artykuł nr 1

Ogłoszenia 2021

Załączniki:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Częstochowie ogłasza przetarg ustny ograniczony (licytację) na dzierżawę/sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Gminy Wręczyca Wielka MB
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Częstochowie ogłasza przetarg ustny ograniczony (licytację) na dzierżawę/sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Gminy Wręczyca Wielka 538 KB
Wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym 101 KB
Ogłoszenie informacji o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów oraz wskaźniku zwiększającym na 2021 rok 136 KB
Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie o pierwszej licytacji nieruchomości położonej w Miejscowości Truskolasy 628 KB
Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Częstochowie w sprawie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej we Wręczycy Wielkiej 304 KB
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Częstochowie ogłasza przetarg ustny ograniczony (licytację) na dzierżawę nieruchomości rolnej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 989 KB
Komunikat w sprawie zakazu spalania odpadów na nieruchomościach oraz w piecach domowych. 225 KB
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Truskolasach 91 KB
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Częstochowie ogłasza przetarg ustny ograniczony (licytację) na dzierżawę nieruchomości rolnej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa MB
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Częstochowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 808 KB
Informacja dla Rolników którzy chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej i hodowcy bydła 60 KB
Obwieszczenie Wojewody Ślaskiego dla przedsięwzięcia p.n.: "Budowa elektroenergetycznej linii kablowo-napowietrznej 110 kV, wraz z traktem światłowodowym i infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomościach położonych w miejscowościach: Herby, Cisie, Bieżeń, Borowe i Długi Kąt", projektowanego na działkach gruntu: dz. nr 82/2; dz. nr 129/2; dz. nr 130/2; dz. nr 123, k.m. 13Kochanowice, obręb Herby; dz. nr 721, k.m. 6,7, obręb Cisie; dz. nr 946, k.m. 3; dz. nr 153/1; dz. nr 153/2; dz. nr 153/3, k.m. 2, obręb Bieżeń; dz.nr 293, k.m. 4; dz. nr 397, k.m. 5, obręb Borowe i dz. nr 607, k.m. 8, obręb Długi Kąt, w granicach terenów zamkniętych. 109 KB
artykuł nr 2

Ogłoszenia 2020

Załączniki:
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku spółki PKP Polskie Linie Kolejowe SA, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, znak: PO.RUZ.4210.292m.2020.BS.3 z dnia 15.12.2020 r. 814 KB
Informacja, że Gmina Wręczyca Wielka podjęła działalność, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. 59 KB
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego 502 KB
Obwieszczenie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu w sprawie wydania decyzji znak: PO.RUZ.4210.208m.2020.BS.11 dla spółki PKP Polskie Linie Kolejowe SA, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa MB
Ogłoszenie zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów 49 KB
Informacja w sprawie potwierdzania umów dzierżawy zawieranych przez rolników na co najmniej 10 lat 189 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat dla dotychczasowego dzierżawcy zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 95/2020 z dnia 05.10.2020 r. 310 KB
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku administracyjnego z wniosku spółki PKP Polskie Linie Kolejowe SA, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa - reprezentowanej przez pełnomocnika, o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów, usługę wodną w związku z realizacją zadania "Lot C - prace na liniach kolejowych nr 132, 686, 687, 704 na docinku Kalina (km 66,800) ? Rusiec Łódzki (km 137,500)" w ramach projektu PoliŚ 5.1-14 56 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego Nr IFIII.746.15.2020 dla zadania pn.: "Przebudowa linii kolejowej nr 131 ..." 68 KB
Przewóz absolwentów 121 KB
Ogłoszenie zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji na rok 2020, statystycznej liczby uczniów oraz wskaźnika zwiększającego 202 KB
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego 403 KB
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych Gminy Wręczyca Wielka 42 MB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do użyczenia na okres do 3 lat dla dotychczasowych Biorących w użyczenie zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 41/2020 z dnia 18.05.2020 r. 71 KB
Obwieszczenie Wojewody Ślaskiego dla przedsięwzięcia p.n.: "Przebudowa linii kolejowej nr 131 na odcinku od km 71,878 do km 72,989 oraz do km 76,070 do km 111,068? 107 KB
Obwieszczenie Wojewody Ślaskiego dla przedsięwzięcia p.n.: "Budowa podstacji trakcyjnej PT Wręczyca Wielka" 642 KB
Kurenda - Tabliczki z numerami porządkowymi 711 KB
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie dla przedsięwzięcia p.n.: "Budowa stacji paliw płynnych i gazu LPG z wiatą dystrybutorową, myjnią ręczną, myjnią automatyczną i obiektami towarzyszącymi oraz infrastrukturą techniczną i technologiczną, wewnętrznym układem drogowym i zjazdami w Siemianowicach przy ul. Wrocławskiej i Tarnogórskiej (dz. ew. nr 94/309, 595/306, 596/306, 597/309, 598/309, 599/306, 600/309, 601/309, 602/312, 603/311, 604/310, 605/309, 77/1, 76/1 - obręb ewidencyjny 0033)" MB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dla przedsięwzięcia p.n.: "Budowa podstacji trakcyjnej PT Wręczyca Wielka", projektowanego na działce gruntu: dz. nr 607, k.m. 8, obręb 0006 Długi Kąt, w granicach terenów zamkniętych 109 KB
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego 292 KB
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Wręczyca Wielka oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 258 KB
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictw narodowego planowanych do realizacji w 2020 roku MB
Urząd Gminy we Wręczycy Wielkiej zatrudni osobę w ramach umowy cywilno - prawnej na świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć w świetlicy środowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury we Wręczycy Wielkiej w 2020 roku 67 KB
Apel do mieszkańców - gospodarka odpadami 156 KB
Ogłoszenie dla Rolników którzy chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej i hodowli bydła 426 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do najmu lokali użytkowych na okres 3 lat dla dotychczasowych najemców zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2020 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 07.01.2020 r. 47 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenia 2019

Załączniki:
Harmonogram polowań zbiorowych w roku gospodarczym 2019/2020 MB
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego 172 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat dla dotychczasowego dzierżawcy zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 121/2019 z dnia 06.11.2019 r. 183 KB
Wójt Gminy Wręczyca Wielka ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wręczyca Wielka 380 KB
Wykaz gruntów mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat dla dla dotychczasowych dzierżawców zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 108/2019 z dnia 07.10.2019 r. 216 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat dla dotychczasowych dzierżawców zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 91/2019 z dnia 09.09.2019 r. 183 KB
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kulejach 238 KB
Wójt Gminy Wręczyca Wielka informuje, że ogłoszony został kolejny nabór wniosków dot. dofinansowania usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Wręczyca Wielka na 2020 rok. 287 KB
Wykaz nieruchomości gruntowych mienia komunalnego położonego w Kalei, gm. Wręczyca Wielka wytypowanej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego 42 KB
Obwieszczenie Wybory do Izb Rolniczych - Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 166 w Wręczycy Wielkiej 634 KB
Wykaz gruntu mienia komunalnego przeznaczonych do użyczenia na okres 3 lat dla dotychczasowych "Biorących w użyczenie" zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 68/2019 z dnia 08.07.2019 r. 198 KB
Wykaz nieruchomości gruntowych mienia komunalnego - 4 działek budowlanych wytypowanych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego niograniczonego położonych w Grodzisku 262 KB
Ogłoszenie - Protokoły inwentaryzacyjne nieruchomości dotyczącej komunalizacji mienia Skarbu Państwa 40 KB
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju dla zadania "Budowa Autostrady A-1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice, cześć II, odcinek projektowy nr 2 długości 42,8 km - granica woj. Łódzkiego/Śląskiego - węzeł Zawodzie (z węzłem) odcinek "F" - węzeł Rząsawa (z węzłem) - węzeł Blachownia (z węzłem), od km 417+530,00 do km 437+800,00" 1,010 KB
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej MB
Ogłoszenie - Protokół inwentaryzacyjny nieruchomości dotyczącej komunalizacji mienia Skarbu Państwa 48 KB
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 46 KB
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu podaje do publicznej wiadomości informację iż zostało wszczęte na żądanie postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście linią kablową pod SN pod dnem rzeki Węglowiczanki w miejscowości Bór Zapilski gm. Wręczyca Wielka 22 KB
Ogłoszenie dla Rolników którzy chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej i hodowli bydła MB
artykuł nr 4

Ogłoszenia 2018

Załączniki:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji w miejscowości Wydra uwzględniając część nowo powstałych ulic w miejscowości Kalej (ul. Ogrodowa i ul. Dworska)" 83 KB
Wykaz nieruchomości gruntowej mienia komunalnego we Wręczycy Wielkiej wytypowanej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego 67 KB
Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej w 2018 roku 483 KB
Wykaz wytypowanej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (na rzecz najemcy) nieruchomości lokalowej - stanowiącej własność Gminy Wręczyca Wielka 72 KB
Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Ślaskiego o przystąpieniu do opracowania projektu planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą 84 KB
Ogłoszenie - Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego 399 KB
Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 415 KB
Ogłoszenie - Protokoły inwentaryzacyjne nieruchomości dotyczącej komunalizacji mienia Skarbu Państwa 66 KB
Ogłoszenie - Protokoły inwentaryzacyjne nieruchomości dotyczącej komunalizacji mienia Skarbu Państwa 78 KB
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola i szkół 40 KB
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju dla zadania "Budowa Autostrady A-1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice, cześć II, odcinek projektowy nr 2 długości 42,8 km - granica woj. Łódzkiego/Śląskiego - węzeł Zawodzie (z węzłem) odcinek "F" - węzeł Rząsawa (z węzłem) - węzeł Blachownia (z węzłem), od km 417+530,00 do km 437+800,00" 249 KB
Ogłoszenie - Protokoły inwentaryzacyjne nieruchomości dotyczącej komunalizacji mienia Skarbu Państwa 74 KB
Wójt Gminy Wręczyca Wielka ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 4 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku 419 KB
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju dla zadania "Budowa Autostrady A-1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice, cześć II, odcinek projektowy nr 2 długości 42,8 km - granica woj. Łódzkiego/Śląskiego - węzeł Zawodzie (z węzłem) odcinek "F" - węzeł Rząsawa (z węzłem) - węzeł Blachownia (z węzłem), od km 417+530,00 do km 437+800,00" 243 KB
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w związku z powiadomieniem Republiki Słowackiej o planowanym przedsięwzięciu polegającym na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach 107 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego do przedłużenia dzierżawy na okres do 3 lat zgodnie z Zarządzeniem Nr 79/2018 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 19.06.2018 r. 183 KB
Wykaz wytypowanej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (na rzecz najemcy) nieruchomości lokalowej - stanowiącej własność Gminy Wręczyca Wielka 246 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 492 od granicy województwa śląskiego do DK46 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego" 105 KB
Zawiadomienie - 24 lipca mija termin składania wniosków o wpis do "Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w odpakowaniach i gospodarujących odpadami" 56 KB
Wykaz wytypowanej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (na rzecz najemcy) nieruchomości lokalowej - stanowiącej własność Gminy Wręczyca Wielka 236 KB
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju dla zadania pn.:"Budowa Autostrady A-1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice, cześć II, odcinek projektowy nr 2 długości 42,8 km - granica woj. Łódzkiego/Śląskiego - węzeł Zawodzie (z węzłem) odcinek "F" - węzeł Rząsawa (z węzłem) - węzeł Blachownia (z węzłem), od km 417+530,00 do km 437+800,00" 220 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 492 od granicy województwa śląskiego do DK46 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego" 211 KB
Wójt Gminy Wręczyca Wielka informuje, że ogłoszony został kolejny nabór wniosków dot. dofinansowania usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Wręczyca Wielka na 2019 rok. 224 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 492 od granicy województwa śląskiego do DK46 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego" MB
Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego 429 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat dla dotychczasowych dzierżawców zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 152/2018 z dnia 13.12.2018 r. 35 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 492 od granicy województwa śląskiego do DK46 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego" 60 KB
artykuł nr 5

Ogłoszenia 2017

Załączniki:
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego do przedłużenia dzierżawy na okres do 3 lat zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 129/2017 z dnia 29.11.2017 r. 65 KB
Ogłoszenie - Protokoły inwentaryzacyjne nieruchomości dotyczącej komunalizacji mienia Skarbu Państwa 55 KB
Ogłoszenie - Protokoły inwentaryzacyjne nieruchomości dotyczącej komunalizacji mienia Skarbu Państwa 48 KB
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie inwestycji pn: "Budowa Autostrady A-1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice, cześć II, odcinek projektowy nr 2 długości 42,8 km - granica woj. Łódzkiego/Śląskiego - węzeł Zawodzie (z węzłem) odcinek "F" - węzeł Rząsawa (z węzłem) - węzeł Blachownia (z węzłem), od km 417+530,00 do km 437+800,00" 275 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 4 nieruchomości gruntowych w miejscowości Grodzisko 47 KB
Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów niestanowiących własności skarbu państwa 22 KB
Ogłoszenie - dzień 10 listopada 2017 roku jest dniem wolnym od pracy 181 KB
Obwieszczenie Wojewody Ślaskiego nr IFXIII.7820.136.2016 z dnia 2 października 2017 dotyczące przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 492 od granicy województwa śląskiego do DK46 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego" 541 KB
Decyzja w sprawie nabycia przez Skarp Państwa prawa własności nieruchomości po Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Truskolasach MB
Obwieszczenie Wojewody Ślaskiego z dnia 32 sierpnia 2017r. Dotyczące inwestycji drogowej pn: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 492 od granicy województwa śląskiego do DK46 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego" 260 KB
Ogłoszenie przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 4 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku 47 KB
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nabycia przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości stanowiących własność Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Truskolasach 45 KB
Wykaz gruntu rolnego mienia komunalnego wytypowanego do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 71/2017 z dnia 08-08-2017 r. 35 KB
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Ligonia w Truskolasach 48 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 5 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku 50 KB
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa dla zadania pn.: "Budowa Autostrady A-1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice, część II, odcinek projektowany nr 2 długość 42,8km - granica woj. Łódzkiego/Śląskiego - węzeł Zawodzie (z węzłem) odcinek "F" - węzeł Rząsawa (z węzłem) - węzeł Blachownia (z węzłem), od km 417+530,00 do km 437+800,00" 270 KB
Obwieszczenie Wojewody Ślaskiego nr IFXIII.78.38.2015 z dnia 16 maja 2017 36 KB
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola z oddziałem integracyjnym we Wręczycy Wielkiej 134 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Autostrady A-1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice, część II, odcinek projektowany nr 2 długość 42,8km - granica woj. Łódzkiego/Śląskiego - węzeł Zawodzie (z węzłem) odcinek "F" - węzeł Rząsawa (z węzłem) - węzeł Blachownia (z węzłem), od km 417+530,00 do km 437+800,00" 379 KB
Obwieszczenie Wojewody Ślaskiego dla zadania pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 492 od granicy województwa śląskiego do DK46 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego" 798 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej - działki budowlanej położonej w Grodzisku 42 KB
Ogłoszenie - Protokoły inwentaryzacyjne nieruchomości dotyczącej komunalizacji mienia Skarbu Państwa 86 KB
Aktualizacja Planów Gospodarowania Wodami na Obszarach Dorzeczy 211 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Autostrady A-1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice, część II, odcinek projektowany nr 2 długość 42,8km - granica woj. Łódzkiego/Śląskiego - węzeł Zawodzie (z węzłem) odcinek "F" - węzeł Rząsawa (z węzłem) - węzeł Blachownia (z węzłem), od km 417+530,00 do km 437+800,00" 377 KB
Wykaz nieruchomości gruntowych mienia komunalnego - 5 działek budowlanych wytypowanych do sprzedaży w drodze przetargu położonych w Grodzisku 42 KB
Ogłoszenie przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych - działki budowlanej położonych w Grodzisku 43 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Autostrady A-1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice, część II, odcinek projektowany nr 2 długość 42,8km - granica woj. Łódzkiego/Śląskiego - węzeł Zawodzie (z węzłem) odcinek "F" - węzeł Rząsawa (z węzłem) - węzeł Blachownia (z węzłem), od km 417+530,00 do km 437+800,00" 307 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego, przeznaczonych do najmu lokali użytkowych na okres do 3 lat dla dotychczasowych najemców 313 KB
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa dla zadania "Budowa Autostrady A-1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice, cześć II, odcinek projektowy nr 2 długości 42,8 km - granica woj. Łódzkiego/Śląskiego - węzeł Zawodzie (z węzłem) odcinek "F" - węzeł Rząsawa (z węzłem) - węzeł Blachownia (z węzłem), od km 417+530,00 do km 437+800,00" 275 KB
Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej w 2017 roku 62 KB