artykuł nr 1

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Nadanie numeru porządkowego

Jakie dokumenty:

- wniosek (druk w załączeniu poniżej)
- potwierdzenie zgłoszenia do użytkowania budynku mieszkalnego
- mapa powykonawcza z naniesionym budynkiem i urządzeniami

Podstawa prawna:

Art. 47a, ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. Z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.) oraz w związku z rozporządzeniem z dnia 2 lutego 2012 r. Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. Z 2012 r. poz. 125)

Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska p.19

Termin załatwienia sprawy:

Do 14 dni

Załączniki:
Wniosek 613 KB
artykuł nr 2

Podział nieruchomiści ,

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCIJakie dokumenty: - wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego podziału - do uzyskania w Referacie Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Leśnictwa – pokój nr 22 - Załączniki: 1. 2 egzemplarze mapy zasadniczej ze wstępnym projektem podziału nieruchomości 2. dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (akt własności ziemi – aktualny odpis księgi wieczystej, akt notarialny, postanowienie sądu) 3. wypis z rejestru ewidencji gruntów (Starostwo Powiatowe w Kłobucku), 4. fragment mapy ewidencyjnej, 5. zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu działki,Podstawa prawna:Dział III Rozdział 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. Nr 46 poz. 543 z 2000r. z późn. zm.) , Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (Dz.U.Nr.25 poz.130 z 1998r) Miejsce załatwienia sprawyReferat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Leśnictwa – pokój nr 22Od poniedziałku do piątku w godz. od 7,15 do 15,15 Termin załatwienia sprawy - 30 dni – od złożenia wniosku o wydanie postanowienia, - 30 dni od złożenia wniosku o wydanie decyzjiOpłaty skarbowebrak opłatTryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie Al. Niepodległości 20/22 za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.--------------------------------------------------------------------------------------------