artykuł nr 1

Teksty uchwał z 2024 r.

Załączniki:
Uchwała Nr LXI-494-24 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok 680 KB
Uchwała Nr LXI-495-24 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2024-2033 MB
Uchwała Nr LXI-496-24 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 153 KB
Uchwała Nr LXII-497-24 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr ewidencyjnymi działek: 287/6 o pow. 0,1063 ha, 292/2 o pow. 0,1087 ha obręb ewidencyjny Borowe, jednostka ewidencyjna Wręczyca Wielka, zabudowanej budynkiem strażnicy stanowiącymi odrębną własność a będącej w użytkowaniu wieczystym Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowem, po uprzednim rozwiązaniu użytkowania wieczystego ww. gruntu, na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowem 155 KB
Uchwała Nr LXII-498-24 w sprawie zmiany uchwały Nr LI/401/23 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 kwietnia 2023 r. dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grodzisko 153 KB
Uchwała Nr LXII-499-24 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Wręczyca Wielka na lata 2024-2028 MB
Uchwała Nr LXII-500-24 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wręczyca Wielka 157 KB
Uchwała Nr LXII-501-24 w sprawie przyjęcia ?Rocznego programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok? 293 KB
Uchwała Nr LXII-502-24 w sprawie podziału obszaru gminy Wręczyca Wielka na sektory celem zorganizowania odbierania odpadów komunalnych 177 KB
Uchwała Nr LXII-503-24 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wręczyca Wielka. 406 KB
Uchwała Nr LXII/504/24 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Wręczyca Wielka 147 KB
Uchwała Nr LXII-505-24 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok 556 KB
Uchwała Nr LXII-506-24 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2024-2033 MB
Uchwała Nr LXII-507-24 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków współfinansowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 159 KB
Uchwała Nr LXII-508-24 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków współfinansowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 160 KB
Uchwała Nr LXIII-509-24 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wręczyca Wielka w 2024 roku 260 KB
Uchwała Nr LXIII-510-24 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na okres do 3 lat dla dotychczasowego najemcy 161 KB
Uchwała Nr LXIII-511-24 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu na okres do 3 lat dla dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości gruntowej 160 KB
Uchwała Nr LXIII-512-24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Truskolasy 161 KB
Uchwała Nr LXIII-513-24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Truskolasy 161 KB
Uchwała Nr LXIII-514-24 w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Wręczyca Wielka a Slezska Ostrava 240 KB
Uchwała Nr LXIII-515-24 w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia prawa wobec uchwały Rady Gminy Nr IX/102/11 z dnia 07 lipca 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 24.08.2011 r. Nr 186, poz.3481) 117 KB
Uchwała Nr LXIII-516-24 w sprawie nadania statutu Sołectwa Borowe 273 KB
Uchwała Nr LXIII-517-24 w sprawie nadania statutu Sołectwa Kuleje 272 KB
Uchwała Nr LXIII-518-24 w sprawie nadania statutu Sołectwa Klepaczka 272 KB
Uchwałą Nr LXIII-519-24 w sprawie nadana statutu Sołectwa I Wręczyca Wielka 274 KB
Uchwała Nr LXIII-520-24 w sprawie nadania statutu Sołectwa II Wręczyca Wielka 274 KB
Uchwała Nr LXIII-521-24 w sprawie nadania statutu Sołectwa Wręczyca Mała 271 KB
Uchwała Nr LXIII-522-24 w sprawie nadania statutu Sołectwa Wydra 271 KB
Uchwała Nr LXIII-523-24 w sprawie nadania statutu Sołectwa Bieżeń 273 KB
Uchwała Nr LXIII-524-24 w sprawie nadania statutu Sołectwa Puszczew 271 KB
Uchwała Nr LXIII/525/24 w sprawie nadania statutu Sołectwa Węglowice 271 KB
Uchwała Nr LXIII-526-24 w sprawie nadania statutu Sołectwa Szarlejka 272 KB
Uchwała Nr LXIII-527-24 w sprawie nadania statutu Sołectwa Zamłynie 272 KB
Uchwała Nr LXIII-528-24 w sprawie nadania statutu Sołectwa Piła Pierwsza 272 KB
Uchwała Nr LXIII-529-24 w sprawie nadania statutu Sołectwa Piła Druga 271 KB
Uchwała Nr LXIII-530-24 w sprawie nadania statutu Sołectwa Pierzchno 271 KB
Uchwała Nr LXIII-531-24 w sprawie nadania statutu Sołectwa Nowa Szarlejka 271 KB
Uchwała Nr LXIII-532-24 w sprawie nadania statutu Sołectwa Nowiny 271 KB
Uchwała Nr LXIII-533-24 w sprawie nadania statutu Sołectwa Jezioro 271 KB
Uchwała Nr LXIII-534-24 w sprawie nadania statutu Sołectwa Bór Zapilski 272 KB
Uchwała Nr LXIII-535-24 w sprawie nadania statutu Sołectwa Kalej 272 KB
Uchwała Nr LXIII-536-24 w sprawie nadania statutu Sołectwa Brzezinki 273 KB
Uchwała Nr LXIII-537-24 w sprawie nadania statutu Sołectwa Czarna Wieś 272 KB
Uchwała Nr LXIII-538-24 w sprawie nadania statutu Sołectwa Długi Kąt 272 KB
Uchwała Nr LXIII-539-24 w sprawie nadania statutu Sołectwa Golce 270 KB
Uchwała Nr LXIII-540-24 w sprawie nadania statutu Sołectwa Grodzisko, 272 KB
Uchwała Nr LXIII-541-24 w sprawie nadania statutu Sołectwa Hutka 272 KB
Uchwała Nr LXIII-542-24 w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok 587 KB
Uchwała Nr LXIII-543-24 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2024- 2033 MB
Uchwała Nr LXIV-544-24 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok 818 KB
Uchwała Nr LXIV-545-24 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2024-2033 MB
Uchwała Nr I-1-24 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wręczyca Wielka 155 KB
Uchwała Nr I-2-24 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wręczyca Wielka 155 KB
Uchwała Nr I-3-24 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Wręczyca Wielka oraz ustalenia ich stanu faktycznego 160 KB
Uchwała Nr I-4-24 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 157 KB
Uchwała Nr I-5-24 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 159 KB
Uchwała Nr I-6-24 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej 157 KB
Uchwała Nr I-7-24 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej 157 KB
Uchwała Nr I-8-24 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy 169 KB
Uchwała Nr I-9-24 w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Gminy 158 KB
Uchwała Nr I-10-24 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wręczyca Wielka 161 KB
Uchwała Nr II-11-24 w sprawie podziału Sołectwa Truskolasy i utworzenia dwóch odrębnych sołectw. 654 KB
Uchwała Nr II-12-24 w sprawie nadania statutu Sołectwa I Truskolasy. 269 KB
Uchwała Nr II-13-24 w sprawie nadania statutu Sołectwa II Truskolasy. 270 KB
Uchwała Nr II-14-24 w sprawie zarządzenia zebrania wyborczego w sprawie wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Bieżeń 163 KB
Uchwała Nr II-15-24 w sprawie zarządzenia zebrania wyborczego w sprawie wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Borowe. 162 KB
Uchwała Nr II-16-24 w sprawie zarządzenia zebrania wyborczego w sprawie wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Bór Zapilski. 163 KB
Uchwała Nr II-17-24 w sprawie zarządzenia zebrania wyborczego w sprawie wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Brzezinki. 162 KB
Uchwała Nr II-18-24 w sprawie zarządzenia zebrania wyborczego w sprawie wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Czarna Wieś. 163 KB
Uchwała Nr II-19-24 w sprawie zarządzenia zebrania wyborczego w sprawie wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Długi Kąt. 162 KB
Uchwała Nr II-20-24 w sprawie zarządzenia zebrania wyborczego w sprawie wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Golce. 161 KB
Uchwała Nr II-21-24 w sprawie zarządzenia zebrania wyborczego w sprawie wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Grodzisko. 161 KB
Uchwała Nr II-22-24 w sprawie zarządzenia zebrania wyborczego w sprawie wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Hutka. 162 KB
Uchwała Nr II-23-24 w sprawie zarządzenia zebrania wyborczego w sprawie wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Jezioro. 161 KB
Uchwała Nr II-24-24 w sprawie zarządzenia zebrania wyborczego w sprawie wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Kalej. 161 KB
Uchwała Nr II-25-24 w sprawie zarządzenia zebrania wyborczego w sprawie wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Klepaczka. 162 KB
Uchwała Nr II-26-24 w sprawie zarządzenia zebrania wyborczego w sprawie wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Kuleje. 162 KB
Uchwała Nr II-27-24 w sprawie zarządzenia zebrania wyborczego w sprawie wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Nowiny. 161 KB
Uchwała Nr II-28-24 w sprawie zarządzenia zebrania wyborczego w sprawie wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Nowa Szarlejka. 163 KB
Uchwała Nr II-29-24 w sprawie zarządzenia zebrania wyborczego w sprawie wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Pierzchno. 162 KB
Uchwała Nr II-30-24 w sprawie zarządzenia zebrania wyborczego w sprawie wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Piła Pierwsza. 161 KB
Uchwała Nr II-31-24 w sprawie zarządzenia zebrania wyborczego w sprawie wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Piła Druga. 163 KB
Uchwała Nr II-32-24 w sprawie zarządzenia zebrania wyborczego w sprawie wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Puszczew. 161 KB
Uchwała Nr II-33-24 w sprawie zarządzenia zebrania wyborczego w sprawie wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Szarlejka. 162 KB
Uchwała Nr II-34-24 w sprawie zarządzenia zebrania wyborczego w sprawie wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Węglowice. 160 KB
Uchwała Nr II-35-24 w sprawie zarządzenia zebrania wyborczego w sprawie wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Wręczyca Wielka. 163 KB
Uchwała Nr II-36-24 w sprawie zarządzenia zebrania wyborczego w sprawie wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Wręczyca Wielka II. 163 KB
Uchwała Nr II-37-24 w sprawie zarządzenia zebrania wyborczego w sprawie wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Wręczyca Mała. 161 KB
Uchwała Nr II-38-24 w sprawie zarządzenia zebrania wyborczego w sprawie wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Wydra. 163 KB
Uchwała Nr II-39-24 w sprawie zarządzenia zebrania wyborczego w sprawie wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Zamłynie. 162 KB