artykuł nr 1

Obwieszczenia

Załączniki:
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów innych niż niebezpieczne, na dodatkowo wydzielonej części działki nr ewid. 383/1 o powierzchni 210 m2 i na przyległej do niej działce nr ewid. 809/3 o powierzchni 680 m2, obręb Szarlejka, gm. Wręczyca Wielka 142 KB
Zawiadamiam że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej nr 560056S - droga Truskolasy - Długi Kąt przez sołectwo Klepaczka 137 KB
Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej "Słoneczna Farma EM" o mocy do 654,12 kW ze stacją transformatorową nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach 820/2, 821/2, 822/2, 823/2, obręb Truskolasy, gmina Wręczyca Wielka 128 KB
Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej "Farma PV" o mocy do 999,72 kW ze stacją transformatorową nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach 824/2, 825/2, 826/2 obręb Truskolasy, gmina Wręczyca Wielka 128 KB
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów innych niż niebezpieczne, na dodatkowo wydzielonej części działki nr ewid. 383/1 o powierzchni 210 m2 i na przyległej do niej działce nr ewid. 809/3 o powierzchni 680 m2, obręb Szarlejka, gm. Wręczyca Wielka 121 KB
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Słoneczna Farma EM" o mocy do 654,12 kW ze stacją transformatorową nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach 820/2, 821/2, 822/2, 823/2, obręb Truskolasy, gmina Wręczyca Wielka 148 KB
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Farma PV" o mocy do 999,72 kW ze stacją transformatorową nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach 824/2, 825/2, 826/2 obręb Truskolasy, gmina Wręczyca Wielka 148 KB
Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej nr 560056S - droga Truskolasy - Długi Kąt przez sołectwo Klepaczka 147 KB
Zawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 560036S w miejscowości Kalej ul. Ogrodowa i drogi gminnej bez nazwy przebiegającej przez sołectwo Wydra 136 KB
Decyzja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "przebudowa drogi gminnej nr 560036S w miejscowości Kalej ul. Ogrodowa i droga gminna bez nazwy przebiegające przez sołectwo Wydra" 300 KB
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 560036S w miejscowości Kalej ul. Ogrodowa i drogi gminnej bez nazwy przebiegającej przez sołectwo Wydra. 20 KB
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu administracyjnym na prawach strony o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 471 KB
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 511 KB
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu administracyjnym 137 KB
Informacje o publikacji 362 KB
Wydanie decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu PO.RUZ.4210.145.2022.BS.6 na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych pod dnem cieku Kopciowianka, w celu doprowadzenia energii elektrycznej i łączności do podstacji Wręczyca Wielka. 138 KB
Obwieszczenie Burmistrza Kłobucka dot. "Budowy hal magazynowo-usługowo-produkcyjnych z zapleczami socjalno-budowlanymi oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą w tym instalacją zbiorników LNG na działce nr 332/6 obręb Lgota" 349 KB
Obwieszczenie Burmistrza Kłobucka dla przedsięwzięcia pn. "budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na działkach nr ewid. 237/7, 238, 239/1, 239/8 w miejscowości Gruszewnia, gmina Kłobuck, powiat kłobucki" 267 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dotycząca wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 110kV wraz z traktem światłowodowym" projektowanego w gminie Wręczyca Wielka... 641 KB
Obwieszczenie o umorzeniu w całości postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 560053S w miejscowości Czarna Wieś ul. Młyńska 133 KB
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi nr 560036S w miejscowości Kalej ul. Ogrodowa i drogi gminnej bez nazwy przebiegające przez sołectwo Wydra. 141 KB
Obwieszczenie o postanowieniu 41 KB
Postanowienie 45 KB
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu dotycząca umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesyjnego Krzepice" 22 KB
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu dotycząca umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesyjnego Krzepice" 18 KB
Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu dotycząca umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesyjnego Krzepice" 47 KB
Obwieszczenie 135 KB
Obwieszczenie 451 KB
Obwieszczenie 450 KB