artykuł nr 1

Teksty uchwał z 2005 r.

 

Załączniki:
XVI/163/05 - w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów 125 KB
XVI/164/05 - w sprawie ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 121 KB
XVI/165/05 - w sprawie skargi złożonej przez Pana (...) na działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej. 35 KB
XVI/166/05 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/149/04 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Wręczyca Wielka na 2005r. 61 KB
XVI/167/04 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/162/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2005 r. 19 KB
XVI/168/05 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok 57 KB
XVII/169/05 - w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/141/04 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 7 grudnia 2004 roku zmieniającej Uchwałę Nr 25/III/2000 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 czerwca 2000 roku w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Wręczyca Wielka dodatków do wynagrodzenia i nagród 8 KB
XVII/170/05 - w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Wręczyca Wielka dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. 50 KB
XVII/171/05 - w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli. 34 KB
XVII/172/05 - w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej opiniującej wnioski osób ubiegających się 11 KB
XVII/173/05 - w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym w gminie Wręczyca Wielka 60 KB
XVII/174/05 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Borze Zapilskim 7 KB
XVII/175/05 - w sprawie wyrażenia zgody na kupno gruntu pod przepompownię ścieków w Grodzisku 24 KB
XVII/176/05 - w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 9 KB
XVII/177/05 - w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wręczyca Wielka 10 KB
XVIII-178-05-w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 rok. 43 KB
XVIII-179-05- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej za rok 2004 19 KB
XVIII-180-05-w sprawie rozpatrzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2004 rok 339 KB
XVIII- 181-05-zmieniająca Uchwałę Nr V/59/03 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow.4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży. 10 KB
XVIII-182-05-w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym w gminie Wręczyca Wielka 66 KB
XVIII-183-05-w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych - Dom Nauczyciela w Kulejach i Truskolasach, stanowiących własność Gminy. 21 KB
XVIII-184-05-w sprawie opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolach 29 KB
XVIII-185-05- w sprawie utworzenia dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych. 33 KB
XVIII -186-05-w sprawie ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady Gminy i Radnych 11 KB
XVIII -187-05-w sprawie sposobu ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wręczyca Wielka. 14 KB
XVIII-188-05-w sprawie ustalenia wysokości dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Wręczyca Wielka. 11 KB
XVIII-189-05-w sprawie spowodowania inicjatywy ustawodawczej. 11 KB
XVIII-190-05- w sprawie uchwalenia Programu Ekorozwoju Gminy Wręczyca Wielka 12 KB
XVIII-191-05- w sprawie przyjęcia aneksu do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok. 25 KB
XVIII-192-05-w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok. 56 KB
XIX-193-05-w sprawie przyjęcia aneksu do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok. 24 KB
XIX-194-05-w sprawie zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony 24 KB
XIX-195-05-w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu pod nową drogę 24 KB
XIX-196-05-w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok 46 KB
Uchwała Nr XX- 197- 05 w sprawie skargi złożonej przez Pana (...) zawierającej zarzuty pod adresem Wójta Gminy Wręczyca Wielka. 36 KB
Uchwała Nr XX- 198-05- w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Wręczyca Wielka dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. 64 KB
Uchwała Nr XX-199-05 - w sprawie zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005 31 KB
Uchwała Nr XX-200-05 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok 55 KB
Uchwała Nr XXI-201-05-w sprawie wprowadzenia do wieloletniego programu inwestycyjnego zadania pod nazwą ?budowa kanalizacji sanitarnej w Truskolasach etap II. 30 KB
Uchwała Nr XXII- 202-05-w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/182/05 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym w gminie Wręczyca Wielka 36 KB
Uchwała Nr XXII- 203-05-w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu pod nową drogę w Grodzisku 24 KB
Uchwała Nr XXII-204-05- w sprawie zmiany Uchwały Nr 29/III/2002 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowych w budynku mieszkalnym położonym w Hutce przy ul. Długiej nr 3 w drodze przetargu nieograniczonego. 9 KB
Uchwała Nr XXII- 205-05-w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z Organizacjami Pozarządowymi na 2006 rok. 28 KB
Uchwała Nr XXII-206- 05-w sprawie przyjęcia aneksu do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok. 45 KB
Uchwała Nr XXII-207-05-w sprawie zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005. 39 KB
Uchwała-NrXXII-208-05-w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok 71 KB
Uchwała Nr XXII-209-05-w sprawie podatków i opłat lokalnych 29 KB
Uchwała Nr XXII- 210-05-w sprawie podatku od posiadania psów 10 KB
Uchwała Nr XXII-211-05-w sprawie podatku od środków transportowych 72 KB
Uchwała Nr XXIII-212-05-w sprawie wyrażenia zgody na kupno gruntu pod pompownie dla potrzeb wodociągu wiejskiego w Truskolasach 25 KB
Uchwała Nr XXIII-213-05-w sprawie wyrażenia zgody na kupno gruntu pod poszerzeniei przedłużenie drogi d- 1083 w Truskolasach 25 KB
Uchwała Nr XXIII-214-05-w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok 54 KB
Uchwała Nr XXIII-215-05-w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy na I półrocze 2006 r. 9 KB
Uchwała Nr XXIII-216-05-w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wręczyca Wielka na lata 2006-2013 8 KB
Uchwała Nr XXIII-217-05-w sprawie przyjęcia gminnego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2006-2013 67 KB
Uchwała Nr XXIII-218-05-w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006r. 172 KB
Uchwała Nr XXIII-219-05-w sprawie: zaciągnięcia kredytu na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Borowem. 8 KB
Uchwała Nr XXIII-220-05-w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Truskolasy ? etap II 8 KB
Uchwała Nr XXIII-221-05-RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 29 grudnia 2005 r. 9 KB
Uchwała Nr XXIII-222-05-w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006. 43 KB
Uchwała Nr XXIII-223-05-w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok. 196 KB
Uchwała Nr XXIV-224-06-w sprawie złożonych przez Pana (...) na działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej 40 KB
Uchwała Nr XXIV-225-06-w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości obowiązującego na terenie Gminy. 125 KB
Uchwała Nr XXIV-226-06-w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej. 44 KB
Uchwała Nr XXIV-227-06- w sprawie zmiany Uchwały Nr 29/III/2002 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowych w budynku mieszkalnym położonym w Hutce przy ul. Długiej nr 3 w drodze przetargu nieograniczonego. 13 KB
Uchwała Nr XXIV-228-06-zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/219/05 Rady Gminy Wręczyca Wielkaz dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę saligimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Borowem. 22 KB
Uchwała Nr XXIV-229-06-zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/220/05 Rady Gminy Wręczyca Wielkaz dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowękanalizacji sanitarnej w miejscowości Truskolasy ?etap II. 23 KB
Uchwała Nr XXIV-230-06-zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/221/05 Rady Gminy Wręczyca Wielkaz dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę ,remont i modernizację dróg. 23 KB
Uchwała Nr XXIV-231-06-w sprawie zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego FunduszuOchrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006. 69 KB
Uchwała Nr XXIV-232-06-w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r. 66 KB
Uchwała Nr XXIV-233-06-w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne pn.?Termomodernizacjaobiektu Zespołu Szkół im.Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej?. 10 KB
Uchwała Nr XXIV-234-06-w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne pn.?Termomodernizacjaobiektu Zespołu Szkolno ?Przedszkolnego im.K.Makuszyńskiego w Kalei? 9 KB
Uchwała Nr XXIV-235-06-w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne pn.?Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej? 9 KB
Uchwała Nr XXIV-236-06-w sprawie przyjęcia aneksu do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok. 31 KB