artykuł nr 1

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki