artykuł nr 1

Ogłoszenia 2020

Załączniki:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku administracyjnego z wniosku spółki PKP Polskie Linie Kolejowe SA, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa - reprezentowanej przez pełnomocnika, o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów, usługę wodną w związku z realizacją zadania "Lot C - prace na liniach kolejowych nr 132, 686, 687, 704 na docinku Kalina (km 66,800) ? Rusiec Łódzki (km 137,500)" w ramach projektu PoliŚ 5.1-14 56 KB
Informacja w sprawie potwierdzania umów dzierżawy zawieranych przez rolników na co najmniej 10 lat 80 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego Nr IFIII.746.15.2020 dla zadania pn.: "Przebudowa linii kolejowej nr 131 ..." 68 KB
Przewóz absolwentów 121 KB
Ogłoszenie zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji na rok 2020, statystycznej liczby uczniów oraz wskaźnika zwiększającego 202 KB
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego 403 KB
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych Gminy Wręczyca Wielka 42 MB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do użyczenia na okres do 3 lat dla dotychczasowych Biorących w użyczenie zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 41/2020 z dnia 18.05.2020 r. 71 KB
Obwieszczenie Wojewody Ślaskiego dla przedsięwzięcia p.n.: "Przebudowa linii kolejowej nr 131 na odcinku od km 71,878 do km 72,989 oraz do km 76,070 do km 111,068? 107 KB
Obwieszczenie Wojewody Ślaskiego dla przedsięwzięcia p.n.: "Budowa podstacji trakcyjnej PT Wręczyca Wielka" 642 KB
Kurenda - Tabliczki z numerami porządkowymi 711 KB
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie dla przedsięwzięcia p.n.: "Budowa stacji paliw płynnych i gazu LPG z wiatą dystrybutorową, myjnią ręczną, myjnią automatyczną i obiektami towarzyszącymi oraz infrastrukturą techniczną i technologiczną, wewnętrznym układem drogowym i zjazdami w Siemianowicach przy ul. Wrocławskiej i Tarnogórskiej (dz. ew. nr 94/309, 595/306, 596/306, 597/309, 598/309, 599/306, 600/309, 601/309, 602/312, 603/311, 604/310, 605/309, 77/1, 76/1 - obręb ewidencyjny 0033)" MB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dla przedsięwzięcia p.n.: "Budowa podstacji trakcyjnej PT Wręczyca Wielka", projektowanego na działce gruntu: dz. nr 607, k.m. 8, obręb 0006 Długi Kąt, w granicach terenów zamkniętych 109 KB
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego 292 KB
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Wręczyca Wielka oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 258 KB
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictw narodowego planowanych do realizacji w 2020 roku MB
Urząd Gminy we Wręczycy Wielkiej zatrudni osobę w ramach umowy cywilno - prawnej na świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć w świetlicy środowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury we Wręczycy Wielkiej w 2020 roku 67 KB
Apel do mieszkańców - gospodarka odpadami 156 KB
Ogłoszenie dla Rolników którzy chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej i hodowli bydła 426 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do najmu lokali użytkowych na okres 3 lat dla dotychczasowych najemców zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2020 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 07.01.2020 r. 47 KB
artykuł nr 2

Ogłoszenia 2019

Załączniki:
Harmonogram polowań zbiorowych w roku gospodarczym 2019/2020 MB
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego 172 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat dla dotychczasowego dzierżawcy zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 121/2019 z dnia 06.11.2019 r. 183 KB
Wójt Gminy Wręczyca Wielka ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wręczyca Wielka 380 KB
Wykaz gruntów mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat dla dla dotychczasowych dzierżawców zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 108/2019 z dnia 07.10.2019 r. 216 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat dla dotychczasowych dzierżawców zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 91/2019 z dnia 09.09.2019 r. 183 KB
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kulejach 238 KB
Wójt Gminy Wręczyca Wielka informuje, że ogłoszony został kolejny nabór wniosków dot. dofinansowania usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Wręczyca Wielka na 2020 rok. 287 KB
Wykaz nieruchomości gruntowych mienia komunalnego położonego w Kalei, gm. Wręczyca Wielka wytypowanej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego 42 KB
Obwieszczenie Wybory do Izb Rolniczych - Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 166 w Wręczycy Wielkiej 634 KB
Wykaz gruntu mienia komunalnego przeznaczonych do użyczenia na okres 3 lat dla dotychczasowych "Biorących w użyczenie" zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 68/2019 z dnia 08.07.2019 r. 198 KB
Wykaz nieruchomości gruntowych mienia komunalnego - 4 działek budowlanych wytypowanych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego niograniczonego położonych w Grodzisku 262 KB
Ogłoszenie - Protokoły inwentaryzacyjne nieruchomości dotyczącej komunalizacji mienia Skarbu Państwa 40 KB
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju dla zadania "Budowa Autostrady A-1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice, cześć II, odcinek projektowy nr 2 długości 42,8 km - granica woj. Łódzkiego/Śląskiego - węzeł Zawodzie (z węzłem) odcinek "F" - węzeł Rząsawa (z węzłem) - węzeł Blachownia (z węzłem), od km 417+530,00 do km 437+800,00" 1,010 KB
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej MB
Ogłoszenie - Protokół inwentaryzacyjny nieruchomości dotyczącej komunalizacji mienia Skarbu Państwa 48 KB
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 46 KB
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu podaje do publicznej wiadomości informację iż zostało wszczęte na żądanie postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście linią kablową pod SN pod dnem rzeki Węglowiczanki w miejscowości Bór Zapilski gm. Wręczyca Wielka 22 KB
Ogłoszenie dla Rolników którzy chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej i hodowli bydła MB
artykuł nr 3

Ogłoszenia 2018

Załączniki:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji w miejscowości Wydra uwzględniając część nowo powstałych ulic w miejscowości Kalej (ul. Ogrodowa i ul. Dworska)" 83 KB
Wykaz nieruchomości gruntowej mienia komunalnego we Wręczycy Wielkiej wytypowanej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego 67 KB
Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej w 2018 roku 483 KB
Wykaz wytypowanej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (na rzecz najemcy) nieruchomości lokalowej - stanowiącej własność Gminy Wręczyca Wielka 72 KB
Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Ślaskiego o przystąpieniu do opracowania projektu planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą 84 KB
Ogłoszenie - Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego 399 KB
Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 415 KB
Ogłoszenie - Protokoły inwentaryzacyjne nieruchomości dotyczącej komunalizacji mienia Skarbu Państwa 66 KB
Ogłoszenie - Protokoły inwentaryzacyjne nieruchomości dotyczącej komunalizacji mienia Skarbu Państwa 78 KB
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola i szkół 40 KB
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju dla zadania "Budowa Autostrady A-1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice, cześć II, odcinek projektowy nr 2 długości 42,8 km - granica woj. Łódzkiego/Śląskiego - węzeł Zawodzie (z węzłem) odcinek "F" - węzeł Rząsawa (z węzłem) - węzeł Blachownia (z węzłem), od km 417+530,00 do km 437+800,00" 249 KB
Ogłoszenie - Protokoły inwentaryzacyjne nieruchomości dotyczącej komunalizacji mienia Skarbu Państwa 74 KB
Wójt Gminy Wręczyca Wielka ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 4 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku 419 KB
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju dla zadania "Budowa Autostrady A-1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice, cześć II, odcinek projektowy nr 2 długości 42,8 km - granica woj. Łódzkiego/Śląskiego - węzeł Zawodzie (z węzłem) odcinek "F" - węzeł Rząsawa (z węzłem) - węzeł Blachownia (z węzłem), od km 417+530,00 do km 437+800,00" 243 KB
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w związku z powiadomieniem Republiki Słowackiej o planowanym przedsięwzięciu polegającym na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach 107 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego do przedłużenia dzierżawy na okres do 3 lat zgodnie z Zarządzeniem Nr 79/2018 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 19.06.2018 r. 183 KB
Wykaz wytypowanej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (na rzecz najemcy) nieruchomości lokalowej - stanowiącej własność Gminy Wręczyca Wielka 246 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 492 od granicy województwa śląskiego do DK46 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego" 105 KB
Zawiadomienie - 24 lipca mija termin składania wniosków o wpis do "Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w odpakowaniach i gospodarujących odpadami" 56 KB
Wykaz wytypowanej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (na rzecz najemcy) nieruchomości lokalowej - stanowiącej własność Gminy Wręczyca Wielka 236 KB
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju dla zadania pn.:"Budowa Autostrady A-1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice, cześć II, odcinek projektowy nr 2 długości 42,8 km - granica woj. Łódzkiego/Śląskiego - węzeł Zawodzie (z węzłem) odcinek "F" - węzeł Rząsawa (z węzłem) - węzeł Blachownia (z węzłem), od km 417+530,00 do km 437+800,00" 220 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 492 od granicy województwa śląskiego do DK46 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego" 211 KB
Wójt Gminy Wręczyca Wielka informuje, że ogłoszony został kolejny nabór wniosków dot. dofinansowania usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Wręczyca Wielka na 2019 rok. 224 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 492 od granicy województwa śląskiego do DK46 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego" MB
Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego 429 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat dla dotychczasowych dzierżawców zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 152/2018 z dnia 13.12.2018 r. 35 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 492 od granicy województwa śląskiego do DK46 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego" 60 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenia 2017

Załączniki:
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego do przedłużenia dzierżawy na okres do 3 lat zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 129/2017 z dnia 29.11.2017 r. 65 KB
Ogłoszenie - Protokoły inwentaryzacyjne nieruchomości dotyczącej komunalizacji mienia Skarbu Państwa 55 KB
Ogłoszenie - Protokoły inwentaryzacyjne nieruchomości dotyczącej komunalizacji mienia Skarbu Państwa 48 KB
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie inwestycji pn: "Budowa Autostrady A-1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice, cześć II, odcinek projektowy nr 2 długości 42,8 km - granica woj. Łódzkiego/Śląskiego - węzeł Zawodzie (z węzłem) odcinek "F" - węzeł Rząsawa (z węzłem) - węzeł Blachownia (z węzłem), od km 417+530,00 do km 437+800,00" 275 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 4 nieruchomości gruntowych w miejscowości Grodzisko 47 KB
Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów niestanowiących własności skarbu państwa 22 KB
Ogłoszenie - dzień 10 listopada 2017 roku jest dniem wolnym od pracy 181 KB
Obwieszczenie Wojewody Ślaskiego nr IFXIII.7820.136.2016 z dnia 2 października 2017 dotyczące przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 492 od granicy województwa śląskiego do DK46 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego" 541 KB
Decyzja w sprawie nabycia przez Skarp Państwa prawa własności nieruchomości po Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Truskolasach MB
Obwieszczenie Wojewody Ślaskiego z dnia 32 sierpnia 2017r. Dotyczące inwestycji drogowej pn: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 492 od granicy województwa śląskiego do DK46 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego" 260 KB
Ogłoszenie przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 4 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku 47 KB
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nabycia przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości stanowiących własność Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Truskolasach 45 KB
Wykaz gruntu rolnego mienia komunalnego wytypowanego do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 71/2017 z dnia 08-08-2017 r. 35 KB
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Ligonia w Truskolasach 48 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 5 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku 50 KB
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa dla zadania pn.: "Budowa Autostrady A-1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice, część II, odcinek projektowany nr 2 długość 42,8km - granica woj. Łódzkiego/Śląskiego - węzeł Zawodzie (z węzłem) odcinek "F" - węzeł Rząsawa (z węzłem) - węzeł Blachownia (z węzłem), od km 417+530,00 do km 437+800,00" 270 KB
Obwieszczenie Wojewody Ślaskiego nr IFXIII.78.38.2015 z dnia 16 maja 2017 36 KB
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola z oddziałem integracyjnym we Wręczycy Wielkiej 134 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Autostrady A-1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice, część II, odcinek projektowany nr 2 długość 42,8km - granica woj. Łódzkiego/Śląskiego - węzeł Zawodzie (z węzłem) odcinek "F" - węzeł Rząsawa (z węzłem) - węzeł Blachownia (z węzłem), od km 417+530,00 do km 437+800,00" 379 KB
Obwieszczenie Wojewody Ślaskiego dla zadania pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 492 od granicy województwa śląskiego do DK46 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego" 798 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej - działki budowlanej położonej w Grodzisku 42 KB
Ogłoszenie - Protokoły inwentaryzacyjne nieruchomości dotyczącej komunalizacji mienia Skarbu Państwa 86 KB
Aktualizacja Planów Gospodarowania Wodami na Obszarach Dorzeczy 211 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Autostrady A-1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice, część II, odcinek projektowany nr 2 długość 42,8km - granica woj. Łódzkiego/Śląskiego - węzeł Zawodzie (z węzłem) odcinek "F" - węzeł Rząsawa (z węzłem) - węzeł Blachownia (z węzłem), od km 417+530,00 do km 437+800,00" 377 KB
Wykaz nieruchomości gruntowych mienia komunalnego - 5 działek budowlanych wytypowanych do sprzedaży w drodze przetargu położonych w Grodzisku 42 KB
Ogłoszenie przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych - działki budowlanej położonych w Grodzisku 43 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Autostrady A-1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice, część II, odcinek projektowany nr 2 długość 42,8km - granica woj. Łódzkiego/Śląskiego - węzeł Zawodzie (z węzłem) odcinek "F" - węzeł Rząsawa (z węzłem) - węzeł Blachownia (z węzłem), od km 417+530,00 do km 437+800,00" 307 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego, przeznaczonych do najmu lokali użytkowych na okres do 3 lat dla dotychczasowych najemców 313 KB
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa dla zadania "Budowa Autostrady A-1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice, cześć II, odcinek projektowy nr 2 długości 42,8 km - granica woj. Łódzkiego/Śląskiego - węzeł Zawodzie (z węzłem) odcinek "F" - węzeł Rząsawa (z węzłem) - węzeł Blachownia (z węzłem), od km 417+530,00 do km 437+800,00" 275 KB
Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej w 2017 roku 62 KB
artykuł nr 5

Ogłoszenia 2007 - 2016

Załączniki:
Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów niestanowiących własności skarbu państwa 11 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie inwestycji pn: "Budowa Autostrady A-1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice, cześć II, odcinek projektowy nr 2 długości 42,8 km - granica woj. Łódzkiego/Śląskiego - węzeł Zawodzie (z węzłem) odcinek "F" - węzeł Rząsawa (z węzłem) - węzeł Blachownia (z węzłem), od km 417+530,00 do km 437+800,00" 217 KB
Informacja o konsultacjach programu na rok 2017 z Organizacjami Pozarządowymi 587 KB
Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów niestanowiących własności skarbu państwa 12 KB
Postępowanie ze zwłokami padłej trzody chlewnej 700 KB
WYŁOŻENIA PRZYNĘT DLA LISÓW ZAWIERAJĄCYCH SZCZEPIONKĘ PRZECIW WŚCIEKLIŹNIE MB
Kurenda - dofinansowania usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Wręczyca Wielka na 2017 rok 232 KB
Wykaz gruntów mienia komunalnego do dzierżawy na okres do 3 lat dla dotychczasowych dzierżawców 41 KB
Wykaz wytypowanej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej ( na rzecz najemcy ) nieruchomości lokalowej w budynku mieszkalnym położonym we Wręczycy Wielkiej zgodnie z Zarządzenia Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 21/2016 z dn. 14.03.2016 r. 32 KB
Wykaz gruntu mienia komunalnego wytypowanego do dzierżawy na okres do 3 lat zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 21/2016 z dnia 14.03.2016r 30 KB
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH - STANOWISKO DOTYCZĄCE PLANOWANEJ PRZEBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 492 I 494 W SPRAWIE ZJAZDÓW Z DRÓG 275 KB
Ogłoszenie przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 6 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku 45 KB
Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej w 2016 roku 62 KB
Informacja dotycząca bezdomnych zwierząt 59 KB
Ogłoszenie - dzień 24 grudnia 2015 roku jest dniem wolnym od pracy 33 KB
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w związku z zagrożeniem grypą ptaków 29 KB
Wykaz gruntów mienia komunalnego do dzierżawy na okres do 3 lat zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 149/2015 z dnia 01.12.2015r 35 KB
Ogłoszenie przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej w obrębie Kalej 38 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Autostrady A-1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice, część II, odcinek projektowany nr 2 długość 42,8km - granica woj. Łódzkiego/Śląskiego - węzeł Zawodzie (z węzłem) odcinek "F" - węzeł Rząsawa (z węzłem) - węzeł Blachownia (z węzłem), od km 417+530,00 do km 437+800,00" 222 KB
Ogłoszenie przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 6 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku 285 KB
Wykaz nieruchomości gruntowej mienia komunalnego w Kalei wytypowanej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 32 KB
Wykaz gruntu rolnego mienia komunalnego wytypowanego do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 112/2015 z dnia 30.09.2015r 33 KB
Kurenda - dofinansowania usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Wręczyca Wielka na 2016 rok 463 KB
Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasów w kraju w latach 2015-2019 76 KB
Ogłoszenie - dzień 14 sierpnia 2015 roku jest dniem wolnym od pracy 29 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego, przeznaczonych do najmu lokali użytkowych na okres 3 lat dla dotychczasowych najemców zgodnie z Zarządzeniem Nr 68/2015 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 24 czerwca 2015 r. 72 KB
Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego oraz do Sądu Rejonowego w Częstochowie 73 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn: "Budowa Śląskiej Regionalnej Sieci Szerokopasmowej w realizacji Lubliniec - Kłobuck dla brakującego odcinka sieci w obrębie działki nr 1213 we Wręczycy Wielkiej, powiat Kłobuck nie ujętej w decyzji Wojewody Śląskiego nr 06/2012 z dnia 10.12.2012r." 83 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego do przedłużenia dzierżawy na okres do 3 lat 33 KB
Terminarz zebrań wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Wręczyca Wielka 315 KB
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 11 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku 51 KB
Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej w 2015 roku 480 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie: "Budowa Śląskiej Regionalnej Sieci Szerokopasmowej w realizacji Lubliniec ? Kłobuck dla brakującego odcinka sieci w obrębie nr 1213 we Wręczycy Wielkiej, powiat Kłobucki nie ujętej w decyzji Wojewody Śląskiego nr 06/2012 z dnia 10.12.2012 r." 87 KB
Obwieszczenie o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 492 od km 22+661 do km 29+718 w miejscowości Wręczyca Wielka" 24 KB
Uchwała nr 289/XXX/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego 430 KB
Obwieszczenie dotyczące uboju zwierząt na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa na użytek własny 62 KB
Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu opisowo - kartograficznego 37 KB
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej w obrębie Kalej 35 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Autostrady A-1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice, część II, odcinek projektowany nr 2 długość 42,8km - granica woj. Łódzkiego/Śląskiego - węzeł Zawodzie (z węzłem) odcinek "F" - węzeł Rząsawa (z węzłem) - węzeł Blachownia (z węzłem), od km 417+530,00 do km 437+800,00" 859 KB
Kurenda - dofinansowania usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Wręczyca Wielka na 2015 rok 561 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie ustalenia lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn: "Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa : Relacja: Lubliniec - Kłobuck" 66 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 12 czerwca 2014 r. dotyczące ?Budowy autostrady A-1 na odcinku Tuszyn ? Pyrzowice? 33 KB
Projekt zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wręczyca Wielka 52 KB
Obwieszczenie w sprawie "Wykonania Dokumentacji Projektowej dla autostrady A-1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice" 81 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Autostrady A-1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice". 146 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr 6/2012 z dnia 10 grudnia 2012r dla inwestycji pn.: "Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa: Realizacja Lubliniec - Kłobuck; Łączna długość realizacji: 72 km" 113 KB
Obwieszczenie w sprawie wydania pozwolenia wodno-prawnego dla autostrady A1 287 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 14 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku 51 KB
Ogłoszenie - dzień 2 maja 2014 roku jest dniem wolnym od pracy 180 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Autostrady A-1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice" 252 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 18 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku 57 KB
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 12 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w miejscowości Kalej 51 KB
Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej w 2014 roku 931 KB
Wykaz składników mienia komunalnego przeznaczonych do najmu i dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 3/2014 z dnia 08.01.2014r 32 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej w obrębie Kalej 35 KB
Zaproszenie do składania ofert dotyczących świadczenia usług psychologicznych w obszarze uzależnień w ramach umowy cywilnoprawnej w Punkcie Konsultacyjnym ds. uzależnień 80 KB
Zaproszenie do składania ofert: instruktor terapii uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym ds. uzależnień we Wręczycy Wielkiej 80 KB
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 36 KB
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 34 KB
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 36 KB
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka 41 KB
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 36 KB
Wykaz nieruchomości gruntowej mienia komunalnego w Kalei wytypowanej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 32 KB
Wykaz gruntów mienia komunalnego wytypowanej do dzierżawy na okres do 3 lat 30 KB
Wykaz gruntów mienia komunalnego do dzierżawy na okres do 3 lat dla dotychczasowych najemców zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 147/2013 z dnia 27.09.2013r 37 KB
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 13 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w miejscowości Kalej 51 KB
Kurenda - dofinansowania usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Wręczyca Wielka na 2014 rok 561 KB
Ogłoszenie dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej w drugim etapie 2013 roku 1,018 KB
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej w obrębie Kalej 34 KB
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wykonania urządzenia wodnego w formie regulacji i odbudowy koryta cieku "Od Gruszewni", prawostronnego dopływu rzeki Kocinki, na odcinku od km 0+000 (tj. od wlotu przepustu ? syfonu pod korytem rzeki Kocinki) do km 6+406, wraz z budowlami wymagającymi przebudowy, tj. 24 szt. przepustów i jednej zastawki, gmina Kłobuck i Wręczyca Wielka, powiat Kłobucki, woj. Śląskie 31 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 19 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku 58 KB
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 14 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w miejscowości Kalej 52 KB
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej w obrębie Kalej 34 KB
Ogłoszenie Wójta Gminy Wręczyca Wielka - Obowiązek meldunkowy 207 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 21 nieruchomości gruntowych- działek budowlanych położonych w Grodzisku 61 KB
Wykaz nieruchomości gruntowych mienia komunalnego - 14 działek budowlanych wytypowanych do sprzedaży w drodze przetargu położonych w obrębie Kalej i działki budowlanej położonej w obrębie Truskolasy 45 KB
Ogłoszenie i wniosek dotyczące zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej w 2013 roku 948 KB
Ustalenie lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn: "Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa: relacja: Lubliniec - Kłobuck; łączna długość relacji: 72 km" 156 KB
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Wręczyca Wielka w okresie od lutego 2013 roku do grudnia 2013 roku 163 KB
Wykaz gruntów mienia komunalnego do dzierżawy 36 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dotyczące "Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 492 od km 22+661 do km 29+718 w miejsowości Wręczyca Wielka" 224 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn: "Budowa Autostrady A-1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice, cześć II, odcinek projektowy nr 2 długości 42,8 km ? granica woj. Łódzkiego/Śląskiego - węzeł Zawodzie (z węzłem) odcinek "F" - węzeł Rząsawa (z węzłem) - węzeł Blachownia (z węzłem), od km 417+530,00 do km 437+800,00" 209 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dotyczące "Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 492 od km 22+661 do km 29+718 w miejsowości Wręczyca Wielka" 400 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 23 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku 64 KB
Wykaz nieruchomości gruntowej mienia komunalnego w Kalei wytypowanej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 33 KB
Ośrodek pomocy społecznej we wręczycy wielkiej poszukuje kandydata na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej 18 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej w obrębie Kalej 34 KB
Wykaz nieruchomości gruntowych mienia komunalnego - 23 działek budowlanych wytypowanych do sprzedaży w drodze przetargu położonych w Grodzisku 45 KB
Kurenda dot. dofinansowania usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Wręczyca Wielka w 2013r 498 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do najmu 30 KB
Wykaz nieruchomości gruntowej mienia komunalnego w Kalei wytypowanej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 31 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn: "Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa : Relacja: Lubliniec - Kłobuck" 150 KB
Konsultacje projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Wręczyca Wielka na jednomandatowe okręgi wyborcze 256 KB
Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej w 2012 roku 462 KB
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Długim Kącie 37 KB
Wykaz wytypowanej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej ( na rzecz najemców ) nieruchomości lokalowej nr 1 i nr 2 w budynku mieszkalnym położonym w Truskolasach przy ul. Rynek nr 1 zgodnie z Zarządzenia Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 66/2012 z dn. 20.06.2012r 32 KB
Wykaz gruntu mienia komunalnego wytypowanego do dzierżawy na okres do 3 lat zgodnie z Zarządzenia Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 66/2012 z dn. 20.06.2012r 29 KB
Ogłoszenie o czwarty przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 23 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku 66 KB
Ogłoszenie w związku z kampanią obniżania wieku obowiązku szkolnego 22 KB
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 23 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku 64 KB
Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Truskolasach 38 KB
Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej w 2012 roku 391 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego lokalu użytkowego przeznaczonego do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 9/2012 z dnia 18.01.2012r 30 KB
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 25 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku 67 KB
Wykaz wytypowanej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej ( na rzecz najemcy ) nieruchomości lokalowej nr 12 w budynku mieszkalnym położonym we Wręczycy Wielkiej przy ul. Szkolnej nr 5 zgodnie z Zarządzenia Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 150/ 2011 z dn. 16.12.2011r 30 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego do przedłużenia dzierżawy na okres do 3 lat zgodnie Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 150/2011 z dnia 16.12.2011r 38 KB
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Długim Kącie 37 KB
Wykaz wytypowanego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego we Wręczycy Wielkiej 30 KB
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 25 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku 67 KB
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Długim Kącie 47 KB
W Y K A Z nieruchomości gruntowej mienia komunalnego składającej się z 25 działek budowlanych wytypowanej do sprzedaży w drodze przetargu położonych w Grodzisku 46 KB
Ogłoszenie i wniosek - zwrot akcyzy do paliwa rolniczego za II etap 2011r MB
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Długim Kącie 36 KB
Ogłoszenie i wniosek - zwrot akcyzy do paliwa rolniczego za I etap 2011r MB
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Długim Kącie 36 KB
Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wręczyca Wielka 30 KB
Nabór kandydatów na rachmistrzów do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 43 KB
Ogłoszenie - 24 grudnia 2010 r dniem wolnym od pracy 87 KB
Wykaz wytypowanej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej ( na rzecz najemcy ) nieruchomości lokalowej nr 4 w budynku mieszkalnym położonym we Wręczycy Wielkiej przy ul. Szkolnej nr 3 29 KB
Wykaz wytypowanej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej ( na rzecz najemcy ) nieruchomości lokalowej nr 12 w budynku mieszkalnym położonym we Wręczycy Wielkiej przy ul. Szkolnej nr 2 29 KB
Ogłoszenie i wniosek - zwrot akcyzy do paliwa rolniczego za II etap 2010r MB
Ogłoszenie o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości leśnej położonej w Kalei 25 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej w KALEI 35 KB
Osoby zkwalifikowane - Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych 41 KB
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2010 r. 42 KB
Ogłoszenie o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości leśnej położonej w Kalei 24 KB
Ogłoszenie o wynikach drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we Wręczycy Małej 25 KB
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej we Wręczycy Małej 35 KB
Ogłoszenie i wniosek - zwrot akcyzy do paliwa rolniczego za I etap 2010r 830 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej we Wręczycy Małej 34 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej we Wręczycy Małej 34 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego we Wręczycy Małej wytypowanej do sprzedaży w trybie przetargowym 30 KB
Ogłoszenie do właścicieli lasów Gminy Wręczyca Wielka 46 KB
Ogłoszenie i wniosek - zwrot akcyzy do paliwa rolniczego za II etap 2009r 380 KB
Informacja firmy Autostrada Południe S.A. o rozpoczęciu konsultacji społecznych i możliwości składania uwag do dokumentacji środowiskowo-społecznej nt. projektu budowy i eksploatacji autostrady A1 na odcinku Strykow-Pyrzowice 45 KB
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Węglowicach 27 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Golcach 35 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego w Golcach wytypowanej do sprzedaży w drodze przetargowej 31 KB
Ogłoszenie i wniosek - zwrot akcyzy do paliwa rolniczego za I etap 2009r 407 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego we Wręczycy Małej wytypowanej do sprzedaży w trybie przetargowym 32 KB
Wykaz wytypowanej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej ( na rzecz najemcy ) nieruchomości lokalowej w budynku mieszkalnym położonym we Wręczycy Wielkiej przy ul. Prusa 26 13 KB
Ogłoszenie - 10 listopad 2008r dniem wolnym od pracy 20 KB
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Truskolasach 35 KB
Ogłoszenie i wniosek - zwrot akcyzy do paliwa rolniczego za I półrocze 2008r MB
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od marca 2008 do grudnia 2008r 55 KB
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę lokalu użytkowego w Golcach. 72 KB
Wykaz wytypowanych do sprzedaży nieruchomości lokalowej mieszkalnej na rzecz najemcy. 13 KB
Komunikat- Pracująca sobota (dowody osobiste). 11 KB
Wykaz na dzierżawę lokalu w szkole Golce 13 KB
Ogłoszenie i wniosek - zwrot akcyzy do paliwa rolniczego za II pólrocze 2007r MB
Zgłaszanie kandydatów na ławników sądowych 218 KB
Informacja dotycząca naboru kandydatów na ławników Sądowych 31 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnej w Długim Kącie 38 KB