artykuł nr 1

Teksty uchwał z 2017r

Załączniki:
Uchwała Nr XXII-202-17 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 01 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. 70.000 KB
Uchwała Nr XXII-203-17 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na okres do 3 lat dla dotychczasowego najemcy 28.500 KB
Uchwała Nr XXII-204-17 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu pod poszerzenie drogi w Truskolasach 34.500 KB
Uchwała Nr XXII-205-17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 374.063 KB
Uchwała Nr XXII-206-17 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez\ Gminę Wręczyca Wielka przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych 106.748 KB
Uchwała Nr XXII-207-17 w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Wręczyca Wielka jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 99.354 KB
Uchwała Nr XXII-208-17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Truskolasach przy ulicy Słowackiego 543.085 KB
Uchwała Nr XXII-209-17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Kalei przy ulicy Strażackiej 524.432 KB
Uchwała Nr XXII-210-17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony we Wręczycy Wielkiej w rejonie ulicy Częstochowskiej i ulicy Polnej 625.646 KB
Uchwała Nr XXII-211-17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony we Wręczycy Małej, w rejonie oczyszczalni ścieków 680.328 KB
Uchwała Nr XXII-212-17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w granicach terenów leśnych, na południe od miejscowości Jezioro 200.399 KB
Uchwała Nr XXII-213-17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka 21.563 MB
Uchwała Nr XXII-214-17 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy na 2018 rok środków stanowiących fundusz sołecki 25.000 KB
Uchwała Nr XXII-215-17 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/193/16 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej we Wręczycy Wielkiej z siedzibą w Urzędzie Gminy ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka 210.252 KB
Uchwała Nr XXII-216-17 w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Wręczyca Wielka, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania 114.686 KB
Uchwała Nr XXII-217-17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 772.671 KB
Uchwała Nr XXII-218-17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2017-2027 384.015 KB
Uchwała Nr XXIII-219-17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 103.050 KB
Uchwała Nr XXIII-220-17 w sprawie określenia kryteriów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przyjęcia kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka, a zamieszkałych poza obwodem szkoły 95.412 KB
Uchwała Nr XXIII-221-17 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wręczyca Wielka w 2017 roku 52.500 KB
Uchwała Nr XXIII-222-17 w sprawie obciążenia służebnością gruntową działki nr 1252/2 w Truskolasach 35.500 KB
Uchwała Nr XXIII-223-17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Grodzisku przy ul. Kłobuckiej 213.578 KB
Uchwała Nr XXIII-224-17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Truskolasach przy ulicy Kopernika 126.167 KB
Uchwała Nr XXIII-225-17 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 147.652 KB
Uchwała Nr XXIII-226-17 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Borowe (wymiana rur azbestowych)" 213.901 KB
Uchwała Nr XXIII-227-17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 676.792 KB
Uchwała Nr XXIII-228-17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2017-2027 391.278 KB
Uchwała Nr XXIV-229-17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego trzy obszary miejscowości Bieżeń i Wręczyca Wielka 3.126 MB
Uchwała Nr XXIV-230-17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/207/17 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Wręczyca Wielka jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 96.727 KB
Uchwała Nr XXIV-231 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Wręczyca Wielka nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 30.000 KB
Uchwała Nr XXIV-232-17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 480.286 KB
Uchwała Nr XXIV-233-17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2017-2027 516.972 KB
Uchwała Nr XXV-234-17 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej za rok 2016 455.687 KB
Uchwała Nr XXV-235-17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok 128.613 KB
Uchwała Nr XXV-236-17 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wręczyca Wielka za rok 2016 132.947 KB
Uchwała Nr XXV-237-17 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Wręczyca Wielka nieruchomości położonej w obrębie Długi Kąt stanowiącej własność Skarbu Państwa 30.000 KB
Uchwała Nr XXV-238-17 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Wręczyca Wielka nieruchomości położonej w obrębie Truskolasy stanowiącej własność Skarbu Państwa 29.000 KB
Uchwała Nr XXV-239-17 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Wręczyca Wielka nieruchomości położonej w obrębie Wręczyca Wielka stanowiącej własność Skarbu Państwa 29.000 KB
Uchwała Nr XXV-240-17 w sprawie nadania ulicy położonej w miejscowości Truskolasy nazwy "Jana Henryka Dąbrowskiego" 431.799 KB
Uchwała Nr XXV-241-17 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wręczyca Wielka. 204.915 KB
Uchwała Nr XXV-242-17 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, jak i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Wręczyca Wielka punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 97.509 KB
Uchwała Nr XXV-243-17 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Wręczyca Wielka 331.697 KB
Uchwała Nr XXV-244-17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 65.500 KB
Uchwała Nr XXV-245-17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/194/16 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 135.135 KB
Uchwała Nr XXV-246-17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 680.485 KB
Uchwała Nr XXV-247-17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2017-2027 394.314 KB
Uchwała Nr XXVI-248-17 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej 69.500 KB
Uchwała Nr XXVI-249-17 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu pod przepompownię ścieków w Hutce 33.500 KB
Uchwała Nr XXVI-250-17 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu pod przepompownię ścieków we Wręczycy Wielkiej 34.500 KB
Uchwała Nr XXVI-251-17 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu pod rozbudowę oczyszczalni ścieków we Wręczycy Małej 33.500 KB
Uchwała Nr XXVI-252-17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej we Wręczycy Wielkiej 33.000 KB
Uchwała Nr XXVI-253-17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do Porozumienia z dnia 6 marca 2015 r. o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 468.281 KB
Uchwała Nr XXVI-254-17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/194/16 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego zmienionej Uchwałą Nr XXV/245/17 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/194/16 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 136.674 KB
Uchwała Nr XXVI-255-17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/226/17 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Borowe (wymiana rur azbestowych)" 213.799 KB
Uchwała Nr XXVI-256-17 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wręczyca Wielka, procedury uchwalania budżetu Gminy Wręczyca Wielka, oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za I półrocze roku budżetowego 175.104 KB
Uchwała Nr XXVI-257-17 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja Sanktuarium Matki Bożej Truskolaskiej na sfinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Wręczyca Wielka 213.753 KB
Uchwała Nr XXVI-258-17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 785.962 KB
Uchwała Nr XXVI-259-17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2017-2027 397.548 KB
Uchwała Nr XXVII-260-17 w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok" 97.500 KB
Uchwała Nr XXVII-261-17 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów na okres do 3 lat dla dotychczasowych dzierżawców nieruchomości gruntowych 37.000 KB
Uchwała Nr XXVII-262-17 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej położonej w miejscowości Truskolasy 795.065 KB
Uchwała Nr XXVII-263-17 w sprawie nadania nazw ulic drogom gminnym położonym w miejscowości Wręczyca Wielka 2.405 MB
Uchwała Nr XXVII-264-17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borowem w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Borowem 28.000 KB
Uchwała Nr XXVII-265-17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kulejach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Kulejach 29.000 KB
Uchwała Nr XXVII-266-17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kalei wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Kornela Makuszyńskiego w Kalei w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Kalei wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Kornela Makuszyńskiego w Kalei 29.000 KB
Uchwała Nr XXVII-267-17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Stanisława Ligonia w Truskolasach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Ligonia w Truskolasach 28.000 KB
Uchwała Nr XXVII-268-17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Synów Pułku w Węglowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Synów Pułku w Węglowicach 29.500 KB
Uchwała Nr XXVII-269-17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej 29.000 KB
Uchwała Nr XXVII-270-17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 774.158 KB
Uchwała Nr XXVII-271-17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2017-2027 393.049 KB
Uchwała Nr XXVII-272-17 w sprawie podatku od środków transportowych 99.044 KB
Uchwała Nr XXVII-273-17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 94.807 KB
Uchwała Nr XXVIII-274-17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2018-2027 446.462 KB
Uchwała Nr XXVIII-275-17 w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej Gminy Wręczyca Wielka na rok 2018 609.177 KB
Uchwała Nr XXVIII-276-17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 213.347 KB
Uchwała Nr XXVIII-277-17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 590.164 KB
Uchwała Nr XXVIII-278-17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2017-2027 394.329 KB
Uchwała Nr XXVIII-279-17 w sprawie przyjęcia ramowych planów pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy na 2018 rok 136.500 KB
Uchwała Nr XXVIII-280-17 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok 1.331 MB
Uchwała Nr XXVIII-281-17 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek wychowania przedszkolnego niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Wręczyca Wielka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 869.188 KB
Uchwała Nr XXVIII-282-17 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty 96.890 KB
Uchwała Nr XXVIII-283-17 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 92.909 KB
Uchwała Nr XXVIII-284-17 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Wręczyca Wielka nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 29.000 KB
Uchwała Nr XXVIII-285-17 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Wręczyca Wielka nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 29.000 KB