artykuł nr 6

Opinie RIO

artykuł nr 7

Informacja o posiadanych akcjach, udziałach w innych podmiotach

artykuł nr 8

Informacja, jakie kredyty i pożyczki posiada gmina wg stanu na 31 grudnia 2017 r

artykuł nr 9

Informacja o udzielonych poręczeniach

artykuł nr 10

Odpowiedzi na pytania