artykuł nr 1

Podatki i opłaty lokalne na 2004 rok.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE na 2004 rok

określa uchwała Nr VII/85/03 Rady Gminy we Wręczycy Wielkiej z dnia 09 grudnia 2003 r.
w sprawie podatków i opłat lokalnych

Podatek od nieruchomości(rocznie) wynosi:

od gruntów:
- 0,60 zł za 1 m2 powierzchni związanych z prowadzeniem działalnosci gospodarczej,
bez względu na sposob zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynkw,

- 3,38 zł od 1 m2 powierzchni pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrownie wodne,

- pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,12 zł od 1 m² powierzchni

od budynkow i ich części:
- 0,49 zł od 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych,

- 17,11 zł od 1 m2 pow. użytkowej budynków związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowdzenie
działalności gospodarczej,

- 8,06 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej zajętych na prowadzenie dzialalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem nasiennym

- 3,46 zł od 1 m2 pow. użytkowej zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych,

- 5,00 zł od 1 m2 pow. użytkowej pozostałych budynków,

od budowli
- 2%ich wartości,1. Osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej wpłacają do
sołtysa lub na rachunek budżetu gminy do dnia:
do 15 marca,
do 15 maja,
do 15 września,
do 15 listopada.
2. Osoby prawne oraz państwowe jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej są
obowiązane wpłacać podatek od nieruchomości bez wezwania na rachunek budżetu gminy za
poszczególne miesiące w terminie do 15-go każdego miesiąca.


==========================================================================================

Rachunek bankowy:
Urząd Gminy Wręczyca Wielka - BS Wręczyca Wielka nr 54 8249 0001 2001 0000 0912 0001


===========================================================================================


PODATEK OD POSIADANIA PSÓW

uchwalony uchwałą Rady Gminy we Wręczycy Wielkiej Nr VIII/86/03 z dnia 09 grudnia 2003 r.

- wynosi 45,00 zł od jednego psa

płatny w dwóch ratach tj:

do dnia 15 maja
do dnia 15 listopada


========================================================================================

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU

 

UCHWAŁA Nr IX/93/03 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 grudnia 2003 r.

Zmieniająca uchwałę Nr VIII/84/03 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 09 grudnia w sprawie podatku od środków transportu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i 15 oraz art. 40 ust. 1 art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami w 2002 r. Dz. U Nr 23 poz. 220, Dz. U Nr 62 poz. 558, Dz. U Nr 113 poz. 984 i Dz. U Nr 214 poz. 1806 oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9 poz. 31 z późn. zm.) Rada Gminy Wręczyca Wielka u c h w a l a, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/84/03 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 09 grudnia w sprawie podatku od środków transportu, wprowadza się zmianę dotyczącą § 1, który otrzymuje brzmienie: Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2004 r

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
Dopuszczalna masa

całkowita w tonach


Rok produkcji

samochodu


Posiadające wyposażenie

w katalizatorTak


Nie
Powyżej


Do - włącznie
3,5


5,5


1998

wcześniej


605


620Po 1998


605


620
5,5


7,5


1998 i

wcześniej


745


765Po 1998


725


745
7,5


12


1998 i

wcześniej


855


875Po 1998


835


855

Dopuszczalna masa całkowita w tonach


Liczba osi


Rok produkcji samochodu


Rodzaj zawieszeniaPneumatyczne lub równoważne


Inne (resorowe)
Nie mniej niżMniej niż
12


15


2


1998 i wcześniej


1035


1120Po 1998


1020


1120
1521430


1450
12


18


31390


1430
1831930


2010
12


29


4 i więcej1860


1960
294 i więcej2270


2452,80
2. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie

z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów;

Dopuszczalna masa całkowita w tonach


Rok produkcji samochodu


Posiadające wyposażenie w katalizator


Tak


NieNie mniej niżMniej niż1998 i wcześniej


745


7653,5


12


Po 1998


726


745
Dopuszczalna masa całkowita w tonach


Liczba osi


Rodzaj zawieszeniaPneumatyczne lub równoważne


Inne (resorowe)
Nie mniej niżMniej niż
12


18


2


845


875
18


25


2


1010


1030
25


31


2


1450


1500
312


1760


1937,76
12


40


3


1710


1760
403


2270


2548,65


3. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą 7 i więcej ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
Dopuszczalna masa całkowita zespołu w tonach


Liczba osi


Rodzaj zawieszeniaPneumatyczne lub równoważne


Inne (resorowe)
Nie mniej niżMniej niż

7


12


-


365


375
12


25


1


520


570
251


850


1300
12


25


2


520


570
25


38


2


850


1300
382


1150


1700
12


38


3


950


1290
383


950


1290


4. od autobusów
Liczba miejsc do siedzenia


Rok produkcji


Posiadające wyposażenie w katalizator


Tak


NieDo 15 włącznie


1998 i wcześniej


485


505


Po 1998


465


485(15 – 30)


1998 i wcześniej


875


895


Po 1998


835


85530 i więcej


1998 i wcześniej 1


1620


1640


Po 1998


1580


1600

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 4.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.