artykuł nr 1

Przedmiot działania

Podstawa działania:

- Uchwała Nr I/3/18 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Wręczyca Wielka oraz ustalenia ich stanu liczbowego

- Uchwała Nr III/25/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia ramowych planów pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy na 2019 rok - Załącznik Nr 2

Art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)

Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zawiera Dział VII Statutu Gminy Wręczyca Wielka uchwalonego uchwałą nr XXXVI/360/18 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 września 2018 r.