komisji 82
    ›    Protokoły z posiedzeń 62
     Komisja ds. Pozyskiwania Środków Unijnych 1664
    ›    Posiedzenia komisji 1060
   Komórki organizacyjne 10288
     Referat Ogólny 3498
     Referat Spraw Obywatelskich 3474
     Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 4228
     Referat Finansowy 3679
     Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska 3553
     Urząd Stanu Cywilnego 5170
    ›    Kompetencje 787
     Sekretarz Gminy 2189
     Skarbnik Gminy 2854
Prawo Lokalne
   Statut 6093
   Regulamin 9383
   Budżet 13248
     Uchwały RIO 3552
     Uchwały RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu 2781
     Uchwały okołobudżetowe 3079
     Bilans 2192
    ›    Rok 2009 972
    ›    Rok 2010 915
    ›    Rok 2011 843
    ›    Rok 2012 770
    ›    Rok 2013 733
    ›    Rok 2014 667
    ›    Rok 2015 638
    ›    Rok 2016 385
    ›    Rok 2017 226
     Podstawowe informacje o budżecie - sprawozdania 6223
    ›    Rok 2003 1525
    ›    Rok 2002 2796
    ›    Rok 2004 1517
    ›    Rok 2005 2525
    ›    Rok 2006 1736
    ›    Rok 2008 1755
    ›    Rok 2009 1878
    ›    Rok 2010 1932
    ›    Rok 2011 1892
    ›    Rok 2012 6631
    ›    Rok 2013 1486
    ›    Rok 2014 1836
    ›    Rok 2015 2891
    ›    Rok 2016 1257
    ›    Rok 2017 766
    ›    Rok 2018 424
     Procedury uchwalania budżetu 1689
     Informacja Wójta Gminy z art. 37 ustawy o finansach publicznych 1172
     Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy 79
   Uchwały 23091
    ›    Rok 2003 1774
    ›    Rok 2001 1433
    ›    Rok 2002 III Kwartał 1314
    ›    Rok 2002 IV Kwartał 2250
    ›    Rok 2004 2007
    ›    Rok 2005 1902
    ›    Rok 2006 2224
    ›    Rok 2007 2429
    ›    Rok 2008 2975
    ›    Rok 2009 3282
    ›    Rok 2010 3779
    ›    Rok 2011 3737
    ›    Rok 2012 5889
    ›    Rok 2013 3698
     Archiwum Uchwał 216
     Rok 2014 5899
     Rok 2015 5055
     Rok 2016 2207
     Rok 2017 1383
     Rok 2018 1259
     Rok 2019 85
     Projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy 7286
   Podatki i opłaty lokalne 10489
     2003 1531
     2004 1347
     2005 1403
     2007 1460
     2008 1587
     2009 857
     2010 1080
     2011 990
     2012 1237
     2013 1567
     2014 1055
     2015 1407
     2016 1494
     2017 1434
     2018 938
     2019 141
     2019 268
   Strategia rozwoju 8763
   Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wręczyca Wielka na lata 2006 - 2016 3854
     Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 10161
     Druki wniosków 1813
     Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty 2350
     Projekty do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego 2050
     Wyłożenie studium i planów miejscowych 1136
   Zagospodarowanie przestrzenne Gminy 5762
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2161
     Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 6950
     Ogłoszenia, obwieszczenia i projekty 2879
     Wnioski 470
   Gospodarka komunalna 11017
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 5276
   Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze 55953
    ›    Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 5424
    ›    Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy 43240
    ›    Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 11810
    ›    Informacja o wynikach naboru 9313
     Nabór pracowników Urząd Gminy Wręczyca Wielka 44039
     Nabór pracowników GOPS 22214
    ›    Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w GOPS 2334
    ›    Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w GOPS 15466
    ›    Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 5395
    ›    Informacja o wynikach naboru 4813
   Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego 1304
   Zbiór aktów prawa miejscowego 16768
Zamówienia Publiczne
   Przetargi 149848
     Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego 94516
     Ogłoszenia, dla których nie stosuje się ustawy "Prawo zamówień publicznych" 141137
    ›    Przetargi archiwalne 38374
    ›    Rok 2008 od drugiego kwartału 9065
     Przetargi z zakresu zamówień publicznych 106614
    ›    Rok 2009 20876
    ›    Rok 2010 14872
    ›    Rok 2011 19826
    ›    Rok 2012 22829
    ›    Rok 2013 41178
    ›    Rok 2014 21416
    ›    Rok 2015 34628
    ›    Rok 2016 35805
    ›    Rok 2017 27262
    ›    Rok 2018 29784
    ›    Rok 2019 2391
Inne
   Emisja obligacji 2013 2618
   Emisja obligacji 2017 1335
   Emisja obligacji 2018 560
   Kontrole, protokoły, wystąpienia 5266
   Decyzje środowiskowe 4637
     Druki wniosków 1198
     Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty 8027
   Drogi gminne 2749
     Druki wniosków 1572
   Ewidencja Działalności Gospodarczej 5157
   Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1990
    ›    Karta A 1172
    ›    Karta B 1719
    ›    Karta E 927
     2012 - 2013 478
     2014 533
    ›    Karta A 678
    ›    Karta B 587
    ›    Karta E 566
     2015 405
    ›    Karta A 472
    ›    Karta B 452
     2016 102
    ›    Karta A 158
    ›    Karta B 149
     2017 165
    ›    Karta A 189
    ›    Karta B 145
     2018 45
    ›    Karta A 44
    ›    Karta B 36
   Wodociągi i kanalizacja 5380
     Druki wniosków 1823
     Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty 3164
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2251
     Wywóz nieczystości płynnych 3130
   Jednostki organizacyjne 7337
     Rejestry jednostek 1125
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5475
    ›    Kontakt 2738
    ›    Kierownictwo 1552
    ›    Statut 1144
    ›    Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych 1160
     Gminny Ośrodek Kultury 1901
     Zespół Obsługi Placówek Oświatowych 4165
    ›    Kontakt 1893
    ›    Kierownictwo 2011
    ›    Statut 1661
    ›    Regulamin 1070
    ›    Struktura organizacyjna 1448
     Placówki Oświatowe 5445
   Stowarzyszenia i pozostałe 2765
     Ochotnicze Straże Pożarne 1347
    ›    OSP Bieżeń 1877
    ›    OSP Borowe 1566
    ›    OSP Czarna Wieś 1598
    ›    OSP Długi Kąt 1210
    ›    OSP Grodzisko 1577
    ›    OSP Golce 1355
    ›    OSP Hutka 2063
    ›    OSP Kalej 1784
    ›    OSP Kuleje 1749
    ›    OSP Klepaczka 1457
    ›    OSP Nowiny 1577
    ›    OSP Piła 1114
    ›    OSP Pierzchno 1434
    ›    OSP Szarlejka 1306
    ›    OSP Truskolasy 1742
    ›    OSP Węglowice 1907
    ›    OSP Wręczyca Wielka 2078
    ›    OSP Zamłynie 1483
    ›    Zakładowa OSP Arnall Poland - Golce 984
     Kluby Sportowe 2250
   Organizacje pozarządowe 5924
     Program, sprawozdania 1935
     Ogłoszenia 11176
     Sposób konsultacji 738
   Wybory 10244
     Wybory parlamentarne 2007 r 930
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 r. 1049
     Wybory Prezydenckie 2010 1013
     Wybory Samorządowe 2010 2343
     Wybory ławników na kadencję 2012-2015 741
     Wybory Parlamentarne 2011 800
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r. 682
     Wybory Samorządowe 2014 4075
     Wybory Prezydenckie 2015 2398
     Wybory ławników na kadencję 2016-2019 610
     Referendum 2015 3739
     Wybory Parlamentarne 2015 1365
     Wybory Samorządowe 2018 7511
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 31
   Jednostki pomocnicze 4307
     Sołectwa 2875
    ›    Statut Sołectw 1441
   Ogłoszenia 78238
   Konsultacje 4168
   Ochrona środowiska 18319
   Załatwianie spraw obywateli 5879
     Małżeństwa, narodziny, zgony 1517
    ›    Wydawanie odpisów aktów Stanu Cywilnego 1288
    ›    Rejestracja urodzeń 1959
    ›    Udzielenie Ślubu Cywilnego 1424
    ›    Wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wg prawa polskiego (małżeństwa wyznaniowe) 938
    ›    Rejestracja zgonów 1201
     Dowody osobiste 3449
     Meldunki 2643
     Mieszkania 1420
     Nieruchomości 2864
     Zaświadczenia 1964
   Petycje 2587
   Rejestry i ewidencje 5226
     Rejestr skarg i wniosków 1199
     Rejestr Petycji 286
   RODO 525
   Udostępnianie informacji 5119
   Oświadczenia majątkowe 14522
     Wójta Gminy 5795
     Zastępca Wójta 35
     Sekretarza Gminy 4819
     Skarbnika Gminy 3260
     Radnych 16084
     Kierowników jednostek organizacyjnych 13652
     Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 4413
     Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 1257
   Kodeks etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Wręczyca Wielka 2019
   Monitoring wizyjny 56
   Redakcja Biuletynu 3828
   Archiwum 3767