Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2507640
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ318913
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 318913
   Godziny urzędowania 14227
   Organizacja urzędu 12427
   Struktura organizacyjna 20909
Organy
   Wójt Gminy 20843
     CV 3725
     Kompetencje 2650
     Kontakt 2147
     Dyżury 1922
    ›    Zarządzenia 2003 3569
    ›    Zarządzenia 2004 1780
    ›    Zarządzenia 2005 1901
    ›    Zarządzenia 2006 2332
    ›    Zarządzenia 2007 3027
    ›    Zarządzenia 2008 4352
    ›    Zarządzenia 2009 4617
    ›    Zarządzenia 2010 4164
    ›    Zarządzenia 2011 4705
    ›    Zarządzenia 2012 14491
    ›    Zarządzenia 2013 5431
    ›    Zarządzenia 2014 19032
    ›    Zarządzenia 2015 20073
     Zarządzenia Wójta Gminy 5913
    ›    Zarządzenia 2016 2523
    ›    Zarządzenia 2017 3182
    ›    Zarządzenia 2018 2203
    ›    Zarządzenia 2019 1291
     Decyzje i inne akty administracyjne 3713
    ›    Do Roku 2007 1610
    ›    Rok 2008 1103
     Obwieszczenia i zawiadomienia 2313
    ›    Rok 2009 3037
    ›    Rok 2010 1464
    ›    Rok 2011 2046
    ›    Rok 2012 877
     Stanowiska 2739
   Zastępca Wójta Gminy 6957
   Rada Gminy 23832
     Przewodniczący Rady 3702
     Skład Rady 8278
     Kluby Radnych 108
     Regulamin 1508
     Kompetencje 2111
     Sesje 15383
    ›    Plan pracy 2132
    ›    Najbliższa sesja 11681
    ›    Protokoły z sesji 11841
    ›    Załączniki do protokołów 20397
    ›    Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w sesji 76
    ›    Nagrania i transmisje obrad 2043
    ›    Imienne wykazy głosowań radnych 234
    ›    Wnioski radnych w kadencji 2018-2023 109
     Interpelacje i zapytania radnych w kadencji 2018-2023 417
     Kontakt z radnymi 2753
    ›    Interpelacje i wolne wnioski 4666
    ›    Skład IV kadencji Rady Gminy w latach 2002-2006 1313
     Archiwum 1573
   Komisje Rady 8991
     Komisja Rewizyjna 3042
    ›    Przedmiot działania 1078
    ›    Skład osobowy 1679
    ›    Plan pracy 1820
    ›    Posiedzenia komisji 2697
    ›    Protokoły z posiedzeń 1950
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 156
    ›    Skład osobowy 66
    ›    Posiedzenia komisji 62
     Komisja Budżetowa 3732
    ›    Skład osobowy 1743
    ›    Plan pracy 4690
    ›    Protokoły z posiedzeń 2726
    ›    Przedmiot działania 1202
    ›    Posiedzenia komisji 4639
     Komisja Polityki Społecznej 3430
    ›    Skład osobowy 1449
    ›    Przedmiot działania 1126
    ›    Plan pracy 2315
    ›    Posiedzenia komisji 4939
    ›    Protokoły z posiedzeń 1500
     Doraźna Komisja ds. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 658
    ›    Przedmiot działania i skład osobowy 480
    ›    Posiedzenia komisji 610
    ›    Protokoły z posiedzeń 460
     Doraźna Komisja Statutowa 143
    ›    Przedmiot działania i skład osobowy 67
    ›    Posiedzenia komisji 85
    ›    Protokoły z posiedzeń 64
     Komisja ds. Pozyskiwania Środków Unijnych 1674
    ›    Posiedzenia komisji 1062
   Komórki organizacyjne 10440
     Referat Ogólny 3527
     Referat Spraw Obywatelskich 3532
     Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 4280
     Referat Finansowy 3711
     Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska 3605
     Urząd Stanu Cywilnego 5313
    ›    Kompetencje 793
     Sekretarz Gminy 2231
     Skarbnik Gminy 2886
Prawo Lokalne
   Statut 6147
   Regulamin 9525
   Budżet 13473
     Uchwały RIO 3579
     Uchwały RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu 2817
     Uchwały okołobudżetowe 3115
     Bilans 2245
    ›    Rok 2009 975
    ›    Rok 2010 916
    ›    Rok 2011 845
    ›    Rok 2012 772
    ›    Rok 2013 752
    ›    Rok 2014 667
    ›    Rok 2015 644
    ›    Rok 2016 390
    ›    Rok 2017 243
    ›    Rok 2018 70
     Podstawowe informacje o budżecie - sprawozdania 6310
    ›    Rok 2003 1530
    ›    Rok 2002 2826
    ›    Rok 2004 1545
    ›    Rok 2005 2526
    ›    Rok 2006 1737
    ›    Rok 2008 1763
    ›    Rok 2009 1896
    ›    Rok 2010 1932
    ›    Rok 2011 1895
    ›    Rok 2012 6635
    ›    Rok 2013 1487
    ›    Rok 2014 1837
    ›    Rok 2015 2923
    ›    Rok 2016 1280
    ›    Rok 2017 787
    ›    Rok 2018 509
    ›    Rok 2019 21
     Procedury uchwalania budżetu 1702
     Informacja Wójta Gminy z art. 37 ustawy o finansach publicznych 1214
     Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy 107
   Uchwały 23466
    ›    Rok 2003 1788
    ›    Rok 2001 1441
    ›    Rok 2002 III Kwartał 1318
    ›    Rok 2002 IV Kwartał 2263
    ›    Rok 2004 2015
    ›    Rok 2005 1906
    ›    Rok 2006 2235
    ›    Rok 2007 2441
    ›    Rok 2008 3038
    ›    Rok 2009 3303
    ›    Rok 2010 3795
    ›    Rok 2011 3754
    ›    Rok 2012 5903
    ›    Rok 2013 3704
     Archiwum Uchwał 259
     Rok 2014 5914
     Rok 2015 5082
     Rok 2016 2235
     Rok 2017 1417
     Rok 2018 1409
     Rok 2019 298
     Projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy 7417
   Podatki i opłaty lokalne 10729
     2003 1538
     2004 1353
     2005 1426
     2007 1465
     2008 1594
     2009 864
     2010 1087
     2011 996
     2012 1240
     2013 1573
     2014 1062
     2015 1412
     2016 1505
     2017 1448
     2018 962
     2019 189
     2019 399
   Strategia rozwoju 8790
   Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wręczyca Wielka na lata 2006 - 2016 3874
     Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 10497
     Druki wniosków 1863
     Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty 2359
     Projekty do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego 2052
     Wyłożenie studium i planów miejscowych 1159
   Zagospodarowanie przestrzenne Gminy 6038
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2258
     Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 7382
     Ogłoszenia, obwieszczenia i projekty 2964
     Wnioski 518
   Gospodarka komunalna 11129
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 5308
   Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze 57076
    ›    Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 5490
    ›    Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy 43996
    ›    Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 11915
    ›    Informacja o wynikach naboru 9386
     Nabór pracowników Urząd Gminy Wręczyca Wielka 45080
     Nabór pracowników GOPS 22746
    ›    Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w GOPS 2389
    ›    Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w GOPS 15812
    ›    Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 5451
    ›    Informacja o wynikach naboru 4892
   Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego 1331
   Zbiór aktów prawa miejscowego 16990
Zamówienia Publiczne
   Przetargi 151830
     Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego 95362
     Ogłoszenia, dla których nie stosuje się ustawy "Prawo zamówień publicznych" 144637
    ›    Przetargi archiwalne 38380
    ›    Rok 2008 od drugiego kwartału 9099
     Przetargi z zakresu zamówień publicznych 107502
    ›    Rok 2009 20887
    ›    Rok 2010 14891
    ›    Rok 2011 19845
    ›    Rok 2012 22835
    ›    Rok 2013 41653
    ›    Rok 2014 21421
    ›    Rok 2015 34781
    ›    Rok 2016 35962
    ›    Rok 2017 27345
    ›    Rok 2018 30667
    ›    Rok 2019 5312
Inne
   Emisja obligacji 2013 2642
   Emisja obligacji 2017 1368
   Emisja obligacji 2018 589
   Kontrole, protokoły, wystąpienia 5300
   Decyzje środowiskowe 4729
     Druki wniosków 1206
     Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty 8125
   Drogi gminne 2808
     Druki wniosków 1588
   Ewidencja Działalności Gospodarczej 5192
   Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2020
    ›    Karta A 1173
    ›    Karta B 1720
    ›    Karta E 928
     2012 - 2013 479
     2014 535
    ›    Karta A 679
    ›    Karta B 588
    ›    Karta E 567
     2015 407
    ›    Karta A 473
    ›    Karta B 452
     2016 103
    ›    Karta A 159
    ›    Karta B 151
     2017 168
    ›    Karta A 200
    ›    Karta B 148
     2018 71
    ›    Karta A 48
    ›    Karta B 38
   Wodociągi i kanalizacja 5516
     Druki wniosków 1868
     Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty 3215
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2278
     Wywóz nieczystości płynnych 3225
   Jednostki organizacyjne 7425
     Rejestry jednostek 1144
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5567
    ›    Kontakt 2789
    ›    Kierownictwo 1574
    ›    Statut 1156
    ›    Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych 1173
     Gminny Ośrodek Kultury 1939
     Zespół Obsługi Placówek Oświatowych 4236
    ›    Kontakt 1915
    ›    Kierownictwo 2045
    ›    Statut 1668
    ›    Regulamin 1080
    ›    Struktura organizacyjna 1480
     Placówki Oświatowe 5514
   Stowarzyszenia i pozostałe 2809
     Ochotnicze Straże Pożarne 1351
    ›    OSP Bieżeń 1919
    ›    OSP Borowe 1602
    ›    OSP Czarna Wieś 1640
    ›    OSP Długi Kąt 1225
    ›    OSP Grodzisko 1606
    ›    OSP Golce 1366
    ›    OSP Hutka 2074
    ›    OSP Kalej 1821
    ›    OSP Kuleje 1760
    ›    OSP Klepaczka 1474
    ›    OSP Nowiny 1601
    ›    OSP Piła 1139
    ›    OSP Pierzchno 1447
    ›    OSP Szarlejka 1331
    ›    OSP Truskolasy 1778
    ›    OSP Węglowice 1954
    ›    OSP Wręczyca Wielka 2100
    ›    OSP Zamłynie 1521
    ›    Zakładowa OSP Arnall Poland - Golce 993
     Kluby Sportowe 2266
   Organizacje pozarządowe 6220
     Program, sprawozdania 1951
     Ogłoszenia 11487
     Sposób konsultacji 743
   Wybory 10769
     Wybory parlamentarne 2007 r 931
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 r. 1064
     Wybory Prezydenckie 2010 1018
     Wybory Samorządowe 2010 2349
     Wybory ławników na kadencję 2012-2015 744
     Wybory Parlamentarne 2011 805
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r. 695
     Wybory Samorządowe 2014 4110
     Wybory Prezydenckie 2015 2403
     Wybory ławników na kadencję 2016-2019 633
     Referendum 2015 3745
     Wybory Parlamentarne 2015 1373
     Wybory Samorządowe 2018 7699
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 709
     Wybory ławników na kadencję 2020-2023 23
   Jednostki pomocnicze 4351
     Sołectwa 2907
    ›    Statut Sołectw 1445
   Ogłoszenia 79374
   Konsultacje 4192
   Ochrona środowiska 19271
   Załatwianie spraw obywateli 5927
     Małżeństwa, narodziny, zgony 1527
    ›    Wydawanie odpisów aktów Stanu Cywilnego 1307
    ›    Rejestracja urodzeń 1969
    ›    Udzielenie Ślubu Cywilnego 1480
    ›    Wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wg prawa polskiego (małżeństwa wyznaniowe) 946
    ›    Rejestracja zgonów 1208
     Dowody osobiste 3555
     Meldunki 2679
     Mieszkania 1443
     Nieruchomości 2911
     Zaświadczenia 1986
   Petycje 2631
   Rejestry i ewidencje 5251
     Rejestr skarg i wniosków 1214
     Rejestr Petycji 286
   RODO 597
   Udostępnianie informacji 5156
   Oświadczenia majątkowe 14913
     Wójta Gminy 5931
     Zastępca Wójta 131
     Sekretarza Gminy 4895
     Skarbnika Gminy 3309
     Radnych 16551
     Kierowników jednostek organizacyjnych 13925
     Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 4501
     Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 1325
   Kodeks etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Wręczyca Wielka 2036
   Monitoring wizyjny 92
   Redakcja Biuletynu 3858
   Archiwum 3799