artykuł nr 1

Wnioski

artykuł nr 2

Urząd Gminy we Wręczycy Wielkiej informuje właścicieli i zarządców lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego na terenie gminy Wręczyca Wielka

Z dniem 1 stycznia 2008 roku wszedł w życie przepis art. 4a znowelizowanej ustawy z 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2007r., nr 173, poz. 1218), zgodnie z którym gmina ma obowiązek publikowania w wojewódzkim dzienniku urzędowym co roku, do końca pierwszego kwartału roku następnego, zbiorczych danych dot. czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na jej obszarze lub części.

Jednocześnie przepis art. 186a ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603), który wszedł w życie również z dniem 1 stycznia 2008 roku, nałożył na właścicieli budynków mieszkalnych i zarządców nieruchomości obowiązek przekazywania gminom informacji dot. stawek czynszów najmu lokali mieszkalnych położonych w tych nieruchomościach, w powiązaniu z lokalizacją, wiekiem budynku i jego stanem technicznym oraz powierzchnią użytkową lokalu i jego standardem, wynikających z zawartych umów najmu.

Niepubliczny zasób mieszkaniowy stanowią lokale mieszkalne, które nie wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu gminy, nie stanowią własności innych jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych tych jednostek, Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 27 grudnia 2007 roku w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części (Dz. U. z 2007 r., nr 250, poz. 1873) wymienione wyżej podmioty mają obowiązek przekazywania gminom danych dotyczących wysokości stawek czynszu dwa razy do roku, w terminie miesiąca liczonego od końca każdego półrocza tj. do 31 lipca danego roku oraz do 31 stycznia roku następnego.

Wzór zestawienia, z którego mogą korzystać właściciele nieruchomości i zarządcy znajduje się w załączniku do wyżej powołanego rozporządzenia oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wręczyca Wielka.  Zestawienia, o których mowa wyżej należy składać w Kancelarii Urzędu Gminy Wręczyca Wielka lub Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  pokój nr 11.
artykuł nr 3

Wzór umowy na dostawę wody - odprowadzenie ścieków

UMOWA NR ........O DOSTARCZENIE WODYI ODBIÓR ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH*Zawarta w dniu – ...................................... .......... we Wręczycy Wielkiej pomiędzy:Gminą Wręczyca Wielka , 42-130 Wręczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1 - reprezentowaną przez Wójta Gminy mgr Henryka Krawczyka - zwanym w umowie USŁUGODAWCĄa Panem/Panią................................................................................ adres.......................................................................................ul. ..................................... nr - zwanym w umowie USŁUGOBIORCĄ § 1. Umowa określa warunki dostawy wody z urządzeń zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków komunalnych* oraz zasady rozliczania należności za świadczenia będące jej przedmiotem w odniesieniu do następującego obiektu – gospodarstwa domowego – podmiotu gospodarczego* § 2.Do obowiązków USŁUGODAWCY należy:1. Dostarczenie wody do nieruchomości będącej w zarządzie USŁUGOBIORCY na cele socjalno-bytowe, przemysłowe w ilości wg wskazań wodomierza kwartalnie, zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia i o jakości odpowiadającej wymogom wynikającym z obowiązujących przepisach.2. Usuwanie awarii urządzeń będących w jego zarządzie.3. Obowiązek USŁUGODAWCY w zakresie utrzymania i eksploatacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych* obejmuje urządzenia wodociągowe do zaworu głównego za wodomierzem lub miejscem przeznaczonym na jego umieszczenie i od studzienek kanalizacyjnych. § 3.1. USŁUGODAWCA nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za przerwy w dostawie wody spowodowane:a/. brakiem wody w ujęciu,b/. niezawinionym przez USŁUGODAWCĘ zanieczyszczeniem na ujęcie w sposób niebezpieczny dla zdrowia,c/. potrzebą zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych,d/. koniecznością przeprowadzenia niezbędnych napraw urządzeń zaopatrzenia w wodę,e/. uszkodzeniami instalacji USŁUGOBIORCY,f/. przerwami w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych.2. W razie występowania przyczyn wymienionych w ust. 1 USŁUGODAWCA niezwłocznie powiadomi USŁUGOBIORCĘ w sposób zwyczajowo przyjęty o czasie trwania przerwy w dostawie wody. § 4.1. O przerwach w dostawie wody wynikających z planowanych prac konserwacyjno-remontowych USŁUGODAWCA powiadomi USŁUGOBIORCĘ najpóźniej na dwa dni przed jej terminem.2. W razie przerwy przekraczającej 12 godzin USŁUGODAWCA zapewni zastępczy punkt poboru wody informując o jego lokalizacji. § 5.USŁUGOBIORCA zobowiązuje się do:1. Utrzymania właściwego stanu technicznego należących do niego instalacji i urządzeń wodociągowych.2. Nie wykonywania jakichkolwiek czynności mogących wpłynąć na zmianę stanu technicznego instalacji należącej do USŁUGODAWCY.3. Wydzielenia i utrzymania w należytym stanie pomieszczenia na zainstalowanie wodomierza przed zaworem głównym zabezpieczającego wodomierz przed uszkodzeniem lub zaborem.4. Udostępnienie USŁUGODAWCY swobodnego dostępu do pomieszczenia wodomierzowego celem dokonania odczytu licznika.5. Nie dokonywanie zabudowy ani trwałych nasadzeń nad przyłączami wodociągowymi w pasie określonym w obowiązujących przepisach.6. Zapewnienie USŁUGODAWCY możliwości wykonania niezbędnych napraw przyłączy wodociągowych oraz zainstalowania na nich urządzeń.7. Pokrycie kosztów napraw wodomierza i przyłączenia wodociągowego powstałych w wyniku nie zabezpieczenia ich przed działaniem warunków atmosferycznych albo uszkodzeń. § 6.Rozlicznie należności przysługujących USŁUGODAWCY od USŁUGOBIORCY za spełnienie świadczenia następuje wg poniższych zasad:1. Ilość pobranej wody, a tym samym i ilość odprowadzonych ścieków, ustala się na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przed zaworem głównym2. W razie niesprawności wodomierza ilość pobranej wody ustala się na podstawie obowiązujących w tym zakresie norm zużycia.3. USŁUGOBIORCA zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia USŁUGODAWCY o stwierdzeniu zerwania plomby wodomierza, jego osłon, uszkodzenia wodomierza, jego przemieszczenia i zaboru. 4. W razie braku możliwości zainstalowania wodomierza, w ilości ustalonej wg norm zużycia. § 7.USŁUGODAWCA ma prawo kontroli instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej USŁUGOBIORCY, przedstawiciele USŁUGODAWCY są uprawnieni do wstępu do wszystkich pomieszczeń i miejsc wyposażonych w instalacje wodno-kanalizacyjnych*. § 8. Zmiana wysokości opłat za wodę i ścieki następuje bez wypowiedzenia warunków UMOWY i naliczana jest na podstawie uchwały Rady Gminy we Wręczycy Wielkiej. § 9.1. USŁUGOBIORCA dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i ścieki inkasentowi lub w terminie 14 dni od dostarczenia faktury, na konto Urzędu Gminy w BS Wręczyca Wielka nr 82490001-912-3600-1.2. Zgłoszenie przez USŁUGOBIORCĘ zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jego zapłaty.3. W przypadku stwierdzenia nadpłaty zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych należności chyba, że zainteresowany zażąda jej zwrotu. Zwrot następuje w ciągu 14 dni. 4. W razie zmiany właściciela (Zarządcy ) nieruchomości USŁUGOBIORCĘ obciąża obowiązek ponoszenia opłaty za wodę do czasu wskazania USŁUGODAWCY następcy prawnego. § 10.W razie dokonania przez USŁUGOBIORCĘ bez uzgodnienia z USŁUGODAWCĄ, zmian instalacji wodociągowej – kanalizacyjnej oraz zainstalowania na instalacji wewnętrznej urządzeń mających negatywny wpływ na funkcjonowanie urządzeń Usługodawcy – USŁUGODAWACA ma prawo do ustalenia wysokości opłat odpowiednio do ilości wody jaka mogła przepłynąć pełnym przekrojem rury przyłącza wodociągowego w okresie od ostatniego odczytu wodomierza. § 11.1. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.2. Umowa może być rozwiązana przez USŁUGOBIORCĘ z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.3. W razie naruszenia przez USŁUGOBIORCĘ postanowień UMOWY – USŁUGODAWCA może rozwiązać umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.4. Naruszenie przez USŁUGOBIORCĘ postanowień zawartych w § 6 ust. 3 albo § 10 lub opóźnienia się z zapłatą za wodę przez okres co najmniej trzech miesięcy uprawnia USŁUGODAWCĘ do rozwiązania UMOWY bez zachowania okresu wypowiedzenia.5. Po rozwiązaniu UMOWY USŁUGODAWCA dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego. Koszt ponownego uruchomienia dostawy wody obciąża USŁUGOBIORCĘ. § 12.Postanowienia niniejszej umowy wchodzą w życie z dniem podpisania. § 131.W sprawach nie uregulowanych w UMOWIE stosuje się przepisy ustaw „Prawo wodne” wraz z przepisami wykonawczymi oraz Kodeks cywilny.2. Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej. § 14.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. .............. .............. USŁUGOBIORCA USŁUGODAWCA * - niepotrzebne skreślić