artykuł nr 1

Ogłoszenie 2024

Załączniki:
Wójt Gminy Wręczyca Wielka informuje, iż rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach w związku z przymrozkami, które miały miejsce na terenie Gminy Wręczyca Wielka w kwietniu 2024 r. winni niezwłocznie złożyć pisemny wniosek o oszacowanie zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej w 2024 roku spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego MB
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach informuje o zakończeniu postępowania dotyczącego zajęcia stanowiska przez tut. organ odnośnie do aktualności warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: "Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory - Tarnowskie Góry - Karsznice - Inowrocław - Bydgoszcz - Maksymilianowo - odcinek realizacyjny - stacja Chorzów Batory - granica województw śląskie/łódzkie", określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o znaku WOOS.4201.6.2016.AS3.30 z 28 czerwca 2018 r. 152 KB
Gmina Wręczyca Wielka poszukuje odpowiedzialnej osoby na stanowisko Kierowcy 9-osobowego samochodu (mikrobus) do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Wręczyca Wielka, do Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzepicach 87 KB
Ogłoszenie informacji o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów oraz wskaźniku zwiększającym na 2024 rok 101 KB
Marszałek Województwa Śląskiego zawiadamia o zakończeniu postępowania wyjaśniającego i dowodowego, w ramach postępowania prowadzonego na wniosek spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, działającej przez pełnomocnika w sprawie, o zatwierdzenie Projektu robót geologicznych dla zadania inwestycyjnego: "Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew - nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) - Wielopole" 148 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości dla wykonania badań geologicznych mających na celu potwierdzenie warunków glebowych posadowienia stanowisk słupowych linii 400 kV dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew - nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) - Wielopole" 167 KB
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, że 3 kwietnia 2024 r. przez pełnomocnika PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z siedzibą przy ul. Towarowej 74 w Warszawie, został złożony wniosek Nr IRETS4.452.8.2024.AŁ.5.ISW-00847-I dotyczący zajęcia stanowiska przez tut. organ odnośnie do aktualności warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: "Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory -Tarnowskie Góry - Karsznice - Inowrocław - Bydgoszcz - Maksymilianowo - odcinek realizacyjny - stacja Chorzów Batory - granica województw śląskie/łódzkie" 145 KB
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach podaję do publicznej wiadomości, że 4 kwietnia 2024 r. wydana została decyzja znak: WOOŚ.420.13.2023.AM.30 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew - nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) ? Wielopole" 119 KB
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew - nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) - Wielopole" 122 KB
Wydobywania piasku i żwiru z przeznaczeniem dla zaspokojenia potrzeb własnych 637 KB
Zapytanie ofertowe w ramach postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu udzielenia zamówienia obejmującego przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w ramach zadania pn. "Wykonanie badań i prac konserwatorskich kaplicy p.w. Św. Józefa w kościele parafialnym p.w. Św. Józefa w Truskolasach" 102 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Wręczyca Wielka, obręb Wręczyca Wielka, oznaczoną jako działki nr: 832/4 o pow. 0,0035 ha, która powstała z podziału działki nr 832/1, 833/3 o pow. 0,0040 ha, która powstała z podziału działki nr 833/1 141 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Wręczyca Wielka, obręb Wręczyca Wielka, oznaczoną jako działka nr: 837/89 o pow. 0,0196 ha, która powstała z podziału działki nr 837/25 140 KB
Zapytanie ofertowe w ramach postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu udzielenia zamówienia obejmującego przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w ramach zadania pn. ,,Wymiana pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej na miedzianą na kościele w Kalei - etap I (wieża, apsyda)". 113 KB
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie wydania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew - nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) - Wielopole" 112 KB
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu podaje do publicznej wiadomości informację, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych 109 KB
Wójt Gminy Wręczyca Wielka ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kulejach oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Węglowicach 176 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości dla wykonania badań geologicznych mających na celu potwierdzenie warunków glebowych dla posadowienia stanowisk słupowych linii 400 kV dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew - nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) - Wielopole" 153 KB
Informacja dla rolników, którzy chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej i hodowcy bydła 858 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z 12 stycznia 2024 roku o Kwalifikacji Wojskowej w 2024 roku MB
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie wydania decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew - nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) - Wielopole". 146 KB
artykuł nr 2

Ogłoszenie 2023

Załączniki:
W dniu 05 stycznia 2024 roku Urząd Gminy Wręczyca Wielka będzie nieczynny 99 KB
Konsultacje w przedmiocie statutów sołectw Gminy Wręczyca Wielka 156 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Śląskiego, radnych rad powiatów oraz rad gmin województwa śląskiego na kadencję 2024-2029 MB
Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego dotyczące zwrócenia się z wnioskiem do Burmistrza Kłobucka, Wójta Gminy Opatów, Wójta Gminy Wręczyca Wielka, Wójta Gminy Panki, Wójta Gminy Przystajń, Wójta Gminy Ciasna, Wójta Gminy Pawonków, Burmistrza Dobrodzienia, Burmistrza Kolonowskiego, Burmistrza Zawadzkiego, Wójta Gminy Wielowieś, Wójta Gminy Zbrosławice i Prezydenta Miasta Zabrze o wydanie opinii w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla zadania inwestycyjnego: "Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew - nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) - Wielopole" 293 KB
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie postępowania prowadzonego na wniosek z 17.03.2023 r. Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A z siedzibą w m. Konstancin - Jeziorna, działających przez pełnomocnika, w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew - nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) - Wielopole", Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wystąpił o opinię do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do Dyrektora RZGW w Gliwicach Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 107 KB
Marszałek Województwa Śląskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla zadania inwestycyjnego: "Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew - nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) - Wielopole" 315 KB
Uchwała Nr 318/XLI/2023 Rady Powiatu Kłobuckiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego MB
Ogłoszenie zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji na rok 2023 oraz zaktualizowanej statystycznej liczby dzieci 99 KB
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew - nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) - Wielopole", zostało wydane postanowienie o znaku WOOŚ.420.13.2023.AM.14 w sprawie wyłączenia z udostępniania informacji zgromadzonych w Aneksie w zakresie informacji wynikających z wezwania WOOŚ.420.13.2023.AM.11, Tom 1 z 2, Strefy ochronne. 105 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości wykonania badań geologicznych mających na celu potwierdzenie warunków glebowych dla posadowienia stanowisk słupowych linii 400 kV dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew - nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) - Wielopole" 195 KB
Obwieszczenie Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 166 w Wręczycy Wielkiej o obsadzeniu mandatów na członków Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej w Okręgu Wyborczym nr 166 307 KB
Program "Asystent Osobisty Osoby Z Niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - Edycja 2024 49 KB
Kurenda, Wniosek, RODO - dofinansowania usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Wręczyca Wielka na 2024 rok 488 KB
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia w zakresie przebudowy linii kolejowej pn.: "Przebudowa linii kolejowej na odcinku Kalina - Rusiec Łódzki" - w zakresie działki nr 293 (obręb 0002 Borowe). 481 KB
Zawiadomienie o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla obszarów w obrębach Aleksandrów, Cyganka, Kawki, Janiki, Panki, Zwierzyniec III i Żerdzina 133 KB
Zawiadomienie o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla obszarów w obrębach Aleksandrów, Jaciska, Janiki, Kawki, Konieczki, Panki, Praszczyki, Zwierzyniec III 126 KB
Zawiadomienie o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla obszarów w obrębach Aleksandrów, Janiki, Kałmuki, Kawki, Konieczki, Kostrzyna, Koski i Praszczyki 136 KB
Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki (obszary w obrębie Aleksandrów, Jaciska, Kawki, Konieczki, Panki, Praszczyki, Zwierzyniec III) 152 KB
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planowanego do realizacji w 2023 roku 131 KB
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 399 KB
Informacja dla rolników, którzy chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, hodowcy bydła, trzody chlewnej, owiec, kóz i koni MB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wydaniu decyzji z 7 czerwca 2023 roku, nr 24/23/K, znak: IFXV.7840.7.16.2023, na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą: ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa - zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno budowlany, a także udzielającej pozwolenia na budowę dla: - budowy ekranów akustycznych, w ramach przebudowy linii kolejowej nr 131 na odcinku Kalina - Rusiec Łódzki oraz 687 na odcinku Kalina - Herby Stare w ramach zadania: "LOT C - Prace na liniach kolejowych nr 131, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66+800) - Rusiec Łódzki (km 137+500)" 129 KB
Ogłoszony został dodatkowy nabór wniosków dot. dofinansowania usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Wręczyca Wielka na 2023 rok 395 KB
Informacja o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera Gminy Wręczyca Wielka we wspólnym przygotowaniu projektów edukacyjnych FESL skierowanych do przedszkoli 170 KB
Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Przedszkola im. Marii Kownackiej w Węglowicach 177 KB
Sporządzanie operatów szacunkowych na potrzeby budowy nowej linii elektroenergetycznej linii 400 kV relacji Trębaczew - Rokitnica (Wielopole) 194 KB
Ogłoszenie naboru Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektów w ramach Priorytetu FESL.06 Fundusze Europejskie dla edukacji 91 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie zmiany pozwolenia na budowę dla inwestycji p.n.: "Budowa ekranów akustycznych w ramach przebudowy linii kolejowej nr 131 na odcinku Kalina - Rusiec Łódzki oraz 687 na odcinku Kalina - herby Stare w ramach zadania: "LOT C - Prace na liniach kolejowych nr 131, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66+800) - Rusiec Łódzki (km 137+500)" 134 KB
Ogłoszenie informacji o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów oraz wskaźniku zwiększającym na 2023 rok 101 KB
Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej 54 KB
Informacja o sprzedaży końcowej węgla 211 KB
Marszałek Województwa Śląskiego, działający jako organ administracji geologicznej, zawiadamia o wydaniu decyzji nr 1557/OE/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. umarzającej w całości jako bezprzedmiotowe postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla zadania inwestycyjnego: "Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew - nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) - Wielopole", wszczęte na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie 244 KB
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadamia strony o wszczęciu postępowania na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A z siedzibą w m. Konstancin - Jeziorna, zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew - nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) - Wielopole" 110 KB
Informacja o przyjętych i złożonych wnioskach do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 127 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z 31 marca 2023 roku o Kwalifikacji Wojskowej w 2023 roku 90 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie wydania decyzji nr 2/2023/WNT/P, znak sprawy: IFXIII.747.2.2023 o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości: Gmina Wręczyca Wielka, obręb Hutka: 10; Gmina Wręczyca Wielka, obręb Truskolasy: 328/2, 182; Gmina Panki, obręb Kawki: 98, 194; Gmina Zawadzkie, obręb Zawadzkie: 2182, 2292; Gmina Wielowieś, obręb Sieroty: 386/6, w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 14a ust. 1 specustawy, polegających w szczególności na wykonaniu badań geologicznych, mających na celu potwierdzenie warunków glebowych dla posadowienia stanowisk słupowych linii 400 kV 178 KB
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej - Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego planowanych do realizacji w 2023 roku 141 KB
Marszałek Województwa Śląskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla zadania inwestycyjnego: "Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew - nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) - Wielopole" 315 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości dla wykonania badań geologicznych mających na celu potwierdzenie warunków glebowych posadowienia stanowisk słupowych linii 400 kV dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew - nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) ? Wielopole" 160 KB
Ogłoszenie o konkursach na stanowiska dyrektorów szkoły i zespołu szkolno-przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka 181 KB
Wykaz nieruchomości gruntowej mienia komunalnego wytypowanej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Truskolasach, gm. Wręczyca Wielka zgodnie z Zarządzeniem Nr 17/2023 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 24 lutego 2023r. 145 KB
Wykaz nieruchomości gruntowej mienia komunalnego wytypowanej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Grodzisku, gm. Wręczyca Wielka zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/2023 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 24 lutego 2023 r 144 KB
Ogłoszenie o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 331 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wydaniu decyzji Nr 5/2023, znak: IFIII.746.41.2022, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: "Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego 12114_L181_Jezioro / ORx181-003923-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 181 Herby Nowe - Oleśnica, 3,923 km" projektowanego w gminie Wręczyca Wielka na działce gruntu nr 431, obręb Jezioro, w granicach terenów zamkniętych. 475 KB
Wojewoda Śląski podaję do publicznej informację o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu na rzecz Inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie (03-734 Warszawa, ul. Targowa 74) pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.: Przebudowa linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory - Tczew, na odcinku Kalina - Rusiec Łódzki, w ramach zadania pn.: "LOT C - Prace na liniach kolejowych nr 131, 686, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66+800) - Rusiec Łódzki (km 137+500)" 159 KB
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego 339 KB
Ogłoszenie dla Rolników którzy chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej i hodowli bydła 623 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenia 2022

Załączniki:
Wojewoda Śląski podaje do publicznej wiadomości, że zostało wniesione odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii w Warszawie od decyzji Wojewody Śląskiego nr 3/2022/WNTP z dnia 15 grudnia 2022r., znak sprawy: IFXIII.747.61.2022 o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu wykonania badań geologicznych, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew - nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) - Wielopole". 137 KB
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 lipca 2022 r., znak: DLI-I.7620.34.2021.KT.11 138 KB
Wojewoda Śląski podaję do publicznej wiadomości, że po rozpoznaniu wniosku złożonego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., działające przez pełnomocnika, Wojewoda Śląski w dniu 15 grudnia 2022 r. wydał decyzję nr 3/2022/WNTP, znak sprawy: IFXIII.747.61.2022 o zezwoleniu na wejście na teren w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 14a ust. 1 specustawy, polegających w szczególności na wykonaniu badań geologicznych 165 KB
Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w gminie Wręczyca Wielka, obręb Grodzisko 119 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia nazwanego: "Budowa obiektu radiokomunikacyjnego 12114_L181_Jezioro/ORx181-003923-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 181 Herby Nowe - Oleśnica, 3,923 km" projektowanego w gminie Wręczyca Wielka na działce gruntu nr 431, obręb Jezioro, w granicach terenów zamkniętych. 51 KB
Generalny Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, uprzejmie informuję o spodziewanych utrudnieniach dla użytkowników dróg na trasie gr. woj. opolskiego/śląskiego - autostrada A4 (kier. Katowice) - PPO Żernica (miejsce postoju) - autostrada A4 (kier. Katowice) - węzeł Gliwice Sośnica - autostrada A1 (kier. Łódź) - węzeł Piekary Śląskie - autostrada A1 (kier. Łódź) - MOP Woźniki - autostrada A1 (kier. Łódź) - węzeł Częstochowa Blachownia - autostrada A1 (kier. Łódź) - gr. woj . śląskiego/łódzkiego, 812 KB
Głoszenie - Dodatek elektryczny 387 KB
Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 390 z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 140 KB
Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 389 z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 139 KB
Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 388 z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 138 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dotyczące zmiany ostatecznej decyzji nr 6/2021 z dnia 8 października 2021 r., znak IFXIII.747.25.2021, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu w zakresie skutków o których mowa w art. 24 ust. 1 specustawy gazowej, tj. ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji inwestycji pn.: "Budowa gazociągu średniego ciśnienia fi450PE w ramach zadania "Budowa gazociągu śr./c. relacji SRP Blachownia - Wręczyca Wielka - Kłobuck" 228 KB
Wniosek o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła 499 KB
Wykaz nieruchomości gruntowej mienia komunalnego działki budowlanej wytypowanej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego - działki budowlanej położonej w Grodzisku, gm. Wręczyca Wielka 143 KB
Zawiadomienie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na wejście na teren nieruchomości dla wykonania badań geologicznych mających na celu potwierdzenie warunków glebowych posadowienia stanowisk słupowych linii 400 kV dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew - nacięcia linii Joachimów (Rokitnica) - Wielopole" 166 KB
Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 31 KB
Informacja i wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych 225 KB
Ogłoszenie zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji na rok 2022 oraz zaktualizowanej statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków oraz uczestników zajęć rewalidacyjno - wychowawczych 99 KB
Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działki budowlanej położonej w miejscowości Grodzisko, gm. Wręczyca Wielka 62 KB
Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 31 KB
Wyniki przeprowadzonego konkursu ofert z dnia 28.09.2022 roku na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 pn.: "Prowadzenie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie" 134 KB
Zawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 560036S w miejscowości Kalej ul. Ogrodowa i drogi gminnej bez nazwy przebiegającej przez sołectwo Wydra 136 KB
Ogłoszenia o konsultacjach programu na rok 2022 z Organizacjami Pozarządowymi 378 KB
Zarządzenie Nr 130/2022 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 14 października 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego 106 KB
Obwieszczenie IFXV.7840.5.9.2022 o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr 61/22 z 30 września 2022 r. dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Budowa gazociągu śr/c we Wręczycy Wielkiej- Odcinek D-E w ramach zadania: "Budowa gazociągu średniego ciśnienia relacji SRP Blachownia- Wręczyca Wielka- Kłobuck" 199 KB
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dotyczącej "Budowy nowego wiaduktu drogowego wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2065S w związku z rozbiórką przejazdu kolejowo-drogowego w km 78+703 linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory ? Tczew..." 147 KB
Sprostowanie-Wykaz przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynku wielolokalowym na rzecz najemców, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 115/2022 z dnia 15.09.2022 r. 135 KB
Wójt Gminy Wręczyca Wielka Ogłasza drugi ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej - działki budowlanej położonej w GRODZISKU 151 KB
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 117/2022 z dnia 15.09.2022 r. 136 KB
Wykaz przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym na rzecz najemcy, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 116/2022 z dnia 15.09.2022 r. 109 KB
Wykaz przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynku wielolokalowym na rzecz najemców, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 115/2022 z dnia 15.09.2022 r. 113 KB
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie "Przebudowy linii kolejowej na odcinku Kalina - Rusiec Łódzki" 151 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat dla dotychczasowego dzierżawcy zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 90/2022 z dnia 15.07.2022 r. 135 KB
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie zmiany decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o środowiskowych uwarunkowaniach z 28 czerwca 2018 r. zn. WOOŚ.4201.6.2016.AS3.30 dla przedsięwzięcia pn.: "Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory - Tarnowskie Góry - Karsznice - Inowrocław - Bydgoszcz - Maksymilianowo - odcinek realizacyjny - stacja Chorzów Batory - granica województw śląskie/łódzkie" 131 KB
Ogłoszenie zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji, statystycznej liczby uczniów oraz wskaźnika zwiększającego na rok 2022 101 KB
Obwieszczanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie: "Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory - Tarnowskie Góry - Karsznice - Inowrocław - Bydgoszcz - Maksymilianowo - odcinek realizacyjny - stacja Chorzów Batory - granica województw śląskie/łódzkie" 131 KB
Ogłoszenie informacji o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów oraz wskaźniku zwiększającym na 2022 rok 101 KB
Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: "Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory - Tarnowskie Góry - Karsznice - Inowrocław - Bydgoszcz - Maksymilianowo - odcinek realizacyjny - stacja Chorzów Batory - granica województw śląskie/łódzkie" w toku postępowania o zmianę decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o środowiskowych uwarunkowaniach zn. WOOŚ.4201.6.2016.AS3.30 z 29 czerwca 2018 r. 131 KB
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu w sprawie przyjęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego przez Starostę Kedzierzyńsko - Kozielskiego decyzją znak: Śr.6223-31/2010 z dnia 29.11.2010 r. na rzecz Gminy Pawłowiczki 92 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie budowy gazociągu średniego ciśnienia fi450PE na odcinku inwestycji obejmującej obszar od rejonu skrzyżowania ulic Strażackiej i Śląskiej (DW492) na terenie Gminy Wręczyca Wielka do granicy administracyjnej Gminy Wręczyca Wielka i Gminy Blachownia w ramach zadania "Budowa gazociągu śr./c. relacji SRP Blachownia - Wręczyca Wielka - Kłobuck" 131 KB
obwieszczenie_wojta_gminy_wreczyca_wielka_o_wydaniu_decyzji_o_ustaleniu_lokalizacji_inwestycji_celu_publicznego_dla_zamierzenia_polegajacego_na_budowie_obiektu_radiokomunikacyjnego_id_10689_orx181_010260_xxx_01_l181_kuleje_.pdf 488 KB
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonej w obrębie Hutka (0009) , gmina Wręczyca Wielka, powiat kłobucki, woj. śląskie 83 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Przebudowa linii kolejowej na odcinku Kalina - Rusiec Łódzki, obejmująca: - przebudowa linii kolejowej nr 131 od km 66,800 do 111,075 31 KB
Ogłoszenie konkursów na stanowisko dyrektorów przeszdszkola i szkoły prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka 101 KB
Obwieszczenie Wójta Gminy Wręczyca Wielka w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: "Budowie obiektu radiokomunikacyjnego ID 10689_ORX181-010260-XXX-01_L181_Kuleje_001 systemu NPW ERTMS na linii kolejowej o znaczeniu państwowym nr 181 Herby Nowe - Oleśnica km 10,260 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie" 25 KB
Wójt Gminy Wręczyca Wielka informuje, że ogłoszony został kolejny nabór wniosków dot. dofinansowania usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Wręczyca Wielka na 2023 rok. 126 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie budowy gazociągu średniego ciśnienia fi450PE na odcinku inwestycji obejmującej obszar od rejonu skrzyżowania ulic Strażackiej i Śląskiej (DW492) na terenie Gminy Wręczyca Wielka do granicy administracyjnej Gminy Wręczyca Wielka i Gminy Blachownia w ramach zadania "Budowa gazociągu śr./c. relacji SRP Blachownia - Wręczyca Wielka - Kłobuck" 128 KB
Informacja dla rolników którzy chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej i hodowcy bydła 595 KB
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej - Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego planowanych do realizacji w 2022 roku 143 KB
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictw narodowego planowanych do realizacji w 2022 roku 531 KB
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wręczyca Wielka pozostającej w użytkowaniu wieczystym na rzecz użytkownika wieczystego zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 2/2022 z dnia 13.01.2022 r. 63 KB
Raport "Społeczna Odpowiedzialność Lasów Państwowych" 14 MB
artykuł nr 4

Ogłoszenia 2021

Załączniki:
Obwieszczenie Wojewody śląskiego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "budowy elektroenergetycznej linii kablowo-napowietrznej 110 kV, wraz z traktem światłowodowym i infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomościach położonych w miejscowościach: Herby, Cisie, Bieżeń, Borowe i Długi Kąt, dla zasilania podstacji trakcyjnej Wręczyca Wielka" 49 KB
Obwieszczenie Wojewody śląskiego w sprawie wniesienia do Ministra Rozwoju i Technologii odwołanie od decyzji Wojewody Śląskiego nr 4/2021 z dnia 6 października 2021 r. (znak sprawy: IFXIII.747.6.2021) o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia w zakresie przebudowy linii kolejowej 112 KB
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dla przedsięwzięcia pn.: "Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory - Tarnowskie Góry - Karsznice - Inowrocław - Bydgoszcz - Maksymilianowo - odcinek realizacyjny - stacja Chorzów Batory - granica województw śląskie/łódzkie" 220 KB
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Częstochowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Gminy Wręczyca Wielka 200 KB
Zawiadomienie o złożeniu oferty na realizację zadania publicznego pn.: "Życie zdrowe to życie odlotowe!", złożoną dniu 21.10.2021 r. przez Stowarzyszenie na rzecz integracji społeczności lokalnej - Pozytywnie Aktywni, ul. Łukaszewicza 331, 42-130 Szarlejka 580 KB
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dla przedsięwzięcia pn.: Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory - Tarnowskie Góry - Karsznice - Inowrocław - Bydgoszcz - Maksymilianowo - odcinek realizacyjny - stacja Chorzów Batory - granica województw śląskie/łódzkie 218 KB
Ogłoszenie informacji o zaktualizowanej podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci 129 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dla przedsięwzięcia p.n.: "Przebudowa linii kolejowej na odcinku Kalina - Rusiec Łódzki" 144 KB
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Częstochowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Czarna Wieś przeznaczonej do sprzedaży 75 KB
Obwieszczenie - Przebudowa linii kolejowej na odcinku Kalina - Rusiec Łódzki 105 KB
Obwieszczenie - Budowa gazociągu średniego ciśnienia fi450PE w ramach zadnia "Budowa gazociągu śr./c. relacji SRP Blachownia - Wręczyca Wielka - Kłobuck" 115 KB
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotyczące przedsięwzięcia pn: "Optymalizacja mocy przerobowych dla technologii przerobu i przygotowywania odpadów radioaktywnych JAVYS, a.s. w miejscowości Jaslovské Bohunice" 213 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do najmu lokali użytkowych na okres do 3 lat dla dotychczasowych najemców zgodnie z Zarządzeniem Nr 65/2021 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 02 lipca 2021 r. 164 KB
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Częstochowie ogłasza przetarg ustny ograniczony (licytację) na dzierżawę/sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Gminy Wręczyca Wielka MB
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Częstochowie ogłasza przetarg ustny ograniczony (licytację) na dzierżawę/sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Gminy Wręczyca Wielka 538 KB
Wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym 101 KB
Ogłoszenie informacji o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów oraz wskaźniku zwiększającym na 2021 rok 136 KB
Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie o pierwszej licytacji nieruchomości położonej w Miejscowości Truskolasy 628 KB
Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Częstochowie w sprawie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej we Wręczycy Wielkiej 304 KB
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Częstochowie ogłasza przetarg ustny ograniczony (licytację) na dzierżawę nieruchomości rolnej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 989 KB
Komunikat w sprawie zakazu spalania odpadów na nieruchomościach oraz w piecach domowych. 225 KB
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Truskolasach 91 KB
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Częstochowie ogłasza przetarg ustny ograniczony (licytację) na dzierżawę nieruchomości rolnej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa MB
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Częstochowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 808 KB
Informacja dla Rolników którzy chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej i hodowcy bydła 60 KB
Obwieszczenie Wojewody Ślaskiego dla przedsięwzięcia p.n.: "Budowa elektroenergetycznej linii kablowo-napowietrznej 110 kV, wraz z traktem światłowodowym i infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomościach położonych w miejscowościach: Herby, Cisie, Bieżeń, Borowe i Długi Kąt", projektowanego na działkach gruntu: dz. nr 82/2; dz. nr 129/2; dz. nr 130/2; dz. nr 123, k.m. 13Kochanowice, obręb Herby; dz. nr 721, k.m. 6,7, obręb Cisie; dz. nr 946, k.m. 3; dz. nr 153/1; dz. nr 153/2; dz. nr 153/3, k.m. 2, obręb Bieżeń; dz.nr 293, k.m. 4; dz. nr 397, k.m. 5, obręb Borowe i dz. nr 607, k.m. 8, obręb Długi Kąt, w granicach terenów zamkniętych. 109 KB
artykuł nr 5

Ogłoszenia 2020

Załączniki:
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku spółki PKP Polskie Linie Kolejowe SA, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, znak: PO.RUZ.4210.292m.2020.BS.3 z dnia 15.12.2020 r. 814 KB
Informacja, że Gmina Wręczyca Wielka podjęła działalność, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. 59 KB
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego 502 KB
Obwieszczenie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu w sprawie wydania decyzji znak: PO.RUZ.4210.208m.2020.BS.11 dla spółki PKP Polskie Linie Kolejowe SA, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa MB
Ogłoszenie zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów 49 KB
Informacja w sprawie potwierdzania umów dzierżawy zawieranych przez rolników na co najmniej 10 lat 189 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat dla dotychczasowego dzierżawcy zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 95/2020 z dnia 05.10.2020 r. 310 KB
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku administracyjnego z wniosku spółki PKP Polskie Linie Kolejowe SA, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa - reprezentowanej przez pełnomocnika, o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów, usługę wodną w związku z realizacją zadania "Lot C - prace na liniach kolejowych nr 132, 686, 687, 704 na docinku Kalina (km 66,800) ? Rusiec Łódzki (km 137,500)" w ramach projektu PoliŚ 5.1-14 56 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego Nr IFIII.746.15.2020 dla zadania pn.: "Przebudowa linii kolejowej nr 131 ..." 68 KB
Przewóz absolwentów 121 KB
Ogłoszenie zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji na rok 2020, statystycznej liczby uczniów oraz wskaźnika zwiększającego 202 KB
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego 403 KB
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych Gminy Wręczyca Wielka 42 MB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do użyczenia na okres do 3 lat dla dotychczasowych Biorących w użyczenie zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 41/2020 z dnia 18.05.2020 r. 71 KB
Obwieszczenie Wojewody Ślaskiego dla przedsięwzięcia p.n.: "Przebudowa linii kolejowej nr 131 na odcinku od km 71,878 do km 72,989 oraz do km 76,070 do km 111,068? 107 KB
Obwieszczenie Wojewody Ślaskiego dla przedsięwzięcia p.n.: "Budowa podstacji trakcyjnej PT Wręczyca Wielka" 642 KB
Kurenda - Tabliczki z numerami porządkowymi 711 KB
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie dla przedsięwzięcia p.n.: "Budowa stacji paliw płynnych i gazu LPG z wiatą dystrybutorową, myjnią ręczną, myjnią automatyczną i obiektami towarzyszącymi oraz infrastrukturą techniczną i technologiczną, wewnętrznym układem drogowym i zjazdami w Siemianowicach przy ul. Wrocławskiej i Tarnogórskiej (dz. ew. nr 94/309, 595/306, 596/306, 597/309, 598/309, 599/306, 600/309, 601/309, 602/312, 603/311, 604/310, 605/309, 77/1, 76/1 - obręb ewidencyjny 0033)" MB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dla przedsięwzięcia p.n.: "Budowa podstacji trakcyjnej PT Wręczyca Wielka", projektowanego na działce gruntu: dz. nr 607, k.m. 8, obręb 0006 Długi Kąt, w granicach terenów zamkniętych 109 KB
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego 292 KB
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Wręczyca Wielka oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 258 KB
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictw narodowego planowanych do realizacji w 2020 roku MB
Urząd Gminy we Wręczycy Wielkiej zatrudni osobę w ramach umowy cywilno - prawnej na świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć w świetlicy środowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury we Wręczycy Wielkiej w 2020 roku 67 KB
Apel do mieszkańców - gospodarka odpadami 156 KB
Ogłoszenie dla Rolników którzy chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej i hodowli bydła 426 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do najmu lokali użytkowych na okres 3 lat dla dotychczasowych najemców zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2020 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 07.01.2020 r. 47 KB