artykuł nr 1

Projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2022-2029 MB
Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 424 KB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej Gminy Wręczyca Wielka na rok 2022 MB
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 462 KB
Projekt uchwały w sprawie podjęcia apelu dotyczącego zapewnienia jednostkom samorządu terytorialnego udziału w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań 117 KB
Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola z oddziałem integracyjnym im. Małego Księcia we Wręczycy Wielkiej 79 KB
Projekt uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych 154 KB
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Wręczyca Wielka na rok szkolny 2021/2022 89 KB
Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Wręczyca Wielka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 204 KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 100 KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Golce 71 KB
Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Wręczyca Wielka 97 KB
Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 97 KB
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ramowych planów pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy na 2022 rok 264 KB
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok MB
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 365 KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2021-2029 220 KB