Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 428381
   Godziny urzędowania 23834
   Organizacja urzędu 19016
   Struktura organizacyjna 34232
Organy
   Wójt Gminy 32324
     CV 5155
     Kompetencje 3564
     Kontakt 3496
     Dyżury 2659
    ›    Zarządzenia 2003 4427
    ›    Zarządzenia 2004 2337
    ›    Zarządzenia 2005 2450
    ›    Zarządzenia 2006 2904
    ›    Zarządzenia 2007 3680
    ›    Zarządzenia 2008 5057
    ›    Zarządzenia 2009 5444
    ›    Zarządzenia 2010 5258
    ›    Zarządzenia 2011 5628
    ›    Zarządzenia 2012 15398
    ›    Zarządzenia 2013 6204
    ›    Zarządzenia 2014 19805
    ›    Zarządzenia 2015 20814
     Zarządzenia Wójta Gminy 16498
    ›    Zarządzenia 2016 3388
    ›    Zarządzenia 2017 4264
    ›    Zarządzenia 2018 3359
    ›    Zarządzenia 2019 5694
    ›    Zarządzenia 2020 4865
    ›    Zarządzenia 2021 3761
    ›    Zarządzenia 2022 5221
    ›    Zarządzenia 2023 1372
     Decyzje i inne akty administracyjne 4976
    ›    Do Roku 2007 2032
    ›    Rok 2008 2033
     Obwieszczenia i zawiadomienia 3545
    ›    Rok 2009 4417
    ›    Rok 2010 2266
    ›    Rok 2011 3380
    ›    Rok 2012 1288
     Stanowiska 3721
     Program działania Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej 91
   Zastępca Wójta Gminy 11065
   Rada Gminy 33920
     Przewodniczący Rady 4780
     Skład Rady 11948
     Kluby Radnych 1033
     Regulamin 1996
     Kompetencje 2687
     Sesje 25465
    ›    Plan pracy 2984
    ›    Najbliższa sesja 17813
    ›    Protokoły z sesji 15358
    ›    Załączniki do protokołów 22928
    ›    Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w sesji 723
    ›    Nagrania i transmisje obrad 9906
    ›    Imienne wykazy głosowań radnych 1532
    ›    Wnioski radnych w kadencji 2018-2023 982
     Interpelacje i zapytania radnych w kadencji 2018-2023 1979
     Kontakt z radnymi 3730
    ›    Interpelacje i wolne wnioski 5622
    ›    Skład IV kadencji Rady Gminy w latach 2002-2006 1884
     Archiwum 2103
   Komisje Rady 13417
     Komisja Rewizyjna 4040
    ›    Przedmiot działania 1567
    ›    Skład osobowy 2391
    ›    Plan pracy 3279
    ›    Posiedzenia komisji 3561
    ›    Protokoły z posiedzeń 2485
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 1352
    ›    Plan pracy 505
    ›    Przedmiot działania 451
    ›    Skład osobowy 635
    ›    Posiedzenia komisji 975
    ›    Protokoły z posiedzeń 552
     Komisja Budżetowa 5209
    ›    Skład osobowy 2390
    ›    Plan pracy 7066
    ›    Protokoły z posiedzeń 3294
    ›    Przedmiot działania 1726
    ›    Posiedzenia komisji 6316
     Komisja Polityki Społecznej 7909
    ›    Skład osobowy 2115
    ›    Przedmiot działania 1590
    ›    Plan pracy 3800
    ›    Posiedzenia komisji 6071
    ›    Protokoły z posiedzeń 2039
     Doraźna Komisja ds. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1213
    ›    Przedmiot działania i skład osobowy 946
    ›    Posiedzenia komisji 1043
    ›    Protokoły z posiedzeń 876
     Doraźna Komisja Statutowa 610
    ›    Przedmiot działania i skład osobowy 488
    ›    Posiedzenia komisji 457
    ›    Protokoły z posiedzeń 426
     Komisja ds. Pozyskiwania Środków Unijnych 2233
    ›    Posiedzenia komisji 1512
   Komórki organizacyjne 15548
     Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 5012
     Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 6668
     Referat Finansowy 4816
     Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami 5792
     Urząd Stanu Cywilnego 9597
    ›    Kompetencje 1074
     Sekretarz Gminy 3417
     Skarbnik Gminy 3980
Prawo Lokalne
   Statut 9634
   Regulamin 14457
   Budżet 19258
     Uchwały RIO 4994
     Uchwały RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu 4264
     Uchwały okołobudżetowe 4042
     Bilans 3369
    ›    Rok 2009 1414
    ›    Rok 2010 1369
    ›    Rok 2011 1299
    ›    Rok 2012 1204
    ›    Rok 2013 1193
    ›    Rok 2014 1113
    ›    Rok 2015 1095
    ›    Rok 2016 844
    ›    Rok 2017 845
    ›    Rok 2018 845
    ›    Rok 2019 548
    ›    Rok 2020 414
    ›    Rok 2021 244
    ›    Rok 2022 65
     Podstawowe informacje o budżecie - sprawozdania 8484
    ›    Rok 2003 2057
    ›    Rok 2002 3759
    ›    Rok 2004 1990
    ›    Rok 2005 2967
    ›    Rok 2006 2216
    ›    Rok 2008 2314
    ›    Rok 2009 2378
    ›    Rok 2010 2410
    ›    Rok 2011 2436
    ›    Rok 2012 7087
    ›    Rok 2013 1984
    ›    Rok 2014 2351
    ›    Rok 2015 3484
    ›    Rok 2016 2088
    ›    Rok 2017 1672
    ›    Rok 2018 2133
    ›    Rok 2019 1390
    ›    Rok 2020 994
    ›    Rok 2021 744
    ›    Rok 2022 522
    ›    Rok 2023 47
     Procedury uchwalania budżetu 2367
     Informacja Wójta Gminy z art. 37 ustawy o finansach publicznych 2084
     Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy 1605
   Uchwały 31385
    ›    Rok 2003 2378
    ›    Rok 2001 1944
    ›    Rok 2002 III Kwartał 1764
    ›    Rok 2002 IV Kwartał 3215
    ›    Rok 2004 2573
    ›    Rok 2005 2346
    ›    Rok 2006 2865
    ›    Rok 2007 2883
    ›    Rok 2008 3579
    ›    Rok 2009 4094
    ›    Rok 2010 4312
    ›    Rok 2011 4407
    ›    Rok 2012 6562
    ›    Rok 2013 4334
     Rok 2019 3334
     Rok 2020 2412
     Rok 2021 1679
     Rok 2022 990
     Rok 2023 244
     Projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy 11219
   Podatki i opłaty lokalne 18679
     2003 2032
     2004 1880
     2005 1858
     2007 1915
     2008 2023
     2009 1302
     2010 1458
     2011 1416
     2012 1738
     2013 2004
     2014 1463
     2015 1963
     2016 1997
     2017 2081
     2018 1625
     2019 2533
     2020 1748
     2021 1605
     2022 1047
     2023 435
   Strategia rozwoju 10309
   Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wręczyca Wielka na lata 2014 - 2022 5044
     Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 19916
     Druki wniosków 6416
     Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty 3070
     Projekty do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego 2419
     Wyłożenie studium i planów miejscowych 1658
   Zagospodarowanie przestrzenne Gminy 13546
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 5240
     Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 34100
     Ogłoszenia, obwieszczenia i projekty 5431
     Wnioski 2777
   Gospodarka komunalna 14868
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 6903
   Nieruchomości 1379
   Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze 92667
    ›    Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 8481
    ›    Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy 69341
    ›    Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 24190
    ›    Informacja o wynikach naboru 18758
     Nabór pracowników Urząd Gminy Wręczyca Wielka 77851
     Nabór pracowników GOPS 34612
    ›    Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w GOPS 3933
    ›    Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w GOPS 23115
    ›    Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 8747
    ›    Informacja o wynikach naboru 7029
    ›    Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko w GOPS 2208
     Nabór pracowników ZOPO 4941
    ›    Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w ZOPO 870
    ›    Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w ZOPO 3317
    ›    Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 1170
    ›    Informacja o wynikach naboru 885
     Nabór pracowników GOK 1965
    ›     Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska w GOK 255
    ›    Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko w GOK 758
    ›    Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 903
    ›    Informacja o wynikach naboru 1465
   Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego 2294
   Zbiór aktów prawa miejscowego 22120
Zamówienia Publiczne
   Przetargi 204473
     Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego 110616
     Ogłoszenia, dla których nie stosuje się ustawy "Prawo zamówień publicznych" 214531
     Przetargi z zakresu zamówień publicznych 131159
    ›    Rok 2015 38159
    ›    Rok 2016 40472
    ›    Rok 2017 30773
    ›    Rok 2018 32801
    ›    Rok 2019 31652
    ›    Rok 2020 33376
    ›    Rok 2021 25329
    ›    Rok 2022 6238
    ›    Rok 2023 1595
     Platforma Zakupowa do 31.12.2022 r. 12058
     e-Zamówienia Publiczne od 01.01.2023 r. 2066
Inne
   Emisja obligacji 2013 3927
   Emisja obligacji 2017 2820
   Emisja obligacji 2018 2062
   Kontrole, protokoły, wystąpienia 6910
   Decyzje środowiskowe 7459
     Druki wniosków 1998
     Obwieszczenia 2012-2020 14623
     Obwieszczenia 2021 844
     Obwieszczenia 2022 818
     Obwieszczenia 2023 211
   Drogi gminne 5002
     Druki wniosków 2884
   Ewidencja Działalności Gospodarczej 7277
   Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 3264
    ›    Karta A 1549
    ›    Karta B 2102
    ›    Karta E 1299
     2012 - 2013 797
     2014 851
    ›    Karta A 1003
    ›    Karta B 900
    ›    Karta E 873
     2015 700
    ›    Karta A 858
    ›    Karta B 743
     2016 420
    ›    Karta A 496
    ›    Karta B 531
     2017 479
    ›    Karta A 536
    ›    Karta B 491
     2018 535
    ›    Karta A 417
    ›    Karta B 385
     2019 423
    ›    Karta A 418
    ›    Karta B 388
     2020 309
    ›    Karta A 275
    ›    Karta B 247
   Wodociągi i kanalizacja 10956
     Druki wniosków 3950
     Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty 5284
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 3608
     Wywóz nieczystości płynnych 6262
   Jednostki organizacyjne 9642
     Rejestry jednostek 1917
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9941
    ›    Kontakt 5146
    ›    Kierownictwo 2431
    ›    Statut 1857
    ›    Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych 1776
     Gminny Ośrodek Kultury 3561
     Zespół Obsługi Placówek Oświatowych 10934
    ›    Kontakt 3265
    ›    Kierownictwo 4209
    ›    Statut 2304
    ›    Regulamin 1666
    ›    Struktura organizacyjna 2387
    ›    RODO 277
    ›    Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego ZOPO 250
     Placówki Oświatowe 7487
   Stowarzyszenia i pozostałe 3938
     Ochotnicze Straże Pożarne 2003
    ›    OSP Bieżeń 3236
    ›    OSP Borowe 2807
    ›    OSP Czarna Wieś 2874
    ›    OSP Długi Kąt 2792
    ›    OSP Grodzisko 2791
    ›    OSP Golce 2344
    ›    OSP Hutka 3136
    ›    OSP Kalej 3822
    ›    OSP Kuleje 2773
    ›    OSP Klepaczka 2581
    ›    OSP Nowiny 2945
    ›    OSP Piła 2189
    ›    OSP Pierzchno 2381
    ›    OSP Szarlejka 2357
    ›    OSP Truskolasy 3863
    ›    OSP Węglowice 3061
    ›    OSP Wręczyca Wielka 3714
    ›    OSP Zamłynie 2524
    ›    Zakładowa OSP Arnall Poland - Golce 1643
     Kluby Sportowe 2994
   Organizacje pozarządowe 8378
     Program, sprawozdania 2590
     Ogłoszenia 14142
     Sposób konsultacji 1089
   Wybory 21516
     Wybory parlamentarne 2007 r 1390
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 r. 1601
     Wybory Prezydenckie 2010 1458
     Wybory Samorządowe 2010 2778
     Wybory ławników na kadencję 2012-2015 1228
     Wybory Parlamentarne 2011 1285
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r. 1167
     Wybory Samorządowe 2014 4699
     Wybory Prezydenckie 2015 2918
     Wybory ławników na kadencję 2016-2019 1097
     Referendum 2015 4155
     Wybory Parlamentarne 2015 1831
     Wybory Samorządowe 2018 8762
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 1930
     Wybory ławników na kadencję 2020-2023 711
     Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 1425
     Wybory Prezydenckie 2020 2302
     Wybory ławników na kadencję 2024-2027 90
     Wybory Parlamentarne 2023 30
   Spisy powszechne 707
     Powszechny Spis Rolny 2020 1540
     Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 1007
   Jednostki pomocnicze 5540
     Sołectwa 4050
    ›    Statut Sołectw 2196
   Ogłoszenia 97380
   Konsultacje 6279
   Profilaktyka i Przeciwdziałanie Uzależnieniom 921
     Aktualności 904
     Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 964
     Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień oraz Przemocy w Rodzinie 393
     Zespół Interdyscyplinarny 365
     Wykaz placówek świadczących pomoc, telefony, infolinie 360
   Ochrona środowiska 38483
   Rolnictwo 494
   Załatwianie spraw obywateli 8090
     Urząd Stanu Cywilnego 3005
     Dowody osobiste 6699
     Meldunki 4551
     Mieszkania 2340
     Nieruchomości 4624
     Zaświadczenia 3527
   Petycje 2097
     Rejestr Petycji 269
     Wzór Petycji 1009
     Petycje 2016-2020 5180
     Petycje 2021 2786
     Petycje 2022 866
     Petycje 2023 121
   Rejestry i ewidencje 7069
     Rejestr skarg i wniosków 1765
     Rejestr Petycji 632
   RODO 3115
   Udostępnianie informacji 6417
   Oświadczenia majątkowe 21958
     Wójta Gminy 8159
     Zastępca Wójta 1737
     Sekretarza Gminy 6531
     Skarbnika Gminy 4731
     Radnych 21588
     Kierowników jednostek organizacyjnych 19605
     Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 7353
     Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 3614
   Kodeks etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Wręczyca Wielka 2955
   Monitoring wizyjny 1201
   Koordynator do spraw dostępności 789
   Sygnalista 461
   Pracodawcy 566
   Dodatek elektryczny 173
   Redakcja Biuletynu 4672
   Archiwum 5092
Łączna liczba odwiedzin:3470266