artykuł nr 1

Skarbnik Gminy

Skarbnik Gminy - mgr  Barbara Jezior


tel. +48 (34) 317-02-45,
tel: +48 (34) 377-84-07

e-mail:  skarbnik@wreczyca-wielka.pl

artykuł nr 2

Kompetencje

SKARBNIK GMINY jest kierownikiem Referatu Finansowego,
pełni funkcję Głównego Księgowego Budżetu Gminy.

Skarbnik organizuje gospodarkę finansową gminy, realizuje zadaniarachunkowo-księgowe związane z planowaniem i wykonywaniem budżetu oraznadzoruje i koordynuje prace służb finansowo-księgowych.

W szczególności do Skarbnika należy:

- organizacja gospodarki finansowej gminy,

- przygotowanie materiałów analitycznych, planistycznych iinformacyjnych dotyczących projektu budżetu, jego zmian, zasadwykonywania prac oraz wymaganych sprawozdań budżetowych,

- przekazywania wytycznych do opracowania projektu planu budżetukierownikom referatów oraz podległych jednostek,

- organizowanie i nadzorowanie gospodarki finansowej gminy poprzezzapewnienie planu dochodów, kontrolowanie pod względemfinansowym umów w sprawach majątkowych gminy,

- organizowanie i nadzorowanie obiegu dokumentów finansowych,

- kontrola realizacji budżetu oraz bieżące informowanieWójta o jego wynikach,

- koordynowanie i nadzorowanie pracy służb finansowo-księgowych Urzędu,

- prowadzenie wymaganej przepisami ewidencji rachunkowości isprawozdawczości finansowej,

- realizacja podjętych uchwał Rady Gminy dot. gospodarki finansowej,

- nadzorowanie całości spraw związanych z gospodarką finansowa gminy, aw szczególności kontrasygnowanie dokumentówstwierdzających czynności prawne mogące spowodować powstanie zobowiązańpieniężnych,

- nadzorowanie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych ipomocniczych.