artykuł nr 1

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej luty 2019

artykuł nr 2

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej grudzień 2016

artykuł nr 3

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej wrzesień 2016

artykuł nr 4

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej 2012

artykuł nr 5

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej

artykuł nr 6

Kodeksu Etyki pracowników samorządowych

artykuł nr 7

Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 0152/16/03Wójta Gminy z dnia 01 kwietnia 2003 r.

REGULAMIN   ORGANIZACYJNY

Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Wręczycy Wielkiej zwany dalej ?Regulaminem? określa zasady organizacji i funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:

 

  1. Zasady kierowania Urzędem.
  2. Strukturę organizacyjną Urzędu.
  3. Zasady i tryb pracy Urzędu.
  4. Podział kompetencji pomiędzy kierownictwem.
  5. Zasady działania referatów.
  6. Zasady i tryb opracowania aktów prawnych.
  7. Zasady podpisywania pism.
  8. Organizacje przyjmowania, rejestrowania i załatwiania skarg i wniosków,
  9. Organizację i tryb wykonywania kontroli.

 

§ 2

 

Urząd Gminy jest jednostką organizacyjną przy pomocy której Wójt Gminy, jako organ wykonawczy, wykonuje swoje zadania.

 

§ 3

 

Siedzibą Urzędu Gminy jest Wręczyca Wielka.

 

§ 4

 

Przedmiotem działania Urzędu jest załatwianie spraw publicznych w zakresie zadań własnych i zleconych  określonych w ustawach, statucie gminy, uchwałach Rady Gminy oraz innych zadań przekazanych gminie w drodze porozumień zawartych z organami rządowymi i samorządowymi.

 

§ 5

 

 Urząd Gminy działa na podstawie:

a)     ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

b)     ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U Nr 21 poz. 124 z późn. zm.)

c)     ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)

d)     Statutu Gminy Wręczyca Wielka,

e)     niniejszego Regulaminu.

 

 

artykuł nr 8

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 0152/16/03

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 0152/16/03

Wójta Gminy we Wręczycy  Wielkiej

z dnia 01 kwietnia 2003 r.

 

 

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej

 

 

 

         Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z poźn. zm.)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej stanowiący załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz załącznik Nr 2 określający strukturę organizacyjną Urzędu Gminy.

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikom referatów Urzędu Gminy.

 

§ 3.

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2003 r.

 

 

Otrzymują Kierownicy Referatów:

1.     Ogólnego - ............................

2.     Finansowego - .......................

3.     Spraw Obyw. - ......................

4.     Gospod. Komun.-...................

5.     Gospod. Grunt.-.....................

6.     USC - ...................................