artykuł nr 1

Uchwała Nr II/14/02 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 10 grudnia 2002 r.

Uchwała Nr II/14/02Rady Gminy Wręczyca Wielkaz dnia 10 grudnia 2002 r.w sprawie zatwierdzenie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wręczyca Wielka Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 159, ze zmianami Dz. U z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U Nr 113, poz. 984 ) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747) Rada Gminy Wręczyca Wielka u c h w a l a, co następuje:§ 1Zatwierdza Regulamin dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Wręczyca Wielka. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.§ 3 Regulamin podlega ogłoszeniu sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.§ 4Regulamin wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Gminy mgr Andrzej Ryś REGULAMIN DOSTAWY WODY - patrz Gospodarka Komunalna
Załączniki:
Dokument RTF 185 KB 181 KB
artykuł nr 2

UCHWAŁA Nr II/15/02 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 10 grudnia 2002 r.

U C H W A Ł A Nr II/15/02Rady Gminy Wręczyca Wielkaz dnia 10 grudnia 2002 r.w sprawie taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie art.7 ust. 1 pkt.3 i art. 18 ust. 2 pkt. 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U Nr 72 poz. 747) Rada Gminy Wręczyca Wielkau c h w a l a, co następuje:§ 1.Ustala się taryfę opłaty za 1 m³ wody pobranej z wodociągu 1,90 zł + 7 % VAT ( opłata brutto 2.03 zł ). § 2.Ustala się taryfę opłaty za 1 m³ ścieków komunalnych wprowadzonych do kanalizacji sanitarnej lub dostarczonych do oczyszczalni ścieków stanowiących własność Gminy Wręczyca Wielka w wysokości 2,39 zł + 7 % VAT (opłata brutto 2,56 zł).§ 3.Z dniem 31 grudnia 2002 r. traci moc uchwała Rady Gminy Wręczyca Nr 70/II/01 z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków § 4.1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.2. Zobowiązuje się Wójta Gminy do ogłoszenia tekstu uchwały w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w terminie do 23 grudnia 2002 r.§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2003 r. Przewodniczący Rady Gminy mgr Andrzej Ryś
Załączniki:
Dokument RTF 11 KB 11 KB
artykuł nr 3

UCHWAŁA Nr II/18/02 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 10 grudnia 2002 r.

U C H W A Ł A Nr II/18/02 Rady Gminy Wręczyca Wielkaz dnia 10 grudzień 2002 r.w sprawie podatków i opłat lokalnychNa podstawie art. 18 ust.2, pkt. 8 i pkt.15, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) § 1.Podatek od nieruchomości wynosi rocznie:1/. Od gruntów:a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,60 zł od 1 m² powierzchni,b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,38 zł od 1 ha powierzchni,c) pozostałych – 0,25 zł od 1 m² powierzchni;2/. Od budynków i ich części:a) mieszkalnych – 0,49 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,b) związanych z wprowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,11 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,06 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,46 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,e) pozostałych – 5,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.3/. Od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt. 3 i ust. 3-7. § 21. Osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej z wyjątkiem wymienionych w par. 2 ust. 2 obowiązane są do wpłacenia podatku od nieruchomości w ratach i terminach:- do dnia 15 marca,- do dnia 15 maja, - do dnia 15 września,- do dnia 15 listopadaroku podatkowego do sołtysa wsi lub na właściwy rachunek budżetu gminy.2. Osoby prawne oraz państwowe jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej są obowiązane wpłacać podatek od nieruchomości bez wezwania na rachunek budżetu gminy za poszczególne miesiące w terminie do dnia 15-go każdego miesiąca. § 3.Traci moc uchwała Rady Gminy we Wręczycy Wielkiej Nr 67/VIII/01 z 29 listopada 2001r. w sprawie podatków i opłat lokalnych. § 4.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy we Wręczycy Wielkiej. § 5.Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a nadto w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy. § 6.Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2003 r. Przewodniczący Rady Gminy mgr Andrzej Ryś
Załączniki:
Dokument RTF 17 KB 17 KB
artykuł nr 4

UCHWAŁA Nr II/16/02 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 10 grudnia 2002 r.

U C H W A Ł A Nr II/16/02Rady Gminy Wręczyca Wielkaz dnia 10 grudnia 2002 r.w sprawie podatku od posiadania psów Na podstawie art. 18 ust.2, pkt. 8i pkt.15, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U Nr 9, poz. 31 z późn. zm.)Rada Gminy Wręczyca Wielka u c h w a l a, co następuje:§ 1Ustala się wysokość rocznej stawki podatku od posiadania psów w kwocie – 45,00 zł.§ 2.Podatek od posiadania psów płatny jest w dwóch ratach tj:- do dnia 15 maja- do dnia 15 listopada§ 3Pobór podatku od posiadania psów dokonywany jest na terenie sołectwa przez sołtysa w drodze inkasa.§ 4Wysokość wynagrodzenia za inkaso wynosi 20 % prowizji od dokonywanych wpłat.§ 5Traci moc uchwała Rady Gminy we Wręczycy Wielkiej Nr 68/VIII/01 z 29 listopada 2001r. w sprawie podatku od posiadania psów.§ 6Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy we Wręczycy Wielkiej.§ 7Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a nadto w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy. § 8Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2003 r. Przewodniczący Rady Gminy mgr Andrzej Ryś
Załączniki:
Dokument RTF 9 KB 9 KB
artykuł nr 5

UCHWAŁA Nr II/19/02 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 10 grudnia 2002r

Uchwała Nr II/19/02Rady Gminy Wręczyca Wielkaz dnia 10 grudnia 2002rw sprawie: zatwierdzenia wzorów formularzy dotyczących podatków od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 i 15, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art.6 ust.6 i 9 pkt. 1, ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U z 2002 r Nr 9 , poz. 84 z późn. zm.) oraz art.6a, ust.5 i 8 pkt.1 ust 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U z 1993r Nr 94, poz.431 z późn. zm.) oraz art.6 ust. 2 i 5 pkt.1 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r – o podatku leśnym (Dz. U Nr 200, poz.1682)<>Rada Gminy Wręczyca Wielka u c h w a l a , co następuje:§ 1Zatwierdza się następujące wzory formularzy w brzmieniu załączników od Nr 1 - 6 do niniejszej uchwały;1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości – Załącznik Nr 12. Deklaracja na podatek od nieruchomości – Załącznik Nr 23. Informacja w sprawie podatku rolnego – Załącznik Nr 34. Deklaracja na podatek rolny – Załącznik Nr 45. Informacja w sprawie podatku leśnego – Załącznik Nr 56. Deklaracja na podatek leśny – Załącznik Nr 6§ 2Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003r.§ 4Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a nadto w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.Przewodniczący Rady Gminymgr Andrzej Ryś