artykuł nr 1

Teksty uchwał z 2020r

Załączniki:
Uchwała Nr XXI-201-20 sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2020-2027 676 KB
Uchwała Nr XXI-200-20 sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 111 KB
Uchwała Nr XXI-199-20 sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/330/18 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 123 KB
Uchwała Nr XXI-198-20 sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/225/17 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 123 KB
Uchwała Nr XXI-197-20 sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/292/2013 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 października 2013 r. w sprawie: emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 118 KB
Uchwała Nr XXI-196-20 sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 989 KB
Uchwała Nr XXI-195-20 sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wręczyca Wielka 264 KB
Uchwała Nr XXI-194-20 sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Wręczyca Wielka MB
Uchwała Nr XXI-193-20 sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Wręczyca Wielka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 230 KB
Uchwała Nr XXI-192-20 sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wręczyca Wielka w 2020 roku 199 KB
Uchwała Nr XXI-191-20 sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu na okres do 3 lat dla dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości gruntowej 100 KB
Uchwała Nr XXI-190-20 sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Śląskim w sprawie przyjęcia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Wręczyca Wielka 99 KB
Uchwała Nr XX-189-20 sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2020 - 2027 658 KB
Uchwała Nr XX-188-20 sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 776 KB
Uchwała Nr XIX-187-20 sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 101 KB
Uchwała Nr XIX-186-20 sprawie sposobu ustalenia wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym 101 KB
Uchwała Nr XIX-185-20 sprawie cen za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym 101 KB
Uchwała Nr XIX-184-20 sprawie przepisów porządkowych w gminnym regularnym przewozie osób 165 KB
Uchwała Nr XVIII-183-20 sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wręczyca Wielka. 276 KB
Uchwała Nr XVIII-182-20 sprawie podziału obszaru gminy Wręczyca Wielka na sektory celem zorganizowania odbierania odpadów komunalnych 109 KB
Uchwała Nr XVIII-181-20 sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Wręczyca Wielka na rok szkolny 2020/2021 162 KB
Uchwała Nr XVIII-180-20 sprawie Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka 253 KB
Uchwała Nr XVIII-179-20 sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wręczyca Wielka za rok 2019 111 KB
Uchwała Nr XVIII-178-20 sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok 107 KB
Uchwała Nr XVIII-177-20 sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka wotum zaufania 94 KB
Uchwała Nr XVII-176-20 sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2020-2027 660 KB
Uchwała Nr XVII-175-20 sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 111 KB
Uchwała Nr XVII-174-20 sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 910 KB
Uchwała Nr XVII-173-20 sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej za rok 2019 304 KB
Uchwała Nr XVII-172-20 sprawie wyrażenia zgody na zmianę udziału w nieruchomości wspólnej wpisanej do księgi wieczystej nr CZ2C/00028907/9 we Wręczycy Wielkiej przy ul. Szkolnej 6 101 KB
Uchwała Nr XVII-171-20 sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Wójta Gminy Wręczyca Wielka na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 130 KB
Uchwała Nr XVII-170-20 sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka 278 KB
Uchwała Nr XVII-169-20 sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Nowiny nazwy "Jodłowa" 320 KB
Uchwała Nr XVII-168-20 sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Truskolasach 101 KB
Uchwała Nr XVII-167-20 sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej 123 KB
Uchwała Nr XVII-166-20 sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wręczyca Wielka w 2020 roku 195 KB
Uchwała Nr XVI-165-20 sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2020- 2027 730 KB
Uchwała Nr XVI-164-20 sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 699 KB
Uchwała Nr XVI-163-20 sprawie ustalenia zasad, na jakich będzie przysługiwała dieta przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych (sołtysom) 114 KB
Uchwała Nr XVI-162-20 sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 100 KB
Uchwała Nr XVI-161-20 sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka 164 KB
Uchwała Nr XVI-160-20 sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Wręczyca Wielka na rok szkolny 2019/2020 91 KB
Uchwała Nr XVI-159-20 sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Wręczyca Wielka a Gminą Kłobuck w sprawie przekazania przez Gminę Wręczyca Wielka zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu Gminie Kłobuck 92 KB
Uchwała Nr XVI-158-20 sprawie nadania imienia Przedszkolu w Węglowicach 91 KB
Uchwała Nr XVI-157-20 sprawie nadania honorowego obywatelstwa gminy Wręczyca Wielka 93 KB
Uchwała Nr XV-156-20 sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2020 - 2027 728 KB
Uchwała Nr XV-155-20 sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 391 KB