artykuł nr 1

Potwierdzanie umów dzierżawy zawieranych przez rolników na co najmniej 10 lat

Wójt Gminy Wręczyca Wielka informuje, że w dniu 31 lipca 2020r. weszły w życie przepisy nakładające na wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) nowe obowiązki polegające na potwierdzeniu zawartych umów dzierżawy w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Działając na mocy art. 28 ust. 4 w/w ustawy wójt, właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, zobowiązany jest do potwierdzania zawartych co najmniej na 10 lat umów dzierżawy gruntów osobie niebędącej:

a) małżonkiem emeryta lub rencisty,

b) jego zstępnym lub pasierbem,

c) osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,

d) małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c.

W celu uzyskania potwierdzenia umowy dzierżawy Wójt ma 7 dni od daty złożenia wniosku.
Wójt dokonuje tylko potwierdzenia zawarcia umowy, zatem nie potwierdza faktu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy i nie poświadcza własnoręczności podpisów na tych umowach.
Uzyskanie potwierdzenia zawartej umowy dzierżawy zwolnione jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 § 1 ust 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016r. o opłacie skarbowej.

Załączniki:
Wniosek 45 KB
artykuł nr 2

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

artykuł nr 3

Podział nieruchomiści ,

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCIJakie dokumenty: - wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego podziału - do uzyskania w Referacie Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Leśnictwa – pokój nr 22 - Załączniki: 1. 2 egzemplarze mapy zasadniczej ze wstępnym projektem podziału nieruchomości 2. dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (akt własności ziemi – aktualny odpis księgi wieczystej, akt notarialny, postanowienie sądu) 3. wypis z rejestru ewidencji gruntów (Starostwo Powiatowe w Kłobucku), 4. fragment mapy ewidencyjnej, 5. zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu działki,Podstawa prawna:Dział III Rozdział 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. Nr 46 poz. 543 z 2000r. z późn. zm.) , Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (Dz.U.Nr.25 poz.130 z 1998r) Miejsce załatwienia sprawyReferat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Leśnictwa – pokój nr 22Od poniedziałku do piątku w godz. od 7,15 do 15,15 Termin załatwienia sprawy - 30 dni – od złożenia wniosku o wydanie postanowienia, - 30 dni od złożenia wniosku o wydanie decyzjiOpłaty skarbowebrak opłatTryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie Al. Niepodległości 20/22 za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.--------------------------------------------------------------------------------------------