artykuł nr 1

Teksty uchwał z 2023 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XLVIII-379-23 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. 572 KB
Uchwała Nr XLVIII-380-23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2023-2029 MB
Uchwała Nr XLVIII-381-23 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców 175 KB
Uchwała Nr XLIX-382-23 w sprawie nadania drodze wewnętrznej w miejscowości Grodzisko nazwy Brzozowa MB
Uchwała Nr XLIX-383-23 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego na okres do 3 lat dla dotychczasowego najemcy 151 KB
Uchwała Nr XLIX-384-23 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV/243/17 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Wręczyca Wielka 152 KB
Uchwała Nr XLIX-385-23 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze gminy Wręczyca Wielka 201 KB
Uchwała Nr XLIX-386-23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 2023 156 KB
Uchwała Nr XLIX-387-23 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych 152 KB
Uchwała Nr XLIX-388-23 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 192 KB
Uchwała Nr XLIX-389-23 w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu Gminy Wręczyca Wielka 223 KB
Uchwała Nr XLIX-390-23 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania uczniom uzdolnionym stypendiów Wójta Gminy Wręczyca Wielka 489 KB
Uchwała Nr XLIX-391-23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 155 KB
Uchwała Nr XLIX-392-23 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok MB
Uchwała Nr XLIX-393-23 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2023-2029 MB
Uchwała Nr L 394 23 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wręczyca Wielka w 2023 roku 284 KB
Uchwała Nr L 395 23 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Wręczyca Wielka 156 KB
Uchwała Nr L 396 23 w sprawie zmiany uchwały Nr XLII 352 22 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 września 2022 r. w sprawie przejęcia od Województwa Śląskiego zadania pn. "Zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych Gminy Wręczyca Wielka 173 KB
Uchwała Nr L 397 23 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy na 2024 rok środków stanowiących fundusz sołecki 148 KB
Uchwała Nr L 398 23 w sprawie korekty Uchwały Nr XLIX/391/23 Rady Gminy Wręczyca Wielka z 28 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego. 152 KB
Uchwała Nr L-399-23 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok MB
Uchwała Nr L-400-23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2023-2029 MB
Uchwała Nr LI-401-23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grodzisko 150 KB
Uchwała Nr LI-402-23 w sprawie przekazania według właściwości skargi na Dyrektora Przedszkola im. Marii Kownackiej w Węglowicach 238 KB
Uchwała Nr LII-403-23 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 768 KB
Uchwała Nr LII-404-23 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 175 KB
Uchwała Nr LII-405-23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2023-2029 MB
Uchwała Nr LII 406 23 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Przedszkola im. Marii Kownackiej w Węglowicach 213 KB
Uchwała Nr LIII-407-23 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka wotum zaufania 165 KB
Uchwała Nr LIII-408-23 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok 168 KB
Uchwała Nr LIII-409-23 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wręczyca Wielka za rok 2022 151 KB
Uchwała Nr LIII-410-23 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego 180 KB
Uchwała Nr LIII-411-23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Golce 171 KB
Uchwała Nr LIII-412-23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Golce 170 KB
Uchwała Nr LIII-413-23 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie zabudowanego gruntu położonego w miejscowości Truskolasy 169 KB
Uchwała Nr LIII-414-23 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie gruntu położonego we Wręczycy Wielkiej 166 KB
Uchwała Nr LIII-415-23 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 171 KB
Uchwała Nr LIII-416-23 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników, 175 KB
Uchwała Nr LIII-417-23 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok MB
Uchwała Nr LIII-418-23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2023-2033 MB
Uchwała Nr LIII-419-23 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wręczyca Wielka 150 KB
Uchwała Nr LIII-420-23 w sprawie skargi do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze 250 KB
Uchwała Nr LIV-421-23 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 885 KB
Uchwała Nr LIV-422-23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2023-2033 MB
Uchwała Nr LV-423-23 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego 181 KB
Uchwała Nr LVI-424-23 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie na kadencję 2024 2027 175 KB
Uchwała Nr LVI-425-23 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Częstochowie na kadencję 2024-2027 172 KB
Uchwała Nr LVI-426-23 w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne nabycie gruntu pod poszerzenie drogi gminnej- ul. Borowej, w miejscowości Szarlejka 171 KB
Uchwała Nr LVI-427-23 w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne nabycie gruntu pod poszerzenie drogi gminnej- ul. Borowej, w miejscowości Szarlejka 171 KB
Uchwała Nr LVI-428-23 w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne nabycie gruntu pod poszerzenie drogi gminnej- ul. Borowej, w miejscowości Szarlejka 170 KB
Uchwała Nr LVI-429-23 w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne nabycie gruntu pod poszerzenie drogi gminnej- ul. Borowej, w miejscowości Szarlejka 170 KB
Uchwała Nr LVI-430-23 w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne nabycie gruntu pod poszerzenie drogi gminnej- ul. Borowej, w miejscowości Szarlejka 170 KB
Uchwała Nr LVI-431-23 w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne nabycie gruntu pod poszerzenie drogi gminnej- ul. Borowej, w miejscowości Szarlejka 170 KB
Uchwała Nr LVI-432-23 w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne nabycie gruntu pod poszerzenie drogi gminnej- ul. Borowej, w miejscowości Szarlejka 170 KB
Uchwała Nr LVI-433-23 w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne nabycie gruntu pod poszerzenie drogi gminnej- ul. Borowej, w miejscowości Szarlejka 169 KB
Uchwała Nr LVI-434-23 w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne nabycie gruntu pod poszerzenie drogi gminnej- ul. Borowej, w miejscowości Szarlejka 171 KB
Uchwała Nr LVI-435-23 w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne nabycie gruntu pod poszerzenie drogi gminnej- ul. Borowej, w miejscowości Szarlejka 171 KB
Uchwała Nr LVI-436-23 w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne nabycie gruntu pod poszerzenie drogi gminnej- ul. Borowej, w miejscowości Szarlejka 172 KB
Uchwała Nr LVI-437-23 w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne nabycie gruntu pod poszerzenie drogi gminnej- ul. Borowej, w miejscowości Szarlejka 171 KB
Uchwała Nr LVI-438-23 w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne nabycie gruntu pod poszerzenie drogi gminnej- ul. Borowej, w miejscowości Szarlejka 171 KB
Uchwała Nr LVI-439-23 w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne nabycie gruntu pod poszerzenie drogi gminnej- ul. Borowej, w miejscowości Szarlejka 170 KB
Uchwała Nr LVI-440-23 w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne nabycie gruntu pod poszerzenie drogi gminnej- ul. Borowej, w miejscowości Szarlejka 171 KB
Uchwała Nr LVI-441-23 w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne nabycie gruntu pod poszerzenie drogi gminnej- ul. Borowej, w miejscowości Szarlejka 170 KB
Uchwała Nr LVI-442-23 w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne nabycie gruntu pod poszerzenie drogi gminnej- ul. Borowej, w miejscowości Szarlejka 171 KB
Uchwała Nr LVI-443-23 w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne nabycie gruntu pod poszerzenie drogi gminnej- ul. Borowej, w miejscowości Szarlejka 170 KB
Uchwała Nr LVI-444-23 w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne nabycie gruntu pod poszerzenie drogi gminnej- ul. Borowej, w miejscowości Szarlejka 171 KB
Uchwała Nr LVI-445-23 w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne nabycie gruntu pod poszerzenie drogi gminnej- ul. Borowej, w miejscowości Szarlejka 170 KB
Uchwała Nr LVI-446-23 w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne nabycie gruntu pod poszerzenie drogi gminnej- ul. Borowej, w miejscowości Szarlejka 170 KB
Uchwała Nr LVI-447-23 w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne nabycie gruntu pod poszerzenie drogi gminnej- ul. Borowej, w miejscowości Szarlejka 169 KB
Uchwała Nr LVI-448-23 w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne nabycie gruntu pod poszerzenie drogi gminnej- ul. Borowej, w miejscowości Szarlejka 171 KB
Uchwała Nr LVI-449-23 w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne nabycie gruntu pod poszerzenie drogi gminnej- ul. Borowej, w miejscowości Szarlejka 171 KB
Uchwała Nr LVI-450-23 w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne nabycie gruntu pod poszerzenie drogi gminnej- ul. Borowej, w miejscowości Szarlejka 171 KB
Uchwała Nr LVI-451-23 w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne nabycie gruntu pod poszerzenie drogi gminnej- ul. Borowej, w miejscowości Szarlejka 171 KB
Uchwała Nr LVI-452-23 w sprawie wyrażania zgody na dzierżawę gruntu na okres do 3 lat dla dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości gruntowej; 170 KB
Uchwała Nr LVI-453-23 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wręczyca Wielka; 202 KB
Uchwała Nr LVI-454-23 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. MB
Uchwała Nr LVII-456-23 w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI-453-23 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 września 2023 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wręczyca Wielka 183 KB
Uchwała Nr LVII-457-23 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. 604 KB
Uchwała Nr LVII-458-23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2023-2033 MB
Uchwała Nr LVIII-460-23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2023-2033 MB
Uchwała Nr LIX-461-23 w sprawie wystąpienia z apelem do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w sprawie zapobiegania udziałowi rosyjskich i biołoruskich sportowców w igrzyskach olimpijskich oraz zawodach rangi międzynarodowej 262 KB
Uchwała Nr LIX-462-23 w sprawie wystąpienia z apelem do środowisk samorządowych i obywatelskich w sprawie solidarności i wsparcia mniejszości polskiej na Białorusi w obliczu represji białoruskich władz 276 KB
Uchwała Nr LIX-463-23 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów na okres do 3 lat dla dotychczasowych dzierżawców nieruchomości gruntowych 175 KB
Uchwała Nr LIX-464-23 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Wręczyca Wielka a Gminą Kłobuck w sprawie przekazania przez Gminę Wręczyca Wielka zadania w zakresie zapewnienia w roku 2024 bezpłatnego transportu i opieki uczniom z miejscowości Pierzchno do Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Libidzy Gminie Kłobuck 177 KB
Uchwała Nr LIX-465-23 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 185 KB
Uchwała Nr LIX-466-23 w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024rok" 370 KB
Uchwała Nr LIX-467-23 w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2024 - 2028 269 KB
Uchwała Nr LIX-468-23 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 176 KB
Uchwała Nr LIX-469-23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 177 KB
Uchwała Nr LIX-470-23 w sprawie nadania drodze wewnętrznej w miejscowości Wręczyca Wielka nazwy "Jaśminowa" 576 KB
Uchwała Nr LIX-471-23 w sprawie nadania drodze wewnętrznej w miejscowości Wręczyca Wielka nazwy "Różana" 523 KB
Uchwała Nr LIX-472-23 w sprawie nadania drodze wewnętrznej w miejscowości Hutka nazwy "Dębowa" 843 KB
Uchwała Nr LIX-473-23 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/262/21 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych gminy i jej jednostek, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa, oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną 215 KB
Uchwała Nr LIX-474-23 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 211 KB
Uchwała Nr LIX-475-23 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok MB
Uchwała Nr LX-477-23 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2024 - 2033 MB
Uchwała Nr LX 478 23 w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej Gminy Wręczyca Wielka na rok 2024. MB
Uchwała Nr LX 479 23 w sprawie przyjęcia ?Planu Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko? 22 MB
Uchwała LX 480 23 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Wręczyca Wielka 571 KB
Uchwała Nr LX 481 23 zmieniająca uchwałę Nr XLVII/375/22 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wręczyca Wielka 194 KB
Uchwała Nr LX 482 23 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 845/19 o pow. 0,2928 ha obręb ewidencyjny Wręczyca Wielka, jednostka ewidencyjna Wręczyca Wielka, zabudowanej budynkiem strażnicy stanowiącym odrębną własność a będącej w użytkowaniu wieczystym Ochotniczej Straży Pożarnej we Wręczycy Wielkiej, po uprzednim rozwiązaniu użytkowania wieczystego ww. gruntu, na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej we Wręczycy Wielkiej 154 KB
Uchwała LX 483 23 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 463/4 o pow. 0,6228 ha obręb ewidencyjny Długi Kąt, jednostka ewidencyjna Wręczyca Wielka, zabudowanej budynkiem strażnicy stanowiącym odrębną własność a będącej w użytkowaniu wieczystym Ochotniczej Straży Pożarnej w Długim Kącie, po uprzednim rozwiązaniu użytkowania wieczystego ww. gruntu, na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Długim Kącie 154 KB
Uchwała Nr LX 484 23 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 221/2 o pow. 0,4557 ha obręb ewidencyjny Grodzisko, jednostka ewidencyjna Wręczyca Wielka, zabudowanej budynkiem strażnicy stanowiącym odrębną własność a będącej w użytkowaniu wieczystym Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku, po uprzednim rozwiązaniu użytkowania wieczystego ww. gruntu, na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku 152 KB
Uchwała Nr LX 485 23 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 270/2 o pow. 0,4995 ha obręb ewidencyjny Kalej, jednostka ewidencyjna Wręczyca Wielka, zabudowanej budynkiem strażnicy stanowiącym odrębną własność a będącej w użytkowaniu wieczystym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalei, po uprzednim rozwiązaniu użytkowania wieczystego ww. gruntu, na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalei 152 KB
Uchwała Nr LX 486 23 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 1249 o pow. 0,3643 ha obręb ewidencyjny Truskolasy, jednostka ewidencyjna Wręczyca Wielka, zabudowanej budynkiem strażnicy stanowiącym odrębną własność a będącej w użytkowaniu wieczystym Ochotniczej Straży Pożarnej w Truskolasach, po uprzednim rozwiązaniu użytkowania wieczystego ww. gruntu, na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Truskolasach 153 KB
Uchwała Nr LX 487 23 w sprawie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wraz z oceną aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka MB
Uchwała Nr LX 488 23 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków współfinansowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 157 KB
Uchwała LX 489 23 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków współfinansowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 160 KB
Uchwała Nr LX 490 23 w sprawie rozpatrzenia skargi pracowników obsługi Przedszkola na Dyrektora Przedszkola im. Marii Kownackiej w Węglowicach 334 KB
Uchwała Nr LX 491 23 w sprawie przyjęcia ramowych planów pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy na 2024 rok 563 KB
Uchwała Nr LX 492 23 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 674 KB
Uchwała Nr LX-493-23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2023-2033 MB