artykuł nr 1

Uchwała Nr II/14/02 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 10 grudnia 2002 r.

Uchwała Nr II/14/02Rady Gminy Wręczyca Wielkaz dnia 10 grudnia 2002 r.w sprawie zatwierdzenie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wręczyca Wielka Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 159, ze zmianami Dz. U z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U Nr 113, poz. 984 ) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747) Rada Gminy Wręczyca Wielka u c h w a l a, co następuje:§ 1Zatwierdza Regulamin dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Wręczyca Wielka. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.§ 3 Regulamin podlega ogłoszeniu sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.§ 4Regulamin wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Gminy mgr Andrzej Ryś REGULAMIN DOSTAWY WODY - patrz Gospodarka Komunalna
Załączniki:
Dokument RTF 185 KB181 KB