Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 361794
   Godziny urzędowania 17961
   Organizacja urzędu 14801
   Struktura organizacyjna 25516
Organy
   Wójt Gminy 24157
     CV 4338
     Kompetencje 3035
     Kontakt 2700
     Dyżury 2192
    ›    Zarządzenia 2003 3880
    ›    Zarządzenia 2004 1972
    ›    Zarządzenia 2005 2105
    ›    Zarządzenia 2006 2532
    ›    Zarządzenia 2007 3266
    ›    Zarządzenia 2008 4603
    ›    Zarządzenia 2009 5001
    ›    Zarządzenia 2010 4572
    ›    Zarządzenia 2011 5092
    ›    Zarządzenia 2012 14755
    ›    Zarządzenia 2013 5724
    ›    Zarządzenia 2014 19401
    ›    Zarządzenia 2015 20423
     Zarządzenia Wójta Gminy 10009
    ›    Zarządzenia 2016 2933
    ›    Zarządzenia 2017 3569
    ›    Zarządzenia 2018 2629
    ›    Zarządzenia 2019 4827
    ›    Zarządzenia 2020 3232
     Decyzje i inne akty administracyjne 4275
    ›    Do Roku 2007 1767
    ›    Rok 2008 1512
     Obwieszczenia i zawiadomienia 2808
    ›    Rok 2009 3611
    ›    Rok 2010 1779
    ›    Rok 2011 2539
    ›    Rok 2012 1008
     Stanowiska 3172
   Zastępca Wójta Gminy 7872
   Rada Gminy 27234
     Przewodniczący Rady 4140
     Skład Rady 9900
     Kluby Radnych 520
     Regulamin 1731
     Kompetencje 2349
     Sesje 19200
    ›    Plan pracy 2446
    ›    Najbliższa sesja 13901
    ›    Protokoły z sesji 13199
    ›    Załączniki do protokołów 21227
    ›    Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w sesji 371
    ›    Nagrania i transmisje obrad 5159
    ›    Imienne wykazy głosowań radnych 726
    ›    Wnioski radnych w kadencji 2018-2023 449
     Interpelacje i zapytania radnych w kadencji 2018-2023 1036
     Kontakt z radnymi 3123
    ›    Interpelacje i wolne wnioski 5043
    ›    Skład IV kadencji Rady Gminy w latach 2002-2006 1543
     Archiwum 1792
   Komisje Rady 10046
     Komisja Rewizyjna 3427
    ›    Przedmiot działania 1271
    ›    Skład osobowy 2008
    ›    Plan pracy 2361
    ›    Posiedzenia komisji 3028
    ›    Protokoły z posiedzeń 2183
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 556
    ›    Plan pracy 184
    ›    Przedmiot działania 162
    ›    Skład osobowy 292
    ›    Posiedzenia komisji 397
    ›    Protokoły z posiedzeń 213
     Komisja Budżetowa 4341
    ›    Skład osobowy 2015
    ›    Plan pracy 5620
    ›    Protokoły z posiedzeń 2977
    ›    Przedmiot działania 1440
    ›    Posiedzenia komisji 5122
     Komisja Polityki Społecznej 3919
    ›    Skład osobowy 1719
    ›    Przedmiot działania 1306
    ›    Plan pracy 2845
    ›    Posiedzenia komisji 5290
    ›    Protokoły z posiedzeń 1727
     Doraźna Komisja ds. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 890
    ›    Przedmiot działania i skład osobowy 643
    ›    Posiedzenia komisji 770
    ›    Protokoły z posiedzeń 637
     Doraźna Komisja Statutowa 330
    ›    Przedmiot działania i skład osobowy 217
    ›    Posiedzenia komisji 216
    ›    Protokoły z posiedzeń 182
     Komisja ds. Pozyskiwania Środków Unijnych 1900
    ›    Posiedzenia komisji 1212
   Komórki organizacyjne 12259
     Referat Ogólny 4131
     Referat Spraw Obywatelskich 4248
     Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 5265
     Referat Finansowy 4233
     Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska 4631
     Urząd Stanu Cywilnego 7364
    ›    Kompetencje 901
     Sekretarz Gminy 2749
     Skarbnik Gminy 3335
Prawo Lokalne
   Statut 7116
   Regulamin 11348
   Budżet 15649
     Uchwały RIO 4020
     Uchwały RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu 3339
     Uchwały okołobudżetowe 3520
     Bilans 2677
    ›    Rok 2009 1154
    ›    Rok 2010 1109
    ›    Rok 2011 1040
    ›    Rok 2012 938
    ›    Rok 2013 933
    ›    Rok 2014 846
    ›    Rok 2015 830
    ›    Rok 2016 572
    ›    Rok 2017 515
    ›    Rok 2018 484
    ›    Rok 2019 219
     Podstawowe informacje o budżecie - sprawozdania 7174
    ›    Rok 2003 1780
    ›    Rok 2002 3239
    ›    Rok 2004 1711
    ›    Rok 2005 2683
    ›    Rok 2006 1925
    ›    Rok 2008 1986
    ›    Rok 2009 2103
    ›    Rok 2010 2140
    ›    Rok 2011 2103
    ›    Rok 2012 6839
    ›    Rok 2013 1712
    ›    Rok 2014 2086
    ›    Rok 2015 3191
    ›    Rok 2016 1710
    ›    Rok 2017 1145
    ›    Rok 2018 1200
    ›    Rok 2019 813
    ›    Rok 2020 323
     Procedury uchwalania budżetu 1987
     Informacja Wójta Gminy z art. 37 ustawy o finansach publicznych 1542
     Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy 666
   Uchwały 26759
    ›    Rok 2003 2054
    ›    Rok 2001 1700
    ›    Rok 2002 III Kwartał 1504
    ›    Rok 2002 IV Kwartał 2637
    ›    Rok 2004 2269
    ›    Rok 2005 2116
    ›    Rok 2006 2470
    ›    Rok 2007 2650
    ›    Rok 2008 3289
    ›    Rok 2009 3651
    ›    Rok 2010 4034
    ›    Rok 2011 4105
    ›    Rok 2012 6188
    ›    Rok 2013 4024
     Archiwum Uchwał 734
     Rok 2014 6217
     Rok 2015 5448
     Rok 2016 2558
     Rok 2017 1812
     Rok 2018 2106
     Rok 2019 2327
     Rok 2020 759
     Projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy 8931
   Podatki i opłaty lokalne 13731
     2003 1719
     2004 1546
     2005 1599
     2007 1646
     2008 1770
     2009 1014
     2010 1212
     2011 1151
     2012 1459
     2013 1735
     2014 1230
     2015 1642
     2016 1681
     2017 1696
     2018 1272
     2019 1647
     2020 1093
   Strategia rozwoju 9259
   Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wręczyca Wielka na lata 2014 - 2022 4255
     Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 13660
     Druki wniosków 3068
     Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty 2647
     Projekty do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego 2139
     Wyłożenie studium i planów miejscowych 1372
   Zagospodarowanie przestrzenne Gminy 8712
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 3314
     Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 14999
     Ogłoszenia, obwieszczenia i projekty 3848
     Wnioski 1303
   Gospodarka komunalna 12757
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 5975
   Nieruchomości 335
   Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze 74791
    ›    Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 6774
    ›    Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy 57072
    ›    Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 20159
    ›    Informacja o wynikach naboru 15062
     Nabór pracowników Urząd Gminy Wręczyca Wielka 64348
     Nabór pracowników GOPS 28799
    ›    Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w GOPS 2907
    ›    Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w GOPS 19318
    ›    Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 6775
    ›    Informacja o wynikach naboru 5955
    ›    Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko w GOPS 641
     Nabór pracowników ZOPO 2085
    ›    Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w ZOPO 311
    ›    Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w ZOPO 1299
    ›    Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 584
    ›    Informacja o wynikach naboru 289
   Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego 1694
   Zbiór aktów prawa miejscowego 19162
Zamówienia Publiczne
   Przetargi 176314
     Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego 103746
     Ogłoszenia, dla których nie stosuje się ustawy "Prawo zamówień publicznych" 174089
     Przetargi z zakresu zamówień publicznych 121463
    ›    Rok 2015 36850
    ›    Rok 2016 38459
    ›    Rok 2017 29178
    ›    Rok 2018 31841
    ›    Rok 2019 29312
    ›    Rok 2020 22993
     Platforma Zakupowa 4312
Inne
   Emisja obligacji 2013 3101
   Emisja obligacji 2017 1915
   Emisja obligacji 2018 1157
   Kontrole, protokoły, wystąpienia 5938
   Decyzje środowiskowe 5757
     Druki wniosków 1549
     Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty 10857
   Drogi gminne 3430
     Druki wniosków 2033
   Ewidencja Działalności Gospodarczej 5791
   Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2497
    ›    Karta A 1312
    ›    Karta B 1896
    ›    Karta E 1089
     2012 - 2013 613
     2014 670
    ›    Karta A 797
    ›    Karta B 711
    ›    Karta E 683
     2015 518
    ›    Karta A 615
    ›    Karta B 549
     2016 232
    ›    Karta A 278
    ›    Karta B 321
     2017 282
    ›    Karta A 338
    ›    Karta B 289
     2018 319
    ›    Karta A 229
    ›    Karta B 192
     2019 223
    ›    Karta A 202
    ›    Karta B 168
     2020 37
    ›    Karta A 39
    ›    Karta B 44
   Wodociągi i kanalizacja 7795
     Druki wniosków 2622
     Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty 4200
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2874
     Wywóz nieczystości płynnych 4504
   Jednostki organizacyjne 8524
     Rejestry jednostek 1484
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6754
    ›    Kontakt 3592
    ›    Kierownictwo 1829
    ›    Statut 1448
    ›    Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych 1367
     Gminny Ośrodek Kultury 2605
     Zespół Obsługi Placówek Oświatowych 5459
    ›    Kontakt 2443
    ›    Kierownictwo 2830
    ›    Statut 1903
    ›    Regulamin 1309
    ›    Struktura organizacyjna 1902
     Placówki Oświatowe 6294
   Stowarzyszenia i pozostałe 3209
     Ochotnicze Straże Pożarne 1575
    ›    OSP Bieżeń 2315
    ›    OSP Borowe 1958
    ›    OSP Czarna Wieś 2005
    ›    OSP Długi Kąt 1683
    ›    OSP Grodzisko 2020
    ›    OSP Golce 1675
    ›    OSP Hutka 2394
    ›    OSP Kalej 2328
    ›    OSP Kuleje 2040
    ›    OSP Klepaczka 1790
    ›    OSP Nowiny 1949
    ›    OSP Piła 1486
    ›    OSP Pierzchno 1701
    ›    OSP Szarlejka 1672
    ›    OSP Truskolasy 2283
    ›    OSP Węglowice 2365
    ›    OSP Wręczyca Wielka 2659
    ›    OSP Zamłynie 1889
    ›    Zakładowa OSP Arnall Poland - Golce 1206
     Kluby Sportowe 2568
   Organizacje pozarządowe 6958
     Program, sprawozdania 2156
     Ogłoszenia 12246
     Sposób konsultacji 874
   Wybory 13971
     Wybory parlamentarne 2007 r 1099
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 r. 1312
     Wybory Prezydenckie 2010 1189
     Wybory Samorządowe 2010 2508
     Wybory ławników na kadencję 2012-2015 947
     Wybory Parlamentarne 2011 981
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r. 868
     Wybory Samorządowe 2014 4365
     Wybory Prezydenckie 2015 2626
     Wybory ławników na kadencję 2016-2019 778
     Referendum 2015 3892
     Wybory Parlamentarne 2015 1541
     Wybory Samorządowe 2018 8278
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 1614
     Wybory ławników na kadencję 2020-2023 322
     Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 1139
     Wybory Prezydenckie 2020 1915
   Spisy powszechne 93
     Powszechny Spis Rolny 2020 955
   Jednostki pomocnicze 4771
     Sołectwa 3305
    ›    Statut Sołectw 1685
   Ogłoszenia 89249
   Konsultacje 4844
   Profilaktyka i Przeciwdziałanie Uzależnieniom 202
     Aktualności 95
     Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 90
     Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień oraz Przemocy w Rodzinie 77
     Zespół Interdyscyplinarny 79
     Wykaz placówek świadczących pomoc, telefony, infolinie 68
   Ochrona środowiska 29888
   Załatwianie spraw obywateli 6706
     Urząd Stanu Cywilnego 2014
     Dowody osobiste 4662
     Meldunki 3404
     Mieszkania 1776
     Nieruchomości 3510
     Zaświadczenia 2399
   Petycje 3985
   Rejestry i ewidencje 5767
     Rejestr skarg i wniosków 1403
     Rejestr Petycji 407
   RODO 1539
   Udostępnianie informacji 5584
   Oświadczenia majątkowe 17640
     Wójta Gminy 6805
     Zastępca Wójta 824
     Sekretarza Gminy 5550
     Skarbnika Gminy 3896
     Radnych 18811
     Kierowników jednostek organizacyjnych 15855
     Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 5943
     Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 2133
   Kodeks etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Wręczyca Wielka 2380
   Monitoring wizyjny 547
   Redakcja Biuletynu 4151
   Archiwum 4166
Łączna liczba odwiedzin:2804806