artykuł nr 1

Teksty uchwał z 2013r

Załączniki:
Uchwała Nr XXV/286/13 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów na okres do 3 lat dla dotychczasowych dzierżawców nieruchomości gruntowych 29 KB
Uchwała Nr XXV/285/13 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Wręczyca Wielka na lata 2013-2015 186 KB
Uchwała Nr XXIV/284/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2013-2027 (Plik w formacie ZIP) 64 KB
Uchwała Nr XXIV/283/13 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok 624 KB
Uchwała Nr XXIV/282/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 432 KB
Uchwała Nr XXIV/281/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/272/13 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 kwietnia 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 30 KB
Uchwała Nr XXIV/280/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/269/13 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 kwietnia 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka 278 KB
Uchwała Nr XXIV/279/13 w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Oświaty we Wręczycy Wielkiej 271 KB
Uchwała Nr XXIV/278/13 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wręczyca Wielka za rok 2012 32 KB
Uchwała Nr XXIV/277/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok. 29 KB
Uchwała Nr XXIV/276/13 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej za rok 2012 881 KB
Uchwała Nr XXIII/275/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2013-2027 (Plik w formacie ZIP) 19 KB
Uchwała Nr XXIII/274/13 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok 293 KB
Uchwała Nr XXIII/273/13 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wręczyca Wielka w 2013 roku 53 KB
Uchwała Nr XXIII/272/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - CZĘŚĆ 2 MB
Uchwała Nr XXIII/272/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - CZĘŚĆ 1 MB
Uchwała Nr XXIII/271/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MB
Uchwała Nr XXIII/270/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MB
Uchwała Nr XXIII/269/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka - CZĘŚĆ 2 MB
Uchwała Nr XXIII/269/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka - CZĘŚĆ 1 MB
Uchwała Nr XXIII/268/13 w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu ochrony Parku Krajobrazowego "Lasy nad Górną Liswartą" MB
Uchwała Nr XXIII/267/13 w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego wdrożenia nowego Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie Województwa Śląskiego 574 KB
Uchwała Nr XXIII/266/13 w sprawie kupna gruntu położonego we Wręczycy Wielkiej 26 KB
Uchwała Nr XXII/265/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2013-2027 (Plik w formacie ZIP) 17 KB
Uchwała Nr XXII/264/13 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok 313 KB
Uchwała Nr XXII/263/13 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wręczyca Wielka w 2013 roku 45 KB
Uchwała Nr XXII/262/13 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wręczyca Wielka 210 KB
Uchwała Nr XXII/261/13 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości WRĘCZYCA WIELKA MB
Uchwała Nr XXII/260/13 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości GRODZISKO MB
Uchwała Nr XXII/259/13 w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty we Wręczycy Wielkiej do załatwiania indywidualnych spraw wynikających z ustawy o systemie oświaty 93 KB
Uchwała Nr XXI/258/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2013-2027 (Plik w formacie ZIP) 14 KB
Uchwała Nr XXI/257/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego. 26 KB
Uchwała Nr XXI/256/13 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok 320 KB
Uchwała Nr XXI/255/13 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy na 2014 rok środków stanowiących fundusz sołecki 23 KB
Uchwała Nr XXI/254/13 w sprawie kupna gruntu położonego w Pierzchnie 29 KB
Uchwała Nr XXI/253/13 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wręczyca Wielka 229 KB
Uchwała Nr XXI/252/13 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 01 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r. 79 KB
Uchwała Nr XXV/287/13 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/235/12 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania pn. "demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Wręczyca Wielka" 26 KB
Uchwała Nr XXV/288/13 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/236/12 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem istniejących odbiorców do projektowanej sieci we Wręczycy Wielkiej w obrębie ulicy Mickiewicza 26 KB
Uchwała Nr XXV/289/13 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 26 KB
Uchwała Nr XXV/290/13 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok 642 KB
Uchwała Nr XXV/291/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2013-2027 (Plik w formacie ZIP) 271 KB
Uchwała Nr XXVI/292/13 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 139 KB
Uchwała Nr XXVI/293/13 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok 440 KB
Uchwała Nr XXVI/294/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2013-2027 (Plik w formacie ZIP) 311 KB
Uchwała Nr XXVII/295/13 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę 95 KB
Uchwała Nr XXVII/296/13 w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok" 84 KB
Uchwała Nr XXVII/297/13 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok 535 KB
Uchwała Nr XXVII/298/13 w sprawie podatku od środków transportowych 101 KB
Uchwała Nr XXVII/299/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/292/2013 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 października 2013r. w sprawie: emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 130 KB
Uchwała Nr XXVII/300/13 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok 540 KB
Uchwała Nr XXVII/301/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2013-2027 (Plik w formacie ZIP) 296 KB
Uchwała Nr XXVIII/302/13 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2014-2027(Plik w formacie ZIP) 352 KB
Uchwała Nr XXVIII/303/13 Uchwała Budżetowa Gminy Wręczyca Wielka 625 KB
Uchwała Nr XXVIII/304/13 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Kłobuck 26 KB
Uchwała Nr XXVIII/305/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 25 KB
Uchwała Nr XXVIII/306/13 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej we Wręczycy Wielkiej z siedzibą w Urzędzie Gminy ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka 26 KB
Uchwała Nr XXVIII/307/13 w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w sołectwie Węglowice Gmina Wręczyca Wielka 26 KB
Uchwała Nr XXVIII/308/13 w sprawie udzielenia poparcia dla inicjatywy zmiany ustawy Kodeks wyborczy, w zakresie wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych do Sejmu RP, w 460 okręgach jednomandatowych 218 KB
Uchwała Nr XXVIII/309/13 w sprawie przyjęcia ramowych planów pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy na 2014 rok 117 KB
Uchwała Nr XXVIII/310/13 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok 627 KB
Uchwała Nr XXVIII/311/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2013-2027 (Plik w formacie ZIP) 295 KB