artykuł nr 1

Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

Kierownik Referatu - inż.  Halina Gawęda


tel. +48 (34) 317-02-45,
tel: +48 (34) 377-84-19

e-mail: rolnictwo@wreczyca-wielka.pl

artykuł nr 2

Zadania Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

Zadania Referatu Gospodarki Gruntami i ochrony środowiska 

w zakresie ochrony środowiska

   - wydawanie decyzji w zakresie zakazu odprowadzania ścieków do wód i gruntu, 

   - gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym likwidacja dzikich wysypisk, 

   - wydawabie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, 

   - wymierzanie kar pieniężnych za naruszenie wymagań ochrony środowiska,

   - wydawanie nakzu likwidacji chwastów, upraw maku i konopii,

   - prowadzenie spraw związanych ze zwalczaniem zaraźliwych chorób zwierzęcych, 

   - likwidacja zjawiska bezdomnych zwierząt, 

   - wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów uznanych za niebezpieczne, 

   - naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 

   - oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi oraz wydawanie tablic z nazwami ulic. 

w zakresie gospodarki gruntami :

   - korzystanie z prawa pierwokupu, 

   - wywłaszczanie nieruchomości 

- obrót nieruchomościami gminy ( sprzedaż, dzierżawa, zamiana, wykup itp) 

   - prowadzenie calokształtu spraw związanych z gospodarowaniem zasobami nieruchomości, 

   - komunalizacja mienia.