artykuł nr 1

Wnioski

artykuł nr 2

Informacja o dodatku energetycznym

 1. Informacja o dodatku energetycznym.

 

Osoby otrzymujace dodatek mieszkaniowy beda miały prawo do nowego swiadczenia - dodatku energetycznego.

Od 1 stycznia 2014r. wchodzi w życie ustawa zmieniająca ustawę z dnia 10 kwietnia 1997r. -Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r., poz.1059 oraz z 2013r., poz. 984), która wprowadza nowa formę pomocy dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

 

Odbiorca wrażliwy to osoba :

 1. której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art.2 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r., poz. 966 z późn. zm.),

 2. która jest strona umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny przyznaje się w drodze decyzji na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku należy dołączyć :

 1. kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej,

 2. kopię decyzji o przyznanym dodatku mieszkaniowym.

Dodatek energetyczny wynosi nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej w gospodarstwie domowym dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.

Wysokość limitu, wynosi :

 1. 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;

 2. 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;

 3. 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia do 30 stycznia danego roku. Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki .

 

Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Dodatek energetyczny wypłaca gminy, która otrzyma dotacje celowa z budżetu państwa.

 

 

 

2. Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

 

KOMU PRZYSŁUGUJE DODATEK MIESZKANIOWY?


Dodatek mieszkaniowy przysługuje:


1) osobom mieszkającym w lokalach, do których mają tytuł prawny,

2) osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

W przypadku pierwszej grupy osób, zgodnie z art. 2.1. ustawy o dodatkach mieszkaniowych, z dodatku tego mogą skorzystać:

 • najemcy oraz podnajemcy lokali mieszkalnych (dot. lokali komunalnych, mieszkań zakładowych, mieszkań w domu prywatnym czynszowym, mieszkań wynajmowanych na wolnym rynku),
 • członkowie spółdzielni mieszkaniowych zamieszkujący na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu,
 • osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właściciele samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem (np. na skutek umowy użyczenia).


WARUNKI OTRZYMANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO

 

 

1. Osiąganie odpowiednio niskiego dochodu 

Dodatek przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowegouzyskany w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza:

 • 175 proc. kwoty najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 125 proc. tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.


Wysokość najniższej emerytury zmienia się — podlega waloryzacji. Trzeba zatem upewnić się, czy podana kwota jest aktualna. Od 1 marca 2013 r. najniższa emerytura wynosi 831,15 zł. brutto

Aby obliczyć dochód gospodarstwa domowego, musimy dodać dochody brutto (czyli z podatkiem i skł. zdrowotną) wszystkich osób, które zamieszkują razem w tym gospodarstwie. 

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, a także na ubezpieczenie chorobowe.

Do dochodów nie wlicza się:

 • dodatków dla sierot zupełnych,
 • jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
 • dodatku (do zasiłku rodzinnego) z tytułu urodzenia dziecka,
 • pomocy w zakresie dożywiania,
 • zasiłków pielęgnacyjnych,
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
 • dodatku mieszkaniowego.


Po dodaniu wszystkich dochodów brutto z 3 ostatnich miesięcy, obliczamy średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka rodziny. W tym celu dzielimy dochód gospodarstwa domowego przez 3 (liczba miesięcy) i przez liczbę osób w rodzinie. Jeżeli wyliczona przez nas kwota (brutto) będzie niższa niż:

 • 1454,51 zł (175 proc. x 831,15zł) — dla osoby mieszkającej samotnie,
 • 1038,94 zł (125 proc. x 831,15 zł)  dla rodziny, w której są co najmniej 2 osoby i więcej,

to możemy ubiegać się o dodatek mieszkaniowy.

 

Jeżeli dochód na jedną osobę jest nieco wyższy, nie przekreśla to możliwości otrzymania dodatku. O ile kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.


2. Odpowiednia powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu

Przy ustalaniu powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego bierze się pod uwagę wszystkie pomieszczenia, takie jak: pokoje, kuchnie, spiżarnie, przedpokoje, alkowy, hole, korytarze, łazienki itp. Nie wlicza się natomiast: balkonów, tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek na opał. 

Normatywna (określona w ustawie) powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi:

 • 35 m2  dla 1 osoby,
 • 40 m2  dla 2 osób,
 • 45 m2  dla 3 osób,
 • 55 m2  dla 4 osób,
 • 65 m2  dla 5 osób,
 • 70 m2  dla 6 osób.


Dodatkowo:

 • jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m2,
 • jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub w przypadku gdy niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju* (wymagane: orzeczenie o niepełnosprawności i stosowne zaświadczenie lekarskie lub opinia biegłego), wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m2.


*O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje wtedy, gdy powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza normatywnej (określonej w ustawie) powierzchni o więcej niż: 
— 30 proc. albo 
— 50 proc. pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 proc.:

 

 

liczba członków gosp. dom. pow. normatywna 30% przekroczenie pow. normatywnej 50% przekroczenie pow. normatywnej
1 osoba 35 m2 45,50 m2 52,50 m2
2 osoby 40 m2 52,00 m2 60,00 m2
3 osoby 45 m2 58,50 m2 67,50 m2
4 osoby 55 m2 71,50 m2 82,50 m2
5 osób 65 m2 84,50 m2 97,50 m2
6 osób 70 m2 91,00 m2 105,00 m2

 


3. Uwzględniane są 
wydatki ponoszone na utrzymanie lokalu:

 • czynsz
 • opłaty zwiazane z eksplotacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,
 • odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego ,
 • zaliczki płacone przez właścicieli lokali mieszkalnych na koszty związane z nieruchomością wspólną,
 • opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,
 • inne niż wymienione w pkt 1-4 opłaty za używanie lokalu mieszkalnego,
 • wydatek stanowiący podstawe obliczania ryczałtu na zakup opału.


Nie stanowią wydatków wydatki poniesione z tytułu ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego na cele bytowe. 

Jeżeli wnioskodawca zajmuje część lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego, przy ustalaniu wydatków na mieszkanie uwzględnia się jedynie wydatki przypadające na tę część lokalu lub domu. 

Wydatki naliczane i ponoszone za okres dłuższy niż jeden miesiąc (rozliczenia kwartalne, półroczne, roczne) przelicza się na okresy miesięczne. 


Starając się o otrzymanie dodatku mieszkaniowego możemy otrzymać ryczałt na zakup opału


W przypadku braku wyposażenia lokalu mieszkalnego w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalacje ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału, stanowiący część dodatku mieszkaniowego. Szczegółowy sposób wyliczania wysokości ryczałtu reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1817).

Wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem nie może przekroczyć 70 proc.* wydatków faktycznie poniesionych na utrzymanie lokalu lub 70 proc.* wydatków przypadających na normatywną powierzchnię lokalu.

Od 1 stycznia 2004 r. gminy mogą ustalić dowolny wskaźnik w granicach od 50 proc. do 90 procent. Obniżenie lub podwyższenie opisywanego wskaźnika ma wpływ na ostateczną wysokość wsparcia, którą otrzymuje osoba uprawniona do dodatku.

 


Wymagane dokumenty

1) wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

2) deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego

3) dokument potwierdzający wysokość dochodów osiągniętych w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, np.

 • zaświadczenie o dochodzie z zakładu pracy — dot. osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
 • oświadczenie o dochodach osób zamieszkujących z wnioskodawcą — dot. osób uzyskujących dochody z prac dorywczych, działalności gospodarczej, otrzymujących pomoc od rodziny, dobrowolne alimenty,
 • trzy ostatnie odcinki renty (emerytury) lub zaświadczenie z ZUS — dot. osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe,
 • decyzja przyznająca świadczenia rodzinne lub odcinki przekazów pocztowych lub wyciąg z konta bankowego — dot. osób pobierających świadczenia rodzinne,
 • zaświadczenie o wysokości stypendium (socjalnego, naukowego) lub o nie pobieraniu stypendium — dot. studentów wyższych uczelni.


Z wnioskiem odwiedzamy administrację domu. Musi ona potwierdzić dane, takie jak: adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarządcy domu, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, kwota wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc (czyli miesiąc, w którym składamy wniosek).

Organ rozpatrujący wniosek może zażądać od nas przedstawienia:

 • dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do zajmowanego lokalu lub prawo do lokalu socjalnego albo zamiennego,
 • aktualnego aneksu czynszowego,
 • faktury VAT za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy.


Właściciele domów jednorodzinnych obowiązkowo do wniosku dołączają:

 • dokumenty albo oświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową , w tym łączna powierzchnie pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu,
 • rachunki dotyczące wydatków na utrzymanie domu.

 

Wywiad środowiskowy

Wywiadu środowiskowego dokonuje upoważniony pracownik . może on żądać od wnioskodawcy i członków jego gospodarstwa domowego oświadczeń o stanie majątkowym, zawierających w szczególności dane o posiadanych ruchomościach i nieruchomościach oraz zasobach pieniężnych. Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

 


Czas załatwiania
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Przyznanie dodatku
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej. 

Przyznaje się go na 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.


Wypłata dodatku mieszkaniowego 

Dodatek jest wypłacany do 10 dnia każdego miesiąca z góry — zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. Jedynie właściciele domów jednorodzinnych mogą uzyskać dodatek mieszkaniowy do rąk własnych. 

Ryczałt na zakup opału przekazywany jest do rąk wnioskodawcy.

 

 

 

Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego 
Organ właściwy do wydania decyzji odmówi przyznania dodatku, jeżeli:

 • wnioskodawca nie spełnia przesłanek ustawowych, np. nadmetraż, brak tytułu prawnego do lokalu (przy jednoczesnym braku uprawnień do lokalu zamiennego bądź socjalnego),
 • kwota dodatku byłaby mniejsza niż 2 proc. najniższej emerytury (czyli wynosi mniej niż 16,62 zł),
 • w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami, wykazanymi w deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy lub faktyczna liczba osób wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji.

 

Wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego 
Wypłata dodatku zostanie wstrzymana, gdy:

 • osoba, której przyznano dodatek, nie opłaca na bieżąco należności za lokal mieszkalny;


Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej wypłatę świadczenia, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa (o ponowne przyznanie dodatku można wystąpić dopiero po uregulowaniu zaległości). 

Gdy długi zostaną spłacone w terminie, to otrzyma się dodatek za okres, w którym wypłata była wstrzymana.

 • w wyniku wznowienia postępowania stwierdzi się, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie fałszywych danych zawartych w deklaracji lub wniosku;


Osoba, której przyznano dodatek, zobowiązana jest wtedy do jego zwrotu w podwójnej wysokości. Należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi podlegają ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego administracji.


Gdzie można się odwołać
Od decyzji instytucji przyznającej dodatki mieszkaniowe można się odwołać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy złożyć (za pośrednictwem organu, który wydał decyzję) do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO).

Sprawiedliwości można też szukać w wojewódzkim sądzie administracyjnym. Jeśli osoba ubiegająca się o dodatek uzna, że nastąpiło naruszenie prawa bądź jej interesu prawnego, może wnieść skargę do WSA.


PODSTAWA PRAWNA

1) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 966z późn. zm. )
2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.)
3) Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia  2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 589)

 

artykuł nr 3

Urząd Gminy we Wręczycy Wielkiej informuje właścicieli i zarządców lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego na terenie gminy Wręczyca Wielka

Z dniem 1 stycznia 2008 roku wszedł w życie przepis art. 4a znowelizowanej ustawy z 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2007r., nr 173, poz. 1218), zgodnie z którym gmina ma obowiązek publikowania w wojewódzkim dzienniku urzędowym co roku, do końca pierwszego kwartału roku następnego, zbiorczych danych dot. czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na jej obszarze lub części.

Jednocześnie przepis art. 186a ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603), który wszedł w życie również z dniem 1 stycznia 2008 roku, nałożył na właścicieli budynków mieszkalnych i zarządców nieruchomości obowiązek przekazywania gminom informacji dot. stawek czynszów najmu lokali mieszkalnych położonych w tych nieruchomościach, w powiązaniu z lokalizacją, wiekiem budynku i jego stanem technicznym oraz powierzchnią użytkową lokalu i jego standardem, wynikających z zawartych umów najmu.

Niepubliczny zasób mieszkaniowy stanowią lokale mieszkalne, które nie wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu gminy, nie stanowią własności innych jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych tych jednostek, Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 27 grudnia 2007 roku w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części (Dz. U. z 2007 r., nr 250, poz. 1873) wymienione wyżej podmioty mają obowiązek przekazywania gminom danych dotyczących wysokości stawek czynszu dwa razy do roku, w terminie miesiąca liczonego od końca każdego półrocza tj. do 31 lipca danego roku oraz do 31 stycznia roku następnego.

Wzór zestawienia, z którego mogą korzystać właściciele nieruchomości i zarządcy znajduje się w załączniku do wyżej powołanego rozporządzenia oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wręczyca Wielka.  Zestawienia, o których mowa wyżej należy składać w Kancelarii Urzędu Gminy Wręczyca Wielka lub Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  pokój nr 11.
artykuł nr 4

Wzór umowy na dostawę wody - odprowadzenie ścieków

UMOWA NR ........O DOSTARCZENIE WODYI ODBIÓR ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH*Zawarta w dniu – ...................................... .......... we Wręczycy Wielkiej pomiędzy:Gminą Wręczyca Wielka , 42-130 Wręczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1 - reprezentowaną przez Wójta Gminy mgr Henryka Krawczyka - zwanym w umowie USŁUGODAWCĄa Panem/Panią................................................................................ adres.......................................................................................ul. ..................................... nr - zwanym w umowie USŁUGOBIORCĄ § 1. Umowa określa warunki dostawy wody z urządzeń zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków komunalnych* oraz zasady rozliczania należności za świadczenia będące jej przedmiotem w odniesieniu do następującego obiektu – gospodarstwa domowego – podmiotu gospodarczego* § 2.Do obowiązków USŁUGODAWCY należy:1. Dostarczenie wody do nieruchomości będącej w zarządzie USŁUGOBIORCY na cele socjalno-bytowe, przemysłowe w ilości wg wskazań wodomierza kwartalnie, zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia i o jakości odpowiadającej wymogom wynikającym z obowiązujących przepisach.2. Usuwanie awarii urządzeń będących w jego zarządzie.3. Obowiązek USŁUGODAWCY w zakresie utrzymania i eksploatacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych* obejmuje urządzenia wodociągowe do zaworu głównego za wodomierzem lub miejscem przeznaczonym na jego umieszczenie i od studzienek kanalizacyjnych. § 3.1. USŁUGODAWCA nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za przerwy w dostawie wody spowodowane:a/. brakiem wody w ujęciu,b/. niezawinionym przez USŁUGODAWCĘ zanieczyszczeniem na ujęcie w sposób niebezpieczny dla zdrowia,c/. potrzebą zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych,d/. koniecznością przeprowadzenia niezbędnych napraw urządzeń zaopatrzenia w wodę,e/. uszkodzeniami instalacji USŁUGOBIORCY,f/. przerwami w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych.2. W razie występowania przyczyn wymienionych w ust. 1 USŁUGODAWCA niezwłocznie powiadomi USŁUGOBIORCĘ w sposób zwyczajowo przyjęty o czasie trwania przerwy w dostawie wody. § 4.1. O przerwach w dostawie wody wynikających z planowanych prac konserwacyjno-remontowych USŁUGODAWCA powiadomi USŁUGOBIORCĘ najpóźniej na dwa dni przed jej terminem.2. W razie przerwy przekraczającej 12 godzin USŁUGODAWCA zapewni zastępczy punkt poboru wody informując o jego lokalizacji. § 5.USŁUGOBIORCA zobowiązuje się do:1. Utrzymania właściwego stanu technicznego należących do niego instalacji i urządzeń wodociągowych.2. Nie wykonywania jakichkolwiek czynności mogących wpłynąć na zmianę stanu technicznego instalacji należącej do USŁUGODAWCY.3. Wydzielenia i utrzymania w należytym stanie pomieszczenia na zainstalowanie wodomierza przed zaworem głównym zabezpieczającego wodomierz przed uszkodzeniem lub zaborem.4. Udostępnienie USŁUGODAWCY swobodnego dostępu do pomieszczenia wodomierzowego celem dokonania odczytu licznika.5. Nie dokonywanie zabudowy ani trwałych nasadzeń nad przyłączami wodociągowymi w pasie określonym w obowiązujących przepisach.6. Zapewnienie USŁUGODAWCY możliwości wykonania niezbędnych napraw przyłączy wodociągowych oraz zainstalowania na nich urządzeń.7. Pokrycie kosztów napraw wodomierza i przyłączenia wodociągowego powstałych w wyniku nie zabezpieczenia ich przed działaniem warunków atmosferycznych albo uszkodzeń. § 6.Rozlicznie należności przysługujących USŁUGODAWCY od USŁUGOBIORCY za spełnienie świadczenia następuje wg poniższych zasad:1. Ilość pobranej wody, a tym samym i ilość odprowadzonych ścieków, ustala się na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przed zaworem głównym2. W razie niesprawności wodomierza ilość pobranej wody ustala się na podstawie obowiązujących w tym zakresie norm zużycia.3. USŁUGOBIORCA zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia USŁUGODAWCY o stwierdzeniu zerwania plomby wodomierza, jego osłon, uszkodzenia wodomierza, jego przemieszczenia i zaboru. 4. W razie braku możliwości zainstalowania wodomierza, w ilości ustalonej wg norm zużycia. § 7.USŁUGODAWCA ma prawo kontroli instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej USŁUGOBIORCY, przedstawiciele USŁUGODAWCY są uprawnieni do wstępu do wszystkich pomieszczeń i miejsc wyposażonych w instalacje wodno-kanalizacyjnych*. § 8. Zmiana wysokości opłat za wodę i ścieki następuje bez wypowiedzenia warunków UMOWY i naliczana jest na podstawie uchwały Rady Gminy we Wręczycy Wielkiej. § 9.1. USŁUGOBIORCA dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i ścieki inkasentowi lub w terminie 14 dni od dostarczenia faktury, na konto Urzędu Gminy w BS Wręczyca Wielka nr 82490001-912-3600-1.2. Zgłoszenie przez USŁUGOBIORCĘ zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jego zapłaty.3. W przypadku stwierdzenia nadpłaty zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych należności chyba, że zainteresowany zażąda jej zwrotu. Zwrot następuje w ciągu 14 dni. 4. W razie zmiany właściciela (Zarządcy ) nieruchomości USŁUGOBIORCĘ obciąża obowiązek ponoszenia opłaty za wodę do czasu wskazania USŁUGODAWCY następcy prawnego. § 10.W razie dokonania przez USŁUGOBIORCĘ bez uzgodnienia z USŁUGODAWCĄ, zmian instalacji wodociągowej – kanalizacyjnej oraz zainstalowania na instalacji wewnętrznej urządzeń mających negatywny wpływ na funkcjonowanie urządzeń Usługodawcy – USŁUGODAWACA ma prawo do ustalenia wysokości opłat odpowiednio do ilości wody jaka mogła przepłynąć pełnym przekrojem rury przyłącza wodociągowego w okresie od ostatniego odczytu wodomierza. § 11.1. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.2. Umowa może być rozwiązana przez USŁUGOBIORCĘ z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.3. W razie naruszenia przez USŁUGOBIORCĘ postanowień UMOWY – USŁUGODAWCA może rozwiązać umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.4. Naruszenie przez USŁUGOBIORCĘ postanowień zawartych w § 6 ust. 3 albo § 10 lub opóźnienia się z zapłatą za wodę przez okres co najmniej trzech miesięcy uprawnia USŁUGODAWCĘ do rozwiązania UMOWY bez zachowania okresu wypowiedzenia.5. Po rozwiązaniu UMOWY USŁUGODAWCA dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego. Koszt ponownego uruchomienia dostawy wody obciąża USŁUGOBIORCĘ. § 12.Postanowienia niniejszej umowy wchodzą w życie z dniem podpisania. § 131.W sprawach nie uregulowanych w UMOWIE stosuje się przepisy ustaw „Prawo wodne” wraz z przepisami wykonawczymi oraz Kodeks cywilny.2. Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej. § 14.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. .............. .............. USŁUGOBIORCA USŁUGODAWCA * - niepotrzebne skreślić