artykuł nr 1

Informacja o polowaniach zbiorowych

W związku z art. 42ab. ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przekazuje – co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego – wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) oraz nadleśniczym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, właściwym ze względu na miejsce wykonywania polowania, informację w postaci papierowej lub elektronicznej o planowanym terminie, w tym godzinie rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejscu tego polowania.

Termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowania zbiorowego są podawane do publicznej wiadomości przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie oraz przez obwieszczenie i na stronie internetowej urzędu gminy.

Więcej informacji o planowanych terminach polowań w poniższych załącznikach.

artykuł nr 2

Usuwanie azbestu na 2021 rok

Wójt Gminy Wręczyca Wielka informuje, że ogłoszony został kolejny nabór wniosków dot. dofinansowania usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Wręczyca Wielka na 2021 rok.

Załączniki:
Klauzula RODO 75 KB
Wniosek 132 KB
Usuwanie azbestu - Kurenda 307 KB
artykuł nr 3

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

artykuł nr 4

Wykaz adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

artykuł nr 5

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości