artykuł nr 1

Ogłoszenia 2024

artykuł nr 2

Ogłoszenia 2023

Załączniki:
Zawiadomienie o złożeniu oferty na realizację zadania publicznego pn. "I chodź czasem trudno jest to sport ważną rzeczą jest" 280 KB
Konsultacje projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2024 rok" 581 KB
Informacja o złożonych ofertach na realizacje zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planowanego do realizacji w 2023 roku 63 KB
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej - Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planowanego do realizacji w 2023 roku 131 KB
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 399 KB
Informacja Wójta Gminy Wręczyca Wielka o wyborze ofert w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu z dnia 03.03.2023 roku na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2023 - w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 133 KB
Informacja Wójta Gminy Wręczyca Wielka o wyborze ofert w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu z dnia 03.03.2023 roku na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2023 - w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 127 KB
Zarządzenie Nr 39/2023 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 24.03.2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 152 KB
Informacja o złożonych ofertach na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony dnia 03.03.2023r. przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka 73 KB
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej - Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego planowanych do realizacji w 2023 roku 141 KB
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego planowanych do realizacji w 2023 roku 159 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenia 2022

Załączniki:
Ogłoszenia o konsultacjach programu na rok 2023 z Organizacjami Pozarządowymi 378 KB
Załącznik nr 7 20 KB
Załącznik nr 6 17 KB
Załącznik nr 2-5 42 KB
Załącznik nr 1 26 KB
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego MB
Ogłoszenie wyników konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego 381 KB
Zawiadomienie o złożeniu oferty na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. przez Ludowy Klub Sportowy "Junior" Szarlejka na realizację zadania publicznego pn. "Wsparcie LKS Junior Szarlejka w rozgrywkach ligowych" z dnia 09.09.2022 MB
Załącznik nr 11 - wzór umowy 204 KB
Załącznik nr 10 - sprawozdanie końcowe 230 KB
Załącznik nr 9 - zaktualizowany harmonogram i kosztorys 206 KB
Załącznik nr 5-8 - oświadczenia 120 KB
Załącznik nr 4 - karta oceny merytorycznej 182 KB
Załącznik nr 3 - karta oceny formalnej 178 KB
Załacznik nr 2 - regulamin pracy komisji 178 KB
Załącznik Nr 1 - wzór oferty 450 KB
Procedura ustalenia postępowania przy realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego 175 KB
Załączniki 51 KB
Załącznik Nr 7 - sprawozdanie 436 KB
Załącznik Nr 6 - zaktualizowany harmonogram i kosztorys 408 KB
Załacznik Nr 2-5 - oświadczenia 205 KB
Załącznik Nr 1 - wzór oferty 246 KB
Ogłoszenie konkursu na "Prowadzenie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie" 438 KB
Zawiadomienie o złożeniu oferty na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. przez Ludowy Klub Sportowy "Junior" Szarlejka na realizację zadania publicznego pn. "Wsparcie LKS Junior Szarlejka w rozgrywkach ligowych" 140 KB
Informacja Wójta Gminy Wręczyca Wielka o wyborze ofert w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu z dnia 14.01.2022 roku na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2022 196 KB
Zawiadomienie o złożeniu oferty na realizację zadania publicznego pn.: "Nie pijcie, nie palcie, tylko sport uprawiajcie", złożoną dniu 23.02.2022 r. przez Stowarzyszenie na rzecz integracji społeczności lokalnej - Pozytywnie Aktywni, ul. Łukaszewicza 331, 42-130 Szarlejka MB
Informacja o złożonych ofertach na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony dnia 14.01.2022r. przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka 95 KB
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej - Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego planowanych do realizacji w 2022 roku 143 KB
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictw narodowego planowanych do realizacji w 2022 roku 531 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenia 2021

Załączniki:
Zawiadomienie o złożeniu oferty na realizację zadania publicznego pn.: "Młodość bez uzależnień!", złożoną dniu 13.12.2021 r. przez Stowarzyszenie na rzecz integracji społeczności lokalnej - Pozytywnie Aktywni, ul. Łukaszewicza 331, 42-130 Szarlejka 247 KB
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022 65 KB
Zawiadomienie o złożeniu oferty na realizację zadania publicznego pn.: "Życie zdrowe to życie odlotowe!", złożoną dniu 21.10.2021 r. przez Stowarzyszenie na rzecz integracji społeczności lokalnej - Pozytywnie Aktywni, ul. Łukaszewicza 331, 42-130 Szarlejka 580 KB
Ogłoszenia o konsultacjach programu na rok 2022 z Organizacjami Pozarządowymi 502 KB
Zawiadomienie o złożeniu oferty na podstawie art. 19a przez Stowarzyszenie na rzecz integracji społeczności lokalnej - Pozytywnie Aktywni na realizację zadania publicznego pn. "Żyj zdrowo - na sportowo. Jeśli uzależnienie to tylko od sportu!" 425 KB
Informacja Wójta Gminy Wręczyca Wielka o wyborze ofert w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu z dnia 31.12.2020 roku na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 189 KB
Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 25.01.2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 199 KB
Informacja o złożonych ofertach na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony dnia 31.12.2020r. przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka 110 KB
Ogłoszenie o konsultacji rocznego programu współpracy na 2021 rok 525 KB
Sprostowanie do ogłoszenia 134 KB
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Wręczyca Wielka oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w okresie styczeń 2021roku - grudzień 2021 roku 77 KB
artykuł nr 5

Ogłoszenia 2020