artykuł nr 1

Kierownik Referatu Ogólnego

Kierownik Referatu Ogólnego - Urszula Rokosa

tel. +48 (34) 317-02-45
tel: +48 (34) 377-84-13

e-mail: radagminy@wreczyca-wielka.pl

artykuł nr 2

Zadania Referatu Ogolnego

Do  zadań Referatu Ogólnego należy:

 1. prowadzenie kancelarii urzędu (biura podawczego) oraz korespondencji urzędowej
 2. przyjmowanie, wysyłka, rejestracja i przekazywanie poczty do poszczególnych referatów
 3. obsługa centrali telefonicznej i faksowej
 4. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania
 5. prowadzenie rejestru pieczęci i gospodarowanie tablicami urzędowymi gminy
 6. prowadzenie rejestru wniosków o udzielenie informacji publicznej
 7. sprawy gospodarcze i zaopatrzenie materiałowo-techniczne
 8. wykonywanie zadań zleconych związanych z wyborami
 9. prowadzenie archiwum zakładowego oraz przekazywanie akt do archiwum   państwowego
 10. obsługa kancelaryjno-sekretarska Rady Gminy i Komisji
 11. koordynowanie spraw dotyczących posiedzeń sesji i komisji oraz ich zabezpieczenie organizacyjne
 12. prowadzenie dokumentacji Rady Gminy i  Komisji, w tym protokołowanie posiedzeń
 13. prowadzenie rejestru uchwał Rady Gminy, w tym aktów prawa miejscowego
 14. przekazywanie uchwał do organów nadzoru oraz właściwym komórkom merytorycznym