artykuł nr 1

Ogłoszenia 2023

Załączniki:
Informacja Wójta Gminy Wręczyca Wielka o wyborze ofert w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu z dnia 03.03.2023 roku na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2023 - w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 133 KB
Informacja Wójta Gminy Wręczyca Wielka o wyborze ofert w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu z dnia 03.03.2023 roku na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2023 - w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 127 KB
Zarządzenie Nr 39/2023 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 24.03.2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 152 KB
Informacja o złożonych ofertach na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony dnia 03.03.2023r. przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka 73 KB
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej - Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego planowanych do realizacji w 2023 roku 141 KB
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego planowanych do realizacji w 2023 roku 159 KB
artykuł nr 2

Ogłoszenia 2022

Załączniki:
Ogłoszenia o konsultacjach programu na rok 2023 z Organizacjami Pozarządowymi 378 KB
Załącznik nr 7 20 KB
Załącznik nr 6 17 KB
Załącznik nr 2-5 42 KB
Załącznik nr 1 26 KB
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego MB
Ogłoszenie wyników konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego 381 KB
Zawiadomienie o złożeniu oferty na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. przez Ludowy Klub Sportowy "Junior" Szarlejka na realizację zadania publicznego pn. "Wsparcie LKS Junior Szarlejka w rozgrywkach ligowych" z dnia 09.09.2022 MB
Załącznik nr 11 - wzór umowy 204 KB
Załącznik nr 10 - sprawozdanie końcowe 230 KB
Załącznik nr 9 - zaktualizowany harmonogram i kosztorys 206 KB
Załącznik nr 5-8 - oświadczenia 120 KB
Załącznik nr 4 - karta oceny merytorycznej 182 KB
Załącznik nr 3 - karta oceny formalnej 178 KB
Załacznik nr 2 - regulamin pracy komisji 178 KB
Załącznik Nr 1 - wzór oferty 450 KB
Procedura ustalenia postępowania przy realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego 175 KB
Załączniki 51 KB
Załącznik Nr 7 - sprawozdanie 436 KB
Załącznik Nr 6 - zaktualizowany harmonogram i kosztorys 408 KB
Załacznik Nr 2-5 - oświadczenia 205 KB
Załącznik Nr 1 - wzór oferty 246 KB
Ogłoszenie konkursu na "Prowadzenie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie" 438 KB
Zawiadomienie o złożeniu oferty na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. przez Ludowy Klub Sportowy "Junior" Szarlejka na realizację zadania publicznego pn. "Wsparcie LKS Junior Szarlejka w rozgrywkach ligowych" 140 KB
Informacja Wójta Gminy Wręczyca Wielka o wyborze ofert w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu z dnia 14.01.2022 roku na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2022 196 KB
Zawiadomienie o złożeniu oferty na realizację zadania publicznego pn.: "Nie pijcie, nie palcie, tylko sport uprawiajcie", złożoną dniu 23.02.2022 r. przez Stowarzyszenie na rzecz integracji społeczności lokalnej - Pozytywnie Aktywni, ul. Łukaszewicza 331, 42-130 Szarlejka MB
Informacja o złożonych ofertach na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony dnia 14.01.2022r. przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka 95 KB
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej - Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego planowanych do realizacji w 2022 roku 143 KB
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictw narodowego planowanych do realizacji w 2022 roku 531 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenia 2021

Załączniki:
Zawiadomienie o złożeniu oferty na realizację zadania publicznego pn.: "Młodość bez uzależnień!", złożoną dniu 13.12.2021 r. przez Stowarzyszenie na rzecz integracji społeczności lokalnej - Pozytywnie Aktywni, ul. Łukaszewicza 331, 42-130 Szarlejka 247 KB
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022 65 KB
Zawiadomienie o złożeniu oferty na realizację zadania publicznego pn.: "Życie zdrowe to życie odlotowe!", złożoną dniu 21.10.2021 r. przez Stowarzyszenie na rzecz integracji społeczności lokalnej - Pozytywnie Aktywni, ul. Łukaszewicza 331, 42-130 Szarlejka 580 KB
Ogłoszenia o konsultacjach programu na rok 2022 z Organizacjami Pozarządowymi 502 KB
Zawiadomienie o złożeniu oferty na podstawie art. 19a przez Stowarzyszenie na rzecz integracji społeczności lokalnej - Pozytywnie Aktywni na realizację zadania publicznego pn. "Żyj zdrowo - na sportowo. Jeśli uzależnienie to tylko od sportu!" 425 KB
Informacja Wójta Gminy Wręczyca Wielka o wyborze ofert w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu z dnia 31.12.2020 roku na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 189 KB
Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 25.01.2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 199 KB
Informacja o złożonych ofertach na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony dnia 31.12.2020r. przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka 110 KB
Ogłoszenie o konsultacji rocznego programu współpracy na 2021 rok 525 KB
Sprostowanie do ogłoszenia 134 KB
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Wręczyca Wielka oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w okresie styczeń 2021roku - grudzień 2021 roku 77 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenia 2020

artykuł nr 5

Ogłoszenia 2008 - 2019

Załączniki:
Informacja o konsultacjach programu na rok 2020 z Organizacjami Pozarządowymi 327 KB
Informacja o wyborze ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2019 365 KB
INFORMACJA O WYBORZE OFERT-na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 335 KB
Informacja o złożonych ofertach w konkursie zadań publicznych na rok 2019 839 KB
Zaproszenie do prac komisji konkursowej_2019 220 KB
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na 2019 rok 243 KB
Informacja o konsultacjach programu na rok 2019 z Organizacjami Pozarządowymi 403 KB
Zawiadomienie o złożeniu ofert na podstawie art.19a przez Związek Harcerstwa Polskiego na realizację zadania publicznego pt. "Harcerskie dzialania -ku rodzimej tradycji"" 196 KB
Zawiadomienie o złożeniu ofert na podstawie art.19a przez Związek Harcerstwa Polskiego na realizację zadania publicznego pt. "Harcerstwo w służbie społeczności lokalnej" 191 KB
Informacja o wyborze ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 247 KB
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej - Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2018 63 KB
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 167 KB
INFORMACJA O WYBORZE OFERT-na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 306 KB
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2018 64 KB
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planowanych do realizacji w 2018 roku 191 KB
Informacja o konsultacjach programu na rok 2018 z Organizacjami Pozarządowymi 681 KB
Zawiadomienie dotyczące oferty na realizację zadania publicznego pn. "Rozgrywki ligowe seniorów oraz grup młodzieżowych LKS Junior Szarlejka" złożoną przez Ludowy Klub Sportowy Junior Szarlejka z siedzibą ul. Szkolna 1, 42-130 Kalej. 309 KB
INFORMACJA O WYBORZE OFERT-na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 329 KB
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie: "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w okresie od kwietnia 2017 do grudnia 2017 roku 64 KB
Zawiadomienie dotyczące oferty na realizację zadania publicznego pn. "Rozgrywki ligowe seniorów oraz grup młodzieżowych LKS Junior Szarlejka" złożoną przez Ludowy Klub Sportowy Junior Szarlejka z siedzibą ul. Szkolna 1, 42-130 Kalej. 780 KB
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 534 KB
Zawiadomienie dotyczące oferty na realizację zadania publicznego pn. Projekt na organizację zajęć ogólnorozwojowych z elementami arteterapii i logopedii 804 KB
INFORMACJA O WYBORZE OFERT-na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 821 KB
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert w zakresie: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Wręczyca Wielka w okresie luty 2017 roku - grudzień 2017 roku 54 KB
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planowanych do realizacji w 2017 roku MB
Informacja o konsultacjach programu na rok 2017 z Organizacjami Pozarządowymi 587 KB
Zawiadomienie - Mały projekt "Rozgrywki ligowe seniorów" 182 KB
INFORMACJA O WYBORZE OFERT - na realizację zadań publicznych w 2016 roku w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 58 KB
Zawiadomienie dotyczące oferty na realizację zadania publicznego pn."Piłka nożna szkolenie młodzieży" 644 KB
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 53 KB
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 79 KB
INFORMACJA O WYBORZE OFERT-na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 783 KB
Ogłoszenie o konsultacjach projektu rocznego programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok 533 KB
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert w zakresie: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Wręczyca Wielka w okresie od luty 2016 roku do grudnia 2016 roku 53 KB
Wzór - wykaz uczestników szkolenia sportowego wraz z harmonogramem zajęć - konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizyczne w okresie od lutego 2016 do grudnia 2016 r 46 KB
Wzór oferty - konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizyczne w okresie od lutego 2016 do grudnia 2016 r 90 KB
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizyczne w okresie od lutego 2016 do grudnia 2016 r 78 KB
Informacja o konsultacjach programu na rok 2016 z Organizacjami Pozarządowymi 713 KB
Informacja o wyborze oferty w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert z dnia 12.01.2015 r. na wsparcie realizacji zadań publicznych w okresie luty 2015 - grudzień 2015 r. 51 KB
Informacja o wyborze ofert w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert z dnia 30.12.2014 r. na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Wręczyca Wielka 53 KB
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej 53 KB
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizacje w 2015 roku zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 76 KB
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizyczne w okresie od lutego 2015 do grudnia 2015r 76 KB
Informacja o konsultacjach programu na rok 2015 613 KB
Informacja o wyborze oferty w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert, z dnia 17.01.2014 r. na wsparcie realizacji zadań publicznych w okresie luty 2014 - grudzień 2014 r. 25 KB
Informacja o wyborze oferty w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert, z dnia 17.12.2013 r. na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Wręczyca Wielka w okresie styczeń 2014 - grudzień 2014 32 KB
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej 50 KB
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2014 roku 161 KB
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej 48 KB
Ogłoszenie o otwartym konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Wręczyca Wielka w 2014r. 135 KB
Informacja o konsultacjach programu na rok 2014 462 KB
Informacja o wyborze oferty w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert, z dnia 08.01.2013 r. na wsparcie realizacji zadań publicznych w okresie luty 2013 - grudzień 2013 42 KB
Informacja o wyborze oferty w wyniku przeprowadzonego konkursu, z dnia 20.12.2012r. na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 51 KB
Ogłoszenie o otwartym konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 256 KB
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Wręczyca Wielka w okresie od lutego 2013 roku do grudnia 2013 roku 163 KB
Informacja o wyborze ofert -"Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomosci narodoweji kylturowej" -2012 28 KB
Informacja o wyborze ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wręczyca Wielka 86 KB
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Wręczyca Wielka w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej 223 KB
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Wręczyca Wielka w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od lutego 2012 do grudnia 2012 34 KB
Ogłoszenie o konsultacjach wieloletniego programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012- 2014 312 KB
Zawiadomienie dotyczące oferty na realizację zadania publicznego pn."Harcerskie działania ku rodzimej tradycji" 610 KB
INFORMACJA O WYBORZE OFERT "Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej" 27 KB
Informacja o wyborze oferty 2011 29 KB
OBOWIĄZUJĄCY WZÓR OFERTY NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO 2011 139 KB
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej-2011 rok 64 KB
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2011 68 KB
Informacja o konsultacjach programu na rok 2011 72 KB
Informacja o wyborze ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od marca 2010 do grudnia 2010 30 KB
Informacja o wyborze ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - 2010 30 KB
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od marca 2010 do grudnia 2010 59 KB
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w okresie od marca 2010 do grudnia 2010 roku 56 KB
Informacja o wyborze ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - 2009 113 KB
Informacja o wyborze oferty że w wyniku przeprowadzonego konkursu, z dnia 05.03.2009r. na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 226 KB
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 2009 r 56 KB
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od marca 2009 do grudnia 2009r 58 KB
Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 28 KB
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w okresie od czerwca 2008 do grudnia 2008 roku 55 KB
Wynik konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od marca 2008 do grudnia 2008r 63 KB
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od marca 2008 do grudnia 2008r 56 KB