artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2002rok

artykuł nr 2

Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy na 2002r.

artykuł nr 3

Budżet 2002

B U D Ż E T G M I N Y

B U D Ż E T G M I N Y

NA 2 0 0 2 ROK

I. STAN PRAWNY W ZAKRESIE OPRACOWANIA BUDŻETU

 1. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych
 2. (Dz.U.Nr 155,poz. 1014)

 3. Ustawa z dnia 7 października 1992 r o Regionalnych Izbach
 4. Obrachunkowych (Dz.U.Nr 85, poz.428) wraz z późń.zm.

 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2000 r

w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz.U.Nr 56 poz.688) obowiązująca od dnia 1 stycznia 2001 roku

4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2001 r

w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania planów

finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania

jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań.

(Dz.U.Nr 100 poz. 1077 z późn.zm.)

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1998 r
 2. w sprawie zasad i trybu przyznawania gminom części rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin w zakresie kwoty

  rekompensującej dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych

  (Dz.U.Nr 164, poz.1179)

 3. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r o dochodach jednostek
 4. samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2001 (Dz.U.Nr 150,

  poz.983 z późń.zm.) Ustawa ta z dniem 31 grudnia 2001 r traci moc obowiązującą.

 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 lutego 1999 r
 6. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania

  gminom kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu

  ustawowych ulg i zwolnień (Dz.U.Nr 13 poz. 118 z późn.zm.)

 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1999 r

w sprawie zasad i terminów przekazywania z budżetu państwa

środków na finansowanie oświetlenia dróg publicznych dla których gmina nie jest zarządcą oraz na finansowanie oświetlenia dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu (Dz.U.Nr 35, poz.326)

Budżet gminy na 2002 rok opracowany został w oparciu

o ustawy określające stan prawny w zakresie budżetów gmin.

Przy opracowaniu budżetu uwzględniono:

 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia

12 października 2001 r sprawie średniej ceny skupu żyta (MP Nr 35, poz.573)

i ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2001 r (MP Nr 38, poz.627)

z dnia 19 października 2001 r

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2001 r

w sprawie górnych limitów stawek podatkowych (Dz.U. Nr 125, poz.1375)

W poszczególnych działach dochody gminy przedstawiają

się następująco:

D O C H O D Y 20.061.036

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000

W dziale tym zaplanowano wpływy z:

 • czynsze weterynarii - 21.000
 • wpływy za kolczykowanie - 4.000
 • wpływy ze świadectw miejsca pochodzenia zwierząt - 1.000

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO 1.300

W dziale tym zaplanowano dochody z:

 • wpływy z dzierżaw obwodów łowieckich tzw. “tenuta”

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYW. 1.000.000

W ENERGIĘ ELEKTR.GAZ I WODĘ

W dziale tym zaplanowano dochody z:

 • wpływów za pobór wody i ścieków zaplanowano wzrost - 1.000.000

ceny wody w 2002 roku

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 208.000

W budżecie gminy zaplanowano:

 • środki na dofin.własnych inwest.gmin, powiatów, samorządów 156.000 województw pozyskane z innych źródeł (Urząd Marszałkowski)
 • otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 52.000

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 261.000

W dziale tym zaplanowano dochody z:

 • sprzedaż z mienia komunalnego - 165.000
 • czynsze w 2-ch blokach mieszkalnych ul. Sienkiewicza - 77.000
 • wpływy z opłat za zarządz.i użytkow.wieczyste nieruchom. - 19.000

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.500

W/w kwota dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na zadania

bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji

rządowej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 144.117

W dziale tym do budżetu ujęto dochody z:

 • wpływy z usług - 16.000
 • dotacje celowe na realizację zadań bieżących - 128.117

z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie ustawami

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 2.450

PAŃ.KONTROLI I OCHRONY PRAWA

ORAZ SĄDOWNICTWA

Są to środki na zadania zlecone na prowadzenie i aktualizację

stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZP.PUBLICZNE I OCHR.PRZECIWPOŻ. 1.000

Planowane dochody dotyczą dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 756 DOCH.OD OS.PRAW.OS.FIZ.I OD INNYCH 5.788.966

JEDN.NIE POSIAD.OS.PRAW.

 • podatek dochodowy od osób fizycznych 2.511.966

planowane udziały w/w podatku przyjęto na podstawie wyliczeń

Ministerstwa Finansów Nr ST 3-4820-35/2001 z dnia 2001-12-04

 • podatek od osób prawnych 21.000
 • podatek od nieruchomości ustalono na podstawie 2.432.000

przypisu za 2001 r z uwzględnieniem zwiększenia stawek podatkowych

Dokładne wyliczenie podatku od nieruchomości zostanie dokonane z chwilą napisania nakazów płatniczych.

Ewentualne zmiany zostaną wprowadzone do budżetu gminy w ciągu roku 2002, uchwałami Rady.

 • podatek rolny 207.000

Uwzględniono średnią cenę żyta obliczoną wg cen skupu żyta

za okres III-ch kwartałów 2001 r określoną przez Prezesa Głównego

Urzędu Statystycznego która wynosi za 1 kwintal żyta 37,19 zł

(w 2001 r 35,82 zł)

Podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego stanowi równowartość

pieniężną 2,5 g żyta tj. 92,98 zł (w 2001 r 89,55 zł)

Różnica stanowi (+) 3,43

 • podatek leśny 40.000

Uwzględniono średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze

III-y kwartały 2001 r która wynosi 126,07 zł

(w 2001 r – 127,96 za 1 m3)

 • Podatek od środków transportowych 233.000

Roczne stawki podatku od środków transportu na 2002 r określone

Rozporządzeniem Ministra Finansów, całkowicie zostały zmienione.

Nowy podział określany jest:

 • od samochodów ciężarowych od ciągników przyczep lub naczep o dopuszczalnej masie całkowitej w tonach i z podziałem na osie
 • dokonany jest również podział na lata wyprodukowania

Brak dokumentacji wg określonych wielkości bardzo poważnie utrudniał prace nad podjęciem odpowiednich stawek od środków transportu.

 • Wpływy z opłat eksploatacyjnych 6.000
 • podatek od działalności gospodarczej od osób 150.000

fizycznych w formie karty podatkowej

 • podatek od spadków i darowizn 18.000
 • wpływy z opłaty skarbowej 40.000
 • podatek od czynności cywilno-prawnych 130.000

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 11.210.291

Pismem Ministra Finansów z dnia 04.12.2001 r ST 3-4820/35/2001

przekazana została informacja o rocznej kwocie subwencji ogólnej na 2002 rok.

Projektowana kwota subwencji ogólnej na 2002 r wynosi 11.105.318,-zł z tego:

 • część podstawowa - 2.627.116
 • część rekompensująca - 722.501
 • część oświatowa - 7.850.674

Subwencja podstawowa w stosunku do planowanego wykonania za 2001 r wzrosła

o 634.344,-zł tj. o 31,83 % wzrostu.

Subwencja rekompensująca zmalała o 30.136,-zł tj. o 4,00 % w stosunku do 2001 r.

Subwencja oświatowa wzrost o 1.168.905,-zł tj. o 17,49 % w stosunku do 2001 r.

Oprócz tego zaplanowano odsetki na rku bankowym w wysokości 10.000,-zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 102.850

W dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu:

 • opłat za żywienie w oddziałach klas “O” 18.000
 • wpływy za najem lokali w domach nauczyciela 84.850

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 130.000

W tym dziale zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż

alkoholu na poziomie przewidywanego wykonania za 2001 rok.

DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA 731.562

W dziale tym zaplanowana kwota dotyczy dotacji celowych

 • na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 533.056

na ubezp.społeczne i zdrowotne

 • ośrodki pomocy społecznej 141.061
 • zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne i wychowawcze 41.888
 • składki na ubezpiecz.zdrowotne 15.557

Przyznane środki na zadania zlecone są nie wystarczające.

Zarząd Gminy we Wręczycy Wielkiej pismem Nr 0704/B/4/2001 z dnia 19.11.2001r wystąpił do Wojewody Śląskiego z prośbą o zwiększenie środków na zadania zlecone.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW. 224.500

Zaplanowana kwota dotyczy:

 • wpływy z opłat za żywienie w przedszkolach 224.500

DZIAŁ 900 GOSP.KOM.I OCHRONA ŚRODOW. 227.500

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu:

 • czynszy z agronomówek 5.500
 • czynsze z bloków komun.i bloku awaryjnego 113.000
 • dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie 109.000

oświetlenia dróg publ.dla których gmina nie jest zarządcą

(kwota ta jest mniejsza o 28.000,-zł w stosunku do planu na 2001 r)

W stosunku do projektu budżetu na 2002 rok zmianie uległy.

 • W dochodach budżetu na 2002 rok zwiększono dochody z tytułu:
 • podatku od nieruchomości od osób prawnych 150.000

i innych jedn.organizacyjnych

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 2001.12.04 Nr ST 3-4820-35/2001 otrzymano nową informację o rocznych kwotach poszczególnych subwencji oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

i tak:

 • subwencja podstawowa (-) 10.032
 • subwencja oświatowa (+) 119.721
 • subwencja rekompensująca (-) 14.716
 • udziały gminy w pod.od os.fiz. (+) 39.278

Dochody budżetowe na 2002 rok w układzie szczegółowym przedstawia załącznik Nr 1

Plan dochodów dotacji celowych przedstawia załącznik Nr 2

W Y D A T K I 20.311.086

Budżet na 2002 rok po stronie wydatków określony został na kwotę

20.311.086,-zł w tym:

  • wydatki bieżące - 17.853.724,-zł

co stanowi 87,90 % wydatków ogółem

  • wydatki inwestycyjne - 2.457.362,-zł

co stanowi 12,10 % wydatków ogółem

W strukturze wydatków bieżących na 2002 rok stanowią:

 • wynagrodzenia - 8.082.794

 • pochodne od wynagrodzeń - 1.773.527

 • dotacje - 1.164.225

w tym:

  • dla instytucji kultury - 599.600

  • dla niepubl.szkoły - 409.625

lub innej placówki

oświatowo-wychow.

 • wydatki na obsługę długu - 545.200

 • wydatki rzeczowe - 6.287.978

Wydatki jakie zostały uwzględnione do budżetu gminy na 2002 r

opracowane zostały szacunkowo o przeprowadzoną kalkulację dochodów własnych, jak również o przewidywane wykonanie wydatków w oparciu o wykonanie za 9 m-cy br.

Uwzględniono również ewentualne pożyczki i kredyty jakie gmina zamierza zaciągnąć na budowę oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej Rejon Truskolasy-Węglowice oraz remonty, budowę i modernizację dróg gminnych.

Różnica między dochodami a wydatkami wynosi 250.050,-zł na którą składa się:

 • zaciągnięcie kredytu na budowę, modernizację i remonty dróg na terenie gminy w wysokości 1.100.000,-zł

 • zaciągnięcie kredytu na budowę oczyszczalni Rejon Truskolasy-Węglowice (projekt) w wysokości 800.000,-zł

 • zabezpieczenie środków na spłatę pożyczek i kredytów w wysokości 1.649.950,-zł

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.358.822

W planie wydatków tego działu przewidziano wydatki na:

 • budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych 19.500

 • zakończenie budowy kanalizacji w Grodzisku 410.000

 • projekt na kanalizację Rejonu Truskolasy-Węglowice 856.722

 • utrzymanie weterynarii 66.600

w tym:

 • wynagrodzenie 10.262
 • pochodne od wynagrodzeń 2.086

 • udziały w podatku rolnym dla izb rolniczych 6.000

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE 365.000

W ENERGIĘ ELEK.GAZ I WODĘ

Na 2002 rok przeznaczona kwota dotyczy utrzymania wodociągów

na terenie gminy.

W dziale tym zaplanowane są wydatki związane z dostarczaniem wody

tj. utrzymanie hydroforownii jak również prace remontowe na tych obiektach

W porównaniu do przewidywanego wykonania nastąpił spadek o 27,24 % spowodowany obniżeniem wydatków na remonty urządzeń wodnych, jak również i tym że płace wraz z pochodnymi opłacane do tej pory z tego działu przeniesione zostały do działu 750 - Administracja publiczna

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.460.640

W planowanych wydatkach na rok 2002 przewidziano 960.640 zł

na wydatki majątkowe inwestycyjne oraz na wydatki bieżące 500.000,-zł w tym:

 • bieżące utrzymanie dróg

 • wymiana znaków drogowych

Spadek do przewidywanego wykonania wydatków za 2001 r spowodowany jest brakiem środków, które w pierwszej kolejności muszą być przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek jak również odsetek od zaciągniętych kredytów. Również wynagrodzenie wraz z pochodnymi przeklasyfikowane zostały do działu 750.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 108.000

Zaplanowana kwota stanowi wydatki na :

 • utrzymanie agronomówek

 • gospodarka gruntami i nieruchomościami

 • wydatki związane z utrzymaniem 2-ch bloków mieszkalnych

w tym:

 • wynagrodzenia 28.718
 • pochodne od wynagrodzeń 5.839

Spadek do przewidywanego wykonania za 2001 r spowodowany jest obniżeniem wydatków z powodu zamiaru sprzedaży mieszkań w blokach.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 216.000

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z:

 • zagospodarowaniem przestrzennym gminy

 • utrzymanie cmentarzy

Wstępna informacja o projektowanych na rok 2002 dotacjach celowych określa na ten cel kwotę 1.500,-zł

Spadek wydatków do przewidywanego wykonania za 2001 r spowodowany jest brakiem potwierdzenia otrzymania środków na 2002 rok na opracowanie map zasadniczych dla naszej gminy z Urzędu Marszałkowskiego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.639.773

Zaplanowane wydatki w budżecie gminy na 2002 rok dotyczą wydatków

z budżetu gminy , jak również wydatków ze środków dotacji celowych.

Planowane wydatki uwzględniają:

 • utrzymanie Rady Gminy

 • utrzymanie Zarządu, administracji oraz obsługi

 • częściowa komputeryzacja gminy

 • wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysów

 • wykonanie prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań i Powszechnego spisu Rolnego w 2002 r

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZ.ORG.WŁ.PAŃ.KONTR. 2.450

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki te dotyczą zadań zleconych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZP.Z.PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻ. 266.700

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

 • zakup paliwa dla policji

 • utrzymanie 18 jednostek OSP

 • dotacja celowa przeznaczona na obronę cywilną

Zaplanowana kwota wzrosła o 4,20 % w stosunku do przewidywanego

wykonania w 2001 r.

Z wydatków bieżących wynagrodzenia stanowią 42.500,-zł jest to wynagrodzenie kierowców , zaś na dotacje dla jednostek OSP i Zarządu Gminnego planuje się kwotę 70.000,-zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 545.200

Zabezpieczono środki na odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich , a których inwestycje zostały zakończone i oddane do użytku.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 8.101.519

Wydatki oświaty i wychowania dotyczą wydatków:

a) Szkół podstawowych - 5.389.054

w tym:

  • wynagrodzenia - 3.136.300
  • pochodne od wynagrodzeń - 682.500
  • dotacja dla niepubl.szkół - 378.560

- wydatki inwestycyjne - 40.000

z przeznaczeniem na:

  • remont szkoły w Kalei - 40.000

b) Gimnazja - 1.842.510

w tym:

  • wynagrodzenia - 1.284.000
  • pochodne od wynagrodzeń - 283.800
  • wydatki inwestycyjne - 40.000

z przeznaczeniem na rozbudowę

Gimnazjum w Węglowicach

 1. Oddziały klas “O” w przedszkolach i szkołach podstawowych - 269.735

w tym:

  • wynagrodzenia - 164.900
  • pochodne od wynagrodzeń - 35.200
  • dotacja dla stowarzyszeń - 31.065

d) pozostała działalność - 84.850

są to wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie domów nauczyciela

e) na dowóz uczni do szkół zabezpieczono kwotę - 231.100

f) Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół - 284.270

w tym:

  • wynagrodzenia - 198.000
  • pochodne od wynagrodzeń - 40.250

Subwencja oświatowa przydzielona do budżetu gminy na 2002 r została

wyliczona przez Ministerstwo Finansów w kwocie 7.850.674,-zł tj. 17,49 % więcej niż w roku 2001.

Przy przewidywanych wydatkach na rok następny nie należy zapominać o następujących elementach:

 • rok 2002 będzie pierwszym rokiem, w którym gimnazja będą działać w pełnym stadium organizacyjnym przez cały rok budżetowy ( w 2001 roku dotyczyło to okresu 4 miesięcy); przewidywany w porównaniu do 2001 roku wzrost subwencji oświatowej wystarczy wyłącznie na pokrycie zwiększonych wydatków z tym związanych

 • zapowiadana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu likwidacja z dniem 1 lutego 2002 roku czwartej godziny wychowania fizycznego i związane z tym zaprzestanie finansowania tych zajęć z subwencji oświatowej spowoduje trudne do określenia skutki finansowe (konieczność zmiany umów o pracę w środku roku szkolnego)

 • narastające problemy związane z niedofinansowaniem oświaty skutkują pogarszaniem się stanu technicznego budynków; konieczne jest zapewnienie znacznych środków finansowych na przeprowadzenie najpilniejszych prac

 • zgodnie z postanowieniami tak zwanej “ustawy czyszczącej” w budżecie oświaty na 2002 rok należy przewidzieć środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli ( 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli); w chwili tworzenia budżetu nie było podstawy prawnej do uwzględnienia takiej pozycji

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 165.000

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

 • przeciwdziałanie alkoholizmowi - 130.000

w tym:

  • wynagrodzenia - 4.200

  • pochodne od wynagrodzeń - 2.562

 • utrzymanie karetki pogotowia - 35.000

w tym:

  • wynagrodzenia - 17.522
  • pochodne od wynagrodzeń - 3.562

Wzrost tego działu w stosunku do przewidywanego wykonania za 2001 r

wynosi 2,43 %

DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA 1.170.332

Wstępne informacje o projektowanych na rok 2002 dotacjach celowych określają na wydatki tego działu następujące kwoty :

 • zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

i zdrowotne kwotę 533.056,-zł tj. 92,52 % planowanych wydatków

w roku 2001

 • zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze kwotę 41.888,-zł tj. 93,38 % planowanych wydatków w 2001 roku

 • utrzymanie ośrodków pomocy społecznej kwotę 141.061,-zł tj. 97,76 % planowanych wydatków w roku 2001

 • składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota 15.557,-zł tj. 46,89 % planowanych wydatków w roku 2001

Z budżetu gminy kwoty te stanowią:

 • zasiłki i pomoc w naturze 140.000,-zł tj.127,27 % planowanych wydatków w 2001 r

 • usługi opiekuńcze i specjalistyczne 36.250,-zł tj. 97,18 % planowanych wydatków 2001 roku

 • utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 205.300,-zł tj. 109,20 % planowanych wydatków w 2001 r.

 • dodatki mieszkaniowe 26.000,-zł w tym dotacji celowych brak potwierdzenia danych o w/w dotacji

 • pozostała działalność 31.220,-zł tj. 126,40 % planowanych wydatków w 2001 r

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2.103.520

W dziale tym zaplanowano wydatki na :

 • utrzymanie świetlic szkolnych - 414.840

w tym:

  • wynagrodzenia - 316.400
  • pochodne od wynagrodzeń - 66.900

 • utrzymanie przedszkoli (bez klas “O”) - 1.688.680

w tym:

  • wynagrodzenia - 1.041.680
  • pochodne od wynagrodzeń - 222.800

DZIAŁ 900 GOSP.KOMUN.I OCHRONA ŚRODOWISKA 1. 088.530

W dziale tym zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na:

 • utrzymanie przystanków

 • wydatki związane z oświetleniem ulic

w tym: modernizacja oświetlenia

 • utrzymanie oczyszczalni ścieków

 • utrzymanie bloków komunalnych

w tym:

- wynagrodzenia - 31.487

- pochodne od wynagrodzeń - 3.814

 • różne opłaty i składki związane z wprowadzeniem od 1 stycznia 2001 r podatku od nieruchomości od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków.

 • utrzymanie bloku awaryjnego

Z ogólnej kwoty 109.000,-zł stanowi dotacja celowa przeznaczona na

wzrost wydatków związanych z oświetleniem dróg wojewódzkich i jest mniejsza

o 20,44 % w porównaniu do planu na 2001 rok.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 599.600

NARODOWEGO

Dotacja dla instytucji kultury na 2002 r zaplanowana została w wysokości 599.600,-zł z przeznaczeniem na:

 • działalność podstawową - 499.600
 • działalność inwestycyjną - 100.000

W porównaniu do 2001 r nastąpił wzrost o 17,57 %

DZIAŁ 926 KULTYRA FIZYCZNA I SPORT 120.000

Do projektu budżetu gminy na 2002 rok uwzględniono wydatki na:

 • dotacja dla klubów LZS
 • organizowanie imprez sportowych szkolnych
 • utrzymanie basenu sportowego w Węglowicach
 • usługi materialne m.in.ogrodzenie boiska we Wręczycy Wielkiej

Kwota ta stanowi wzrost o 20 % do planowanego wykonania w 2001 r.

W budżecie gminy na 2002 r zabezpieczono środki finansowe na spłatę rat pożyczek

i kredytów zaciągniętych na:

 • rozbudowę hali i sali gimnastycznej przy Szkole - 389.994

Wręczyca Wielka

 • kanalizację sanitarną Grodzisko - 313.592

 • remont i modernizacja dróg - 663.020

 • wydatki bieżące dla oświaty - 283.344

R A Z E M 1.649.950

D O T A C J E C E L O W E

Wstępny podział dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących ustalony został w wysokości 973.629,-zł.

Szczegółowe ustalenia kwotowe przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.500

Rozdział 71095 Pozostała działalność 1.500

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 128.117

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 90.717

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne 37.400

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTWOWEJ 2.450

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ

SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 Urzędy nacz.org.wł.państw.kontroli i ochrony 2.450

prawa

DZIAŁ 754 BEZP.PUBL.I OCHR.PRZECIWPOŻ. 1.000

Rozdział 75414 Obrona cywilna 1.000

DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA 731.562

Rozdział 85313 skł.na ub.zdr.opł.za osoby pobier.niektóre 15.557

świadczenia z pomocy społecznej

Rozdział 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 533.056

na ubezp.społeczne i zdrowotne

Rozdział 85316 Zasiłki rodzinne,pielęgn.i wychow. 41.888

Rozdział 85319 Ośrodki pomocy społecznej 141.061

DZIAŁ 900 GOSPOD. KOMUN.I OCHRONA ŚROD. 109.000

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic,placów i dróg 109.000

Jak z powyższego wynika w dotacjach celowych nie uwzględniono dotacji

na zadania zlecone m.in. z tytułu dodatków mieszkaniowych.

Ewentualne zmiany wprowadzone zostaną do budżetu gminy w ciągu roku.

Podział dotacji celowych na 2002 rok przedstawia załącznik Nr 2

Po stronie wydatków środki z tytułu dotacji celowych wynoszą 973.629,-zł

i dotyczą :

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.500

Rozdział 71095 Pozostała działalność 1.500

Kwota ta przeznaczona jest na utrzymanie cmentarzy i mogił.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 128.117

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 90.717

Kwota ta dotyczy zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw

Obywatelskich na którą zaplanowano środki w wysokości 82.377,-zł

oraz na zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania

Kryzysowego i Ochrony Ludności w wysokości 8.340,-zł

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne 37.400

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na wykonanie prac związanych

z przygotowaniem i przeprowadzeniem Nardowego Spisu Powszechnego

Ludności i Mieszkań i Powszechnego Spisu Rolnego w 2002 r

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZ.ORG.WŁ.PAŃ.KONTR. 2.450

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.

Rozdział 75101 Urzędy nacz.org.wł.pań.kontroli i ochrony prawa 2.450

Środki te dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZ.PUBL. I OCHR.PRZECIWPOŻ. 1.000

Rozdział 75414 Obrona cywilna 1.000

Środki zaplanowane dotyczą:

 • konserwacji sprzętu OC i utrzymanie magazynu 500
 • konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych 500

DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA 731.562

Wstępnie przydzielone środki z tytułu dotacji celowych przez

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na wydatki w Opiece Społecznej

są nie wystarczające i tak:

 • zasiłki i pomoc w naturze zapewniają 92,52 % planowanych wydatków

2001 roku

 • utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w 97,76 % planowanych wydatków

roku 2001

 • zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze w 93,38 % planowanych wydatków 2001 roku
 • składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia w 46,89 % planowanych wydatków w roku 2001

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 109.000

ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 109.000

Przydzielona kwota przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach jest mniejsza

o 20,44 % planowanych środków w 2001 r dotyczących wydatków związanych z finansowaniem oświetlenia dróg publicznych dla których gmina nie jest zarządcą.

Środki w przydzielonej wysokości nie pokryją wydatków jakie gmina poniesie z tego tytułu w roku przyszłym.

Podział wydatków z tytułu dotacji celowych na 2002 rok stanowi

załącznik Nr 4

Zestawienie w układzie działów i rozdziałów przedstawia Załącznik Nr 3 natomiast wykaz inwestycji załącznik Nr 6

Jak wynika z przedstawionego budżetu sytuacja finansowa naszej gminy w 2002 roku nie pozwoli nam na pełną realizację wszystkich potrzeb.

Przedstawione obiektywne warunki realizacji budżetu na 2001 rok nie zapowiadają się zbyt optymistycznie.

Podejmowane będą jednak wszelkie działania służące racjonalnemu wykorzystaniu posiadanych środków jak i starania o pozyskanie dodatkowych środków dla budżetu gminy.

artykuł nr 4

Zestawienie wydatków dotacji celowych za 2002 rok

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy za 2002 rokZałącznik nr 4:
Załączniki:
dokument RTF 23 KB 22.117 KB
artykuł nr 5

Zestawienie dochodów dotacji celowych za 2002 rok

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy za 2002 rokZałącznik nr 3:
Załączniki:
dokument RTF 24 KB 22.795 KB
artykuł nr 6

Zestawienie wydatków za 2002 rok

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy za 2002 rokZalącznik nr 2:
Załączniki:
dokument RTF 73 KB 71.413 KB
artykuł nr 7

Zestawienie dochodów za 2002 rok

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy za 2002 rokZałącznik nr 1:
Załączniki:
dokument RTF 50 KB 48.236 KB