artykuł nr 1

Teksty uchwał z 2021r

Załączniki:
Uchwała Nr XXIV-228-21 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/187/20 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 106 KB
Uchwała Nr XXIV-229-21 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 99 KB
Uchwała Nr XXIV-230-21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 329 KB
Uchwała Nr XXIV-231-21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2021-2029 776 KB
Uchwała Nr XXV-232-21 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 115 KB
Uchwała Nr XXV-233-21 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu w Borze Zapilskim 63 KB
Uchwała Nr XXV-234-21 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na okres do 3 lat dla dotychczasowego najemcy 100 KB
Uchwała Nr XXV-235-21 w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok" 263 KB
Uchwała Nr XXV-236-21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 462 KB
Uchwała Nr XXV-237-21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2021-2029 703 KB
Uchwała Nr XXVI-238-21 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wręczyca Wielka w 2021 roku 200 KB
Uchwała Nr XXVI-239-21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w Hutce 101 KB
Uchwała Nr XXVI-240-21 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2022 rok 128 KB
Uchwała Nr XXVI-241-21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 387 KB
Uchwała Nr XXVI-242-21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2021-2029 666 KB
Uchwała Nr XXVII-243-21 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Wręczyca Wielka na rok szkolny 2020/2021 184 KB
Uchwała Nr XXVII-244-21 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 352 KB
Uchwała Nr XXVII-245-21 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Wręczyca Wielka w poszczególnych latach 2021-2023 224 KB
Uchwała Nr XXVII-246-21 w sprawie skargi na dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wręczyca Wielka 164 KB
Uchwała Nr XXVII-247-21 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu na okres do 3 lat dla dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości gruntowej 99 KB
Uchwała Nr XXVII-248-21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 906 KB
Uchwała Nr XXVII-249-21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 135 KB
Uchwała Nr XXVII-250-21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2021-2029 661 KB
Uchwała Nr XXVIII-251-21 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka wotum zaufania 113 KB
Uchwała Nr XXVIII-252-21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok 142 KB
Uchwała Nr XXVIII-253-21 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wręczyca Wielka za rok 2020 165 KB
Uchwała Nr XXVIII-254-21 w sprawie regulaminu korzystania z ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych oraz placów zabaw i altan na terenie Gminy Wręczyca Wielka 243 KB
Uchwała Nr XXVIII-255-21 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Wręczyca Wielka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 263 KB
Uchwała Nr XXVIII-256-21 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Wręczyca Wielka na rok szkolny 2021/2022 197 KB
Uchwała Nr XXVIII-257-21 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wręczyca Wielka w 2021 roku 235 KB
Uchwała Nr XXVIII-258-21 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/187/20 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 133 KB
Uchwała Nr XXVIII-259-21 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie użytkowania wieczystego gruntu o nr ewid.: 463/3, o pow. 0,0344 ha położonego w miejscowości Długi Kąt, gm. Wręczyca Wielka wraz z wypłatą wynagrodzenia za nabyte na własność budynki i inne urządzenia 127 KB
Uchwała Nr XXVIII-260-21 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych na okres do 3 lat dla dotychczasowych najemców 126 KB
Uchwała Nr XXVIII-261-21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Golce 119 KB
Uchwała Nr XXVIII-262-21 w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych gminy i jej jednostek, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa, oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną 275 KB
Uchwała Nr XXVIII-263-21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 850 KB
Uchwała Nr XXVIII-264-21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2021-2029 663 KB
Uchwała Nr XXIX-265-21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 121 KB
Uchwała Nr XXIX-265-21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 703 KB
Uchwała Nr XXIX-267-21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2021-2029 635 KB