artykuł nr 1

Teksty uchwał V Kadencji Rady Gminy z 2006r

Załączniki:
Uchwała Nr III-33-06 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r. 157 KB
Uchwała Nr III-32-06 - w sprawie przyjęcia aneksu do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok. 31 KB
Uchwała Nr III-31-06 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 r. 163 KB
Uchwała Nr III-30-06 - w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z Organizacjami Pozarządowymi na 2007 rok. 40 KB
Uchwała Nr III-29-06 - w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy na 2007 rok. 128 KB
Uchwała Nr III-28-06 - w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnych I i II instancji do orzekania w sprawach dyscyplinarnych mianowanych pracowników samorządowych. 27 KB
Uchwała Nr III-27-06 - w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych mieszkańców wsi 26 KB
Uchwała Nr II-26-06 - w sprawie powierzania do realizacji zadań publicznych w zakresie zapewnienia dzieciom z terenu Gminy Wręczyca Wielka miejsc w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie oraz zapewnienia mieszkańcom z terenu Gminy Wręczyca Wielka miejsc w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Upośledzonych Umysłowo w Częstochowie. 32 KB
Uchwała Nr II-25-06 - w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania. 44 KB
Uchwała Nr II-24-06 - w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Wręczyca Wielka dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku 74 KB
Uchwała Nr II-23-06 - w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/171/06 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli. 24 KB
Uchwała Nr II-22-06 - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 7 KB
Uchwała Nr II-21-06 - w sprawie podatku od posiadania psów 9 KB
Uchwała Nr II-20-06 - w sprawie podatku od środków transportowych 104 KB
Uchwała Nr II-19-06 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 19 KB
Uchwała Nr II-18-06 - w sprawie sposobu ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 9 KB
Uchwała Nr II-17-06 - w sprawie przyjęcia ślubowania złożonego przez Wójta Gminy 22 KB
Uchwała Nr I-16-06 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 38 KB
Uchwała Nr I-15-06 - w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Gminy. 23 KB
Uchwała Nr I-14-06 - w sprawie udzielenia upoważnienia Przewodniczącemu Rady Gminy do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy. 23 KB
Uchwała Nr I-13-06 - w sprawie ustalenia wysokości dodatku specjalnego dla Wójta Gminy. 11 KB
Uchwała Nr I-12-06 - w sprawie sposobu ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. 13 KB
Uchwała Nr I- 11-06 - w sprawie ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady Gminy i Radnych Rady Gminy Wręczyca Wielka. 23 KB
Uchwała Nr I - 10-06 - w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy. 29 KB
Uchwała Nr I-9-06 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Pozyskiwania Środków Unijnych 22 KB
Uchwała Nr I-8-06 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej 22 KB
Uchwała Nr I-7-06 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej 22 KB
Uchwała Nr I-6-06 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 23 KB
Uchwała Nr I - 5-06 - w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Wręczyca Wielka oraz ustalenia ich stanu liczbowego 23 KB
Uchwała Nr I-4-06 - w sprawie przyjęcia ślubowania złożonego przez Wójta Gminy 22 KB
Uchwała Nr I-3-06 - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wręczyca Wielka 22 KB
Uchwała Nr I- 2-06 - w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wręczyca Wielka. 21 KB
Uchwała Nr I-1-06 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wręczyca Wielka 22 KB
artykuł nr 2

Teksty uchwał z 2006r

Załączniki:
Uchwała Nr XXIV-224-06-w sprawie złożonych przez Pana (...) na działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej 40 KB
Uchwała Nr XXIV-225-06-w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości obowiązującego na terenie Gminy. 125 KB
Uchwała Nr XXIV-226-06-w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej. 44 KB
Uchwała Nr XXIV-227-06- w sprawie zmiany Uchwały Nr 29/III/2002 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowych w budynku mieszkalnym położonym w Hutce przy ul. Długiej nr 3 w drodze przetargu nieograniczonego. 13 KB
Uchwała Nr XXIV-228-06- zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/219/05 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Borowem 22 KB
Uchwała Nr XXIV-229-06- zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/220/05 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Truskolasy ?etap II 23 KB
Uchwała Nr XXIV-230-06-zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/221/05 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę, remont i modernizację dróg. 23 KB
Uchwała Nr XXIV-231-06-w sprawie zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006. 69 KB
Uchwała Nr XXIV-232-06-w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r. 10 KB
Uchwała Nr XXIV-233-06-w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne pn.?Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół im.Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej?. 10 KB
Uchwała Nr XXIV-234-06-w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne pn.?Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno ?Przedszkolnego im.K.Makuszyńskiego w Kalei? 9 KB
Uchwała Nr XXIV-235-06-w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne pn.?Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej? 9 KB
Uchwała Nr XXIV-236-06-w sprawie przyjęcia aneksu do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok. 31 KB
Uchwała Nr XXV/237/06-w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2005 rok. 62 KB
Uchwała Nr XXV-238-06-w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej za rok 2005 24 KB
Uchwała Nr XXV-239-06-w sprawie rozpatrzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2005 rok orazudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy we Wręczycy Wielkiej 229 KB
Uchwała Nr XXV-240-06-w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 188 KB
Uchwała Nr XXV-241-06-w sprawie wyrażenia woli wspierania inicjatywy przywrócenia Województwa Częstochowskiego lub utworzenia nowego województwa pod roboczą nazwą Województwo Jurajskie 23 KB
Uchwała Nr XXV-242-06- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r. 56 KB
Uchwała Nr XXVI-243-06 - w sprawie skargi złożonej przez Pana (...) zawierającej zarzuty pod adresem Wójta Gminy Wręczyca Wielka 37 KB
Uchwała Nr XXVI-244-06-w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Klepaczce. 7 KB
Uchwała Nr XXVI-245-06-w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej rolnej położonej we Wręczycy Wielkiej w drodze przetargu. 7 KB
Uchwała Nr XXVI-246-06-06 -w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Jeziorze w drodze przetargu. 8 KB
Uchwała Nr XXVI-247-06 - w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Wręczyca Wielka. 13 KB
Uchwała Nr XXVI-248-06 - w sprawie zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej 32 KB
Uchwała Nr XXVI-249-06 - w sprawie przyjęcia aneksu do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok. 30 KB
Uchwała Nr XXVI-250-06 - w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy Wręczyca Wielka 29 KB
Uchwała Nr XXVI-251-06 - w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/233/06 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne pn.?Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół im.Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej? 24 KB
Uchwała Nr XXVI-252-06 - w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/234/06 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne pn.?Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im.K.Makuszyńskiego w Kalei? 23 KB
Uchwała Nr XXVI-253-06 - w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/235/06 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. ?Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej? 23 KB
Uchwała Nr XXVI-254-06 - w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadanie inwestycyjne pn.?Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół im.Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej?. 11 KB
Uchwała Nr XXVI-255-06 - w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadanie inwestycyjne pn.?Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno ?Przedszkolnego im.K.Makuszyńskiego w Kalei? 10 KB
Uchwała Nr XXVI-256-06 - w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadanie inwestycyjne pn.?Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej? 10 KB
Uchwała Nr XXVI-257-06 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r. 82 KB
Uchwała Nr XXVII-258-06 - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wręczyca Wielka. 436 KB
Uchwała Nr XXVIII-259-06 - w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej 35 KB
Uchwała Nr XXVIII-260-06 - w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych,zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka. 61 KB
Uchwała Nr XXVIII-261-06 - w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/252/06 Rady Gminy Wręczyca Wielka dnia 04 lipca 2006r zmieniającej uchwałę Nr XXIV/234/06 Rady Gminy Wręczyła Wielka z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne pn.?Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno -Przedszkolnego im.K.Makuszyńskiego w Kalei? 24 KB
Uchwała Nr XXVIII-262-06 - w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/255/06 Rady Gminy Wręczyła Wielka z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadanie inwestycyjne pn.?Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno ? Przedszkolnegoim. K.Makuszyńskiego w Kalei 23 KB
Uchwała Nr XXVIII-263-06 - w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/253/06 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 04 lipca 2006r. zmieniającej uchwałę Nr XXIV/235/06 Rady Gminy Wręczyła Wielka z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne pn.?Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej 24 KB
Uchwała Nr XXVIII-264-06 - w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/256/06 Rady Gminy Wręczyła Wielka z dnia4 lipca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadanie inwestycyjne pn.?Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej 22 KB
Uchwała Nr XXVIII-265-06 - w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/254/06 Rady Gminy Wręczyła Wielka z dnia4 lipca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadanie inwestycyjnepn.?Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół im.Adama Mickiewiczawe Wręczycy Wielkiej?. 23 KB
Uchwała Nr XXVIII-266-06 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r. 95 KB
Uchwała Nr XXIX- 267-06 - w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej. 24 KB
Uchwała Nr XXIX- 268-06 - w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu pod drogę w Czarnej Wsi 24 KB
Uchwała Nr XXIX-269-06 - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wręczyca Wielka. 418 KB
Uchwała Nr XXIX-270-06 - w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznejz zakresu zadań własnych z zakresu zadań własnych. 34 KB
Uchwała Nr XXIX- 271-06 - w sprawie przyjęcia aneksu do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok. 32 KB
Uchwała Nr XXIX- 272-06 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok 108 KB