artykuł nr 1

Teksty uchwał z 2009r

Załączniki:
Uchwała Nr XXVIII-243-09 w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu pod drogę w Pierzchnie 26 KB
Uchwała Nr XXVII-242-09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r 374 KB
Uchwała Nr XXVII-241-09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 25 KB
Uchwała Nr XXVII-240-09 w sprawie ustanowienia zasad na jakich sołtysowi będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych 25 KB
Uchwała Nr XXVII-239-09 w sprawie zaciągnięcia kredytu na opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej wsi Zamłynie - Piła - Bór Zapilski 28 KB
Uchwała Nr XXVII-238-09 w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXIV/198/08 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 grudnia 2008r 26 KB
Uchwała Nr XXVII-237-09 w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXIV/192/08 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 grudnia 2008r 27 KB
Uchwała Nr XXVII-236-09 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Kornela Makuszyńskiego w Kalei 28 KB
Uchwała Nr XXVII-235-09 w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej 28 KB
Uchwała Nr XXVII-234-09 w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Zespole Szkół im. Synów Pułku w Węglowicach 28 KB
Uchwała Nr XXVII-233-09 w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Zespole Szkół im. Stanisława Ligonia w Truskolasach 28 KB
Uchwała Nr XXVII-232-09 w sprawie przyjęcia aneksu do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2009 rok. 32 KB
Uchwała Nr XXVII-231-09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/225/09 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Wręczyca Wielka dodatków do wynagrodzenia, nagród dodatków socjalnych. 31 KB
Uchwała Nr XXVII-230-09 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania 44 KB
Uchwała Nr XXVII-229-09 w sprawie Statutu Gminy Wręczyca Wielka 141 KB
Uchwała Nr XXVII-228-09 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Wręczyca Wielka za rok 2008 29 KB
Uchwała Nr XXVII-227-09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej za rok 2008 28 KB
Uchwała Nr XXVI-226-09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. 343 KB
Uchwała Nr XXVI-225-09 w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Wręczyca Wielka dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych. 74 KB
Uchwała Nr XXVI-224-09 w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Grodzisko" 647 KB
Uchwała Nr XXVI-223-09 w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Piła Pierwsza" MB
Uchwała Nr XXVI-222-09 w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Truskolasy" 791 KB
Uchwała Nr XXVI-221-09 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego dla dotychczasowego najemcy na okres do 3 lat 25 KB
Uchwała Nr XXV-220-09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r. 259 KB
Uchwała Nr XXV-219-09 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Wręczyca Wielka a Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach w sprawie dofinansowania Rewiru Dzielnicowych we Wręczycy Wielkiej 29 KB
Uchwała Nr XXV-218-09 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/201/08 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego. 26 KB
Uchwała Nr XXV-217-09 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/210/08 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy 26 KB
Uchwała Nr XXV-216-09 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Golcach w drodze przetargu 25 KB
Uchwała Nr XXV-215-09 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów dla dotychczasowych dzierżawców na okres do 3 lat 28 KB
Uchwała Nr XXV-214-09 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 46 KB
Uchwała Nr XXVIII-244-09 w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu pod poszerzenie drogi D-73 w Brzezinkach 25 KB
Uchwała Nr XXVIII-245-09 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/206/08 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady Gminy i Radnych Rady Gminy Wręczyca Wielka 30 KB
Uchwała Nr XXVIII-246-09 w sprawie przyjęcia aneksu do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2009 rok 31 KB
Uchwała Nr XXVIII-247-09 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 r 25 KB
Uchwała Nr XXVIII-248-09 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIV/195/08 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 grudnia 2008r w sprawie zaciągnięcia kredytu na wykończenie wnętrza sali widowiskowej w GOK we Wręczycy Wielkiej 27 KB
Uchwała Nr XXVIII-249-09 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIV/196/08 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 grudnia 2008r w sprawie zaciągnięcia kredytu na rozbudowę budynku urzędu gminy 27 KB
Uchwała Nr XXVIII-250-09 w sprawie zaciągnięcia kredytu na remont i modernizację dróg gminnych 30 KB
Uchwała Nr XXVIII-251-09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r 381 KB
Uchwała Nr XXIX-252-09 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVI/222/09 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Truskolasy" 36 KB
Uchwała Nr XXIX-253-09 w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Truskolasy" 793 KB
Uchwała Nr XXIX-254-09 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/76/07 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka 27 KB
Uchwała Nr XXIX-255-09 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu "Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski" oraz podpisania umowy o realizacji wspólnego przedsięwzięcia 35 KB
Uchwała Nr XXIX-256-09 w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu pod poszerzenie drogi gminnej D-303 w Golcach 26 KB
Uchwała Nr XXIX-257-09 w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości pod drogę gminną we Wręczycy Wielkiej 26 KB
Uchwała Nr XXIX-258-09 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kalei w drodze przetargu 26 KB
Uchwała Nr XXIX-259-09 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Grodzisko 121 KB
Uchwała Nr XXIX-260-09 w sprawie zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych gminy Wręczyca Wielka w miejscowości Truskolasy 32 KB
Uchwała Nr XXIX-261-09 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/46/07 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 30 KB
Uchwała Nr XXIX-262-09 w sprawie zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2009 36 KB
Uchwała Nr XXIX-263-09 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIV/189/08 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę kanalizacji w Truskolasach 25 KB
Uchwała Nr XXIX-264-09 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIV/199/08 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na opracowanie projektów na budowę dróg i chodników wraz z odwodnieniem we Wręczycy Wielkiej ul. Sienkiewicza,Sportowa, Prusa, Konopnickiej, Śląska, Strażacka i Orzeszkowej 25 KB
Uchwała Nr XXIX-265-09 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/200/08 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę dróg i chodników wraz z odwodnieniem we Wręczycy Wielkiej 25 KB
Uchwała Nr XXIX-266-09 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/191/08 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Truskolasach 25 KB
Uchwała Nr XXIX-267-09 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/193/08 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Truskolasach 25 KB
Uchwała Nr XXIX-268-09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/194/08 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na rozbudowę i modernizację remizy OSP Klepaczka 25 KB
Uchwała Nr XXIX-269-09 w sprawie zaciągnięcia kredytu na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych miejscowości Truskolasy 26 KB
Uchwała Nr XXIX-270-09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r 390 KB
Uchwała Nr XXIX-271-09 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/182/05 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie miesięcznej wysokości stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych w gminie Wręczyca Wielka 42 KB
Uchwała Nr XXX-272-09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r. 262 KB
Uchwała Nr XXXI-273-09 w sprawie przystąpienia Gminy Wręczyca Wielka do realizacji projektu w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 29 KB
Uchwała Nr XXXI-274-09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r. 251 KB
Uchwała Nr XXXII-275-09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 29 KB
Uchwała Nr XXXII-276-09 w sprawie podatku od środków transportowych 60 KB
Uchwała Nr XXXII-277-09 w sprawie nadania nazwy placu we Wręczycy Wielkiej 28 KB
Uchwała Nr XXXII-278-09 w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy wsi Kalej" 590 KB
Uchwała Nr XXXII-279-09 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów dla dotychczasowych dzierżawców na okres do 3 lat 27 KB
Uchwała Nr XXXII-280-09 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok. 52 KB
Uchwała Nr XXXII-281-09 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka 845 KB
Uchwała Nr XXXII-282-09 w sprawie przyjęcia aneksu do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2009 r. 48 KB
Uchwała Nr XXXII-283-09 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/269/09 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 września 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych miejscowości Truskolasy. 24 KB
Uchwała Nr XXXII-284-09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r. 393 KB
Uchwała Nr XXXIII-285-09 w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę kanalizacji sanitarnej w Truskolasach etap II 27 KB
Uchwała Nr XXXIII-286-09 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej wsi Piła-Zamłynie-Bór Zapilski wraz z budową kanalizacji sanitarnej miejscowości Zamłynie i Piła Pierwsza 27 KB
Uchwała Nr XXXIII-287-09 w sprawie zaciągnięcia kredytu na bieżące utrzymanie dróg 27 KB
Uchwała Nr XXXIII-288-09 w sprawie zaciągnięcia kredytu na odwodnienie ul. Sienkiewicza, Prusa, Konopnickiej i Sportowej, poprzez budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Wręczyca Wielka 27 KB
Uchwała Nr XXXIII-289-09 w sprawie zaciągnięcia kredytu na przebudowę ul. Sienkiewicza, Prusa, Konopnickiej 27 KB
Uchwała Nr XXXIII-290-09 w sprawie zaciągnięcia kredytu na rozbudowę i nadbudowę budynku administracyjnego Urzędu Gminy Wręczyca Wielka 27 KB
Uchwała Nr XXXIII-291-09 w sprawie zaciągnięcia kredytu na zmianę konstrukcji dachu z nadbudową strażnicy OSP Klepaczka 27 KB
Uchwała Nr XXXIII-292-09 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Truskolasach 27 KB
Uchwała Nr XXXIII-293-09 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na rozbudowę budynku Szkoły w Kulejach o pomieszczenia kuchni ze stołówką 28 KB
Uchwała Nr XXXIII-294-09 w sprawie zaciągnięcia kredytu na wykończenie wnętrza sali widowiskowej GOK Wręczyca 24 KB
Uchwała Nr XXXIII-295-09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 27 KB
Uchwała Nr XXXIII-296-09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kłobuck 26 KB
Uchwała Nr XXXIII-297-09 w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010. 40 KB
Uchwała Nr XXXIII-298-09 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010 999 KB
Uchwała Nr XXXIII-299-09 w sprawie przyjęcia ramowych planów pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy na 2010 rok 85 KB
Uchwała Nr XXXIII-300-09 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2010 rok 124 KB
Uchwała Nr XXXIII-301-09 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/282/09 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia aneksu do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2009 r. 31 KB
Uchwała Nr XXXIII-302-09 w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i wywozem nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wręczyca Wielka. 56 KB
Uchwała Nr XXXIII-303-09 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie szkoły publicznej przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 87 KB
Uchwała Nr XXXIII-304-09 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 806 KB
Uchwała Nr XXXIII-305-09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r 373 KB