artykuł nr 1

Sekretarz Gminy

Sekretarz Gminy - inż. Magdalena Kasprzak

tel. +48 (34) 317-02-45,
tel: +48 (34) 377-84-07

e-mail: sekretarz@wreczyca-wielka.pl

artykuł nr 2

Sekretarz Gminy

Sekretarz Gminy zajmuje się sprawami organizacji Urzędu Gminy i w tym zakresie:

1. Współpracuje z Radą Gminy i jej organami w zakresie zapewnienia warunków ich funkcjonowania,

2. opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego,

3. rozdziela zgodnie z przeznaczeniem korespondencję i przepisy prawne wpływające do Urzędu, (dekretowanie pism wpływających do Urzędu),

4. nadzoruje czas pracy pracowników,

5. nadzoruje udzielanie urlopów, pracownikom Urzędu, oraz udzielanie innych zwolnień od pracy,

6. opracowuje zakresy czynności dla kierowników referatów,

7. opiniuje zakresy czynności dla pracowników w ramach referatów opracowanych przez kierowników referatów,

8. pełni stały nadzór nad funkcjonowaniem Urzędu, organizacją pracy w Urzędzie oraz zapewnieniem prawidłowej obsługi obywateli przez Urząd,

9. prowadzi książkę kontroli zewnętrznej Urzędu,

10. koordynuje i nadzoruje przebieg prac związanych z wyborami, referendami i spisami statystycznymi,

11. koordynuje działania w zakresie współdziałania z organizacjami pozarządowymi oraz związkami i porozumieniami międzygminnymi,

12. nadzoruje prowadzenie rejestru skarg i wniosków,

13. przygotowuje pisemne odpowiedzi na interpelacje i wnioski składane na sesji Rady – symbol akt SG.

14. wykonuje obowiązki w ramach udzielonego pełnomocnictwa przez Wójta,

15. prowadzi nadzór nad przestrzeganiem Statutu Gminy i Regulaminu Urzędu Gminy,

16. nadzór nad organizacją pracy oraz inicjowanie usprawnień,

17. występuje z wnioskami dotyczącymi spraw pracowniczych.