artykuł nr 1

Sekretarz Gminy

Sekretarz Gminy - inż. Magdalena Kasprzak

tel. +48 (34) 317-02-45,
tel: +48 (34) 377-84-02

e-mail: sekretarz@wreczyca-wielka.pl

artykuł nr 2

Sekretarz Gminy

Sekretarz Gminy zajmuje się sprawami organizacji Urzędu Gminyi w tym zakresie:

1. Współpracuje z Radą Gminy i jej organami w zakresiezapewnienia warunków ich funkcjonowania,

2. opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego,

3. rozdziela zgodnie z przeznaczeniem korespondencję i przepisy prawnewpływające do Urzędu, (dekretowanie pism wpływających do Urzędu),

4. nadzoruje czas pracy pracowników,

5. nadzoruje udzielanie urlopów, pracownikom Urzędu, orazudzielanie innych zwolnień od pracy,

6. opracowuje zakresy czynności dla kierownikówreferatów,

7. opiniuje zakresy czynności dla pracowników w ramachreferatów opracowanych przez kierownikówreferatów,

8. pełni stały nadzór nad funkcjonowaniem Urzędu,organizacją pracy w Urzędzie oraz zapewnieniem prawidłowej obsługiobywateli przez Urząd,

9. prowadzi książkę kontroli zewnętrznej Urzędu,

10. koordynuje i nadzoruje przebieg prac związanych z wyborami,referendami i spisami statystycznymi,

11. koordynuje działania w zakresie współdziałania zorganizacjami pozarządowymi oraz związkami i porozumieniamimiędzygminnymi,

12. nadzoruje prowadzenie rejestru skarg i wniosków,

13. przygotowuje pisemne odpowiedzi na interpelacje i wnioski składanena sesji Rady – symbol akt SG.

14. wykonuje obowiązki w ramach udzielonego pełnomocnictwa przezWójta,

15. prowadzi nadzór nad przestrzeganiem Statutu Gminy iRegulaminu Urzędu Gminy,

16. nadzór nad organizacją pracy oraz inicjowanie usprawnień,

17. występuje z wnioskami dotyczącymi spraw pracowniczych.