artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2002rok

artykuł nr 2

Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy na 2002r.

artykuł nr 3

Budżet 2002

B U D Ż E T G M I N Y

 

B U D Ż E T G M I N Y

NA 2 0 0 2 ROK

 

 

 

I. STAN PRAWNY W ZAKRESIE OPRACOWANIA BUDŻETU

 1. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych
 2. (Dz.U.Nr 155,poz. 1014)

 3. Ustawa z dnia 7 października 1992 r o Regionalnych Izbach
 4. Obrachunkowych (Dz.U.Nr 85, poz.428) wraz z późń.zm.

 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2000 r

w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz.U.Nr 56 poz.688) obowiązująca od dnia 1 stycznia 2001 roku

4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2001 r

w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania planów

finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania

jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań.

(Dz.U.Nr 100 poz. 1077 z późn.zm.)

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1998 r
 2. w sprawie zasad i trybu przyznawania gminom części rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin w zakresie kwoty

  rekompensującej dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych

  (Dz.U.Nr 164, poz.1179)

 3. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r o dochodach jednostek
 4. samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2001 (Dz.U.Nr 150,

  poz.983 z późń.zm.) Ustawa ta z dniem 31 grudnia 2001 r traci moc obowiązującą.

   

   

   

   

   

 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 lutego 1999 r
 6. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania

  gminom kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu

  ustawowych ulg i zwolnień (Dz.U.Nr 13 poz. 118 z późn.zm.)

 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1999 r

w sprawie zasad i terminów przekazywania z budżetu państwa

środków na finansowanie oświetlenia dróg publicznych dla których gmina nie jest zarządcą oraz na finansowanie oświetlenia dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu (Dz.U.Nr 35, poz.326)

 

Budżet gminy na 2002 rok opracowany został w oparciu

o ustawy określające stan prawny w zakresie budżetów gmin.

 

Przy opracowaniu budżetu uwzględniono:

 

 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia

12 października 2001 r sprawie średniej ceny skupu żyta (MP Nr 35, poz.573)

i ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2001 r (MP Nr 38, poz.627)

z dnia 19 października 2001 r

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2001 r
artykuł nr 4

Zestawienie wydatków dotacji celowych za 2002 rok

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy za 2002 rokZałącznik nr 4:
Załączniki:
dokument RTF 23 KB 22 KB
artykuł nr 5

Zestawienie dochodów dotacji celowych za 2002 rok

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy za 2002 rokZałącznik nr 3:
Załączniki:
dokument RTF 24 KB 23 KB