artykuł nr 1

Terminy odbioru odpadów komunalnych 2020

artykuł nr 2

Informacja Wójta Gminy Wręczyca Wielka w sprawie zmiany stawek opłat za odpady komunalne od 1 maja 2019 roku

artykuł nr 3

Terminy odbioru odpadów komunalnych 2019

artykuł nr 4

Usuwanie azbestu

Wójt Gminy Wręczyca Wielka informuje, że ogłoszony został kolejny nabór wniosków dot. dofinansowania usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Wręczyca Wielka na 2019 rok.

Załączniki:
Usuwanie azbestu - Kurenda 84.645 KB
Wniosek 141.538 KB
artykuł nr 5

Przystąpienie do opracowania projektu dokumentu pn. "Program ochrony środowiska dla Gminy Wręczyca Wielka na lata 2018 - 2021 z uwzględnieniem perspektywy do 2025 r."

artykuł nr 6

Terminy odbioru odpadów komunalnych 2018

artykuł nr 7

Usuwanie azbestu

Wójt Gminy Wręczyca Wielka informuje, że ogłoszony został kolejny nabór wniosków dot. dofinansowania usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Wręczyca Wielka na 2018 rok.

Załączniki:
Usuwanie azbestu - Kurenda 84.614 KB
Wniosek 141.431 KB
artykuł nr 8

Segregacja odpadów od 1 lipca 2017

obrazek
artykuł nr 9

Terminy odbioru odpadów komunalnych 2017

Załączniki:
Terminy odbioru odpadów komunalnych - styczeń, luty, marzec 2017 258.837 KB
Terminy odbioru popiołu - styczeń, luty, marzec 2017 324.052 KB
Terminy odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych - kwiecień, maj, czerwiec 2017 250.197 KB
Terminy odbioru odpadów komunalnych "Trudne dojazdy" - kwiecień, maj, czerwiec 2017 365.247 KB
Terminy odbioru popiołu - kwiecień, maj, czerwiec 2017 218.319 KB
Terminy odbioru bioodpadów - kwiecień, maj, czerwiec 2017 218.783 KB
Terminy odbioru odpadów "Gabaryty" - czerwiec 2017 205.948 KB
Terminy odbioru odpadów - Trudne dojazdy w miesiącach lipiec - wrzesień 2017 354.342 KB
Terminy odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych w miesiącach lipiec - wrzesień 2017 249.210 KB
Terminy odbioru odpadów zielonych (bioodpady) w miesiącach lipiec - wrzesień 2017 220.814 KB
Terminy odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych w miesiącach październik - listopad 2017 243.234 KB
Terminy odbioru odpadów komunalnych - popiołu w miesiącach październik - listopad 2017 227.355 KB
Terminy odbioru odpadów komunalnych - trudne dojazdy w miesiącach październik - listopad 2017 103.812 KB
Terminy odbioru odpadów komunalnych - gabarytów w miesiącu październiku 2017 222.817 KB
Terminy odbioru odpadów - Trudne dojazdy w miesiącu grudniu 2017 r 3.605 MB
Terminy odbioru odpadów komunalnych - popiołu w miesiącu grudniu 2017 r 264.125 KB
Terminy odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych w miesiącu grudniu 2017 r 119.574 KB
artykuł nr 10

Wprowadzenie procedury przeprowadzania kontroli przestrzegania obowiązujących zasad dotyczących gospodarki odpadami

artykuł nr 11

Terminy odbioru odpadów komunalnych 2016

artykuł nr 12

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości

Załączniki:
Deklaracja A 342.263 KB
Deklaracja B 338.585 KB
Deklaracja C 139.556 KB
artykuł nr 13

Zezwolenie na wycięcie drzew/krzewów na nieruchomości

Miejsce

Urząd Gminy Wręczyca Wielka


Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

Adres: ul. Sienkiewicza 1, 42 -130 Wręczyca Wielka

Numer pokoju: 21 i 23


W dniach: pn. śr. czw. pt. - w godzinach: 07:15 - 15:15

We wtorki w godzinach: 8:00 – 16:00.


Numer telefonu:
34 377-84-21 (23)

Fax: 34 317-00-34

E-mail: srodowisko@wreczyca-wielka.pl

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa winno zawierać niżej wskazane dane i załącznik:


- imię, nazwisko i adres zgłaszającego (dodatkowo nr telefonu kontaktowego) – właściciela/współwłaścicieli nieruchomości,

- oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma zostać usunięte:
nr ewidencyjny działki, nr obrębu, nazwę ulicy,

- rysunek lub mapka określająca usytuowanie drzewa na nieruchomości,
- oryginał lub uwierzytelniona kopia pełnomocnictwa, jeżeli zgłaszający ustanowił pełnomocnika,

- dowód wniesienia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty.

Sposób załatwienia sprawy:

Usługa umożliwia dokonanie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa z działki stanowiącej własność/współwłasność osoby fizycznej/ osób fizycznych, gdy wycinka nie ma związku z działalnością gospodarczą.

Zgłoszenie należy złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Gminy Wręczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1, 42 -130 Wręczyca Wielka (parter, pokój nr 1) lub złożyć w formie dokumentu elektronicznego.

Dokument elektroniczny należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Opłaty:

Złożenie zgłoszenia wraz z załącznikami (za wyjątkiem udzielonego pełnomocnictwa) jest bezpłatne.


Za udzielenie pełnomocnictwa (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827: załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część IV) należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł (gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty).
Za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827: załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część II, pkt 21) należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł (gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty).

Opłatę skarbową za udzielone pełnomocnictwo można wnieść w kasie obsługiwanej przez Bank Spółdzielczy Wręczyca Wielka lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Wręczyca Wielka:

54 8249 0001 2001 0000 0912 0001

Czas załatwienia sprawy:

1. W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin w terenie, w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa i obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 5cm od poziomu terenu, a w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni, gdy nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.

Uwaga. 1) Brak możliwości przeprowadzenia oględzin w terenie wyklucza możliwość usunięcia drzewa na podstawie zgłoszenia wniesionego do organu.

W przypadku braku możliwości wejścia na teren nieruchomości, na której usytuowane jest planowane do usunięcia drzewo lub w przypadku braku możliwości identyfikacji drzewa na jej terenie z uwagi na nieobecność zgłaszającego podczas umówionych przez organ oględzin, konieczne będzie wyznaczenie kolejnego terminu ich przeprowadzenia. Wskazany wyżej termin dla wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia liczyć się będzie od dnia przeprowadzenia skutecznych oględzin.
2) W przypadku konieczności przeprowadzenia kilku oględzin w terenie z uwagi na liczbę drzew zgłoszonych do usunięcia, 14 dniowy termin na wniesienie sprzeciwu liczy się od daty przeprowadzenia ostatnich oględzin na nieruchomości.

2. W terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin organ może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw.
Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej operatora albo w przypadku, o którym mowa w art. 39¹ Kpa – dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.

3. W przypadku niekompletnego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa (nieposiadającego danych identyfikujących osoby zgłaszającej, nieruchomości lub bez załącznika graficznego/mapy) organ w drodze postanowienia nakłada obowiązek jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.


Nałożenie przez organ obowiązku uzupełnienia zgłoszenia w trybie postanowienia przerywa bieg terminu na wniesienie sprzeciwu.

Uwaga. W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze postanowienia, organ będzie mógł odstąpić od przeprowadzenia oględzin w terenie, pomimo ustalenia terminu ich przeprowadzenia i wniesie sprzeciw do zgłoszenia.

Tryb odwoławczy:

1. Na postanowienie w sprawie usunięcia braków w zgłoszeniu nie przysługuje zażalenie.
2. Odwołanie od decyzji w sprawie sprzeciwu do zamiaru usunięcia drzewa składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia/odebrania decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Wręczyca Wielka.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna dotycząca zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa - art. 83f ust. 4-20 wprowadzony art. 1 pkt 3b ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r. poz. 1074).

Inne informacje:

1. Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzewa z działki stanowiącej własność osoby fizycznej, gdy wycinka nie ma związku z działalnością gospodarczą nie dotyczy drzewa, którego obwód pni mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza:


a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
b) 65cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

2. W przypadku usunięcia drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę pieniężną za usunięcie drzewa bez zezwolenia.

3. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie, jego usunięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

4. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ w związku ze złożonym zgłoszeniem usunięcia drzewa złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a budowa będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

5. Organ może, przed upływem terminu 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.
Uwaga: Organ wydaje zaświadczenie na wniosek zgłaszającego.

6. Organ obligatoryjnie wnosi sprzeciw do zamiaru usunięcia drzewa w przypadku gdy:

a) zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na jego usunięcie,

b) wnioskodawca nie uzupełni zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze postanowienia,

7. Organ może wnieść sprzeciw do zgłoszenia w przypadku gdy:
a) drzewo zlokalizowane jest na terenie przeznaczonym
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub teren ten jest chroniony innymi zapisami tego planu,
b) drzewo usytuowane jest na terenie objętym jedną z form ochrony, tj. w parku narodowym, w parku krajobrazowym, w rezerwacie przyrody, na obszarze chronionego krajobrazu lub na obszarze Natura 2000,

c) w przypadku spełnienia przez drzewo kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody określonych przez Ministra Środowiska w drodze rozporządzenia.
Uwaga. Wniesienie sprzeciwu przez organ wyklucza możliwość usunięcia drzewa wskazanego w zgłoszeniu.


Do 14. dniowego terminu na wniesienie przez organ sprzeciwu należy doliczyć kilka dni na przekazanie ewentualnego rozstrzygnięcia organu (decyzji o sprzeciwie) za pośrednictwem operatora pocztowego.

8. Organ udostępnia protokół z oględzin wyłącznie na wniosek zgłaszającego.

artykuł nr 14

Projekt planu ochrony Parku Krajobrazowego "Lasy nad Górną Liswartą"

artykuł nr 15

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

artykuł nr 16

Gospodarka odpadami

Załączniki:
Uchwała Nr XXXIII-302-09 w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i wywozem nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wręczyca Wielka. 53.500 KB
Uchwała Nr III-28-10 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wręczyca Wielka 83.500 KB
Uchwała Nr III-29-10 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych. 38.500 KB
Uchwała Nr III-30-10 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 45.000 KB
Odbiór odpadów komunalnych - wymagania wobec przedsiębiorców 36.000 KB
Oświadczenie - odbiór odpadów 27.500 KB
Program Usuwania Azbestu z Terenu Gminy Wreczyca (Plik w formacie ZIP) 4.139 MB
Załącznik Nr 8 - dane na temat ilości wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych w poszczególnych miejscowościach Gminy Wręczyca Wielka (Plik w formacie XLS) 244.500 KB
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012 rok 601.834 KB
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 rok 652.238 KB
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014rok 91.475 KB
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015rok 1.265 MB
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016 rok 209.500 KB
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 81.724 KB
artykuł nr 17

Dokumenty związane z ochroną środowiska

Aby otworzyć załącznik należy zapisać go na dysk i rozpakować (np. przy pomocy programu WinZip, WinRAR lub Windows Commander), właściwy plik zapisany jest w formacie Adobe Acrobat (*.pdf) - do jego otwarcia nalezy użyć programu Adobe Acrobat Reader, który pobrać można ze strony www.acrobat.com.

Wszystkie ww. programy pobrać można ze strony www.x86.pl (sekcja "Zarządzanie plikami" i "Przeglądarki" w dziale Shareware/Freeware -> Narzędzia i aplikacje).