artykuł nr 1

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka

artykuł nr 2

Uchwała Nr XIX/174/16 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka

artykuł nr 3

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wręczyca Wielka przyjęte przez Radę Gminy Wręczyca Wielka uchwałą Nr 6/I/2002 z dnia 26 marca 2002 r. zmienione uchwałą Nr XXXII/281/09 z dnia 30 listopada 2009 r., oraz uchwałą nr XXXV/349/14 z dnia 29 września 2014 r.