artykuł nr 1

Kompetencje Wójta

Na mocy Ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. Nr 113 p. 984 z 2002 r.) z chwilą złożenia ślubowania Wójt Gminy stał się z mocy ustawy organem gminy, tym samym zastąpił dotychczas funkcjonujący wykonawczy organ gminy, jakim był Zarząd Gminy.Do zadań Wójta Gminy, jako organu wykonawczego w szczególności należy: - wykonywanie uchwał rady gminy i zadań gminy określonych prawem; - sprawowanie władzy administracji ogólnej na podstawie ustaw; - kierowanie bieżącymi sprawami gminy; - reprezentowanie gminy na zewnątrz; - wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie administracji publicznej; - wydawanie decyzji podatkowych; - wydawanie w przypadku niecierpiącym zwłoki przepisów porządkowych; - składanie jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem oraz prowadzenia bieżącej działalności gminy na podstawie ustawy o samorządzie gminnym i innych ustaw; - kierowanie urzędem gminy; - wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego oraz pracodawcy w stosunku do zatrudnionych w urzędzie gminy pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych. Aparatem pomocniczym Wójta są: - Urząd Gminy - do którego zadań należy m.in. wykonywanie zadań gminy określonych przepisami prawa, wykonywanie uchwał Rady Gminy, wykonywanie Zarządzeń Wójta oraz pełnienie kompleksowej obsługi administracyjnej mieszkańców gminy. - Jednostki organizacyjne - wykonujące zadania przypisane im na podstawie odrębnych ustaworaz uchwał Rady Gminy. Obejmują one w szczególności usługi administracyjne, komunalne i społeczne.