artykuł nr 1

Teksty uchwał z 2012r

Załączniki:
Uchwała Nr XIII/157/12 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 01 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013r. 72.000 KB
Uchwała Nr XIII/158/12 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej. 331.326 KB
Uchwała Nr XIII/159/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr X/105/11 z dnia 29 września 2011 r. Rady Gminy Wręczyca Wielka w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. 59.854 KB
Uchwała Nr XIII/160/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/153/11 z dnia 29 grudnia 2011r. Rady Gminy Wręczyca Wielka w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok. 31.000 KB
Uchwała Nr XIII/161/12 w sprawie nabycia gruntu położonego w Długim Kącie. 26.000 KB
Uchwała Nr XIII/162/12 w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa w sołectwie Kuleje Gmina Wręczyca Wielka 26.500 KB
Uchwała Nr XIII/163/12 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki 24.500 KB
Uchwała Nr XIII/164/12 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok 274.087 KB
Uchwała Nr XIII/165/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2012-2027 (Plik w formacie ZIP) 25.360 KB
Uchwała Nr XIV-166-12 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego dotychczasowemu najemcy 25.500 KB
Uchwała Nr XIV-167-12 w sprawie nabycia gruntu położonego w Bieżeniu 25.000 KB
Uchwała Nr XIV-168-12 w sprawie nabycia gruntu położonego w Grodzisku 25.500 KB
Uchwała Nr XIV-169-12 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wręczyca Wielka w 2012 roku 55.500 KB
Uchwała Nr XIV-170-12 w sprawie rozpatrzenia skargi na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej 39.500 KB
Uchwała Nr XIV-171-12 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 64.181 KB
Uchwała Nr XIV-172-12 w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 67.281 KB
Uchwała Nr XIV-173-12 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok 371.783 KB
Uchwała Nr XIV-174-12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 25.000 KB
Uchwała Nr XIV-175-12 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej we Wręczycy Wielkiej z siedzibą w Urzędzie Gminy ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka 24.500 KB
Uchwała Nr XIV-176-12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2012-2027 (Plik w formacie ZIP) 24.997 KB
Uchwała Nr XV/177/12 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców 59.553 KB
Uchwała Nr XV/178/12 w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wręczyca Wielka w latach 2011 - 2032" 32.500 KB
Uchwała Nr XV/179/12 w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości gruntowej położonej we Wręczycy Wielkiej 28.000 KB
Uchwała Nr XV/180/12 w sprawie nabycia gruntu położonego w Kalei 25.000 KB
Uchwała Nr XV/181/12 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok 715.920 KB
Uchwała Nr XV/182/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/150/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Truskolasach 27.000 KB
Uchwała Nr XV/183/12 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku 38.000 KB
Uchwała Nr XV/184/12 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalei 38.000 KB
Uchwała Nr XV/185/12 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wręczycy Wielkiej 38.000 KB
Uchwała Nr XV/186/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/174/12 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 25.500 KB
Uchwała Nr XV/187/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2012-2027 (Plik w formacie ZIP) 40.221 KB
Uchwała Nr XVI/188/12 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej za rok 2011 608.037 KB
Uchwała Nr XVI/189/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok 25.000 KB
Uchwała Nr XVI/190/12 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wręczyca Wielka za rok 2011 27.500 KB
Uchwała Nr XVI/191/12 w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym w Gminie Wręczyca Wielka 77.036 KB
Uchwała Nr XVI/192/12 w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Wręczyca Wielka 65.998 KB
Uchwała Nr XVI/193/12 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Wręczyca Wielka na zadanie z zakresu ochrony środowiska 34.000 KB
Uchwała Nr XVI/194/12 w sprawie kupna gruntu położonego w Zamłyniu 25.500 KB
Uchwała Nr XVI/195/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kalei w drodze przetargu 25.000 KB
Uchwała Nr XVI/196/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Kalei w drodze bezprzetargowej 26.500 KB
Uchwała Nr XVI/197/12 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/150/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Truskolasach zmienionej Uchwałą Nr XV/182/12 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/150/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Truskolasach 26.500 KB
Uchwała Nr XVI/198/12 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok 151.500 KB
Uchwała Nr XVI/199/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2012-2027 (Plik w formacie ZIP) 53.122 KB
Uchwała Nr XVII/200/12 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2012 rok 245.134 KB
Uchwała Nr XVII/201/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2012-2027 (Plik w formacie ZIP) 284.116 KB
Uchwała Nr XVIII/202/12 w sprawie nadania nazw ulicy w miejsowości Borowe 521.478 KB
Uchwała Nr XVIII/203/12 w sprawie nadania nazw ulicy w miejsowości Kalej 911.423 KB
Uchwała Nr XVIII/204/12 w sprawie podziału Gminy Wręczyca Wielka na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 180.088 KB
Uchwała Nr XVIII/205/12 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Wręczyca Wielka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 258.728 KB
Uchwała Nr XVIII/206/12 w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowej w Kalei 25.000 KB
Uchwała Nr XVIII/207/12 w sprawie kupna gruntu położonego w Grodzisku 25.000 KB
Uchwała Nr XVIII/208/12 w sprawie kupna gruntu położonego w Truskolasach 25.000 KB
Uchwała Nr XVIII/209/12 w sprawie obciążenia służebnością gruntową działki nr 1035/14 w Truskolasach 26.000 KB
Uchwała Nr XVIII/210/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Truskolasach w drodze przetargu 25.500 KB
Uchwała Nr XVIII/211/12 w sprawie powołania Komisji doraźnej Rady Gminy Wręczyca Wielka ds. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 26.500 KB
Uchwała Nr XVIII/212/12 w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę kanalizacji sanitarnej w Truskolasach etap II 23.500 KB
Uchwała Nr XVIII/213/12 w sprawie zaciągnięcia kredytu na termomodernizację i dostosowanie do obowiązujących przepisów budynku Zespołu Szkół w Węglowicach 24.000 KB
Uchwała Nr XVIII/214/12 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok 229.000 KB
Uchwała Nr XVIII/215/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2012-2027 (Plik w formacie ZIP) 289.518 KB
Uchwała Nr XIX/216/12 w sprawie podatku od środków transportowych 170.867 KB
Uchwała Nr XIX/217/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 164.245 KB
Uchwała Nr XIX/218/12 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 163.610 KB
Uchwała Nr XIX/219/12 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 159.439 KB
Uchwała Nr XIX/220/12 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania 178.531 KB
Uchwała Nr XIX/221/12 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wręczyca Wielka 161.412 KB
Uchwała Nr XIX/222/12 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Wręczyca Wielka dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych 479.247 KB
Uchwała Nr XIX/223/12 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka 452.246 KB
Uchwała Nr XIX/224/12 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży 455.472 KB
Uchwała Nr XIX/225/12 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012 2015 206.875 KB
Uchwała Nr XIX/226/12 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów na okres do 3 lat dla dotychczasowych dzierżawców nieruchomości gruntowych 27.500 KB
Uchwała Nr XIX/227/12 w sprawie obciążenia służebnością przesyłu działki nr 322 w Borowem 27.500 KB
Uchwała Nr XIX/228/12 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok 177.500 KB
Uchwała Nr XIX/229/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2012-2027 (Plik w formacie ZIP) 340.478 KB
Uchwała Nr XX/230/12 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2013-2027 (Plik w formacie ZIP) 421.468 KB
Uchwała Nr XX/231/12 Budżetowa Gminy Wręczyca Wielka na rok 2013 623.421 KB
Uchwała Nr XX/232/12 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Kłobuck 25.500 KB
Uchwała Nr XX/233/12 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej we Wręczycy Wielkiej z siedzibą w Urzędzie Gminy ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka 25.500 KB
Uchwała Nr XX/234/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 25.500 KB
Uchwała Nr XX/235/12 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania pn. "demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Wręczyca Wielka" 27.000 KB
Uchwała Nr XX/236/12 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem istniejących odbiorców do projektowanej sieci we Wręczycy Wielkiej w obrębie ulicy Mickiewicza 26.500 KB
Uchwała Nr XX/237/12 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku 39.000 KB
Uchwała Nr XX/238/12 w sprawie przyjęcia ramowych planów pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy na 2013 rok 127.500 KB
Uchwała Nr XX/239/12 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok 189.000 KB
Uchwała Nr XX/240/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 14 działek budowlanych położonych w Kalei w drodze przetargu 41.500 KB
Uchwała Nr XX/241/12 w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu we Wręczycy Wielkiej 24.500 KB
Uchwała Nr XX/242/12 w sprawie podziału Gminy Wręczyca Wielka na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic 174.484 KB
Uchwała Nr XX/243/12 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 89.363 KB
Uchwała Nr XX/244/12 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty 96.174 KB
Uchwała Nr XX/245/12 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 135.212 KB
Uchwała Nr XX/246/12 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 1.267 MB
Uchwała Nr XX/247/12 w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 101.408 KB
Uchwała Nr XX/248/12 w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą mieszkańcami, a w części nieruchomość niezamieszkałą przez mieszkańców 91.068 KB
Uchwała Nr XX/249/12 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wręczyca Wielka 98.643 KB
Uchwała Nr XX/250/12 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok 271.289 KB
Uchwała Nr XX/251/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2012-2027 (Plik w formacie ZIP) 286.240 KB