Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 357369
   Godziny urzędowania 17736
   Organizacja urzędu 14607
   Struktura organizacyjna 25147
Organy
   Wójt Gminy 23806
     CV 4293
     Kompetencje 3013
     Kontakt 2635
     Dyżury 2169
    ›    Zarządzenia 2003 3845
    ›    Zarządzenia 2004 1950
    ›    Zarządzenia 2005 2085
    ›    Zarządzenia 2006 2510
    ›    Zarządzenia 2007 3229
    ›    Zarządzenia 2008 4581
    ›    Zarządzenia 2009 4978
    ›    Zarządzenia 2010 4539
    ›    Zarządzenia 2011 5058
    ›    Zarządzenia 2012 14730
    ›    Zarządzenia 2013 5708
    ›    Zarządzenia 2014 19381
    ›    Zarządzenia 2015 20395
     Zarządzenia Wójta Gminy 9569
    ›    Zarządzenia 2016 2900
    ›    Zarządzenia 2017 3547
    ›    Zarządzenia 2018 2594
    ›    Zarządzenia 2019 4764
    ›    Zarządzenia 2020 2684
     Decyzje i inne akty administracyjne 4235
    ›    Do Roku 2007 1745
    ›    Rok 2008 1467
     Obwieszczenia i zawiadomienia 2770
    ›    Rok 2009 3543
    ›    Rok 2010 1736
    ›    Rok 2011 2472
    ›    Rok 2012 994
     Stanowiska 3122
   Zastępca Wójta Gminy 7791
   Rada Gminy 26899
     Przewodniczący Rady 4088
     Skład Rady 9753
     Kluby Radnych 457
     Regulamin 1707
     Kompetencje 2316
     Sesje 18876
    ›    Plan pracy 2414
    ›    Najbliższa sesja 13726
    ›    Protokoły z sesji 13055
    ›    Załączniki do protokołów 21158
    ›    Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w sesji 345
    ›    Nagrania i transmisje obrad 5025
    ›    Imienne wykazy głosowań radnych 677
    ›    Wnioski radnych w kadencji 2018-2023 409
     Interpelacje i zapytania radnych w kadencji 2018-2023 996
     Kontakt z radnymi 3075
    ›    Interpelacje i wolne wnioski 5009
    ›    Skład IV kadencji Rady Gminy w latach 2002-2006 1528
     Archiwum 1775
   Komisje Rady 9931
     Komisja Rewizyjna 3392
    ›    Przedmiot działania 1254
    ›    Skład osobowy 1991
    ›    Plan pracy 2285
    ›    Posiedzenia komisji 2986
    ›    Protokoły z posiedzeń 2163
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 523
    ›    Plan pracy 158
    ›    Przedmiot działania 142
    ›    Skład osobowy 274
    ›    Posiedzenia komisji 362
    ›    Protokoły z posiedzeń 191
     Komisja Budżetowa 4258
    ›    Skład osobowy 1991
    ›    Plan pracy 5534
    ›    Protokoły z posiedzeń 2954
    ›    Przedmiot działania 1418
    ›    Posiedzenia komisji 5053
     Komisja Polityki Społecznej 3842
    ›    Skład osobowy 1696
    ›    Przedmiot działania 1290
    ›    Plan pracy 2788
    ›    Posiedzenia komisji 5230
    ›    Protokoły z posiedzeń 1709
     Doraźna Komisja ds. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 875
    ›    Przedmiot działania i skład osobowy 624
    ›    Posiedzenia komisji 757
    ›    Protokoły z posiedzeń 619
     Doraźna Komisja Statutowa 311
    ›    Przedmiot działania i skład osobowy 205
    ›    Posiedzenia komisji 199
    ›    Protokoły z posiedzeń 167
     Komisja ds. Pozyskiwania Środków Unijnych 1889
    ›    Posiedzenia komisji 1198
   Komórki organizacyjne 12101
     Referat Ogólny 4064
     Referat Spraw Obywatelskich 4147
     Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 5164
     Referat Finansowy 4180
     Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska 4518
     Urząd Stanu Cywilnego 7230
    ›    Kompetencje 893
     Sekretarz Gminy 2704
     Skarbnik Gminy 3301
Prawo Lokalne
   Statut 6989
   Regulamin 11198
   Budżet 15436
     Uchwały RIO 3971
     Uchwały RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu 3281
     Uchwały okołobudżetowe 3492
     Bilans 2644
    ›    Rok 2009 1132
    ›    Rok 2010 1083
    ›    Rok 2011 1025
    ›    Rok 2012 924
    ›    Rok 2013 906
    ›    Rok 2014 832
    ›    Rok 2015 804
    ›    Rok 2016 558
    ›    Rok 2017 489
    ›    Rok 2018 463
    ›    Rok 2019 182
     Podstawowe informacje o budżecie - sprawozdania 7099
    ›    Rok 2003 1767
    ›    Rok 2002 3201
    ›    Rok 2004 1699
    ›    Rok 2005 2665
    ›    Rok 2006 1913
    ›    Rok 2008 1967
    ›    Rok 2009 2081
    ›    Rok 2010 2121
    ›    Rok 2011 2080
    ›    Rok 2012 6817
    ›    Rok 2013 1693
    ›    Rok 2014 2064
    ›    Rok 2015 3167
    ›    Rok 2016 1679
    ›    Rok 2017 1095
    ›    Rok 2018 1147
    ›    Rok 2019 752
    ›    Rok 2020 230
     Procedury uchwalania budżetu 1968
     Informacja Wójta Gminy z art. 37 ustawy o finansach publicznych 1519
     Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy 614
   Uchwały 26515
    ›    Rok 2003 2036
    ›    Rok 2001 1679
    ›    Rok 2002 III Kwartał 1492
    ›    Rok 2002 IV Kwartał 2602
    ›    Rok 2004 2239
    ›    Rok 2005 2089
    ›    Rok 2006 2452
    ›    Rok 2007 2633
    ›    Rok 2008 3274
    ›    Rok 2009 3616
    ›    Rok 2010 4020
    ›    Rok 2011 4062
    ›    Rok 2012 6161
    ›    Rok 2013 3997
     Archiwum Uchwał 673
     Rok 2014 6185
     Rok 2015 5403
     Rok 2016 2528
     Rok 2017 1773
     Rok 2018 2073
     Rok 2019 2252
     Rok 2020 619
     Projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy 8801
   Podatki i opłaty lokalne 13448
     2003 1700
     2004 1528
     2005 1575
     2007 1628
     2008 1751
     2009 996
     2010 1197
     2011 1130
     2012 1437
     2013 1716
     2014 1211
     2015 1611
     2016 1660
     2017 1665
     2018 1250
     2019 1571
     2020 994
   Strategia rozwoju 9223
   Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wręczyca Wielka na lata 2014 - 2022 4218
     Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 13323
     Druki wniosków 2910
     Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty 2622
     Projekty do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego 2127
     Wyłożenie studium i planów miejscowych 1347
   Zagospodarowanie przestrzenne Gminy 8389
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 3149
     Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 13838
     Ogłoszenia, obwieszczenia i projekty 3774
     Wnioski 1223
   Gospodarka komunalna 12570
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 5908
   Nieruchomości 270
   Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze 73487
    ›    Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 6671
    ›    Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy 55986
    ›    Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 19491
    ›    Informacja o wynikach naboru 14575
     Nabór pracowników Urząd Gminy Wręczyca Wielka 62788
     Nabór pracowników GOPS 28387
    ›    Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w GOPS 2852
    ›    Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w GOPS 19118
    ›    Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 6689
    ›    Informacja o wynikach naboru 5893
    ›    Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko w GOPS 525
     Nabór pracowników ZOPO 1877
    ›    Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w ZOPO 279
    ›    Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w ZOPO 1158
    ›    Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 546
    ›    Informacja o wynikach naboru 257
   Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego 1668
   Zbiór aktów prawa miejscowego 18953
Zamówienia Publiczne
   Przetargi 173684
     Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego 103238
     Ogłoszenia, dla których nie stosuje się ustawy "Prawo zamówień publicznych" 170969
     Przetargi z zakresu zamówień publicznych 120111
    ›    Rok 2015 36636
    ›    Rok 2016 38173
    ›    Rok 2017 29038
    ›    Rok 2018 31746
    ›    Rok 2019 28914
    ›    Rok 2020 16804
     Platforma Zakupowa 3866
Inne
   Emisja obligacji 2013 3036
   Emisja obligacji 2017 1857
   Emisja obligacji 2018 1097
   Kontrole, protokoły, wystąpienia 5869
   Decyzje środowiskowe 5650
     Druki wniosków 1493
     Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty 10512
   Drogi gminne 3331
     Druki wniosków 1964
   Ewidencja Działalności Gospodarczej 5732
   Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2465
    ›    Karta A 1295
    ›    Karta B 1870
    ›    Karta E 1071
     2012 - 2013 597
     2014 657
    ›    Karta A 785
    ›    Karta B 704
    ›    Karta E 671
     2015 509
    ›    Karta A 602
    ›    Karta B 537
     2016 219
    ›    Karta A 262
    ›    Karta B 300
     2017 272
    ›    Karta A 323
    ›    Karta B 276
     2018 303
    ›    Karta A 204
    ›    Karta B 179
     2019 205
    ›    Karta A 184
    ›    Karta B 156
     2020 19
    ›    Karta A 16
    ›    Karta B 28
   Wodociągi i kanalizacja 7545
     Druki wniosków 2540
     Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty 4094
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2820
     Wywóz nieczystości płynnych 4388
   Jednostki organizacyjne 8457
     Rejestry jednostek 1454
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6579
    ›    Kontakt 3504
    ›    Kierownictwo 1807
    ›    Statut 1435
    ›    Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych 1348
     Gminny Ośrodek Kultury 2548
     Zespół Obsługi Placówek Oświatowych 5041
    ›    Kontakt 2390
    ›    Kierownictwo 2725
    ›    Statut 1885
    ›    Regulamin 1291
    ›    Struktura organizacyjna 1861
     Placówki Oświatowe 6229
   Stowarzyszenia i pozostałe 3176
     Ochotnicze Straże Pożarne 1549
    ›    OSP Bieżeń 2264
    ›    OSP Borowe 1921
    ›    OSP Czarna Wieś 1965
    ›    OSP Długi Kąt 1621
    ›    OSP Grodzisko 1971
    ›    OSP Golce 1641
    ›    OSP Hutka 2366
    ›    OSP Kalej 2247
    ›    OSP Kuleje 2009
    ›    OSP Klepaczka 1731
    ›    OSP Nowiny 1910
    ›    OSP Piła 1418
    ›    OSP Pierzchno 1661
    ›    OSP Szarlejka 1626
    ›    OSP Truskolasy 2238
    ›    OSP Węglowice 2331
    ›    OSP Wręczyca Wielka 2591
    ›    OSP Zamłynie 1830
    ›    Zakładowa OSP Arnall Poland - Golce 1182
     Kluby Sportowe 2543
   Organizacje pozarządowe 6892
     Program, sprawozdania 2140
     Ogłoszenia 12194
     Sposób konsultacji 855
   Wybory 13816
     Wybory parlamentarne 2007 r 1082
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 r. 1295
     Wybory Prezydenckie 2010 1173
     Wybory Samorządowe 2010 2496
     Wybory ławników na kadencję 2012-2015 927
     Wybory Parlamentarne 2011 961
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r. 842
     Wybory Samorządowe 2014 4349
     Wybory Prezydenckie 2015 2595
     Wybory ławników na kadencję 2016-2019 762
     Referendum 2015 3873
     Wybory Parlamentarne 2015 1523
     Wybory Samorządowe 2018 8243
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 1580
     Wybory ławników na kadencję 2020-2023 307
     Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 1115
     Wybory Prezydenckie 2020 1859
   Spisy powszechne 76
     Powszechny Spis Rolny 2020 838
   Jednostki pomocnicze 4733
     Sołectwa 3265
    ›    Statut Sołectw 1656
   Ogłoszenia 88677
   Konsultacje 4741
   Profilaktyka i Przeciwdziałanie Uzależnieniom 144
     Aktualności 71
     Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 73
     Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień oraz Przemocy w Rodzinie 58
     Zespół Interdyscyplinarny 55
     Wykaz placówek świadczących pomoc, telefony, infolinie 49
   Ochrona środowiska 28599
   Załatwianie spraw obywateli 6625
     Urząd Stanu Cywilnego 1947
     Dowody osobiste 4524
     Meldunki 3268
     Mieszkania 1746
     Nieruchomości 3435
     Zaświadczenia 2332
   Petycje 3767
   Rejestry i ewidencje 5720
     Rejestr skarg i wniosków 1384
     Rejestr Petycji 398
   RODO 1429
   Udostępnianie informacji 5546
   Oświadczenia majątkowe 17437
     Wójta Gminy 6728
     Zastępca Wójta 767
     Sekretarza Gminy 5481
     Skarbnika Gminy 3839
     Radnych 18678
     Kierowników jednostek organizacyjnych 15743
     Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 5857
     Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 2071
   Kodeks etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Wręczyca Wielka 2353
   Monitoring wizyjny 510
   Redakcja Biuletynu 4123
   Archiwum 4131
Łączna liczba odwiedzin:2755540