artykuł nr 1

Przedmiot działania i skład osobowy

Podstawa działania:

- Uchwała Nr XV/143/16 z dn. 17 czerwca 2016 r.

Art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446), § 16 ust. 3 i § 64 Statutu Gminy Wręczyca Wielka, uchwalonego uchwałą Nr XXVII/229/09 Rady Gminy Wręczyca Wielka (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 102 poz. 2291 z 15 czerwca 2009 r.)

Przedmiotem działań Komisji będzie zapoznanie się z wnioskami do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wręczyca Wielka.

 

Skład osobowy:

Przewodniczący - Marek Prubant

Członkowie - Wiesław Jaszczyk, Ryszard Francik, Włodzimierz Drążek, Tomasz Osiński, Wiesław Żerdziński, Krzysztof Krawczyk, Tomasz Szymański