artykuł nr 1

Teksty uchwał z 2020r

Załączniki:
Uchwała Nr XV-155-20 sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 391 KB
Uchwała Nr XV-156-20 sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2020 - 2027 728 KB
Uchwała Nr XVI-157-20 sprawie nadania honorowego obywatelstwa gminy Wręczyca Wielka 93 KB
Uchwała Nr XVI-158-20 sprawie nadania imienia Przedszkolu w Węglowicach 91 KB
Uchwała Nr XVI-159-20 sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Wręczyca Wielka a Gminą Kłobuck w sprawie przekazania przez Gminę Wręczyca Wielka zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu Gminie Kłobuck 92 KB
Uchwała Nr XVI-160-20 sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Wręczyca Wielka na rok szkolny 2019/2020 91 KB
Uchwała Nr XVI-161-20 sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka 164 KB
Uchwała Nr XVI-162-20 sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 100 KB
Uchwała Nr XVI-163-20 sprawie ustalenia zasad, na jakich będzie przysługiwała dieta przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych (sołtysom) 114 KB
Uchwała Nr XVI-164-20 sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 699 KB
Uchwała Nr XVI-165-20 sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2020- 2027 730 KB
Uchwała Nr XVII-166-20 sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wręczyca Wielka w 2020 roku 195 KB
Uchwała Nr XVII-167-20 sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej 123 KB
Uchwała Nr XVII-168-20 sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Truskolasach 101 KB
Uchwała Nr XVII-169-20 sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Nowiny nazwy "Jodłowa" 320 KB
Uchwała Nr XVII-170-20 sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka 278 KB
Uchwała Nr XVII-171-20 sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Wójta Gminy Wręczyca Wielka na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 130 KB
Uchwała Nr XVII-172-20 sprawie wyrażenia zgody na zmianę udziału w nieruchomości wspólnej wpisanej do księgi wieczystej we Wręczycy Wielkiej przy ul. Szkolnej 6 62 KB
Uchwała Nr XVII-173-20 sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej za rok 2019 304 KB
Uchwała Nr XVII-174-20 sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 910 KB
Uchwała Nr XVII-175-20 sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 111 KB
Uchwała Nr XVII-176-20 sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2020-2027 660 KB
Uchwała Nr XVIII-177-20 sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka wotum zaufania 94 KB
Uchwała Nr XVIII-178-20 sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok 107 KB
Uchwała Nr XVIII-179-20 sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wręczyca Wielka za rok 2019 111 KB
Uchwała Nr XVIII-180-20 sprawie Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka 253 KB
Uchwała Nr XVIII-181-20 sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Wręczyca Wielka na rok szkolny 2020/2021 162 KB
Uchwała Nr XVIII-182-20 sprawie podziału obszaru gminy Wręczyca Wielka na sektory celem zorganizowania odbierania odpadów komunalnych 109 KB
Uchwała Nr XVIII-183-20 sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wręczyca Wielka. 276 KB
Uchwała Nr XIX-184-20 sprawie przepisów porządkowych w gminnym regularnym przewozie osób 165 KB
Uchwała Nr XIX-185-20 sprawie cen za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym 101 KB
Uchwała Nr XIX-186-20 sprawie sposobu ustalenia wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym 101 KB
Uchwała Nr XIX-187-20 sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 101 KB
Uchwała Nr XX-188-20 sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 776 KB
Uchwała Nr XX-189-20 sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2020 - 2027 658 KB
Uchwała Nr XXI-190-20 sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Śląskim w sprawie przyjęcia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Wręczyca Wielka 99 KB
Uchwała Nr XXI-191-20 sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu na okres do 3 lat dla dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości gruntowej 100 KB
Uchwała Nr XXI-192-20 sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wręczyca Wielka w 2020 roku 199 KB
Uchwała Nr XXI-193-20 sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Wręczyca Wielka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 230 KB
Uchwała Nr XXI-194-20 sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Wręczyca Wielka MB
Uchwała Nr XXI-195-20 sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wręczyca Wielka 264 KB
Uchwała Nr XXI-196-20 sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 989 KB
Uchwała Nr XXI-197-20 sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/292/2013 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 października 2013 r. w sprawie: emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 118 KB
Uchwała Nr XXI-198-20 sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/225/17 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 123 KB
Uchwała Nr XXI-199-20 sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/330/18 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 123 KB
Uchwała Nr XXI-200-20 sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 111 KB
Uchwała Nr XXI-201-20 sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2020-2027 676 KB
Uchwała Nr XXII-202-20 zmieniająca uchwałę Nr XXI/195/20 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 września 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wręczyca Wielka 141 KB
Uchwała Nr XXII-203-20 w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 128 KB
Uchwała Nr XXII-204-20 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Wręczyca Wielka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 230 KB
Uchwała Nr XXII-205-20 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg będących w zarządzie Wójta Gminy Wręczyca Wielka na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 121 KB
Uchwała Nr XXII-206-20 w sprawie podjęcia przez Gminę Wręczyca Wielka działalności w zakresie telekomunikacji 101 KB
Uchwała Nr XXII-207-20 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów na okres do 3 lat dla dotychczasowych dzierżawców nieruchomości gruntowych 105 KB
Uchwała Nr XXII-208-20 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu położonego w miejscowości Zamłynie, gm. Wręczyca Wielka 64 KB
Uchwała Nr XXII-209-20 w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wręczyca Wielka na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025 za lata 2018-2019 255 KB
Uchwała Nr XXII-210-20 w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok". 208 KB
Uchwała Nr XXII-211-20 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja Sanktuarium Matki Bożej Truskolaskiej na sfinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Wręczyca Wielka 148 KB
Uchwała Nr XXII-212-20 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 488 KB
Uchwała Nr XXII-213-20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2020 - 2029 700 KB
Uchwała Nr XXIII-214-20 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2021-2029 905 KB
Uchwała Nr XXIII-215-20 w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej Gminy Wręczyca Wielka na rok 2021 756 KB
Uchwała Nr XXIII-216-20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 139 KB
Uchwała Nr XXIII-217-20 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 401 KB
Uchwała Nr XXIII-218-20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2020-2029 844 KB
Uchwała Nr XXIII-219-20 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 250 KB
Uchwała Nr XXIII-220-20 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych 100 KB
Uchwała Nr XXIII-221-20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Wręczyca Wielka a Gminą Kłobuck w sprawie przekazania przez Gminę Wręczyca Wielka zadania w zakresie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki uczniom z miejscowości Pierzchno do Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Libidzy Gminie Kłobuck 102 KB
Uchwała Nr XXIII-222-20 w sprawie przyjęcia ramowych planów pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy na 2021 rok 429 KB
Uchwała Nr XXIII-223-20 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok 612 KB
Uchwała Nr XXIII-224-20 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wręczyca Wielka 70 KB
Uchwała Nr XXIII-225-20 w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Wręczyca Wielka MB
Uchwała Nr XXIII-226-20 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 125 KB
Uchwała Nr XXIII-227-20 w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dwojga lub więcej dzieci podczas jednego porodu "Dobry Start 2000 plus" 114 KB