Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 342457
   Godziny urzędowania 16626
   Organizacja urzędu 13838
   Struktura organizacyjna 23511
Organy
   Wójt Gminy 22808
     CV 4056
     Kompetencje 2814
     Kontakt 2426
     Dyżury 2044
    ›    Zarządzenia 2003 3706
    ›    Zarządzenia 2004 1839
    ›    Zarządzenia 2005 1970
    ›    Zarządzenia 2006 2393
    ›    Zarządzenia 2007 3098
    ›    Zarządzenia 2008 4446
    ›    Zarządzenia 2009 4827
    ›    Zarządzenia 2010 4363
    ›    Zarządzenia 2011 4872
    ›    Zarządzenia 2012 14590
    ›    Zarządzenia 2013 5563
    ›    Zarządzenia 2014 19223
    ›    Zarządzenia 2015 20258
     Zarządzenia Wójta Gminy 8227
    ›    Zarządzenia 2016 2739
    ›    Zarządzenia 2017 3377
    ›    Zarządzenia 2018 2429
    ›    Zarządzenia 2019 4387
    ›    Zarządzenia 2020 931
     Decyzje i inne akty administracyjne 3991
    ›    Do Roku 2007 1656
    ›    Rok 2008 1205
     Obwieszczenia i zawiadomienia 2567
    ›    Rok 2009 3183
    ›    Rok 2010 1525
    ›    Rok 2011 2130
    ›    Rok 2012 918
     Stanowiska 2978
   Zastępca Wójta Gminy 7502
   Rada Gminy 25995
     Przewodniczący Rady 3936
     Skład Rady 9381
     Kluby Radnych 330
     Regulamin 1600
     Kompetencje 2218
     Sesje 17949
    ›    Plan pracy 2294
    ›    Najbliższa sesja 13079
    ›    Protokoły z sesji 12549
    ›    Załączniki do protokołów 20930
    ›    Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w sesji 183
    ›    Nagrania i transmisje obrad 4313
    ›    Imienne wykazy głosowań radnych 504
    ›    Wnioski radnych w kadencji 2018-2023 270
     Interpelacje i zapytania radnych w kadencji 2018-2023 831
     Kontakt z radnymi 2928
    ›    Interpelacje i wolne wnioski 4849
    ›    Skład IV kadencji Rady Gminy w latach 2002-2006 1397
     Archiwum 1666
   Komisje Rady 9617
     Komisja Rewizyjna 3272
    ›    Przedmiot działania 1152
    ›    Skład osobowy 1859
    ›    Plan pracy 1964
    ›    Posiedzenia komisji 2838
    ›    Protokoły z posiedzeń 2025
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 384
    ›    Plan pracy 56
    ›    Przedmiot działania 48
    ›    Skład osobowy 169
    ›    Posiedzenia komisji 201
    ›    Protokoły z posiedzeń 77
     Komisja Budżetowa 4072
    ›    Skład osobowy 1867
    ›    Plan pracy 5145
    ›    Protokoły z posiedzeń 2815
    ›    Przedmiot działania 1308
    ›    Posiedzenia komisji 4885
     Komisja Polityki Społecznej 3699
    ›    Skład osobowy 1582
    ›    Przedmiot działania 1180
    ›    Plan pracy 2495
    ›    Posiedzenia komisji 5099
    ›    Protokoły z posiedzeń 1606
     Doraźna Komisja ds. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 764
    ›    Przedmiot działania i skład osobowy 536
    ›    Posiedzenia komisji 676
    ›    Protokoły z posiedzeń 525
     Doraźna Komisja Statutowa 220
    ›    Przedmiot działania i skład osobowy 124
    ›    Posiedzenia komisji 130
    ›    Protokoły z posiedzeń 107
     Komisja ds. Pozyskiwania Środków Unijnych 1779
    ›    Posiedzenia komisji 1115
   Komórki organizacyjne 11505
     Referat Ogólny 3824
     Referat Spraw Obywatelskich 3861
     Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 4737
     Referat Finansowy 3961
     Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska 4117
     Urząd Stanu Cywilnego 5987
    ›    Kompetencje 847
     Sekretarz Gminy 2504
     Skarbnik Gminy 3141
Prawo Lokalne
   Statut 6626
   Regulamin 10313
   Budżet 14577
     Uchwały RIO 3758
     Uchwały RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu 3049
     Uchwały okołobudżetowe 3295
     Bilans 2458
    ›    Rok 2009 1027
    ›    Rok 2010 970
    ›    Rok 2011 934
    ›    Rok 2012 818
    ›    Rok 2013 809
    ›    Rok 2014 718
    ›    Rok 2015 698
    ›    Rok 2016 469
    ›    Rok 2017 381
    ›    Rok 2018 338
    ›    Rok 2019 11
     Podstawowe informacje o budżecie - sprawozdania 6767
    ›    Rok 2003 1645
    ›    Rok 2002 3020
    ›    Rok 2004 1592
    ›    Rok 2005 2569
    ›    Rok 2006 1798
    ›    Rok 2008 1843
    ›    Rok 2009 1959
    ›    Rok 2010 1991
    ›    Rok 2011 1958
    ›    Rok 2012 6694
    ›    Rok 2013 1573
    ›    Rok 2014 1929
    ›    Rok 2015 3041
    ›    Rok 2016 1496
    ›    Rok 2017 967
    ›    Rok 2018 939
    ›    Rok 2019 420
     Procedury uchwalania budżetu 1824
     Informacja Wójta Gminy z art. 37 ustawy o finansach publicznych 1367
     Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy 370
   Uchwały 25666
    ›    Rok 2003 1934
    ›    Rok 2001 1573
    ›    Rok 2002 III Kwartał 1398
    ›    Rok 2002 IV Kwartał 2402
    ›    Rok 2004 2131
    ›    Rok 2005 2000
    ›    Rok 2006 2349
    ›    Rok 2007 2531
    ›    Rok 2008 3186
    ›    Rok 2009 3471
    ›    Rok 2010 3921
    ›    Rok 2011 3926
    ›    Rok 2012 6019
    ›    Rok 2013 3860
     Archiwum Uchwał 505
     Rok 2014 6029
     Rok 2015 5222
     Rok 2016 2378
     Rok 2017 1635
     Rok 2018 1879
     Rok 2019 1883
     Rok 2020 158
     Projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy 8428
   Podatki i opłaty lokalne 12355
     2003 1602
     2004 1422
     2005 1482
     2007 1513
     2008 1650
     2009 909
     2010 1129
     2011 1036
     2012 1302
     2013 1631
     2014 1110
     2015 1484
     2016 1567
     2017 1541
     2018 1104
     2019 1265
     2020 558
   Strategia rozwoju 9001
   Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wręczyca Wielka na lata 2014 - 2022 4021
     Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 12133
     Druki wniosków 2412
     Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty 2497
     Projekty do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego 2091
     Wyłożenie studium i planów miejscowych 1273
   Zagospodarowanie przestrzenne Gminy 7161
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2761
     Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 9877
     Ogłoszenia, obwieszczenia i projekty 3344
     Wnioski 831
   Gospodarka komunalna 11918
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 5631
   Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze 66859
    ›    Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 6044
    ›    Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy 51011
    ›    Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 15914
    ›    Informacja o wynikach naboru 12302
     Nabór pracowników Urząd Gminy Wręczyca Wielka 55213
     Nabór pracowników GOPS 26226
    ›    Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w GOPS 2636
    ›    Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w GOPS 17949
    ›    Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 6165
    ›    Informacja o wynikach naboru 5443
     Nabór pracowników ZOPO 897
    ›    Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w ZOPO 116
    ›    Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w ZOPO 540
    ›    Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 333
    ›    Informacja o wynikach naboru 84
   Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego 1483
   Zbiór aktów prawa miejscowego 18191
Zamówienia Publiczne
   Przetargi 164419
     Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego 100314
     Ogłoszenia, dla których nie stosuje się ustawy "Prawo zamówień publicznych" 161695
     Przetargi z zakresu zamówień publicznych 114540
    ›    Rok 2015 35779
    ›    Rok 2016 37052
    ›    Rok 2017 28315
    ›    Rok 2018 31350
    ›    Rok 2019 26281
    ›    Rok 2020 2190
     Platforma Zakupowa 1743
Inne
   Emisja obligacji 2013 2783
   Emisja obligacji 2017 1536
   Emisja obligacji 2018 773
   Kontrole, protokoły, wystąpienia 5580
   Decyzje środowiskowe 5247
     Druki wniosków 1354
     Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty 8956
   Drogi gminne 3072
     Druki wniosków 1777
   Ewidencja Działalności Gospodarczej 5476
   Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2259
    ›    Karta A 1217
    ›    Karta B 1769
    ›    Karta E 987
     2012 - 2013 519
     2014 579
    ›    Karta A 716
    ›    Karta B 634
    ›    Karta E 606
     2015 439
    ›    Karta A 520
    ›    Karta B 478
     2016 144
    ›    Karta A 191
    ›    Karta B 211
     2017 203
    ›    Karta A 237
    ›    Karta B 201
     2018 199
    ›    Karta A 115
    ›    Karta B 106
     2019 101
    ›    Karta A 111
    ›    Karta B 67
   Wodociągi i kanalizacja 6505
     Druki wniosków 2216
     Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty 3608
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2525
     Wywóz nieczystości płynnych 3914
   Jednostki organizacyjne 7910
     Rejestry jednostek 1308
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6115
    ›    Kontakt 3219
    ›    Kierownictwo 1689
    ›    Statut 1249
    ›    Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych 1254
     Gminny Ośrodek Kultury 2284
     Zespół Obsługi Placówek Oświatowych 4696
    ›    Kontakt 2166
    ›    Kierownictwo 2441
    ›    Statut 1773
    ›    Regulamin 1177
    ›    Struktura organizacyjna 1709
     Placówki Oświatowe 5924
   Stowarzyszenia i pozostałe 2989
     Ochotnicze Straże Pożarne 1431
    ›    OSP Bieżeń 2128
    ›    OSP Borowe 1768
    ›    OSP Czarna Wieś 1830
    ›    OSP Długi Kąt 1451
    ›    OSP Grodzisko 1826
    ›    OSP Golce 1469
    ›    OSP Hutka 2243
    ›    OSP Kalej 2054
    ›    OSP Kuleje 1883
    ›    OSP Klepaczka 1590
    ›    OSP Nowiny 1778
    ›    OSP Piła 1271
    ›    OSP Pierzchno 1541
    ›    OSP Szarlejka 1477
    ›    OSP Truskolasy 2055
    ›    OSP Węglowice 2199
    ›    OSP Wręczyca Wielka 2326
    ›    OSP Zamłynie 1679
    ›    Zakładowa OSP Arnall Poland - Golce 1071
     Kluby Sportowe 2406
   Organizacje pozarządowe 6628
     Program, sprawozdania 2022
     Ogłoszenia 11948
     Sposób konsultacji 778
   Wybory 12240
     Wybory parlamentarne 2007 r 979
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 r. 1180
     Wybory Prezydenckie 2010 1075
     Wybory Samorządowe 2010 2403
     Wybory ławników na kadencję 2012-2015 810
     Wybory Parlamentarne 2011 851
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r. 740
     Wybory Samorządowe 2014 4239
     Wybory Prezydenckie 2015 2468
     Wybory ławników na kadencję 2016-2019 689
     Referendum 2015 3781
     Wybory Parlamentarne 2015 1429
     Wybory Samorządowe 2018 8077
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 1417
     Wybory ławników na kadencję 2020-2023 176
     Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 994
     Wybory Prezydenckie 2020 111
   Jednostki pomocnicze 4544
     Sołectwa 3081
    ›    Statut Sołectw 1540
   Ogłoszenia 85258
   Konsultacje 4376
   Ochrona środowiska 24513
   Załatwianie spraw obywateli 6271
     Urząd Stanu Cywilnego 1740
     Dowody osobiste 4029
     Meldunki 2923
     Mieszkania 1599
     Nieruchomości 3156
     Zaświadczenia 2123
   Petycje 3074
   Rejestry i ewidencje 5440
     Rejestr skarg i wniosków 1293
     Rejestr Petycji 316
   RODO 970
   Udostępnianie informacji 5340
   Oświadczenia majątkowe 16364
     Wójta Gminy 6376
     Zastępca Wójta 478
     Sekretarza Gminy 5212
     Skarbnika Gminy 3519
     Radnych 17775
     Kierowników jednostek organizacyjnych 14854
     Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 5444
     Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 1706
   Kodeks etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Wręczyca Wielka 2183
   Monitoring wizyjny 325
   Redakcja Biuletynu 3981
   Archiwum 3969
Łączna liczba odwiedzin:2562857