artykuł nr 1

Wysokość podatków lokalnych na rok 2003

PODATKI I OPŁATY LOKALNE na 2003 rok

określa uchwała Nr II/18/02 Rady Gminy we Wręczycy Wielkiej z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie podatków i opłat lokalnych - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego Nr 87/2003 poz. 3287

Podatek od nieruchomości(rocznie) wynosi:

od gruntów:
- 0,60 zł za 1 m2 powierzchni związanych z prowadzeniem działalnosci gospodarczej,
bez względu na sposob zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynkw,

- 3,38 zł od 1 m2 powierzchni pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrownie wodne,

od budynkow i ich części:
- 0,49 zł od 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych,

- 17,11 zł od 1 m2 pow. użytkowej budynków związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowdzenie
działalności gospodarczej,

- 8,06 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej zajętych na prowadzenie dzialalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem nasiennym

- 3,46 zł od 1 m2 pow. użytkowej zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych,

- 5,00 zł od 1 m2 pow. użytkowej pozostałych budynków,

od budowli
- 2%ich wartości,1. Osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej wpłacają do
sołtysa lub na rachunek budżetu gminy do dnia:
do 15 marca,
do 15 maja,
do 15 września,
do 15 listopada.
2. Osoby prawne oraz państwowe jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej są
obowiązane wpłacać podatek od nieruchomości bez wezwania na rachunek budżetu gminy za
poszczególne miesiące w terminie do 15-go każdego miesiąca.


==========================================================================================

Rachunek bankowy:
Urząd Gminy Wręczyca Wielka - BS Wręczyca Wielka nr 54 8249 0001 2001 0000 0912 0001

===========================================================================================


PODATEK OD POSIADANIA PSÓW

uchwalony uchwałą Rady Gminy we Wręczycy Wielkiej Nr II/16/02 z dnia 10 grudnia 2002 r. publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 87/2003 poz.3285

- wynosi 45,00 zł od jednego psa

płatny w dwóch ratach tj:

do dnia 15 maja
do dnia 15 listopada


========================================================================================


OPŁATY ZA WODE I ŚCIEKI

Taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odporwadzanie ścieków określa uchwała Rady Gminy we Wręczycy Wielkiej Nr II/15/02 z 10 grudnia 2002 r.

Wysokość opłaty wynosi:

- 2,03 zł (brutto) za 1 m3 wody pobranej z wodociągu,

- 2,56 zł (brutto) za 1 m3 ścieków komunalnych wprowadzonych do
kanalizacji sanitarnej lub dostarczonych do oczyszczalni
ścieków.

=========================================================================================

UCHWAŁA Nr II/ 17 /02

Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 10 grudnia 2002 r.

W sprawie podatku od środków transportu na 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i 15 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9 poz. 31 z późn. zm.)

Rada Gminy Wręczyca Wielka

u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2003 r

 1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

Dopuszczalna masa

całkowita w tonach

Rok produkcji

samochodu

Posiadające wyposażenie

w katalizator

Tak

Nie

< 3,5 – 5,5>

1998

wcześniej

600

616

Po 1998

600

616

(5,5 – 7,5>

1998 i

wcześniej

740

760

Po 1998

720

740

(7,5 – 11>

1998 i

wcześniej

850

870

Po 1998

830

850

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Liczba osi

Rok produkcji samochodu

Rodzaj zawieszenia

Pneumatyczne lub równoważne

Inne (resorowe)

( 11 – 15>

2

1998 i wcześniej

1030

1114

Po 1998

1014

1114

( 15 – 18 )

2

1420

1440

3

1380

1420

<18 – 26)

3

1920

2000

4

1850

1950

26 i więcej

4

2260

2310

 1. - oznacza bez wartości “a”
 1. - oznacza włącznie z wartością “a”
 1. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie

  z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów;

  Dopuszczalna masa całkowita w tonach

  Rok produkcji samochodu

  Posiadające wyposażenie w katalizator

  Tak

  Nie

  < 3,5 – 12)

  1998 i wcześniej

  740

  760

  Po 1998

  720

  740

  Dopuszczalna masa całkowita w tonach

  Liczba osi

  Rodzaj zawieszenia

  Pneumatyczne lub równoważne

  Inne (resorowe)

  <12 – 18)

  2

  840

  870

  <18 – 25)

  2

  1000

  1020

  <25 – 31)

  2

  1440

  1490

  <31 – 36>

  2

  1750

  1810

  3

  1700

  1750

  (36 – 40)

  2

  2200

  2250

  3

  2060

  2260

  40 i więcej

  3

  2260

  2310

 2. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają

dopuszczalną masę całkowitą równą 7 i więcej ton, z wyjątkiem związanych

wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Dopuszczalna masa całkowita zespołu w tonach

Liczba osi

Rodzaj zawieszenia

Pneumatyczne lub równoważne

Inne (resorowe)

<7 – 18)

 

360

370

<18 – 25)

 

515

565

<25 – 38>

1

840

1240

2

(38 – 44)

2

1030

1540

3

930

1280

 1. – oznacza bez wartości “a”

 1. - oznacza włącznie z wartością “a”
 1. od autobusów

Liczba miejsc do siedzenia

Rok produkcji

Posiadające wyposażenie w katalizator

Tak

Nie

Do 15 włącznie

1998 i wcześniej

480

500

Po 1998

460

480

(15 – 30)

1998 i wcześniej

870

890

Po 1998

830

850

30 i więcej

1998 i wcześniej 1

1610

1630

Po 1998

1570

1590

§ 2.

Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch równych ratach

w terminach;

 • do 15 lutego

 • do 15 września

§ 3.

Traci moc uchwała nr 66/VIII/01 Rady Gminy we Wręczycy Wielkiej z dnia

29 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportu na rok 2002.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy we Wręczycy Wielkiej.

  § 5.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a nadto w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2003 roku.

Przewodniczący

Rady Gminy

mgr Andrzej Ryś