artykuł nr 1

Ogłoszenia 2022

Załączniki:
Wniosek o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła 499 KB
Wykaz nieruchomości gruntowej mienia komunalnego działki budowlanej wytypowanej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego - działki budowlanej położonej w Grodzisku, gm. Wręczyca Wielka 143 KB
Zawiadomienie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na wejście na teren nieruchomości dla wykonania badań geologicznych mających na celu potwierdzenie warunków glebowych posadowienia stanowisk słupowych linii 400 kV dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew - nacięcia linii Joachimów (Rokitnica) - Wielopole" 166 KB
Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 31 KB
Informacja i wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych 225 KB
Ogłoszenie zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji na rok 2022 oraz zaktualizowanej statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków oraz uczestników zajęć rewalidacyjno - wychowawczych 99 KB
Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działki budowlanej położonej w miejscowości Grodzisko, gm. Wręczyca Wielka 62 KB
Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 31 KB
Wyniki przeprowadzonego konkursu ofert z dnia 28.09.2022 roku na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 pn.: "Prowadzenie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie" 134 KB
Zawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 560036S w miejscowości Kalej ul. Ogrodowa i drogi gminnej bez nazwy przebiegającej przez sołectwo Wydra 136 KB
Ogłoszenia o konsultacjach programu na rok 2022 z Organizacjami Pozarządowymi 378 KB
Zarządzenie Nr 130/2022 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 14 października 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego 106 KB
Obwieszczenie IFXV.7840.5.9.2022 o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr 61/22 z 30 września 2022 r. dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Budowa gazociągu śr/c we Wręczycy Wielkiej- Odcinek D-E w ramach zadania: "Budowa gazociągu średniego ciśnienia relacji SRP Blachownia- Wręczyca Wielka- Kłobuck" 199 KB
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dotyczącej "Budowy nowego wiaduktu drogowego wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2065S w związku z rozbiórką przejazdu kolejowo-drogowego w km 78+703 linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory ? Tczew..." 147 KB
Sprostowanie-Wykaz przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynku wielolokalowym na rzecz najemców, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 115/2022 z dnia 15.09.2022 r. 135 KB
Wójt Gminy Wręczyca Wielka Ogłasza drugi ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej - działki budowlanej położonej w GRODZISKU 151 KB
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 117/2022 z dnia 15.09.2022 r. 136 KB
Wykaz przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym na rzecz najemcy, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 116/2022 z dnia 15.09.2022 r. 109 KB
Wykaz przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynku wielolokalowym na rzecz najemców, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 115/2022 z dnia 15.09.2022 r. 113 KB
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie "Przebudowy linii kolejowej na odcinku Kalina - Rusiec Łódzki" 151 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat dla dotychczasowego dzierżawcy zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 90/2022 z dnia 15.07.2022 r. 135 KB
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie zmiany decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o środowiskowych uwarunkowaniach z 28 czerwca 2018 r. zn. WOOŚ.4201.6.2016.AS3.30 dla przedsięwzięcia pn.: "Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory - Tarnowskie Góry - Karsznice - Inowrocław - Bydgoszcz - Maksymilianowo - odcinek realizacyjny - stacja Chorzów Batory - granica województw śląskie/łódzkie" 131 KB
Ogłoszenie zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji, statystycznej liczby uczniów oraz wskaźnika zwiększającego na rok 2022 101 KB
Obwieszczanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie: "Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory - Tarnowskie Góry - Karsznice - Inowrocław - Bydgoszcz - Maksymilianowo - odcinek realizacyjny - stacja Chorzów Batory - granica województw śląskie/łódzkie" 131 KB
Ogłoszenie informacji o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów oraz wskaźniku zwiększającym na 2022 rok 101 KB
Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: "Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory - Tarnowskie Góry - Karsznice - Inowrocław - Bydgoszcz - Maksymilianowo - odcinek realizacyjny - stacja Chorzów Batory - granica województw śląskie/łódzkie" w toku postępowania o zmianę decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o środowiskowych uwarunkowaniach zn. WOOŚ.4201.6.2016.AS3.30 z 29 czerwca 2018 r. 131 KB
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu w sprawie przyjęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego przez Starostę Kedzierzyńsko - Kozielskiego decyzją znak: Śr.6223-31/2010 z dnia 29.11.2010 r. na rzecz Gminy Pawłowiczki 92 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie budowy gazociągu średniego ciśnienia fi450PE na odcinku inwestycji obejmującej obszar od rejonu skrzyżowania ulic Strażackiej i Śląskiej (DW492) na terenie Gminy Wręczyca Wielka do granicy administracyjnej Gminy Wręczyca Wielka i Gminy Blachownia w ramach zadania "Budowa gazociągu śr./c. relacji SRP Blachownia - Wręczyca Wielka - Kłobuck" 131 KB
obwieszczenie_wojta_gminy_wreczyca_wielka_o_wydaniu_decyzji_o_ustaleniu_lokalizacji_inwestycji_celu_publicznego_dla_zamierzenia_polegajacego_na_budowie_obiektu_radiokomunikacyjnego_id_10689_orx181_010260_xxx_01_l181_kuleje_.pdf 488 KB
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonej w obrębie Hutka (0009) , gmina Wręczyca Wielka, powiat kłobucki, woj. śląskie 83 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Przebudowa linii kolejowej na odcinku Kalina - Rusiec Łódzki, obejmująca: - przebudowa linii kolejowej nr 131 od km 66,800 do 111,075 31 KB
Ogłoszenie konkursów na stanowisko dyrektorów przeszdszkola i szkoły prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka 101 KB
Obwieszczenie Wójta Gminy Wręczyca Wielka w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: "Budowie obiektu radiokomunikacyjnego ID 10689_ORX181-010260-XXX-01_L181_Kuleje_001 systemu NPW ERTMS na linii kolejowej o znaczeniu państwowym nr 181 Herby Nowe - Oleśnica km 10,260 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie" 25 KB
Wójt Gminy Wręczyca Wielka informuje, że ogłoszony został kolejny nabór wniosków dot. dofinansowania usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Wręczyca Wielka na 2023 rok. 126 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie budowy gazociągu średniego ciśnienia fi450PE na odcinku inwestycji obejmującej obszar od rejonu skrzyżowania ulic Strażackiej i Śląskiej (DW492) na terenie Gminy Wręczyca Wielka do granicy administracyjnej Gminy Wręczyca Wielka i Gminy Blachownia w ramach zadania "Budowa gazociągu śr./c. relacji SRP Blachownia - Wręczyca Wielka - Kłobuck" 128 KB
Informacja dla rolników którzy chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej i hodowcy bydła 595 KB
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej - Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego planowanych do realizacji w 2022 roku 143 KB
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictw narodowego planowanych do realizacji w 2022 roku 531 KB
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wręczyca Wielka pozostającej w użytkowaniu wieczystym na rzecz użytkownika wieczystego zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 2/2022 z dnia 13.01.2022 r. 63 KB
Raport "Społeczna Odpowiedzialność Lasów Państwowych" 14 MB
artykuł nr 2

Ogłoszenia 2021

Załączniki:
Obwieszczenie Wojewody śląskiego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "budowy elektroenergetycznej linii kablowo-napowietrznej 110 kV, wraz z traktem światłowodowym i infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomościach położonych w miejscowościach: Herby, Cisie, Bieżeń, Borowe i Długi Kąt, dla zasilania podstacji trakcyjnej Wręczyca Wielka" 49 KB
Obwieszczenie Wojewody śląskiego w sprawie wniesienia do Ministra Rozwoju i Technologii odwołanie od decyzji Wojewody Śląskiego nr 4/2021 z dnia 6 października 2021 r. (znak sprawy: IFXIII.747.6.2021) o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia w zakresie przebudowy linii kolejowej 112 KB
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dla przedsięwzięcia pn.: "Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory - Tarnowskie Góry - Karsznice - Inowrocław - Bydgoszcz - Maksymilianowo - odcinek realizacyjny - stacja Chorzów Batory - granica województw śląskie/łódzkie" 220 KB
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Częstochowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Gminy Wręczyca Wielka 200 KB
Zawiadomienie o złożeniu oferty na realizację zadania publicznego pn.: "Życie zdrowe to życie odlotowe!", złożoną dniu 21.10.2021 r. przez Stowarzyszenie na rzecz integracji społeczności lokalnej - Pozytywnie Aktywni, ul. Łukaszewicza 331, 42-130 Szarlejka 580 KB
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dla przedsięwzięcia pn.: Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory - Tarnowskie Góry - Karsznice - Inowrocław - Bydgoszcz - Maksymilianowo - odcinek realizacyjny - stacja Chorzów Batory - granica województw śląskie/łódzkie 218 KB
Ogłoszenie informacji o zaktualizowanej podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci 129 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dla przedsięwzięcia p.n.: "Przebudowa linii kolejowej na odcinku Kalina - Rusiec Łódzki" 144 KB
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Częstochowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Czarna Wieś przeznaczonej do sprzedaży 75 KB
Obwieszczenie - Przebudowa linii kolejowej na odcinku Kalina - Rusiec Łódzki 105 KB
Obwieszczenie - Budowa gazociągu średniego ciśnienia fi450PE w ramach zadnia "Budowa gazociągu śr./c. relacji SRP Blachownia - Wręczyca Wielka - Kłobuck" 115 KB
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotyczące przedsięwzięcia pn: "Optymalizacja mocy przerobowych dla technologii przerobu i przygotowywania odpadów radioaktywnych JAVYS, a.s. w miejscowości Jaslovské Bohunice" 213 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do najmu lokali użytkowych na okres do 3 lat dla dotychczasowych najemców zgodnie z Zarządzeniem Nr 65/2021 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 02 lipca 2021 r. 164 KB
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Częstochowie ogłasza przetarg ustny ograniczony (licytację) na dzierżawę/sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Gminy Wręczyca Wielka MB
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Częstochowie ogłasza przetarg ustny ograniczony (licytację) na dzierżawę/sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Gminy Wręczyca Wielka 538 KB
Wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym 101 KB
Ogłoszenie informacji o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów oraz wskaźniku zwiększającym na 2021 rok 136 KB
Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie o pierwszej licytacji nieruchomości położonej w Miejscowości Truskolasy 628 KB
Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Częstochowie w sprawie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej we Wręczycy Wielkiej 304 KB
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Częstochowie ogłasza przetarg ustny ograniczony (licytację) na dzierżawę nieruchomości rolnej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 989 KB
Komunikat w sprawie zakazu spalania odpadów na nieruchomościach oraz w piecach domowych. 225 KB
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Truskolasach 91 KB
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Częstochowie ogłasza przetarg ustny ograniczony (licytację) na dzierżawę nieruchomości rolnej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa MB
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Częstochowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 808 KB
Informacja dla Rolników którzy chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej i hodowcy bydła 60 KB
Obwieszczenie Wojewody Ślaskiego dla przedsięwzięcia p.n.: "Budowa elektroenergetycznej linii kablowo-napowietrznej 110 kV, wraz z traktem światłowodowym i infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomościach położonych w miejscowościach: Herby, Cisie, Bieżeń, Borowe i Długi Kąt", projektowanego na działkach gruntu: dz. nr 82/2; dz. nr 129/2; dz. nr 130/2; dz. nr 123, k.m. 13Kochanowice, obręb Herby; dz. nr 721, k.m. 6,7, obręb Cisie; dz. nr 946, k.m. 3; dz. nr 153/1; dz. nr 153/2; dz. nr 153/3, k.m. 2, obręb Bieżeń; dz.nr 293, k.m. 4; dz. nr 397, k.m. 5, obręb Borowe i dz. nr 607, k.m. 8, obręb Długi Kąt, w granicach terenów zamkniętych. 109 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenia 2020

Załączniki:
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku spółki PKP Polskie Linie Kolejowe SA, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, znak: PO.RUZ.4210.292m.2020.BS.3 z dnia 15.12.2020 r. 814 KB
Informacja, że Gmina Wręczyca Wielka podjęła działalność, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. 59 KB
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego 502 KB
Obwieszczenie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu w sprawie wydania decyzji znak: PO.RUZ.4210.208m.2020.BS.11 dla spółki PKP Polskie Linie Kolejowe SA, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa MB
Ogłoszenie zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów 49 KB
Informacja w sprawie potwierdzania umów dzierżawy zawieranych przez rolników na co najmniej 10 lat 189 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat dla dotychczasowego dzierżawcy zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 95/2020 z dnia 05.10.2020 r. 310 KB
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku administracyjnego z wniosku spółki PKP Polskie Linie Kolejowe SA, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa - reprezentowanej przez pełnomocnika, o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów, usługę wodną w związku z realizacją zadania "Lot C - prace na liniach kolejowych nr 132, 686, 687, 704 na docinku Kalina (km 66,800) ? Rusiec Łódzki (km 137,500)" w ramach projektu PoliŚ 5.1-14 56 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego Nr IFIII.746.15.2020 dla zadania pn.: "Przebudowa linii kolejowej nr 131 ..." 68 KB
Przewóz absolwentów 121 KB
Ogłoszenie zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji na rok 2020, statystycznej liczby uczniów oraz wskaźnika zwiększającego 202 KB
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego 403 KB
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych Gminy Wręczyca Wielka 42 MB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do użyczenia na okres do 3 lat dla dotychczasowych Biorących w użyczenie zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 41/2020 z dnia 18.05.2020 r. 71 KB
Obwieszczenie Wojewody Ślaskiego dla przedsięwzięcia p.n.: "Przebudowa linii kolejowej nr 131 na odcinku od km 71,878 do km 72,989 oraz do km 76,070 do km 111,068? 107 KB
Obwieszczenie Wojewody Ślaskiego dla przedsięwzięcia p.n.: "Budowa podstacji trakcyjnej PT Wręczyca Wielka" 642 KB
Kurenda - Tabliczki z numerami porządkowymi 711 KB
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie dla przedsięwzięcia p.n.: "Budowa stacji paliw płynnych i gazu LPG z wiatą dystrybutorową, myjnią ręczną, myjnią automatyczną i obiektami towarzyszącymi oraz infrastrukturą techniczną i technologiczną, wewnętrznym układem drogowym i zjazdami w Siemianowicach przy ul. Wrocławskiej i Tarnogórskiej (dz. ew. nr 94/309, 595/306, 596/306, 597/309, 598/309, 599/306, 600/309, 601/309, 602/312, 603/311, 604/310, 605/309, 77/1, 76/1 - obręb ewidencyjny 0033)" MB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dla przedsięwzięcia p.n.: "Budowa podstacji trakcyjnej PT Wręczyca Wielka", projektowanego na działce gruntu: dz. nr 607, k.m. 8, obręb 0006 Długi Kąt, w granicach terenów zamkniętych 109 KB
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego 292 KB
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Wręczyca Wielka oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 258 KB
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictw narodowego planowanych do realizacji w 2020 roku MB
Urząd Gminy we Wręczycy Wielkiej zatrudni osobę w ramach umowy cywilno - prawnej na świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć w świetlicy środowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury we Wręczycy Wielkiej w 2020 roku 67 KB
Apel do mieszkańców - gospodarka odpadami 156 KB
Ogłoszenie dla Rolników którzy chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej i hodowli bydła 426 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do najmu lokali użytkowych na okres 3 lat dla dotychczasowych najemców zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2020 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 07.01.2020 r. 47 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenia 2019

Załączniki:
Harmonogram polowań zbiorowych w roku gospodarczym 2019/2020 MB
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego 172 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat dla dotychczasowego dzierżawcy zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 121/2019 z dnia 06.11.2019 r. 183 KB
Wójt Gminy Wręczyca Wielka ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wręczyca Wielka 380 KB
Wykaz gruntów mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat dla dla dotychczasowych dzierżawców zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 108/2019 z dnia 07.10.2019 r. 216 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat dla dotychczasowych dzierżawców zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 91/2019 z dnia 09.09.2019 r. 183 KB
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kulejach 238 KB
Wójt Gminy Wręczyca Wielka informuje, że ogłoszony został kolejny nabór wniosków dot. dofinansowania usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Wręczyca Wielka na 2020 rok. 287 KB
Wykaz nieruchomości gruntowych mienia komunalnego położonego w Kalei, gm. Wręczyca Wielka wytypowanej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego 42 KB
Obwieszczenie Wybory do Izb Rolniczych - Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 166 w Wręczycy Wielkiej 634 KB
Wykaz gruntu mienia komunalnego przeznaczonych do użyczenia na okres 3 lat dla dotychczasowych "Biorących w użyczenie" zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 68/2019 z dnia 08.07.2019 r. 198 KB
Wykaz nieruchomości gruntowych mienia komunalnego - 4 działek budowlanych wytypowanych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego niograniczonego położonych w Grodzisku 262 KB
Ogłoszenie - Protokoły inwentaryzacyjne nieruchomości dotyczącej komunalizacji mienia Skarbu Państwa 40 KB
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju dla zadania "Budowa Autostrady A-1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice, cześć II, odcinek projektowy nr 2 długości 42,8 km - granica woj. Łódzkiego/Śląskiego - węzeł Zawodzie (z węzłem) odcinek "F" - węzeł Rząsawa (z węzłem) - węzeł Blachownia (z węzłem), od km 417+530,00 do km 437+800,00" 1,010 KB
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej MB
Ogłoszenie - Protokół inwentaryzacyjny nieruchomości dotyczącej komunalizacji mienia Skarbu Państwa 48 KB
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 46 KB
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu podaje do publicznej wiadomości informację iż zostało wszczęte na żądanie postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście linią kablową pod SN pod dnem rzeki Węglowiczanki w miejscowości Bór Zapilski gm. Wręczyca Wielka 22 KB
Ogłoszenie dla Rolników którzy chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej i hodowli bydła MB
artykuł nr 5

Ogłoszenia 2018

Załączniki:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji w miejscowości Wydra uwzględniając część nowo powstałych ulic w miejscowości Kalej (ul. Ogrodowa i ul. Dworska)" 83 KB
Wykaz nieruchomości gruntowej mienia komunalnego we Wręczycy Wielkiej wytypowanej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego 67 KB
Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej w 2018 roku 483 KB
Wykaz wytypowanej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (na rzecz najemcy) nieruchomości lokalowej - stanowiącej własność Gminy Wręczyca Wielka 72 KB
Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Ślaskiego o przystąpieniu do opracowania projektu planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą 84 KB
Ogłoszenie - Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego 399 KB
Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 415 KB
Ogłoszenie - Protokoły inwentaryzacyjne nieruchomości dotyczącej komunalizacji mienia Skarbu Państwa 66 KB
Ogłoszenie - Protokoły inwentaryzacyjne nieruchomości dotyczącej komunalizacji mienia Skarbu Państwa 78 KB
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola i szkół 40 KB
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju dla zadania "Budowa Autostrady A-1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice, cześć II, odcinek projektowy nr 2 długości 42,8 km - granica woj. Łódzkiego/Śląskiego - węzeł Zawodzie (z węzłem) odcinek "F" - węzeł Rząsawa (z węzłem) - węzeł Blachownia (z węzłem), od km 417+530,00 do km 437+800,00" 249 KB
Ogłoszenie - Protokoły inwentaryzacyjne nieruchomości dotyczącej komunalizacji mienia Skarbu Państwa 74 KB
Wójt Gminy Wręczyca Wielka ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 4 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku 419 KB
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju dla zadania "Budowa Autostrady A-1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice, cześć II, odcinek projektowy nr 2 długości 42,8 km - granica woj. Łódzkiego/Śląskiego - węzeł Zawodzie (z węzłem) odcinek "F" - węzeł Rząsawa (z węzłem) - węzeł Blachownia (z węzłem), od km 417+530,00 do km 437+800,00" 243 KB
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w związku z powiadomieniem Republiki Słowackiej o planowanym przedsięwzięciu polegającym na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach 107 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego do przedłużenia dzierżawy na okres do 3 lat zgodnie z Zarządzeniem Nr 79/2018 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 19.06.2018 r. 183 KB
Wykaz wytypowanej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (na rzecz najemcy) nieruchomości lokalowej - stanowiącej własność Gminy Wręczyca Wielka 246 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 492 od granicy województwa śląskiego do DK46 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego" 105 KB
Zawiadomienie - 24 lipca mija termin składania wniosków o wpis do "Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w odpakowaniach i gospodarujących odpadami" 56 KB
Wykaz wytypowanej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (na rzecz najemcy) nieruchomości lokalowej - stanowiącej własność Gminy Wręczyca Wielka 236 KB
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju dla zadania pn.:"Budowa Autostrady A-1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice, cześć II, odcinek projektowy nr 2 długości 42,8 km - granica woj. Łódzkiego/Śląskiego - węzeł Zawodzie (z węzłem) odcinek "F" - węzeł Rząsawa (z węzłem) - węzeł Blachownia (z węzłem), od km 417+530,00 do km 437+800,00" 220 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 492 od granicy województwa śląskiego do DK46 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego" 211 KB
Wójt Gminy Wręczyca Wielka informuje, że ogłoszony został kolejny nabór wniosków dot. dofinansowania usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Wręczyca Wielka na 2019 rok. 224 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 492 od granicy województwa śląskiego do DK46 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego" MB
Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego 429 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat dla dotychczasowych dzierżawców zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 152/2018 z dnia 13.12.2018 r. 35 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 492 od granicy województwa śląskiego do DK46 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego" 60 KB