Mapa serwisu BIP

Wójt Gminy

CV

Kompetencje

Kontakt

Dyżury

Zarządzenia Wójta Gminy

Zarządzenia 2020

Zarządzenia 2019

Zarządzenia 2018

Zarządzenia 2017

Zarządzenia 2016

Zarządzenia 2015

Zarządzenia 2014

Zarządzenia 2013

Zarządzenia 2012

Zarządzenia 2011

Zarządzenia 2010

Zarządzenia 2008

Zarządzenia 2009

Zarządzenia 2007

Zarządzenia 2006

Zarządzenia 2005

Zarządzenia 2004

Zarządzenia 2003

Decyzje i inne akty administracyjne

Obwieszczenia i zawiadomienia

Do Roku 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Stanowiska

Zastępca Wójta Gminy

Rada Gminy

Przewodniczący Rady

Skład Rady

Kluby Radnych

Regulamin

Kompetencje

Sesje

Plan pracy

Najbliższa sesja

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w sesji

Nagrania i transmisje obrad

Protokoły z sesji

Imienne wykazy głosowań radnych

Załączniki do protokołów

Wnioski radnych w kadencji 2018-2023

Interpelacje i zapytania radnych w kadencji 2018-2023

Kontakt z radnymi

Archiwum

Skład IV kadencji Rady Gminy w latach 2002-2006

Interpelacje i wolne wnioski

Komisje Rady

Komisja Rewizyjna

Przedmiot działania

Skład osobowy

Plan pracy

Posiedzenia komisji

Protokoły z posiedzeń

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przedmiot działania

Skład osobowy

Plan pracy

Posiedzenia komisji

Protokoły z posiedzeń

Komisja Budżetowa

Przedmiot działania

Skład osobowy

Plan pracy

Posiedzenia komisji

Protokoły z posiedzeń

Komisja Polityki Społecznej

Przedmiot działania

Skład osobowy

Plan pracy

Posiedzenia komisji

Protokoły z posiedzeń

Doraźna Komisja ds. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Przedmiot działania i skład osobowy

Posiedzenia komisji

Protokoły z posiedzeń

Doraźna Komisja Statutowa

Przedmiot działania i skład osobowy

Posiedzenia komisji

Protokoły z posiedzeń

Komisja ds. Pozyskiwania Środków Unijnych

Posiedzenia komisji

Komórki organizacyjne

Referat Ogólny

Referat Spraw Obywatelskich

Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Referat Finansowy

Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

Urząd Stanu Cywilnego

Kompetencje

Sekretarz Gminy

Skarbnik Gminy

Statut

Regulamin

Budżet

Uchwały RIO

Uchwały RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu

Uchwały okołobudżetowe

Bilans

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Podstawowe informacje o budżecie - sprawozdania

Rok 2002

Rok 2003

Rok 2004

Rok 2005

Rok 2006

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Procedury uchwalania budżetu

Informacja Wójta Gminy z art. 37 ustawy o finansach publicznych

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy

Uchwały

Archiwum Uchwał

Rok 2001

Rok 2002 III Kwartał

Rok 2002 IV Kwartał

Rok 2003

Rok 2004

Rok 2005

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy

Podatki i opłaty lokalne

2003

2004

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Strategia rozwoju

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wręczyca Wielka na lata 2014 - 2022

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Druki wniosków

Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty

Projekty do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Wyłożenie studium i planów miejscowych

Zagospodarowanie przestrzenne Gminy

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Ogłoszenia, obwieszczenia i projekty

Wnioski

Gospodarka komunalna

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze

Nabór pracowników Urząd Gminy Wręczyca Wielka

Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy

Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wynikach naboru

Nabór pracowników GOPS

Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w GOPS

Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w GOPS

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wynikach naboru

Nabór pracowników ZOPO

Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w ZOPO

Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w ZOPO

Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego

Zbiór aktów prawa miejscowego

Emisja obligacji 2013

Emisja obligacji 2017

Emisja obligacji 2018

Kontrole, protokoły, wystąpienia

Decyzje środowiskowe

Druki wniosków

Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty

Drogi gminne

Druki wniosków

Ewidencja Działalności Gospodarczej

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

2012 - 2013

Karta A

Karta B

Karta E

2014

Karta A

Karta B

Karta E

2015

Karta A

Karta B

2016

Karta A

Karta B

2017

Karta A

Karta B

2018

Karta A

Karta B

2019

Karta A

Karta B

Wodociągi i kanalizacja

Druki wniosków

Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Wywóz nieczystości płynnych

Jednostki organizacyjne

Rejestry jednostek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kontakt

Kierownictwo

Statut

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Gminny Ośrodek Kultury

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

Kontakt

Kierownictwo

Statut

Regulamin

Struktura organizacyjna

Placówki Oświatowe

Stowarzyszenia i pozostałe

Ochotnicze Straże Pożarne

OSP Bieżeń

OSP Borowe

OSP Czarna Wieś

OSP Długi Kąt

OSP Grodzisko

OSP Golce

OSP Hutka

OSP Kalej

OSP Kuleje

OSP Klepaczka

OSP Nowiny

OSP Piła

OSP Pierzchno

OSP Szarlejka

OSP Truskolasy

OSP Węglowice

OSP Wręczyca Wielka

OSP Zamłynie

Zakładowa OSP Arnall Poland - Golce

Kluby Sportowe

Organizacje pozarządowe

Program, sprawozdania

Ogłoszenia

Sposób konsultacji

Wybory

Wybory parlamentarne 2007 r

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 r.

Wybory Prezydenckie 2010

Wybory Samorządowe 2010

Wybory ławników na kadencję 2012-2015

Wybory Parlamentarne 2011

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r.

Wybory Samorządowe 2014

Wybory Prezydenckie 2015

Wybory ławników na kadencję 2016-2019

Referendum 2015

Wybory Parlamentarne 2015

Wybory Samorządowe 2018

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.

Wybory ławników na kadencję 2020-2023

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019

Jednostki pomocnicze

Sołectwa

Statut Sołectw

Ogłoszenia

Konsultacje

Ochrona środowiska

Załatwianie spraw obywateli

Urząd Stanu Cywilnego

Dowody osobiste

Meldunki

Mieszkania

Nieruchomości

Zaświadczenia

Petycje

Rejestry i ewidencje

Rejestr skarg i wniosków

Rejestr Petycji

RODO

Udostępnianie informacji

Oświadczenia majątkowe

Wójta Gminy

Zastępca Wójta

Sekretarza Gminy

Skarbnika Gminy

Radnych

Kierowników jednostek organizacyjnych

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Kodeks etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Wręczyca Wielka

Monitoring wizyjny

Redakcja Biuletynu

Archiwum