artykuł nr 1

Teksty uchwał z 2021r

Załączniki:
Uchwała Nr XXIV-228-21 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/187/20 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 106 KB
Uchwała Nr XXIV-229-21 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 99 KB
Uchwała Nr XXIV-230-21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 329 KB
Uchwała Nr XXIV-231-21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2021-2029 776 KB
Uchwała Nr XXV-232-21 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 115 KB
Uchwała Nr XXV-233-21 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu w Borze Zapilskim 63 KB
Uchwała Nr XXV-234-21 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na okres do 3 lat dla dotychczasowego najemcy 100 KB
Uchwała Nr XXV-235-21 w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok" 263 KB
Uchwała Nr XXV-236-21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 462 KB
Uchwała Nr XXV-237-21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2021-2029 703 KB
Uchwała Nr XXVI-238-21 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wręczyca Wielka w 2021 roku 200 KB
Uchwała Nr XXVI-239-21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w Hutce 101 KB
Uchwała Nr XXVI-240-21 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2022 rok 128 KB
Uchwała Nr XXVI-241-21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 387 KB
Uchwała Nr XXVI-242-21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2021-2029 666 KB
Uchwała Nr XXVII-243-21 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Wręczyca Wielka na rok szkolny 2020/2021 184 KB
Uchwała Nr XXVII-244-21 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 352 KB
Uchwała Nr XXVII-245-21 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Wręczyca Wielka w poszczególnych latach 2021-2023 224 KB
Uchwała Nr XXVII-246-21 w sprawie skargi na dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wręczyca Wielka 164 KB
Uchwała Nr XXVII-247-21 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu na okres do 3 lat dla dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości gruntowej 99 KB
Uchwała Nr XXVII-248-21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 906 KB
Uchwała Nr XXVII-249-21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 135 KB
Uchwała Nr XXVII-250-21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2021-2029 661 KB