artykuł nr 1

Przedmiot działania

Podstawa działania:

- Uchwała Nr I/3/18 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Wręczyca Wielka oraz ustalenia ich stanu liczbowego

- Uchwała Nr III/25/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia ramowych planów pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy na 2019 rok - Załącznik Nr 4

Art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)

Do zakresu działania Komisji Budżetowej należą między innymi sprawy dotyczące: - analizy wykonania budżetu gminy w poszczególnych okresach sprawozdawczych, - analizy realizacji dochodów własnych gminy, - kosztów utrzymania wodociągów gminnych, - kosztów utrzymania mieszkań komunalnych – wpływy z tytułu czynszów, - propozycji stawek podatków i opłat lokalnych, - stanowisk i opinii w sprawie wykonania budżetu, - wysokość świadczeń udzielanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, - inne sprawy zlecone przez Radę Gminy