artykuł nr 1

Przedmiot działania

Podstawa działana: 

- Uchwała Nr I/3/18 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Wręczyca Wielka oraz ustalenia ich stanu liczbowego

- Uchwała Nr III/25/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia ramowych planów pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy na 2019 rok - Załącznik Nr 5

Art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)

Do zakresu działania Komisji Polityki Społecznej należą między innymi sprawy dotyczące: - funkcjonowania placówek oświatowych na terenie gminy, - dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów, - dożywiania dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, - działalności sportowej młodzieży zrzeszonej w klubach sportowych, - opieki zdrowotnej - udzielania świadczeń z opieki społecznej, - zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków komunalnych, - stanu dróg i funkcjonowania komunikacji, - stanu bezpieczeństwa w gminie, - działalności kulturalnej przez instytucje kultury, - ochrony środowiska, - inne zlecone przez Radę Gminy