artykuł nr 1

Projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok MB
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wręczyca Wielka na lata 2018 ? 2021 z perspektywą do roku 2025, za lata 2020 2021 MB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Wręczyca Wielka a Gminą Kłobuck w sprawie przekazania przez Gminę Wręczyca Wielka zadania w zakresie zapewnienia w roku 2023 bezpłatnego transportu i opieki uczniom z miejscowości Pierzchno do Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Libidzy Gminie Kłobuck 476 KB
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnionej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców 762 KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu pod drogę położonego w miejscowości Kalej 650 KB
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. MB
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok, MB
Zmieniony - Projekt uchwały ws zmian w budżecie na 2022 r. MB
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2022-2029. MB
Zmieniony - Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2022-2029. MB