Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 350827
   Godziny urzędowania 17337
   Organizacja urzędu 14269
   Struktura organizacyjna 24494
Organy
   Wójt Gminy 23387
     CV 4190
     Kompetencje 2903
     Kontakt 2549
     Dyżury 2118
    ›    Zarządzenia 2003 3786
    ›    Zarządzenia 2004 1897
    ›    Zarządzenia 2005 2039
    ›    Zarządzenia 2006 2463
    ›    Zarządzenia 2007 3185
    ›    Zarządzenia 2008 4535
    ›    Zarządzenia 2009 4922
    ›    Zarządzenia 2010 4477
    ›    Zarządzenia 2011 4994
    ›    Zarządzenia 2012 14674
    ›    Zarządzenia 2013 5656
    ›    Zarządzenia 2014 19318
    ›    Zarządzenia 2015 20335
     Zarządzenia Wójta Gminy 8963
    ›    Zarządzenia 2016 2843
    ›    Zarządzenia 2017 3485
    ›    Zarządzenia 2018 2530
    ›    Zarządzenia 2019 4646
    ›    Zarządzenia 2020 1862
     Decyzje i inne akty administracyjne 4153
    ›    Do Roku 2007 1699
    ›    Rok 2008 1360
     Obwieszczenia i zawiadomienia 2683
    ›    Rok 2009 3395
    ›    Rok 2010 1645
    ›    Rok 2011 2334
    ›    Rok 2012 960
     Stanowiska 3066
   Zastępca Wójta Gminy 7666
   Rada Gminy 26506
     Przewodniczący Rady 4033
     Skład Rady 9577
     Kluby Radnych 414
     Regulamin 1660
     Kompetencje 2273
     Sesje 18513
    ›    Plan pracy 2362
    ›    Najbliższa sesja 13456
    ›    Protokoły z sesji 12845
    ›    Załączniki do protokołów 21074
    ›    Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w sesji 304
    ›    Nagrania i transmisje obrad 4679
    ›    Imienne wykazy głosowań radnych 606
    ›    Wnioski radnych w kadencji 2018-2023 351
     Interpelacje i zapytania radnych w kadencji 2018-2023 932
     Kontakt z radnymi 3009
    ›    Interpelacje i wolne wnioski 4955
    ›    Skład IV kadencji Rady Gminy w latach 2002-2006 1484
     Archiwum 1736
   Komisje Rady 9804
     Komisja Rewizyjna 3347
    ›    Przedmiot działania 1215
    ›    Skład osobowy 1946
    ›    Plan pracy 2155
    ›    Posiedzenia komisji 2935
    ›    Protokoły z posiedzeń 2122
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 461
    ›    Plan pracy 118
    ›    Przedmiot działania 112
    ›    Skład osobowy 226
    ›    Posiedzenia komisji 294
    ›    Protokoły z posiedzeń 140
     Komisja Budżetowa 4185
    ›    Skład osobowy 1942
    ›    Plan pracy 5382
    ›    Protokoły z posiedzeń 2894
    ›    Przedmiot działania 1370
    ›    Posiedzenia komisji 4989
     Komisja Polityki Społecznej 3780
    ›    Skład osobowy 1655
    ›    Przedmiot działania 1246
    ›    Plan pracy 2688
    ›    Posiedzenia komisji 5163
    ›    Protokoły z posiedzeń 1677
     Doraźna Komisja ds. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 834
    ›    Przedmiot działania i skład osobowy 585
    ›    Posiedzenia komisji 728
    ›    Protokoły z posiedzeń 586
     Doraźna Komisja Statutowa 278
    ›    Przedmiot działania i skład osobowy 173
    ›    Posiedzenia komisji 171
    ›    Protokoły z posiedzeń 144
     Komisja ds. Pozyskiwania Środków Unijnych 1853
    ›    Posiedzenia komisji 1160
   Komórki organizacyjne 11841
     Referat Ogólny 3958
     Referat Spraw Obywatelskich 4016
     Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 4986
     Referat Finansowy 4087
     Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska 4359
     Urząd Stanu Cywilnego 6376
    ›    Kompetencje 874
     Sekretarz Gminy 2640
     Skarbnik Gminy 3237
Prawo Lokalne
   Statut 6824
   Regulamin 10833
   Budżet 15077
     Uchwały RIO 3893
     Uchwały RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu 3188
     Uchwały okołobudżetowe 3435
     Bilans 2584
    ›    Rok 2009 1092
    ›    Rok 2010 1038
    ›    Rok 2011 993
    ›    Rok 2012 887
    ›    Rok 2013 863
    ›    Rok 2014 794
    ›    Rok 2015 759
    ›    Rok 2016 528
    ›    Rok 2017 450
    ›    Rok 2018 430
    ›    Rok 2019 117
     Podstawowe informacje o budżecie - sprawozdania 6964
    ›    Rok 2003 1729
    ›    Rok 2002 3133
    ›    Rok 2004 1661
    ›    Rok 2005 2624
    ›    Rok 2006 1869
    ›    Rok 2008 1914
    ›    Rok 2009 2039
    ›    Rok 2010 2065
    ›    Rok 2011 2037
    ›    Rok 2012 6766
    ›    Rok 2013 1644
    ›    Rok 2014 2011
    ›    Rok 2015 3124
    ›    Rok 2016 1610
    ›    Rok 2017 1056
    ›    Rok 2018 1091
    ›    Rok 2019 651
    ›    Rok 2020 77
     Procedury uchwalania budżetu 1915
     Informacja Wójta Gminy z art. 37 ustawy o finansach publicznych 1465
     Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy 548
   Uchwały 26130
    ›    Rok 2003 2004
    ›    Rok 2001 1641
    ›    Rok 2002 III Kwartał 1458
    ›    Rok 2002 IV Kwartał 2518
    ›    Rok 2004 2198
    ›    Rok 2005 2048
    ›    Rok 2006 2413
    ›    Rok 2007 2591
    ›    Rok 2008 3242
    ›    Rok 2009 3554
    ›    Rok 2010 3979
    ›    Rok 2011 4008
    ›    Rok 2012 6099
    ›    Rok 2013 3940
     Archiwum Uchwał 609
     Rok 2014 6128
     Rok 2015 5344
     Rok 2016 2466
     Rok 2017 1714
     Rok 2018 2000
     Rok 2019 2125
     Rok 2020 390
     Projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy 8635
   Podatki i opłaty lokalne 12978
     2003 1673
     2004 1496
     2005 1543
     2007 1584
     2008 1712
     2009 963
     2010 1172
     2011 1097
     2012 1389
     2013 1685
     2014 1179
     2015 1558
     2016 1625
     2017 1625
     2018 1206
     2019 1439
     2020 817
   Strategia rozwoju 9143
   Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wręczyca Wielka na lata 2014 - 2022 4148
     Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 12804
     Druki wniosków 2676
     Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty 2589
     Projekty do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego 2113
     Wyłożenie studium i planów miejscowych 1320
   Zagospodarowanie przestrzenne Gminy 7875
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2996
     Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 12183
     Ogłoszenia, obwieszczenia i projekty 3589
     Wnioski 1064
   Gospodarka komunalna 12373
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 5810
   Nieruchomości 156
   Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze 70130
    ›    Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 6359
    ›    Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy 53312
    ›    Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 17464
    ›    Informacja o wynikach naboru 13132
     Nabór pracowników Urząd Gminy Wręczyca Wielka 58513
     Nabór pracowników GOPS 27509
    ›    Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w GOPS 2755
    ›    Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w GOPS 18678
    ›    Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 6483
    ›    Informacja o wynikach naboru 5675
    ›    Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko w GOPS 288
     Nabór pracowników ZOPO 1459
    ›    Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w ZOPO 202
    ›    Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w ZOPO 890
    ›    Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 440
    ›    Informacja o wynikach naboru 179
   Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego 1609
   Zbiór aktów prawa miejscowego 18610
Zamówienia Publiczne
   Przetargi 169189
     Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego 101982
     Ogłoszenia, dla których nie stosuje się ustawy "Prawo zamówień publicznych" 166385
     Przetargi z zakresu zamówień publicznych 117398
    ›    Rok 2015 36292
    ›    Rok 2016 37683
    ›    Rok 2017 28711
    ›    Rok 2018 31551
    ›    Rok 2019 27843
    ›    Rok 2020 9848
     Platforma Zakupowa 2860
Inne
   Emisja obligacji 2013 2952
   Emisja obligacji 2017 1747
   Emisja obligacji 2018 984
   Kontrole, protokoły, wystąpienia 5779
   Decyzje środowiskowe 5489
     Druki wniosków 1448
     Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty 9917
   Drogi gminne 3229
     Druki wniosków 1885
   Ewidencja Działalności Gospodarczej 5644
   Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2380
    ›    Karta A 1268
    ›    Karta B 1825
    ›    Karta E 1043
     2012 - 2013 569
     2014 625
    ›    Karta A 756
    ›    Karta B 676
    ›    Karta E 644
     2015 484
    ›    Karta A 563
    ›    Karta B 511
     2016 194
    ›    Karta A 233
    ›    Karta B 259
     2017 244
    ›    Karta A 287
    ›    Karta B 246
     2018 263
    ›    Karta A 173
    ›    Karta B 151
     2019 166
    ›    Karta A 158
    ›    Karta B 124
   Wodociągi i kanalizacja 7196
     Druki wniosków 2405
     Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty 3962
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2721
     Wywóz nieczystości płynnych 4203
   Jednostki organizacyjne 8323
     Rejestry jednostek 1401
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6438
    ›    Kontakt 3389
    ›    Kierownictwo 1773
    ›    Statut 1396
    ›    Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych 1319
     Gminny Ośrodek Kultury 2449
     Zespół Obsługi Placówek Oświatowych 4887
    ›    Kontakt 2306
    ›    Kierownictwo 2621
    ›    Statut 1835
    ›    Regulamin 1245
    ›    Struktura organizacyjna 1802
     Placówki Oświatowe 6110
   Stowarzyszenia i pozostałe 3108
     Ochotnicze Straże Pożarne 1502
    ›    OSP Bieżeń 2206
    ›    OSP Borowe 1873
    ›    OSP Czarna Wieś 1913
    ›    OSP Długi Kąt 1554
    ›    OSP Grodzisko 1911
    ›    OSP Golce 1582
    ›    OSP Hutka 2318
    ›    OSP Kalej 2156
    ›    OSP Kuleje 1959
    ›    OSP Klepaczka 1664
    ›    OSP Nowiny 1852
    ›    OSP Piła 1361
    ›    OSP Pierzchno 1613
    ›    OSP Szarlejka 1573
    ›    OSP Truskolasy 2167
    ›    OSP Węglowice 2279
    ›    OSP Wręczyca Wielka 2486
    ›    OSP Zamłynie 1771
    ›    Zakładowa OSP Arnall Poland - Golce 1140
     Kluby Sportowe 2492
   Organizacje pozarządowe 6793
     Program, sprawozdania 2105
     Ogłoszenia 12110
     Sposób konsultacji 827
   Wybory 13569
     Wybory parlamentarne 2007 r 1040
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 r. 1250
     Wybory Prezydenckie 2010 1138
     Wybory Samorządowe 2010 2459
     Wybory ławników na kadencję 2012-2015 882
     Wybory Parlamentarne 2011 917
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r. 800
     Wybory Samorządowe 2014 4306
     Wybory Prezydenckie 2015 2548
     Wybory ławników na kadencję 2016-2019 731
     Referendum 2015 3835
     Wybory Parlamentarne 2015 1485
     Wybory Samorządowe 2018 8179
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 1522
     Wybory ławników na kadencję 2020-2023 248
     Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 1085
     Wybory Prezydenckie 2020 1757
     Powszechny Spis Rolny 2020 483
   Jednostki pomocnicze 4660
     Sołectwa 3187
    ›    Statut Sołectw 1600
   Ogłoszenia 87203
   Konsultacje 4614
   Profilaktyka i Przeciwdziałanie Uzależnieniom 53
     Aktualności 14
     Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 24
     Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień oraz Przemocy w Rodzinie 21
     Zespół Interdyscyplinarny 13
     Wykaz placówek świadczących pomoc, telefony, infolinie 17
   Ochrona środowiska 26495
   Załatwianie spraw obywateli 6470
     Urząd Stanu Cywilnego 1870
     Dowody osobiste 4291
     Meldunki 3112
     Mieszkania 1696
     Nieruchomości 3324
     Zaświadczenia 2227
   Petycje 3330
   Rejestry i ewidencje 5638
     Rejestr skarg i wniosków 1356
     Rejestr Petycji 370
   RODO 1235
   Udostępnianie informacji 5458
   Oświadczenia majątkowe 17006
     Wójta Gminy 6583
     Zastępca Wójta 656
     Sekretarza Gminy 5364
     Skarbnika Gminy 3723
     Radnych 18315
     Kierowników jednostek organizacyjnych 15446
     Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 5711
     Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 1921
   Kodeks etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Wręczyca Wielka 2288
   Monitoring wizyjny 439
   Redakcja Biuletynu 4076
   Archiwum 4069
Łączna liczba odwiedzin:2670288