artykuł nr 1

Teksty uchwał z 2018r

Załączniki:
Uchwała Nr XXIX-286-18 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty 99.203 KB
Uchwała Nr XXX-287-18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach Truskolasy, Hutka i Golce 2.699 MB
Uchwała Nr XXX-288-18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowości Truskolasy 2.833 MB
Uchwała Nr XXX-289-18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach Kuleje i Węglowice 1.350 MB
Uchwała Nr XXX-290-18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach Klepaczka, Nowiny, Bór Zapilski, Długi Kąt i Puszczew 3.544 MB
Uchwała Nr XXX-291-18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowości Grodzisko 605.835 KB
Uchwała Nr XXX-292-18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach Zamłynie, Klepaczka i Czarna Wieś 2.158 MB
Uchwała Nr XXX-293-18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach Piła Druga, Klepaczka, Długi Kąt, Borowe, Puszczew 3.492 MB
Uchwała Nr XXX-294-18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowości Wręczyca Wielka 2.632 MB
Uchwała Nr XXX-295-18 w sprawie przystąpienia przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach Grodzisko i Pierzchno 2.795 MB
Uchwała Nr XXX-296-18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach Kalej i Szarlejka 1.893 MB
Uchwała Nr XXIX-297-18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowości Kalej 1.441 MB
Uchwała Nr XXX-298-18 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Wręczyca Wielka na lata 2018 - 2020 84.000 KB
Uchwała Nr XXX-299-18 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych na okres do 3 lat dla dotychczasowych najemców 30.000 KB
Uchwała Nr XXX-300-18 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu pod poszerzenie drogi w Truskolasach 34.500 KB
Uchwała Nr XXIX-301-18 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu pod przepompownię ścieków w Hutce 34.500 KB
Uchwała Nr XXIX-302-18 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu pod przepompownię ścieków w Hutce 34.500 KB
Uchwała Nr XXIX-303-18 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu pod przepompownię ścieków w miejscowości Piła Druga 35.000 KB
Uchwała Nr XXIX-304-18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wręczyca Wielka 27.000 KB
Uchwała Nr XXX-305-18 w sprawie nadania nazw ulic położonych w miejscowości Kalej 588.382 KB
Uchwała Nr XXX-306-18 w sprawie w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wręczyca Wielka Nr IV/39/03 z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw w Gminie Wręczyca Wielka 91.611 KB
Uchwała Nr XXX-307-18 w sprawie podziału Sołectwa Wręczyca Wielka i utworzenia dwóch odrębnych sołectw 94.035 KB
Uchwała Nr XXX-308-18 w sprawie nadania statutów dla Sołectwa I Wręczyca Wielka i Sołectwa II Wręczyca Wielka w Gminie Wręczyca Wielka 514.842 KB
Uchwała Nr XXX-309-18 w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola z oddziałem integracyjnym we Wręczycy Wielkiej poprzez przeniesienie jego siedziby 29.500 KB
Uchwała Nr XXX-310-18 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy na 2019 rok środków stanowiących fundusz sołecki 25.000 KB
Uchwała Nr XXX-311-18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 781.504 KB
Uchwała Nr XXX-312-18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 133.430 KB
Uchwała Nr XXX-313-18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2018-2027 386.697 KB
Uchwała Nr XXXI-314-18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Grodzisku przy ulicy Kłobuckiej 918.856 KB
Uchwała Nr XXXI-315-18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w granicach terenów leśnych, na południe od miejscowości Jezioro 1,022.579 KB
Uchwała Nr XXXI-316-18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Kalei przy ulicy Strażackiej 803.800 KB
Uchwała Nr XXXI-317-18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Truskolasach przy ulicy Kopernika 788.537 KB
Uchwała Nr XXXI-318-18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Truskolasach przy ulicy Słowackiego 690.331 KB
Uchwała Nr XXXI-319-18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony we Wręczycy Małej, w rejonie oczyszczalni ścieków 1.460 MB
Uchwała Nr XXXI-320-18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony we Wręczycy Wielkiej w rejonie ulicy Częstochowskiej i ulicy Polnej 1.420 MB
Uchwała Nr XXXI-321-18 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej 37.000 KB
Uchwała Nr XXXI-322-18 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu pod przepompownię ścieków w Borze Zapilskim 33.500 KB
Uchwała Nr XXXI-323-18 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wręczyca Wielka w 2018 roku 48.000 KB
Uchwała Nr XXXI-324-18 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Wręczyca Wielka 96.264 KB
Uchwała Nr XXXI-325-18 w sprawie podziału Gminy Wręczyca Wielka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 158.290 KB
Uchwała Nr XXXI-326-18 w sprawie podziału Gminy Wręczyca Wielka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 154.157 KB
Uchwała Nr XXXI-327-18 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXX/311/18 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 102.538 KB
Uchwała Nr XXXI-328-18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 660.493 KB
Uchwała Nr XXXI-329-18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2018-2027 389.983 KB
Uchwała Nr XXXI-330-18 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 154.273 KB
Uchwała Nr XXXII-331-18 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka 7.024 MB
Uchwała Nr XXXII-332-18 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu pod drogę w Kalei 35.000 KB
Uchwała Nr XXXII-333-18 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych na okres do 3 lat dla dotychczasowych najemców 33.000 KB
Uchwała Nr XXXII-334-18 w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wręczyca Wielka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 97.453 KB
Uchwała Nr XXXII-335-18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wręczyca Wielka 92.824 KB
Uchwała Nr XXXII-336-18 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu pod poszerzenie drogi w Truskolasach 35.500 KB
Uchwała Nr XXXII-337-18 w sprawie podziału Sołectwa Wręczyca Wielka i utworzenia dwóch odrębnych sołectw 846.460 KB
Uchwała Nr XXXII-338-18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 490.764 KB
Uchwała Nr XXXII-339-18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2018-2027 375.671 KB
Uchwała Nr XXXIII-340-18 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej za rok 2017 548.993 KB
Uchwała Nr XXXIII-341-18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok 128.254 KB
Uchwała Nr XXXIII-342-18 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wręczyca Wielka za rok 2017 132.874 KB
Uchwała Nr XXXIII-343-18 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka 104.240 KB
Uchwała Nr XXXIII-344-18 w sprawie nadania imienia Przedszkolu z oddziałem integracyjnym we Wręczycy Wielkiej 29.000 KB
Uchwała Nr XXXIII-345-18 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wręczyca Wielka w 2018 roku 52.500 KB
Uchwała Nr XXXIII-346-18 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu na okres do 3 lat dla dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości gruntowej 34.500 KB
Uchwała Nr XXXIII-347-18 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie gruntu pod poszerzenie drogi w Grodzisku 35.500 KB
Uchwała Nr XXXIII-348-18 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wręczyca Wielka 389.658 KB
Uchwała Nr XXXIII-349-18 w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 99.885 KB
Uchwała Nr XXXIII-350-18 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/276/17 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 136.549 KB
Uchwała Nr XXXIII-351-18 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hutka 135.296 KB
Uchwała Nr XXXIII-352-18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 681.393 KB
Uchwała Nr XXXIII-353-18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2018-2027 391.151 KB
Uchwała Nr XXXIII-354-18 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wręczyca Wielka 28.000 KB
Uchwała Nr XXXIV-355-18 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/351/18 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hutka 214.121 KB
Uchwała Nr XXXIV-356-18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 483.660 KB
Uchwała Nr XXXIV-357-18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2018-2027 394.330 KB
Uchwała Nr XXXV-358-18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 598.410 KB
Uchwała Nr XXXV-359-18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2018-2027 391.848 KB
Uchwała Nr XXXVI-360-18 w sprawie Statutu Gminy Wręczyca Wielka 808.832 KB
Uchwała Nr XXXVI-361-18 w sprawie podziału Sołectwa Wręczyca Wielka i utworzenia dwóch odrębnych sołectw 1.068 MB
Uchwała Nr XXXVI-362-18 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przyznane pod warunkiem zwrotu będące w zakresie zadań własnych 96.228 KB
Uchwała Nr XXXVI-363-18 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie 99.884 KB
Uchwała Nr XXXVI-364-18 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 96.777 KB
Uchwała Nr XXXVI-365-18 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Truskolasy 746.427 KB
Uchwała Nr XXXVI-366-18 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Piła Druga 337.269 KB
Uchwała Nr XXXVI-367-18 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wręczyca Wielka 145.137 KB
Uchwała Nr XXXVI-368-18 w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wręczyca Wielka na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 roku" 9.678 MB
Uchwała Nr XXXVI-369-18 w sprawie przekształcenia Przedszkola z oddziałem integracyjnym we Wręczycy Wielkiej poprzez przeniesienie jego siedziby 28.500 KB
Uchwała Nr XXXVI-370-18 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne rozwiązanie za porozumieniem stron, umowy użytkowania wieczystego w części dotyczącej przeniesienia własności zbiornika przeciwpożarowego w Grodzisku 29.000 KB
Uchwała Nr XXXVI-371-18 w sprawie obciążenia służebnością gruntową działki nr 1297/5 w Truskolasach 35.500 KB
Uchwała Nr XXXVI-372-18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 581.335 KB
Uchwała Nr XXXVI-373-18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 132.928 KB
Uchwała Nr XXXVI-374-18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2018-2027 390.844 KB
Uchwała Nr XXXVII-375-18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 492.353 KB
Uchwała Nr XXXVII-376-18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2018-2027 392.771 KB
Uchwała Nr XXXVIII-377-18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 386.555 KB
Uchwała Nr XXXVIII-378-18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2018-2027 311.482 KB
Uchwała Nr XXXVIII-379-18 w sprawie podatku od środków transportowych 103.960 KB
Uchwała Nr I-1-18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wręczyca Wielka 194.935 KB
Uchwała Nr I-2-18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wręczyca Wielka 209.714 KB
Uchwała Nr I-3-18 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Wręczyca Wielka oraz ustalenia ich stanu liczbowego 26.000 KB
Uchwała Nr I-4-18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 27.000 KB
Uchwała Nr I-5-18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 24.000 KB
Uchwała Nr I-6-18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej 24.500 KB
Uchwała Nr I-7-18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej 25.000 KB
Uchwała Nr I-8-18 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy 35.500 KB
Uchwała Nr I-9-18 w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Wręczyca Wielka 37.500 KB
Uchwała Nr I-10-18 w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Gminy 25.500 KB
Uchwała Nr I-11-18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wręczyca Wielka 29.000 KB
Uchwała Nr II-12-18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do wsparcia w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. 93.822 KB
Uchwała Nr II-13-18 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych 96.038 KB
Uchwała Nr II-14-18 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu na okres do 3 lat dla dotychczasowych dzierżawców nieruchomości gruntowych 35.500 KB
Uchwała Nr II-15-18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 573.755 KB
Uchwała Nr II-16-18 w sprawie udzielenia dotacji Gminie Kłobuck 135.320 KB
Uchwała Nr II-17-18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2018-2027 388.667 KB
Uchwała Nr III-18-18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2019 - 2027 293.398 KB
Uchwała Nr III-19-18 w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej Gminy Wręczyca Wielka na rok 2019 604.520 KB
Uchwała Nr III-20-18 w sprawie udzielenia dotacji Gminie Kłobuck 130.900 KB
Uchwała Nr III-21-18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 211.171 KB
Uchwała Nr III-22-18 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu służbowego samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej 135.321 KB
Uchwała Nr III-23-18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 580.137 KB
Uchwała Nr III-24-18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2018-2027 388.057 KB
Uchwała Nr III-25-18 w sprawie przyjęcia ramowych planów pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy na 2019 rok 135.500 KB
Uchwała Nr III-26-18 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r 4.807 MB
Uchwała Nr III-27-18 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wręczyca Wielka na lata 2019 - 2023 2.209 MB
Uchwała Nr III-28-18 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wręczyca Wielka na lata 2019 - 2021 1.894 MB
Uchwała Nr III-29-18 w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019 - 2023 40.000 KB
Uchwała Nr III-30-18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw w Gminie Wręczyca Wielka 92.051 KB
Uchwała Nr III-31-18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutów Sołectwa I Wręczyca Wielka i Sołectwa II Wręczyca Wielka w Gminie Wręczyca Wielka 93.364 KB
Uchwała Nr III-32-18 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Wręczyca Wielka 85.500 KB
Uchwała Nr III-33-18 w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok" 88.500 KB