artykuł nr 1

Teksty uchwał z 2021r

Załączniki:
Uchwała Nr XXIV-228-21 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/187/20 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 106 KB
Uchwała Nr XXIV-229-21 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 99 KB
Uchwała Nr XXIV-230-21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 329 KB
Uchwała Nr XXIV-231-21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2021-2029 776 KB
Uchwała Nr XXV-232-21 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 115 KB
Uchwała Nr XXV-233-21 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu w Borze Zapilskim 63 KB
Uchwała Nr XXV-234-21 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na okres do 3 lat dla dotychczasowego najemcy 100 KB
Uchwała Nr XXV-235-21 w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok" 263 KB
Uchwała Nr XXV-236-21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 462 KB
Uchwała Nr XXV-237-21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2021-2029 703 KB
Uchwała Nr XXVI-238-21 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wręczyca Wielka w 2021 roku 200 KB
Uchwała Nr XXVI-239-21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w Hutce 101 KB
Uchwała Nr XXVI-240-21 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2022 rok 128 KB
Uchwała Nr XXVI-241-21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 387 KB
Uchwała Nr XXVI-242-21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2021-2029 666 KB
Uchwała Nr XXVII-243-21 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Wręczyca Wielka na rok szkolny 2020/2021 184 KB
Uchwała Nr XXVII-244-21 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 352 KB
Uchwała Nr XXVII-245-21 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Wręczyca Wielka w poszczególnych latach 2021-2023 224 KB
Uchwała Nr XXVII-246-21 w sprawie skargi na dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wręczyca Wielka 164 KB
Uchwała Nr XXVII-247-21 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu na okres do 3 lat dla dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości gruntowej 99 KB
Uchwała Nr XXVII-248-21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 906 KB
Uchwała Nr XXVII-249-21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 135 KB
Uchwała Nr XXVII-250-21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2021-2029 661 KB
Uchwała Nr XXVIII-251-21 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka wotum zaufania 113 KB
Uchwała Nr XXVIII-252-21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok 142 KB
Uchwała Nr XXVIII-253-21 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wręczyca Wielka za rok 2020 165 KB
Uchwała Nr XXVIII-254-21 w sprawie regulaminu korzystania z ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych oraz placów zabaw i altan na terenie Gminy Wręczyca Wielka 243 KB
Uchwała Nr XXVIII-255-21 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Wręczyca Wielka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 263 KB
Uchwała Nr XXVIII-256-21 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Wręczyca Wielka na rok szkolny 2021/2022 197 KB
Uchwała Nr XXVIII-257-21 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wręczyca Wielka w 2021 roku 235 KB
Uchwała Nr XXVIII-258-21 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/187/20 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 133 KB
Uchwała Nr XXVIII-259-21 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie użytkowania wieczystego gruntu o nr ewid.: 463/3, o pow. 0,0344 ha położonego w miejscowości Długi Kąt, gm. Wręczyca Wielka wraz z wypłatą wynagrodzenia za nabyte na własność budynki i inne urządzenia 127 KB
Uchwała Nr XXVIII-260-21 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych na okres do 3 lat dla dotychczasowych najemców 126 KB
Uchwała Nr XXVIII-261-21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Golce 119 KB
Uchwała Nr XXVIII-262-21 w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych gminy i jej jednostek, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa, oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną 275 KB
Uchwała Nr XXVIII-263-21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 850 KB
Uchwała Nr XXVIII-264-21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2021-2029 663 KB
Uchwała Nr XXIX-265-21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 703 KB
Uchwała Nr XXIX-266-21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 121 KB
Uchwała Nr XXIX-267-21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2021-2029 635 KB
Uchwała Nr XXX-268-21 w sprawie skargi do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze 165 KB
Uchwała Nr XXXI-269-21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym 104 KB
Uchwała Nr XXXI-270-21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grodzisko 105 KB
Uchwała Nr XXXI-271-21 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wręczyca Wielka 219 KB
Uchwała Nr XXXI-272-21 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Śląskiego o zniesienie nazwy miejscowości Osada Leśna 176 KB
Uchwała Nr XXXI-273-21 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 128 KB
Uchwała Nr XXXI-274-21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 716 KB
Uchwała Nr XXXI-275-21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2021-2029 633 KB
Uchwała Nr XXXII-276-21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 563 KB
Uchwała Nr XXXII-277-21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2021-2029 729 KB
Uchwała Nr XXXIV-278-21 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wręczyca Wielka 122 KB
Uchwała Nr XXXIV-279-21 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu położonego w miejscowości Brzezinki, gm. Wręczyca Wielka 112 KB
Uchwała Nr XXXIV-280-21 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu położonego w miejscowości Brzezinki, gm. Wręczyca Wielka 113 KB
Uchwała Nr XXXIV-281-21 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie gruntu pod drogę w Pierzchnie 116 KB
Uchwała Nr XXXIV-282-21 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów na okres do 3 lat dla dotychczasowych dzierżawców nieruchomości gruntowych 115 KB
Uchwała Nr XXXIV-283-21 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wręczyca Wielka 228 KB
Uchwała Nr XXXIV-284-21 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 124 KB
Uchwała Nr XXXIV-285-21 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, składanej przez właścicieli nieruchomości w Gminie Wręczyca Wielka oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 389 KB
Uchwała Nr XXXIV-286-21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Wręczyca Wielka a Gminą Kłobuck w sprawie przekazania przez Gminę Wręczyca Wielka zadania w zakresie zapewnienia w roku 2022 bezpłatnego transportu i opieki uczniom z miejscowości Pierzchno do Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Libidzy Gminie Kłobuck 116 KB
Uchwała Nr XXXIV-287-21 w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok" 202 KB
Uchwała Nr XXXIV-288-21 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wręczyca Wielka 116 KB
Uchwała Nr XXXIV-289-21 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wręczyca Wielka na lata 2022-2028 MB
Uchwała Nr XXXIV-290-21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok MB
Uchwała Nr XXXIV-291-21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2021-2029 668 KB
Uchwała Nr XXXV-292-21 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2022-2029 708 KB
Uchwała Nr XXXV-293-21 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 164 KB
Uchwała Nr XXXV-294-21 w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej Gminy Wręczyca Wielka na rok 2022 MB
Uchwała Nr XXXV-295-21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 170 KB
Uchwała Nr XXXV-296-21 w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola z oddziałem integracyjnym im. Małego Księcia we Wręczycy Wielkiej 245 KB
Uchwała Nr XXXV-297-21 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych 181 KB
Uchwała Nr XXXV-298-21 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Wręczyca Wielka na rok szkolny 2021/2022 260 KB
Uchwała Nr XXXV-299-21 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Wręczyca Wielka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 301 KB
Uchwała Nr XXXV-300-21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 168 KB
Uchwała Nr XXXV-301-21 w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wręczyca Wielka" 274 KB
Uchwała Nr XXXV-302-21 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Wręczyca Wielka 163 KB
Uchwała Nr XXXV-303-21 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 174 KB
Uchwała Nr XXXV-304-21 w sprawie przyjęcia ramowych planów pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy na 2022 rok 491 KB
Uchwała Nr XXXV-305-21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok 907 KB
Uchwała Nr XXXV-306-21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 820 KB
Uchwała Nr XXXV-307-21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2021-2029 668 KB