artykuł nr 1

Informacja o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Szanowni Państwo,

W dniu 1 lipca 2023 r. wchodzi w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.

Wypłacane świadczenie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przysługuje sołtysom i byłym sołtysom, którzy:

1) ukończyli 60 (kobiety) lub 65 (mężczyźni) lat.

2) pełnili funkcje sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez co najmniej 2 kadencje, nie mniej niż 8 lat.

Nie ma wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez 8 lat w sposób ciągły.

W związku z powyższym Wójt Gminy Wręczyca Wielka na podstawie posiadanych dokumentów archiwalnych Urzędu Gminy będzie wydawał zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa.

W przypadku, gdyby takie dokumenty nie zachowały się w archiwum UG, osoba wnioskująca do KRUS o przyznanie świadczenia może dołączyć swoje oświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa wraz z pisemnymi oświadczeniami, potwierdzającymi ten fakt, przez co najmniej 5 osób zamieszkujących sołectwo w czasie, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa.

Wnioski należy składać osobiście na dzienniku podawczym w sekretariacie Urzędu Gminy lub na adres Urząd Gminy Wręczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1.

 

Poniżej: wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa.

artykuł nr 2

Sołectwa

Dostępne kategorie:
Statut Sołectw