artykuł nr 1

Projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr ewidencyjnymi działek: 287/6 o pow. 0,1063 ha, 292/2 o pow. 0,1087 ha obręb ewidencyjny Borowe, jednostka ewidencyjna Wręczyca Wielka, zabudowanej budynkiem strażnicy stanowiącymi odrębną własność a będącej w użytkowaniu wieczystym Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowem, po uprzednim rozwiązaniu użytkowania wieczystego ww. gruntu, na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowem 711 KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LI 401 23 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 kwietnia 2023 r. dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grodzisko 637 KB
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Wręczyca Wielka na lata 2024-2028 25 MB
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wręczyca Wielka 721 KB
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ?Rocznego programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok? MB
Projekt uchwały w sprawie podziału obszaru gminy Wręczyca Wielka na sektory celem zorganizowania odbierania odpadów komunalnych 919 KB
Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wręczyca Wielka MB